Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Buffalo Bone Picking

Buffalo Bone Picking

Ratings: (0)|Views: 757|Likes:

After the demise of the prairie bison herds, the Metis were employed as bone pickers.

After the demise of the prairie bison herds, the Metis were employed as bone pickers.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Lawrence J. Barkwell on Feb 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/17/2013

 
>
Iz``nko Iobj Wehdeba
Iu Knqyjbhj Inydqjkk
Lj}ex iz``nko iobj wehdjyx n} Lebbjqnzdnb+ Mndo}n ]jyye}oyu+ Lnu 9=+ >330 #Lob}nbn Cex}oyehnk Xohej}u(C,>171%" ]cj wehdjyx hnyyejm cjnpu inkk,wjjb }uwj cnlljyx }o iyjnd }cj xdjkj}obx+ }cj `jlzyx+ wjkpeh nbmxcozkmjy iobjx+ qcehc qjyj }oo cjnpu }o `keba eb}o n hny} oy qnaob" Nkxo }cj iea cnlljyx qjyj zxjm }odbohd foeb}jm iobjx nwny}+ }cj dbjj+ cewx nbm xcozkmjyx+ nbm }o iyjnd pjy}jiynx eb}o lnbnajnikj xjh}eobx" 
Iu >389+ }cj iz``nko cnm pnbexcjm jnx} o` }cj Lexxexxewwe Yepjy" Iu }cj lem,>377x}cj ynekqnux cnm yjnhcjm }cj qjx}jyb wknebx nbm }cj dekkeba o` iexob ijanb eb jnybjx}"Coqjpjy+ }cj j``jh}x o` mexjnxj ob }cj cjymx holwozbmjm }cj koxx" Iu }cj >317x }cjiexob qjyj aobj `yol }cj xoz}cjyb wknebx nbm jynmehn}jm `yol }cj boy}cjyb wknebx iu }cj>337x" ]cj koxx o` }cj iexob `yol }cj boy}cjyb wknebx hoebhemjm qe}c }cj `eyx} cjymx o` ]jsnx hn}}kj lndeba e} boy}c }o Lob}nbn eb }cj jnyku >337x" ]cj hn}}kj nbm `nylebamjhyjnxjm }cj iz``nko wnx}zyj" ]cj hn}}kj hnyyejm }ehd `jpjy+ iyzhjkkoxex nbmycebo}ynhcje}zx nloba o}cjy mexjnxjx" E} qnx mexjnxj }cn} dekkjm lox} o` }cj iexob+ fzx} nxmexjnxj cnm dekkjm lox} o` }cj Nioyeaebnk wowzkn}eob" Peh}oyen Hnkkecoo+ qcoxj `nlekuczb}jm eb }cj Jmlob}ob nyjn+ yjhnkkjm }cn} ‛ij`oyj }cj iz``nko mexnwwjnyjm+ czbmyjmx o` mjnm objx qjyj xjjb ob }cj wknebx" Wjowkj xnem }cju mejm o` iknhd,kja"“
>
 Nx n yjxzk} o` }cj mjlexj o` }cj cjymx+ }cj wynh}ehj o` an}cjyeba }cj ikjnhcjm iexobiobjx ijhnlj nb jhoboleh lnebx}nu o` }cj wknebx Lj}ex" ]cj coybx qjyj nkxo hokkjh}jm+wokexcjm nbm xokm }o }cj }ozyex} }ynmj" Eb }cj >337x }cj wyehj o` iobjx hkelijm `yol -8 ,-= n }ob }o -98 n }ob+ coqjpjy+ }cex mjhyjnxjm }o -3 wjy }ob iu }cj jbm o` }cj hjb}zyu"
 
>
He}jm eb Lny}u @ox}jy
 + Qj Dboq Qco Qj Nyj6 Lj}ex Emjb}e}u eb n Lob}nbn Hollzbe}u
" Boylnb6Zbepjyxe}u o` Odkncoln Wyjxx+ 97706 ::"
 
9Knzyn ]colwxob Knq―x iood 
 Cex}oyu o` Yokj}}j Hozb}u Boy}c Mndo}n nbm Unybx o` }cj Weobjjyx
9
aepjx }cj `okkoqeba mjxhyew}eob o` }cj ~znb}e}u o` iz``nko iobjx ob }cjBoy}c Mndo}n wkneb6Qcjb }cj weobjjyx hnlj eb}o }cj x}n}j nbm hozb}u TYokj}}j Hozb}u\+ }cj xdjkj}obx o` }cjxj ayjn} nbelnkx qjyj nb oix}nhkj }o iyjndeba nbm hzk}epn}eob o` }cj knbm+ }cjiobjx cnpeba }o ij yjlopjm `yol }cj wn}c o` }cj wkoq" ]cozxnbmx o` iobjx qjyjan}cjyjm iu xj}}kjyx nbm cnzkjm }o lnydj} nx `ny inhd nx >33=+ }o ij zxjm `oy `jy}ekevjynbm nkxo `oy }cj yj`ebeba o` xzany" ]cj Ebmenbx TLj}ex\ nbm }cj qce}j xj}}kjyx cnpjijjb xjjb cnzkeba iobjx eb}o Mzbxje}c eb Yjm Yepjy hny}x eb }cj kn}j 37x" Jx}eln}jxnyj }cn} woxxeiku }qo lekkeob iz``nko hnyhnxxjx qjyj xcewwjm oz} o` }cj x}n}j+ pnkzjmn} -3"77 n }ob"
I
z``nko coopjx nbm coybx hozkm ij lnmj eb}o n wyebhewnk ebayjmejb} o` wneb}x nbmnmcjxepjx" N xdjkj}ob!x wkneb iobjx hozkm ij wzkpjyevjm nbm lesjm qe}c wo}nxc+ `jyyozxholwozbmx nbm be}yn}jx nbm lnmj eb}o `jy}ekevjyx hnwnikj o` x}elzkn}eba hyow ayoq}cx eb}cj lox} zbwyolexeba xoekx"]cj okm iobjx qjyj ayozbm eb}o ljnk qcekj }cj `yjxcjy objxxzwwkejm yj`ebjyejx qe}c hnkhezl wcoxwcn}j }o bjz}ynkevj hnbj,fzehj nhem nbm }o mjhokozyxzany" O}cjyx qjb} }o iobj hcebn `nh}oyejx `oy hnkhezl wcoxwcn}j nxc" ]cj `eyl iobjxqjyj zxjm }o wyomzhj }oo}ciyzxcjx nbm mehj oy xjb} }o iz}}ob `nh}oyejx" Lekkeobx o` }obx o` iobjx qjyj hokkjh}jm" Eb obj ujny nkobj+ obj,cnk` lekkeob }obx qjyj xcewwjm oz} o` ]jsnx"
Ny}ehkj `yol6X}jkkn Iyjekljejy #Jm"%"
]czbmjyx}oylx nbm ]zlikjqjjmx >331,>531 Jnx} Iknebj Hozb}u
Iknebj Hozb}u Hjb}jbbenk Iood Holle}}jj+ >5356 9:"
9
Yokkn+ B"M"6 Yokkn Hjb}jbbenk Holle}}jj+ >535 yjwyeb} o` }cj >5:8 iood4 wa" >0"
 
8
Iz``nko Iobjx nkoba }cj Boy}cjyb Wnhe`eh+ wco}o iu Hcnykjx Xwjbhjy @ynbhex+ ekkzx}yn}eob `yol
Xwoy} Nloba}cj Yohdejx6]cj Yjhoym o` n @exceba nbm Czb}eba ]yew eb Boy}c,Qjx}jyb Lob}nbn"
]you+ BU6 >3356 >8"Lob}nbn Cex}oyehnk Xohej}u WN 5=:,503Wco}o iu @ynbd Fnu Cnu+ Boy}c Mndo}n X}n}j Cex}oyehnk Xohej}u M,7=37"Hny}x qe}c iz``nko iobjx nkoba }cj Boy}cjyb Wnhe`eh Kebj

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->