Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
نجمتين للسلام

نجمتين للسلام

Ratings: (0)|Views: 369|Likes:
Published by Ulrike Reinhard
استخدام الولایة الامریكية لتحقيق السلام الدائم في الشرق الاوسط

في الوقت الحاضر الناس يتكلمون عن "حل الدولتين". أنا أقرتح "حل النجمتين" - نجمتين للسلام. لما أمريكا تقبل إسرائيل وفلسطين كدول 51 و 52 للإتحاد الأمريكي سوف يتحقق حلم السلام في بلد العسل والحليب.

استخدام الولایة الامریكية لتحقيق السلام الدائم في الشرق الاوسط

في الوقت الحاضر الناس يتكلمون عن "حل الدولتين". أنا أقرتح "حل النجمتين" - نجمتين للسلام. لما أمريكا تقبل إسرائيل وفلسطين كدول 51 و 52 للإتحاد الأمريكي سوف يتحقق حلم السلام في بلد العسل والحليب.

More info:

Published by: Ulrike Reinhard on Feb 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2011

pdf

text

original

 
 1
مﻼﺴﻠﻟ 
 
ﻦﻴﺘﻤﺠﻧ 
 
ﻂﺱوﻻا
 
قﺮﺸﻟا
 
ﻲﻓ 
 
ﻢﺋاﺪﻟا
 
مﻼﺴﻟا
 
ﻖﻴﻘﺤﺘﻟ 
 
ﺔﻴﻜیﺮﻡﻻا
 
ﺔیﻻﻮﻟا
 
ماﺪﺨﺘﺱا
 
ﻒﻴﻴﻟﺄﺗ 
 
تﻼﺒﺛور 
 
ﻦﻴﺕرﺎﻡ 
 
فﺮﺼﺘﺑ 
 
ﻪﻤﺟﺮﺗ 
:
ﺪﻴﻌﺴﻟا
 
فﺮﺵأ
 
ﻇﻮﻔﺤﻡ 
 
ﻊﺒﻄﻟا
 
قﻮﻘﺡ ﻪ 
2003
 
 2
بﺎﺘﻜﻟا
 
تﺎیﻮﺘﺤﻡ 
 
ﺮیﺪﻘﺕ 
 
و 
 
ﺮﻜﺵ 
...........................................................................................5
 
ﺔﻟﻼﻬﺘﺱا
................................................................................................6
ﺔﻡﺪﻘﻤﻟا
..................................................................................................8
 
لوﻻا
 
ﻞﺼﻔﻟا
. 
ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا
 
......................................................................12
 
ﺔﻠﺥاﺪﺘﻤﻟا
 
ﺦیراﻮﺘﻟا
....................................................................................13
ﺏرﺎﻀﺘﻤﻟا
 
تاءﺎﻋدﻻاﻪ ةدﺎﻴﺴﻟا
 
لﻮﺡ 
 
................................................................13
مﺎهوﻻا
..................................................................................................14
ﻞﺥﺪﺘﻟاﻲﻜیﺮﻡﻻا
.......................................................................................15
 
ﻞﺸﻔﻟا
 
رﺎﺛا
..............................................................................................18
 
ﻲﻧﺎﺜﻟا
 
ﻞﺼﻔﻟا
. 
ﻞﺤﻟا
.............................................................................20
 
ﻪﻴﻜیﺮﻡﻻا
 
ﻪیﻻﻮﻟا
.......................................................................................20
 
ﻪﻴﻧﻮﻧﺎﻘﻟا
 
دوﺪﺤﻟا
........................................................................................22
 
د ﻪیﻻﻮﻟا
 
رﻮﺘﺱ 
..........................................................................................25
 
مﻼﻋﻷا
....................................................................................................27
 
ﻪﻐﻠﻟا
.......................................................................................................29
 
ﻢﺹاﻮﻌﻟا
...................................................................................................30
 
يوﻮﻨﻟا
 
حﻼﺴﻟا
 
و 
 
ﻪﺤﻠﺱﻻا
 
عﺰﻧ 
 
يﺎﻀﻗ 
..............................................................32
 
ﻪﻠﻤﻌﻟا
 
ﻞیﺪﺒﺕ 
...............................................................................................35
 
ﻪﻴﺋﺎﻀﻘﻟا
 
يوﺎﻋﺪﻟا
.......................................................................................36
 
ﻪﻴﻧﺪﻤﻟا
 
قﻮﻘﺤﻟا
..........................................................................................38
 
ﻪﻴﻋﺎﻤﺘﺝﻻا
 
ﻪﻔﻠﻜﺘﻟا
 
و 
 
ﻪﻴﺤﺼﻟا
 
ﻪیﺎﻋﺮﻟا
...............................................................40
 
ﻩدﻮﻌﻟا
 
ﻖﺡ 
 
و 
 
ﻪﻴﺝرﺎﺨﻟا
 
نوﺆﺸﻟا
......................................................................43
 
ﻪﺹﻼﺥ 
.....................................................................................................46
 
ﺚﻟﺎﺜﻟا
 
ﻞﺼﻔﻟا
.
ﻦیﺪﻟا
 
ماﺮﺘﺡا
.......................................................................47
ﻪﻴﺤﻴﺴﻤﻟا
...................................................................................................47
مﻼﺱﻻا
......................................................................................................48
ﻪیدﻮﻬﻴﻟا
....................................................................................................51
ﻊﺏاﺮﻟا
 
ﻞﺼﻔﻟا
.
ﻪﻴﻜیﺮﻡﻻا
 
ﻞﺋﺎﺴﻤﻟا
.........................................................56
 
 3
ﻪﻓﺎﺴﻤﻟا
...............................................................................................56
؟ﻮﻜیرﻮﺕرﻮﺏ 
 
ما
 
سﺎﺴﻜﺕ 
............................................................................57
ﻪﻔﻠﻜﺘﻟا
.................................................................................................62
ﻲﻜیﺮﻡﻻا
 
سﺮﻐﻧﻮﻜﻟا
.................................................................................64
بﺎهرﻻا
 
ﺪﺽ 
 
بﺮﺤﻟا
-
؟ﺎﻨﻧﻮهﺮﻜی 
 
ﻻا
 
...............................................................65
ﻞﺼﻔﻟاﺲﻡﺎﺨﻟا
.
ﻪﻴﻠﻴﺋاﺮﺱﻻا
 
ﺎیﺎﻀﻘﻟا
......................................................71
ا
 
ةادﺎﻌﻡ ﻪﻴﻡﺎﺴﻟ 
........................................................................................72
تﺎﺘﺸﻟا
..................................................................................................74
ﻪﺱﺎﻴﺴﻟا
.................................................................................................75
دﺎﺼﺘﻗﻻا
.................................................................................................77
ﻪﻓﺎﻘﺜﻟا
....................................................................................................79
ﻞﺼﻔﻟاسدﺎﺴﻟا
 .
ﻪﻴﻨﻴﻄﺴﻠﻔﻟا
 
ﺮﻈﻨﻟا
 
تﺎﻬﺝو 
...............................................82
ﺴﻤﻟا
 
و 
 
ﻪﻴﻨﻃﻮﻟا
 
تﺎﺡﻮﻤﻄﻟاﺄ ﻪﻴﻨﻴﻄﺴﻠﻔﻟا
 
ﻪﻟ 
.........................................................84
ﺰﻴﻴﻤﺘﻟا
....................................................................................................86
ﺾیﻮﻌﺘﻟا
.................................................................................................88
ﻩدﻮﻌﻟا
 
ﻖﺡ 
...............................................................................................89
ﻪﻓﺎﻘﺜﻟا
....................................................................................................90
ﻞﺼﻔﻟاﻊﺏﺎﺴﻟا
 .
ﻪﻴﺏﺮﻌﻟا
 
تارﺎﺒﺘﻋﻻا
............................................................93
ﻠﻔﻟا
 
ﺢﻟﺎﺼﻡ 
 
ﻢﻋﺪﻟ 
 
ﻲﻗﻼﺥﻻا
 
ﺐﺝاﻮﻟاﻦﻴﻴﻨﻴﻄﺴ 
.........................................................94
راﺮﻘﺘﺱﻻا
 
ﻦﻡ 
 
ناﺮﻴﺠﻟا
 
ﺪﻴﻔﺘﺴﻴﺱ 
.......................................................................95
ﻦﻡﺎﺜﻟا
 
ﻞﺼﻔﻟا
.
ﻪﻴﺏوروﻻا
 
ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا
......................................................97
ﺎﻴﻨﻤﺽ 
 
ﻩﺮﻄﻴﺴﻟا
 
ﻲﻨﻌﺕ 
 
ﻻ
 
ﺎﻴﻓاﺮﻐﺠﻟا
......................................................................98
ﻪﺌﻴﺱ 
 
ﻞﺋاﺪﺒﻟا
 
ﻞآ 
...........................................................................................102
ﻊﺱﺎﺘﻟا
 
ﻞﺼﻔﻟا
.
ﻪﻴﻟوﺪﻟا
 
ﺎیﺎﻀﻘﻟا
..........................................................103
ﻩﺪیﺪﺝ 
 
ﻪﻴﻟﺎیﺮﺒﻡﻻ
 
وا
 
رﺎﻤﻌﺘﺱﻼﻟ 
 
دﻮﺝو 
 
ﻻ
.............................................................103
ﻩﺪﺤﺘﻤﻟا
 
ﻢﻤﻟا
 
رود 
........................................................................................104
؟ﻩﺪهﺎﻌﻡ 
 
ﺪﻘﻋ
 
ﻚﻟذ 
 
ﻲﻋﺪﺘﺴی 
 
ﻞه
........................................................................106
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->