Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Center za Slovenščino - 47. SSJLK - VABILO 2011

Center za Slovenščino - 47. SSJLK - VABILO 2011

Ratings: (0)|Views: 737|Likes:

More info:

Published by: Slovenian Webclassroom on Feb 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2011

pdf

text

original

 
47. seminar slovenskega jezika, literature in kultureDRU
Ž
INA V SLOVENSKEM JEZIKU, LITERATURI INKULTURI
Ljubljana, 27. junij/4.–15. julij 2011
PRIJAVNICA
 
English
 
Z leti, ki se po
č
asi nabirajo
Seminarju slovenskega jezika, literature in kulture
– letos bo
ž
e 47. po vrsti – se krepi tradicija, utrjujejo izku
š
nje organizatorjevin sodelujo
č
ih, te pa skupaj z dodajanjem majhnih novosti zagotavljajovsakokratno aktualnost, visoko kakovost in posledi
č
no veliko zanimanje za toosrednjo poletno slovenisti
enci. Na seminarju bo letos sodelovalo okrog 15 uglednih predavateljev razli
č
nihstrok, se predstavilo nekaj mladih raziskovalcev ter pou
č
evalo prav takopribli
ž
no 15 lektorjev z bogatimi pedago
š
kimi izku
š
njami in strokovnimznanjem. Vzdu
š
 je in dinamiko celotne prireditve pa vsestransko in vsaj venaki meri krojijo tudi sami udele
ž
enci seminarja s svojim predznanjem,prizadevnostjo, izra
ž
enimi pri
č
akovanji, osebno zavzetostjo in sodelovanjemter medsebojnim povezovanjem. Krovna tema leto
š
njega seminarja je
Dru
ž
ina v slovenskem jeziku,literaturi in kulturi
, pri
č
emer je pojem dru
ž
ina mi
š
ljen kompleksno – vnaj
š
ir
š
em smislu obstoja medsebojne povezanosti, dru
ž
enja, soobstoja v pridvsakemu posamezniku in obenem celotne (z)dru
ž
be, dru
š
tva, zdru
ž
enja.
Č
lovek kot socialno bitje potrebuje ob sebi drugega
č
loveka od samega rojstvapa do smrti. Slovenski jezik z leksemom
dru
 ž 
ina
za najmanj
š
o celico dru
ž
bepostavi v ospredje sociolo
š
ko in ne biolo
š
ke povezanosti ljudi v njenem okviru,saj besedni koren
drug
prvotno pomeni sopotnik, tovari
š
, torej tisti, ki tespremlja, pomaga, varuje. Znotraj te, po navadi tesne povezanosti serazvijajo razni bolj ali manj zapleteni med
č
love
š
ki odnosi, ki so se preneslitudi na druga podro
č
 ja, tako da se v dru
ž
ine dru
ž
ijo lahko tudi
ž
ivali, rastline, jeziki, besede,
č
rke, ra
č
unalniki in
š
e marsikaj. Letos nas bo torej zanimalo,kako se v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi odra
ž
ajo in se vanje vpenjajo1) odnosi znotraj o
ž
 jega pojma dru
ž
ine, torej med partnerjema, med star
š
i inotroki, kot tudi
š
ir
š
e: odnosi med spoloma in med generacijami, poimenovanjaza sorodstvene odnose skozi zgodovino in v sodobnih nare
č
 jih, 2) stanje
Nazaj
 
slovenske dru
ž
ine vseh tipov v sodobni in pretekli dru
ž
bi, pomembnaudejstvovanja slovenske dru
ž
ine, kot sta npr. glasbeno in
š
portno, s tem panjeno vklju
č
evanje kot celote ali posameznikov v razna zdru
ž
enja in dru
š
tva,ter ne nazadnje 3) obkro
ž
ajo
č
e jezikovne dru
ž
ine in pripadnost sloven
šč
ineslovanski, lahko pa bomo spoznali tudi kak
š
no zanimivo besedno dru
ž
ino. Kot predavatelje bomo poleg jezikoslovcev in literarnih zgodovinarjev povabilitudi predstavnike drugih strok, da bi skupaj, sicer v zelo zamejenem
č
asovnem okviru,
č
im bolje predstavili rde
č
o nit leto
š
njega seminarja, tj.dru
ž
ino v naj
š
ir
š
em pomenu besede. Temo pa bodo dodatno osvetljevalespremne dejavnosti in prireditve ter jo dopolnjevali lektorji pri svojih urah.Pri
č
akujemo vas na seminarju, polnem dru
ž
nosti in dru
ž
abnosti. Red. prof. dr. Vera Smole,predsednica 47. SSJLK 
Organizator 
Seminar organizira Center za sloven
šč
ino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku zaslovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana.
Udele
ž
enci
Seminarja se udele
ž
ujejo tuji slovenisti, slavisti, knji
ž
evni ustvarjalci,prevajalci EU, strokovnjaki za primerjalno jezikoslovje in knji
ž
evnost:univerzitetni profesorji, docenti, asistenti, u
č
itelji in
š
tudenti slovenistik terslavistik na univerzah in raziskovalnih institucijah v tujini in slovenskemzamejstvu, ki sloven
šč
ino raziskujejo, pou
č
ujejo, prevajajo ali jo kako druga
č
evklju
č
ujejo v svoje delo in
ž
ivljenje. Na seminarju
ž
elijo svoje znanje poglobiti,ga obogatiti, se seznaniti z najnovej
š
imi spoznanji ter pridobiti pristen stik sslovenskim jezikom, literaturo in kulturo.
Kraj prireditve
Dopoldanski program v celoti poteka na Filozofski fakulteti Univerze vLjubljani, A
š
ker
č
eva 2, Ljubljana, popoldansko-ve
č
erni program pa jeorganiziran na razli
č
nih lokacijah po Ljubljani.
Predavatelji in lektorji
Na seminarju kot predavatelji in u
č
itelji lektorji sodelujejo uveljavljenistrokovnjaki in znanstveniki z Oddelka za slovenistiko, Oddelka za slavistiko,drugih oddelkov Filozofske fakultete in
č
lanic Univerze v Ljubljani, predstavnikidrugih slovenskih univerz, uglednih slovenskih znanstvenih in dr
ž
avnihustanov ter tudi ugledni strokovnjaki in znanstveniki iz tujine. 
PROGRAM
Tritedenski seminar (27. 6.–15. 7. 2011)
Za
č
etniki so vabljeni, da se udele
ž
ijo seminarja teden dni pred za
č
etkomdvotedenske prireditve. V predtednu je poudarek na intenzivnih lektorskihvajah v majhnih skupinah in z izku
š
enimi lektorji ter na vajah iz fonetike vfonolaboratoriju.
Ž
e v predtednu je na voljo nekaj popoldansko-ve
č
ernihdejavnosti, npr. popoldanska ekskurzija, obisk muzejev, ustvarjalna delavnicaali ogled slovenskega filma. 
 
Dvotedenski seminar (4.–15. 7. 2011)
Dvotedenski seminar zajema lektorske vaje v dopoldanskem
č
asu,predavanja, okrogle mize ali ustvarjalne delavnice, posebne te
č
aje, vaje izfonetike, vaje iz konverzacije in individualno konverzacijo ter bogatspremljevalni program.
Lektorske vaje
Lektorske vaje obsegajo 30 ur na dvotedenskem seminarju in 60 ur natritedenskem seminarju. Potekajo v
š
tirih za
č
etni
š
kih skupinah,
š
estihnadaljevalnih in treh izpopolnjevalnih skupinah, ki so glede na intereseudele
ž
encev razdeljene na jezikoslovno, literarnozgodovinsko in splo
š
no. Vlektorske skupine so udele
ž
enci razvr
šč
eni na podlagi jezikovnega testa, ki gare
š
ijo pred prihodom na seminar, in ustnega testiranja ob za
č
etkutritedenskega in dvotedenskega seminarja.
Predavanja
Predavanja (pribli
ž
no 20 ur) obravnavajo najnovej
š
e, sprotne dose
ž
ke sodobneznanstvene misli o slovenski jezikoslovni, literarni in kulturni ustvarjalnosti.Namenjena so predvsem udele
ž
encem vi
š
 jih nadaljevalnih in izpopolnjevalnihskupin. Na 47. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture bodoosredoto
č
ena na krovno temo
Dru
ž
ina v slovenskem jeziku, literaturi inkulturi
. Kot vedno bodo tudi letos predstavljena v seminarskem zborniku.
Izbirni te
č
aji
Izbirni te
č
aji po 5 ur na poglobljen na
č
in obravnavajo aktualna vpra
š
anjaslovenskega knji
ž
nega jezika in knji
ž
evnosti, prevajanja, slovenske kulture insloven
šč
ine kot drugega/tujega jezika. Delo poteka v obliki delavnic. Prispevkipredavateljev so objavljeni v seminarskem zborniku. Izbira enega od izbirnihte
č
ajev in udele
ž
ba na njem sta obvezni za udele
ž
ence vi
š
 jih nadaljevalnih inizpopolnjevalnih skupin.
Vaje iz fonetike
Vaje iz fonetike se izvajajo v dveh delih: (a) vaje za za
č
etnike so obvezne inse za
č
nejo z uvodno predstavitvijo slovenskega govorjenega jezika infoneti
č
nih posebnosti na primerih iz besedil. Temu sledijo prakti
č
ne vaje zabolj
š
i izgovor in poslu
š
anje slovenskega jezika, kar pripomore k bolj
š
emuu
č
enju in rabi slovenskega jezika. Vaje so prilagojene glede na znanje in prvi jezik udele
ž
enca; (b) vaje za nadaljevalce so izbirne in namenjene predvsemnadaljevalcem, ki
ž
elijo izbolj
š
ati svoj govor. Delo je organizirano v manj
š
ihskupinahin prilagojeno posamezniku.
Vaje iz konverzacije
Vaje iz konverzacije so namenjene izbolj
š
anju komunikacijske zmo
ž
nosti vsloven
šč
ini,
š
irjenju besedi
šč
a, uzave
šč
anju komunikacijskih vzorcev inodpravljanju napak. Obravnavane so predvsem teme iz vsakdanjega
ž
ivljenja,s poudarkom na prakti
č
nem sporazumevanju in spoznavanju Slovenije ternjene kulture. Vaje so obvezne za za
č
etne in ni
ž
 je nadaljevalne skupine.
Individualna konverzacija

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->