Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
مدیریت زمان

مدیریت زمان

Ratings:

4.86

(14)
|Views: 1,297 |Likes:
Published by Hasan Eftekhari

More info:

Published by: Hasan Eftekhari on Nov 13, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2012

pdf

text

original

 
 
١
 
 
چا
 
ﺮﺛا
 
نﺎﻣز
 
ﻦﻴﺷﺎﻣ
 
،ﺖﺳا
 
هدﻮﺑ
 
ﻲﻣدآ 
 
ﻪﻨﻳﺮﻳد
 
يﺎﻫوزرآ 
 
زا
 
ﻲﻜﻳ
 
نﺎﻣز
 
ﺮﺑ
 
ﻂﻠﺴﺗ
.
ﻲﺟ
.
دﺎﺘﺸـﻫ
 
رد
 
ﺎـﻴﻧد
 
رود
 
ﺎـﻳ
 
ﺰﻟو
 
هﻮـﺤﻧ
 
ﻪﭽﻧآ 
 
و
 
ﻲﮔﺪﻧز
 
ﻢﻬﻣ
 
ﺮﺼﻨﻋ
 
ﻦﻳا
 
ﺮﺑ
 
ﻂﻠﺴﺗ
 
ياﺮﺑ
 
نﺎﺴﻧا
 
طﺮﻔﻣ
 
ﻞﻴﻣ
 
و
 
وزرآ 
 
ﻦﻳا
 
زا
 
ﺖﻳﺎﻜﺣ
 
،نرو
 
لوژ
 
ﺮﺛا
 
زورﺰﻳﺎﻤﺗ
 
ﻪﺟو
 
ﻒﻠﺘﺨﻣ
 
داﺮﻓا
 
ﻂﺳﻮﺗ
 
نآ 
 
زا
 
هدﺎﻔﺘﺳادراد
 
،ﺖﺳا
 
ﻖﻓﻮﻣ
 
ﺎﻧ
 
زا
 
ﻖﻓﻮﻣ
 . 
ﺮﺑرﺎﻛ 
 
ﻲﺘﺣار
 
ﻞﻴﻟد
 
ﻪﺑ
 
ﻪﻛ 
 
ﻲﻳﺎﺟ
 
ﻦﻴﻣز
 
هﺮﻛ 
 
هدوﺪﺤﻣ
 
رددزا
 
ﺖﻴﺒﺴـﻧ
 
ﻚـﻳﺰﻴﻓ
 
يﺎـﺟ
 
ﻪـﺑ
 
دﻮـﺧ
 
ﻲﮔﺪـﻧز
 
رد
 
ًﻼﻤﻋ
 
ﻢﻴﻨﻛ 
 
ﻲﻣ
 
هدﺎﻔﺘﺳا
 
ﻲﻨﺗﻮﻴﻧ
 
ﻚﻳﺰﻴﻓ،
 
 ﻴﭘ
 
نﺎﻣز
 
زا
 
ﻢﻴﻧاﻮﺗ
 
ﻲﻤﻧ
 
ﻢـﻳا
 
ﻪﺘﺴﻧاﻮﺘﻧ
 
نﻮﻨﻛ 
 
ﺎﺗ
 
ﻞﻗاﻻ
 
ﺎﻳ
 
ﻢﻳﺮﻴﮕﺑ
 
ﻲﺸ نﺎـﻣز
 
و
 
ﻲﻣ
 
ﻒﻠﺗ
 
يدﺎﻳز
 
ﺖﻗو
 
ﺎﻣ
 
ﻲﮔﺪﻧز
 
رد
 
ﺪﻳآ 
 
ﻲﻤﻧ
 
ﺶﻛ دﻮﺷ
.
فﺮﺻ
 
ﺪﻴﻔﻣ
 
يﺎﻫرﺎﻛ 
 
مﺎﺠﻧا
 
ياﺮﺑ
 
ﻢﻴﻧاﻮﺗ
 
ﻲﻣ
 
ﻪﻛ 
 
ار
 
ﻲﻧﺎﻣز
 
ﻢﻴﻨﻛ 
 
ﺮﺘﺸﻴﺑ
 
ار
 
دﻮﺧ
 
ﻲﮔﺪﻧز
 
هدزﺎﺑ
 
و
 
هدﻮﻤﻧ
. 
مﻮﻬﻔﻣ
 
ﻪﺑ
 
نﺪﻴﺸﻳﺪﻧا
 
ﺪﻳﺎﺷﻂﻠﺴﺗ
 
ﺪـﻨﻛ 
 
هﻮـﻠﺟ
 
ﻲـﻠﻤﻋ
 
ﺮﻴﻏ
 
و
 
لﺎﺤﻣ
 
ﻲﻀﻌﺑ
 
ﺮﻈﻧ
 
رد
 
نﺎﻣز
 
ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ
 
ﺎﻳ
 
نﺎﻣزﺮﺑ،ﺎـﻣا
 
ﻢﻏﺮﻴﻠﻋ
 
ﻪﻛ 
 
ﻢﻴﺸﻳﺪﻨﻴﺑ
 
ﻪﻧﺎﻗدﺎﺻنﺎﺒﻳﺮﮔ 
 
ﻪﺑ
 
ﺖﺳد
 
ﺎﻬﻧآ 
 
ﺎﺑ
 
ﺮﺿﺎﺣ
 
لﺎﺣ
 
رد
 
ﻪﻛ 
 
ﻲﺗﻼﻜﺸﻣ
 
ﻢﻴﺘﺴﻫ
 
،ﺮـﻫ
 
ﻞﻳﺎﻤﺗ
 
ﻦﻴﻤﻫ
 
دراد
 
ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ
 
طﺎﺒﺗرا
 
نﺎﻣز
 
و
 
ﺖﻗو
 
ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ
 
ﻪﻟﺎﺴﻣ
 
ﺎﺑ
 
ﻪﻨﻴﻬﺑ
 
ﻲﺷور
 
ﻪﺑ
 
ﺎﻫرﺎﻛ 
 
نداد
 
مﺎﺠﻧا
 
ﻪﺑ
 
ﺎﻣ
 
زا
 
ﻚﻳ
.
ﻦﻴـﻨﭽﻤﻫ
 
ﻪـﺑ
 
ﻪﻧﺎﻳﻮﺟ
 
ﻪﻓﺮﺻ
 
شﺮﮕﻧ
 
ﺎﺑ
 
ندﺮﻛ 
 
ﻲﮔﺪﻧز
 
و
 
نﺎﻣز
 
زا
 
ﺢﻴﺤﺻ
 
هدﺎﻔﺘﺳا
 
،ﺎﻫرﺎﻛ 
 
مﺎﺠﻧا
 
نﺎﻣز
 
يرو
 
هﺮﻬﺑ
 
دﺎﻌﺑا
 
زا
 
يﺪﻌﺑ
 
ﺖﺳا
 
نﺎﻣز
.
ﺪﻴﺷﺎﺑ
 
هﺪﻴﻨﺷ
 
ار
 
ترﺎﺒﻋ
 
ﻦﻳا
 
ﺪﻳﺎﺷ ﻨﻛ 
 
هدﺎﻔﺘﺳا
 
بﻮﺧ
 
دﻮﺧ
 
ﺖﻗو
 
زا
 
ﺮﮔا
 
ﻪﻛ 
 
ﻢﻴ مﺎـﺠﻧا
 
ياﺮـﺑ
 
ﻪﺸـﻴﻤﻫ
 
ﺖﺷاد
 
ﻢﻴﻫاﻮﺧ
 
ﻲﻓﺎﻛ 
 
ﺖﻗو
 
دﻮﺧ
 
يﺎﻫرﺎﻛ 
.
رد
 
ﺎـﻣ
 
زا
 
ﻚـﻳ
 
ﺮـﻫ
 
ﺖﻗو
 
زا
 
رﺪﻘﭼ
 
ﺎﻣ
 
رﻮﺸﻛ 
 
رد
 
ﻪﻛ 
 
ﻦﻳا
 
ﻪﺑ
 
ﻲﻄﺑر
 
ﻦﻳا
 
ودﻮﺷ
 
ﻲﻣ
 
ﻒﻠﺗ
 
ﺎﻫ
 
ﺰﻣﺮﻗ
 
غاﺮﭼ
 
ﺖﺸﭘ
 
ﺎﻳ
 
ﻚﻴﻓاﺮﺗ،دراﺪﻧ
 . 
 ﻨﻣ
 
مﺎﻤﺗ
 
زا
 
ﺢﻴﺤﺻ
 
هدﺎﻔﺘﺳا
 
لﻮﺌﺴﻣ
 
ﻢﻴﺷﺎﺑ
 
ﻪﻛ 
 
ﺎﺠﻛ 
 
ﺮﻫ
 
رد
 
لﺎﺣ
 
ﺮﻫ
 
ﻪﺑ
 
ﻪﻛ 
 
اﺮﭼنﺎﻣز
 
و
 
ﺖﻗو
 
صﻮﺼﺧ
 
ﻪﺑ
 
دﻮﺧ
 
ﻊﺑﺎ ﻢﻴﺘﺴﻫ
 
دﻮﺧ
 
ﺮﻤﻋ
. 
ﻪﻛ 
 
ﺪﻧﺪﻘﻌﺘﻣ
 
و
 
ﺪﻨﻧاد
 
ﻲﻣ
 
هﺪﻧز
 
دﻮﺟﻮﻣ
 
ﺲﻔﻨﺗ
 
و
 
ﺐﻠﻗ
 
ﺶﭙﺗ
 
ناﺰﻴﻣ
 
ﺎﺑ
 
ﻂﺒﺗﺮﻣ
 
ار
 
ﺮﻤﻋ
 
ناﺰﻴﻣ
 
ﺎﮔﻮﻳ
 
ﮓﻨﻫﺮﻓ
 
ردياﺮﺑ
 
 ﻋ
 
ﺮﻤﻋ
 
نآ 
 
و
 
ﺖﺳا
 
ﺮﺑاﺮﺑ
 
و
 
هدﻮﺑ
 
ﺺﺨﺸﻣ
 
و
 
ﺖﺑﺎﺛ
 
تادﻮﺟﻮﻣ
 
ﻪﻤﻫ ﺒ ا
 
ﺖﺳا
 
ترﺎ ﺐﻠﻗ
 
ﺶﭙﺗ
 
ﻲﻨﻴﻌﻣ
 
داﺪﻌﺗ
 
زﺲﻔﻨـﺗ
 
و
 
هﺪﻧز
 
دﻮﺟﻮﻣ
 
ﺮﻫﺖﺳا
 .
ﻻﺎﺣا
 
ﻲﻀﻌﺑ
 
دوﺪـﺣ
 
رد
 
ﻲـﺒﻠﻗ
 
نﺎﺑﺮـﺿ
 
ﺎـﺑ
 
راﻮﺧ
 
ﺲﮕﻣ
 
غﺮﻣ
 
ﻞﺜﻣ
 
تادﻮﺟﻮﻣ
 
ز
300
رد
 
رﺎـﺑ
 
ًﻼﻤﻋ
 
ﻪﻘﻴﻗدﺪﻨﺘﺴﻫ
 
هﺪﻧز
 
يﺮﺘﻤﻛ 
 
نﺎﻣز،ﺎﺑ
 
ﻞﻴﻓ
 
ﻚﻳ
 
ﺎﺗ
 30
تﺎـﻘﻴﻘﺤﺗ
 
ﻪـﺘﺒﻟا
 
نﺎـﻣز
 
نﺎـﻤﻫ
 
رد
 
ﺐـﻠﻗ
 
نﺎﺑﺮﺿ
 
رﺎﺑ
 
ﺪﻫد
 
ﻲﻣ
 
راﺮﻗ
 
ﺪﻴﻳﺎﺗ
 
درﻮﻣ
 
ار
 
ﻪﻳﺮﻈﻧ
 
ﻦﻳا
 
ﺖﺤﺻ
 
و
 
ﻲﺘﺳرد
 
ﺰﻴﻧ
 
ﺪﻳﺪﺟ
 
ﻲﻜﺷﺰﭘ
. 
ﻪﻛ 
 
ﺪﺷﺎﺒﻧ
 
هﺪﻳﺎﻓ
 
زا
 
ﻲﻟﺎﺧ
 
ﻪﺘﻜﻧ
 
ﻦﻳا
 
ﺮﻛذ
 
ﺪﻳﺎﺷﺎـﺑ
 
ﻲﻤﻴﻘﺘﺴـﻣ
 
طﺎـﺒﺗرا
 
نﺎـﻤﺘﻗو
 
و
 
ﺮﻤﻋ
 
زا
 
ﺎﻣ
 
زا
 
ﻚﻳ
 
ﺮﻫ
 
يرو
 
هﺮﻬﺑ
 
ﻢﻴﺘﺴﻫ
 
نﺎﺒﻳﺮﮔ 
 
ﻪﺑ
 
ﺖﺳد
 
نآ 
 
ﺎﺑ
 
ﻪﻛ 
 
دراد
 
ﻲﺒﺼﻋ
 
يﺎﻬﺸﻨﺗ
 
و
 
تﺎﻧﺎﺠﻴﻫ،ندﻮـﺑ
 
ﻻﺎـﺑ
 
ياﺮـﺑ
 
ﺖـﺳا
 
ﻲﻬﻴﺟﻮـﺗ
 
ﻦـﻳا
 
و
 
شزرا
 
ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ
 
و
 
ﺺﺼﺨﺗ
 
ﻞﻴﻟد
 
ﻪﺑ
 
ﻪﻛ 
 
يداﺮﻓا
 
نﺎﻴﻣ
 
رد
 
سردوز
 
ﺮﻴﻣ
 
و
 
گﺮﻣ
 
و
 
ﻲﺒﻠﻗ
 
ﻪﺘﻜﺳ
 
ناﺰﻴﻣياﺮﺑ
 
يدﺎﻳزﺪﻧراد
 
ﻪﻌﻣﺎﺟ،ًﺎﺗﺪﻤﻋ
 
و
 
ﺪﻨﻨﻛ 
 
ﻲﻣ
 
ﻪﻔﻴﻇو
 
مﺎﺠﻧا
 
ﻲﻧﺎﮔرزﺎﺑ
 
و
 
يدﺎﺼﺘﻗا
 
ﺎﺗ
 
ﻲﻤﻠﻋ
 
عﻮﻧ
 
ﺮﻫ
 
زا
 
ﻲﺘﻳﺮﻳﺪﻣ
 
يﺎﻫ
 
هدر
 
رد
 . 
ﻢﻴﻧاﺪﺑ
 
دﻮﺟﻮﻣ
 
ﻊﺑﺎﻨﻣ
 
يﺎﺟ
 
ﻪﺑ
 
فﺮﺼﻣ
 
و
 
ﺎﻫ
 
وﺮﻴﻧ
 
ﺢﻴﺤﺻ
 
ﺖﻳاﺪﻫ
 
يﺮﺒﻫر
 
مﻮﻬﻔﻣ
 
ﻪﺑ
 
ار
 
ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ
 
ﺮﮔا،ﺎـﻣ
 
زا
 
ﻚﻳ
 
ﺮﻫ
 
يرﺎـﺠﺗ
 
نﺎﻣزﺎـﺳ
 
ﻚـﻳ
 
ﺮﻳﺪﻣ
 
ﺎﻳ
 
ﺺﺼﺨﺘﻣ
 
ﺎﻳ
 
ﻢﻴﺷﺎﺑ
 
زروﺎﺸﻛ 
 
هاﻮﺧ
 
نﺎﻣز
 
ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ
 
ﻪﺑ
 
ﻪﺟﻮﺗ
 
نوﺪﺑ،ﻪـﺟرد
 
ردلوا
 
ﻢﻴﺘﺴﻫ
 
دﻮﺧ
 
يوﺮﻴﻧ
 
و
 
ﺮﻤﻋ
 
ﺖﻗو
 
ﺮﻳﺪﻣ
.
ًﺎﻤﺘﺣﻪﻛ 
 
ﺪﻳا
 
هﺪﻴﻨﺷ
 
ﺎﻳ
 
ﻪﺘﺷاد
 
ﻞﻴﺒﻗ
 
ﻦﻳا
 
زا
 
ﻲﺗﺎﻳﺎﻜﺷ
 
نﻮﻨﻛ 
 
ﺎﺗ
 :
ﻢﻫد
 
صﺎﺼﺘﺧا
 
رﺎﻛ 
 
ﻪﺑ
 
ﻢﻫ
 
ار
 
دﻮﺧ
 
ﻞﻴﻄﻌﺗ
 
زور
 
مرﺎﭼﺎﻧ
 
ﻢﻫزﺎﺑ
.
ﻢﻨﻛ 
 
يروآدﺎﻳ
 
وا
 
ﻪﺑ
 
رﺎﺑ
 
ﻦﻳﺪﻨﭼ
 
ﺪﻳﺎﺑ
 
ﺪﻫد
 
مﺎﺠﻧا
 
ار
 
ﻦﻴﻌﻣ
 
رﺎﻛ 
 
ﻚﻳ
 
ﻪﻜﻧآ 
 
ياﺮﺑ
.
 
٢
ﻢﻴﻈﻨﺗ
 
هرﺎﺑود
 
ار
 
ﻢﺷراﺰﮔ 
 
ﺎﺗ
 
ﺖﺳاﻮﺧ
 
ﻦﻣ
 
زا
 
واشراﺰﮔ 
 
يدرﻮﻣ
 
ﻪﭼ
 
رد
 
ﻪﻛ 
 
ﺪﻳﻮﮔ 
 
ﻲﻤﻧ
 
لوا
 
زا
 
اﺮﭼ
 
ﻢﻨﻛ ﺪﻫاﻮﺧ
 
ﻲﻣ
. 
ﻪـﺑ
 
ﻢـﻫ
 
ﻪـﺑ
 
ﻪﻴﺒﺷ
 
ﺎﻫ
 
ﻪﻳﻼﮔ 
 
ﻦﻳا
 
مﺎﻤﺗ
 
اﺮﭼ
 
؟ﺪﻳا
 
هﺪﻴﻨﺸﻧ
 
ار
 
ﻲﻬﺑﺎﺸﻣ
 
تﺎﻤﻠﻛ 
 
و
 
ﺮﻴﺑﺎﻌﺗ
 
ﻪﺘﺷﺬﮔ 
 
ﻪﺘﻔﻫ
 
ﻦﻴﻤﻫ
 
رد
 
ﺎﻳآ ر
 
ﻲــﻣ
 
ﺮــﻈﻧ ــﺳﺮــﻈﻧ
 
ﻪــﺑ
 
؟
 
ﻢﻴﻧﺎــﻣ
 
ﻲــﻣ
 
وﺮــﻓ
 
ﺎﺸــﮔرﺎﻛ 
 
و
 
ﺢﻴﺤــﺻ
 
ﻲﺨــﺳﺎﭘ
 
ﻪــﺋارا
 
رد
 
ﺪــﺣ
 
ﻦــﻳا
 
ﺎــﺗ
 
اﺮــﭼ
 
و
 
؟ﺪﻨ 
 
 
٣
 ﻴﻣتﺎﻳﺎﻜﺷ
 
ﻦﻳا
 
مﺎﻤﺗ
 
ﻪﻛ 
 
ﺪﺳﺮ ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ
 
ار
 
دﻮﺧ
 
نﺎﻣز
 
و
 
ﺖﻗو
 
ﻪﻧﻮﮕﭼ
 
ﺎﻣ
 
ﻪﻛ 
 
دﻮﺷ
 
ﻲﻣ
 
طﻮﺑﺮﻣ
 
ﺮﻣا
 
ﻦﻳا
 
ﻪﺑ
 
ٌﺎﺳﺎﺳا
 
ﻢﻴﻨﻛ 
 
ﻲﻣ
 
ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ
 
و،هدﺎـﺳ
 
ﻲـﻠﻴﺧ
 
رﺎـﻛ 
 
ﻦـﻳا
 
ﻪـﻛ 
 
ﻢﻴﻨﻴﺑ
 
ﻲﻣ
 
ﺮﺧآ 
 
ﺖﺳد
 
و
 
دراد
 
ﺖﻴﻣﻮﻤﻋ
 
ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ
 
ﻒﻌﺿ
 
ومﺎﺠﻧا
 
ﺮﺘﻤﻬﻣ
 
ﻪﻤﻫ
 
زا
 
و
 
يﺰﻳر
 
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ
 
،ﺎﻫ
 
ﺖﻳﻮﻟوا
 
ﻦﻴﻴﻌﺗ
 
،فاﺪﻫا
 
ﻦﻴﻴﻌﺗ
 
ﻞﻣﺎﺷﺎﻬﻧآ 
 
ﺪﺷﺎﺒﻴﻣ
 . 
ناﻮﻨﻋ
 
ﻪﺑ
 
نﺎﻣزﺮﻳﺬﭘ
 
نﺎﻳﺎﭘ
 
ﻊﺒﻨﻣ
 
ﻚﻳ 
 
ﺖﺳا
 
ﻲﺗﺎﻴﺣ
 
و
 
ﻪﺟﻮﺗ
 
ﻞﺑﺎﻗ
 
ﻊﺒﻨﻣ
 
ﻚﻳ
 
نﺎﻣز
 
ﻪﻛ 
 
ﻢﻳروﺎﻴﺑ
 
ﺮﻃﺎﺧ
 
ﻪﺑ
 
ﺪﻳﺎﺑ
 
لوا
 
ﻪﺟرد
 
رد،ﺖـﻗو
 
ﺮـﮕﻳد
 
ترﺎـﺒﻋ
 
ﻪـﺑ
 
ﺎﻳﺖﺳﻼﻃ
.
ﺪـﺷﺎﺑ
 
ﻪـﭼ
 
ﺮـﻫ
 
نﺎـﻣﺮﮕﻳد
 
ﺰﻳﺎﻤﺗ
 
ﻪﺟو
 
ﻪﻧﻮﮔ 
 
ﺮﻫ
 
ﺎﻳ
 
ﺎﻣ
 
ﻦﺳ
 
و
 
ﺲﻨﺟ
 
،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا
 
ﺢﻄﺳ
 
،داﮋﻧ
 
،ﺎﻣ
 
يﺎﻫزﺎﻴﻧ
 
ﺎﻣ
 
زا
 
ﻚﻳ
 
ﺮﻫ
 
ياﺮﺑ ﻨﻛ 
 
دوﺪﺤﻣ
 
و
 
ﻢﻬﻣ
 
و
 
ﻲﺳﺎﺳا
 
ﻞﻣﺎﻋ
 
ﻚﻳ
 
نﺎﻣزنﺪﻴﺳر
 
رد
 
هﺪﻨ ﺖـﺳا
 
ﻲﻓﺪﻫ
 
ﺮﻫ
 
ﻪﺑ
 
ﻲﺑﺎﻴﺘﺳد
 
و
. 
ﺪﻴﻨﻛ 
 
ﻪﻳاﺮﻛ 
 
ار
 
نآ 
 
ﺪﻴﻧاﻮﺗ
 
ﻲﻤﻧ،ﺪﻴﻫد
 
هرﺎﺟا
 
ﺎﻳ
 
و
 
ﺪﻳﺮﺨﺑ
 !
زا
 
ﺶﻴـﺑ
 
لﺎـﺣ
 
ﻦﻴﻋ
 
رد
24
زور
 
ﻪﻧﺎﺒـﺷ
 
ﺮـﻫ
 
رد
 
ﺖﻋﺎـﺳ
 
ﻲﻤﻧﺪﻴﺷﺎﺑ
 
ﻪﺘﺷاد
 
ﺪﻴﻧاﻮﺗﺎﻔﻣ
 
ﺐﺴﺣ
 
ﺮﺑ
 
ﻢﻴﻧاﻮﺗ
 
ﻲﻤﻧ
 
ﺰﮔﺮﻫ
 
ويدﺎﺼﺘﻗا
 
ﻢﻴﻫ،زور
 
ﻪـﺑ
 
ﺖﺒﺴﻧ
 
نﺎﻣز
 
ﺶﻳاﺰﻓا
 
ﻲﻨﺤﻨﻣ
 
ﺪﻴﻨﻛ 
 
ﻢﺳر
 
ار
.
زا
 
ﻚﻳ
 
ﺮﻫ
 
هﺮﻴﺧذﺪﺣ
 
ﻪﭼ
 
ﺎﺗ
 
ﺎﻤﺷ
 
زﺎﻴﻧ
 
ﻪﻜﻨﻳا
 
ﻪﺑ
 
ﻪﺟﻮﺗ
 
نوﺪﺑ
 
ﺖﺳا
 
ﻚﻴﺘﺳﻻا
 
ﺮﻴﻏ
 
ٌﻼﻣﺎﻛ 
 
نﺎﻣز
 
زا
 
ﺎﻣ
 
و
 
دﺮﻛ 
 
هﺮﻴﺧذ
 
ار
 
نآ 
 
ناﻮﺗ
 
ﻲﻣ
 
ﻪﻧ
 
ﺖﺳا
 
يروﺮﺿ
 
و
 
يرﻮﻓ ﻧﻪ ناﻮﺘﻴﻣﺪـﻴﻫد
 
ﺶﻳاﺰﻓا
 
نﺎﺘﻧوﺰﻓا
 
زور
 
زﺎﻴﻧ
 
ﻖﺒﻃ
 
ار
 
نآ 
 .
ﺖﺳا
 
ﺮﻳﺬﭘﺎﻧ
 
ﺪﻳﺪﺠﺗ
 
ﻲﻳﻻﺎﻛ 
 
ٌﻼﻣﺎﻛ 
 
و
 
ٌﺎﻣﺎﻤﺗ
 
نﺎﻣز
. 
رﺰﻳﺮﻓ
 
رد
 
ار
 
نآ 
 
ناﻮﺗ
 
ﻲﻤﻧ،ﻚﻧﺎﺑ
 
و
 
قوﺪﻨﺻ
 
وﺎﮔ 
 
فﺮﺼﻣ
 
ﻒﻠﺘﺨﻣ
 
قﺮﻃ
 
ﻪﺑ
 
ﺎﻳ
 
دﺮﻛ 
 
هﺮﻴﺧذ
 
ﺮﮕﻳد
 
ظﻮﻔﺤﻣ
 
يﺎﺟﺮﻫ
 
ﺎﻳ
 
ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ
 
ﺖﻬﺟ
 
ﻪﺘﻓر
 
رﺎﻛ 
 
ﻪﺑ
 
شور
 
ﻪﺑﺎﺸﻣ
 
ار
 
نآ دﻮﻤﻧ
 
ﻪﺘﺴﻫآ 
 
كﺎﺧ
 
ﺶﻳﺎﺳﺮﻓ
 
ﺪﻧور
 
ﺎﺑ
.
ﺎـﺟ
 
نﺎﻣزﺮﻳﺬـﭘﺎﻧ
 
ﻲﻳﺎـﺟ
 
ﻪـﺑدﻮﺷ
 
ﻲﻤﻧ
 
نآ 
 
ﻦﻳﺰﮕﻳﺎﺟ
 
يﺮﮕﻳد
 
ﺰﻴﭼ
 
ﭻﻴﻫ
 
ﺖﺳا
. 
ﺎﻣزﺎﺳ
 
ﻲﺑﻮﺧ
 
ﻪﺑ
 
نﺎﻣز
 
ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ
 
ياﺮﺑ
 
ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا
 
ﺎﻣ
 
ﻚﻳژﻮﻟﻮﻴﺑ
 
ظﺎﺤﻟ
 
زاﻢﻳا
 
هﺪﺸﻧ
 
ﻲﻫﺪﻧ
.
ًﻼﻣﺎﻛ 
 
قﺎﺗا
 
ﻚﻳ
 
ردو
 
ﻚـﻳرﺎﺗ
 
ﺖــﺳد
 
زا
 
ار
 
نﺎــﻣز
 
رﺬــﮔ 
 
ﺲــﺣ
 
يدوز
 
ﻪــﺑ
 
ﻢﻳﻮــﺷ
 
ﻲــﻣ
 
موﺮــﺤﻣ
 
دﻮــﺧ
 
ﺲــﺣ
 
ﺞﻨــﭘ
 
زا
 
ﻪــﻛ 
 
ﻪﺘﺴــﺑ
 
رد
 
يرﺎﻜﻴﺑ
 
ﺎﻳ
 
ﺖﻟﺎﺴﻛ 
 
و
 
ﺖﻣﻼﻣ
 
سﺎﺴﺣا
 
ﻪﻛ 
 
ﺖﺳا
 
ﺐﻟﺎﺟ
 
رﺎﻴﺴﺑ
 
ﻢﻴﻫد
 
ﻲﻣ،و
 
ﺎـﻬﻧﺎﺠﻴﻫ
 
و
 
ﺪـﻨﻛ 
 
ﻲﻣ
 
ﻲﻧﻻﻮﻃ
 
ار
 
نﺎﻣز
 
دزﺎﺳ
 
ﻲﻣ
 
هﺎﺗﻮﻛ 
 
ار
 
نآ 
 
ﺎﻬﻠﺟﻻا
 
بﺮﺿ
.
 
رد
 
يﺎﻴﻧد
 
و
 
نﺎﻣزلﺎﺣﺮﻴﻴﻐﺗ 
 
ﺎﻛ 
 
ﻪﻨﻴﻣزًﺎﻌﻳﺮﺳ
 
رﻚﻳ
 
ناﻮﻨﻋ
 
ﻪﺑ
 
ﻢﻴﻧاﻮﺘﺑ
 
ﺪﻳﺎﺑ
 
رﺎﻛ 
 
ﻦﻳا
 
ﻦﻴﻋ
 
رد
 
ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ
 
ﺪﺑﺎﻳ
 
ﻲﻣ
 
ﺮﻴﻴﻐﺗ
 
لﻮﺌﺴـﻣﻲـﺳﺎﺳا
 
ﻒﻳﺎـﻇو
 
ﻢﻴﻫد
 
مﺎﺠﻧا
 
ﺮﺿﺎﺣ
 
لﺎﺣ
 
رد
 
ار
 
دﻮﺧ، ﺘﺑ
 
ﺪﻳﺎﺑ
 
ًﺎﻌﻳﺮﺳ
 
ﻪﻛ 
 
ﻲﻳﺎﻴﻧد
 
ﺎﺑ
 
ار
 
دﻮﺧ
 
ﻢﻴﻧاﻮ ﺖـﺳا
 
ﺮﻴﻴﻐﺗ
 
لﺎﺣ
 
رد
 
،و
 
هداد
 
ﻖـﻓو
 
ﻢﻴﻨﻛ 
 
شﻮﻣاﺮﻓ
 
ار
 
يﺮﮕﻳد
 
ﻢﻴﻫﺎﻔﻣ
 
و
 
ﻪﺘﻓﺮﮔ 
 
دﺎﻳ
 
ار
 
يﺪﻳﺪﺟ
 
ﻢﻴﻫﺎﻔﻣ
 
ﺪﻳﺎﺑ،ﺮﺑ
 
و
 
نﺎﻣز
 
ﺪﻳﺎﺑ
 
ﺎﻫرﺎﻛ 
 
ﻦﻳا
 
مﺎﻤﺗ
 
مﺎﺠﻧا
 
يا
 
ﻢﻴﻨﻛ 
 
ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ
 
و
 
ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ
 
ﻖﻴﻗد
 
و
 
بﻮﺧ
 
ار
 
دﻮﺧ
 
ﺖﻗو
 
و،ﺪﻳﺪﺟ
 
يﺎﻴﻧد
 
هﺪﻬﻋ
 
زا
 
ﻢﻴﻧاﻮﺘﺑ
 
ﺎﺗ ﺑﻢﻴﻳآﺮ 
. 
عﻮـﻨﺘﻣ
 
رﺎﻴﺴـﺑ
 
ﻲﻧﺎﻳﺮﺘﺸـﻣ
 
ﻪـﺑ
 
نﻮﮔﺎـﻧﻮﮔ 
 
تﺎﻣﺪـﺧ
 
عاﻮـﻧا
 
شوﺮﻓ
 
لﻮﺌﺴﻣ
 
،لﺎﺜﻣ
 
ناﻮﻨﻋ
 
ﻪﺑ
 
ﻚﻧﺎﺑ
 
ﻪﺒﻌﺷ
 
ﻚﻳ
 
ﺮﻳﺪﻣ
 
ﺪــﺷﺎﺑ
 
ﻲــﻣ
 
ﻲﻗﻮــﻘﺣ
 
و
 
ﻲــﻘﻴﻘﺣ
.
رﺎﻴﺴــﺑ
 
يرازﺎــﺑ
 
رد
 
ﻢــﻫ
 
نآ  ﻴﭘﺮﺗﺪﻳﺪــﺷ
 
نآ 
 
رد
 
زور
 
ﺮــﻫ
 
ﺖــﺑﺎﻗر
 
ﻪــﻛ 
 
هﺪــﻴﭽ 
 
ﺪـﻨﻛ 
 
رﺎﮔزﺎﺳ
 
يژﻮﻟﻮﻨﻜﺗ
 
هﺪﻴﭽﻴﭘ
 
رﺎﻴﺴﺑ
 
يﺎﻫ
 
يروآﻮﻧ
 
ﺎﺑ
 
ار
 
دﻮﺧ
 
ﺪﻳﺎﺑ
 
لﺎﺣ
 
ﻦﻴﻋ
 
رد
 
و
 
دﻮﺷ
 
ﻲﻣ
.
ﻲﺘﻴﻌـﺿو
 
ﻦﻴـﻨﭼ
 
 ﺼﺘﺧا
 
ﻂﻘﻓﺎ دراﺪﻧ
 
ﻞﻐﺷ
 
ﻦﻳا
 
ﺎﺑ
 
ﺺﺨﺷ
 
ﻦﻳا
 
ﻪﺑ
 
ص،ﺎﻣ
 
زا
 
ﻚﻳ
 
ﺮﻫ
 
يرﺎﻛ 
 
ﻪﻨﻴﻣز
 
ﺎـﺑ
 
ور
 
يﺪﻳﺪـﺷ
 
تاﺮـﻴﻴﻐﺗ
 
ﻦﻴـﻨﭼ
 
ﺖﺳور
 
ﻪﺑ، ﻫاﻮﺧ
 
ﻪﺟاﻮﻣ
 
نآ 
 
ﺎﺑ
 
هﺪﻨﻳآ 
 
رد
 
ﺎﻳ
 
ﺪﺷ
 
ﻢﻴ 
.
ﻲﺼﺨﺷ
 
ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ
 
ﻦﻳا
 
ﻪﻠﺌﺴﻣ
 
ﻲﻳﺎﻬﻧ
 
ﻞﻴﻠﺤﺗ
 
رد
 
لﺎﺣ
 
ﻦﻴﻋ
 
رد
 
ﻢﻴﻨﻛ 
 
ﺪﻬﻌﺘﻣ
 
نﺎﻣز
 
زا
 
ﺢﻴﺤﺻ
 
هدﺎﻔﺘﺳا
 
ﺖﻬﺟ
 
ار
 
دﻮﺧ
 
ﻪﻛ 
 
ﺖﺳﺎﻣ
 
زا
 
ﻚﻳ
 
ﺮﻫ،و
 
هﺪﻣآﺮﺑ
 
ﻲﺗاﺮﻴﻴﻐﺗ
 
ﻦﻴﻨﭼ
 
هﺪﻬﻋ
 
زا
 
ﺎﺗ
 
ﻢﻴﺑﺎﻳ
 
ﺖﺳد
 
ﺐﺳﺎﻨﻣ
 
يﺎﻬﺘﻴﻘﻓﻮﻣ
 
ﻪﺑ
.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
amiramir2012 liked this
M1366Iran liked this
mojtaba123 liked this
mojtaba123 liked this
ali_200052 liked this
hs208 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->