Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5555, 18.2.2011]

Dnevni avaz [broj 5555, 18.2.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 422|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

pdf

text

original

 
Te{ke rije~i politi~ara
SDP tvrdi da HDZ `eli blokirati `ivot u FBiH, a ^ovi} odgovara: Ako binakane SDP-a bile ostvarene, onda bi to bila direktna prijetnja za BiH
 Mili}: Tu`iteljica navodno instruirala svjedoke
Snimci optu`uju
tu`iteljicu Mili}?
S
ocijaldemokratska parti-ja (SDP) BiH osudila jeju~er stav HDZ-a BiH kojije iznio Ivo Miro Jovi} da}e, ako bude sazvana sjednica Do-ma naroda Parlamenta FBiH, bitiprimijenjene najradikalnije mjerepoliti~kog protesta, uklju~uju}i iprogla{enje tre}eg entiteta.Istovremeno je Lagumd`ijaporu~io da }e stranke potpisniceplatforme 3. marta krenuti u for-miranje vlasti, {to je Dragan ^o-vi} ocijenio kao scenarij SDP-a daovlada ve}im entitetom.
4. strana

 

Saznajemo:Relacija Italija - BiH

Krediti:„Nasljedstvo“ s problemima
 
Boks:Svjetski prvak Adnan ]ati} za „Avaz“

Ekskluzivno:Evrovizijski {ou

Es
 
Eslu zi vno
Prijava za zloupotrebu polo`aja
Kobne nesre}e u razli~itim dijelovima zemlje
   2 .  s   t  r .
7. strana69. str.
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
petak, 18. 2. 2011.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5555
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
AKCIJA NA[EG MAGAZINA „LIFESTYLE“
Ko }e bitimu{karac snajvi{e stila u BiH
 29. strana
 VLAST
   3 .  s   t  r .
^etvero mrtvihna cestama
19. i 20. strana
    (    F   o   t   o   :    S .    S   a    l   e   t   o   v    i   }    )
   T   V   E  x   t  r  a
 
aktuelno
Dnevni avaz, petak,18. februar/velja~a 2011.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
Ostatak zaobilaznice radit }e doma}e firme
- Nakon {to su slovenskim ko-mpanijama ispla}eni vi{emilio-nski iznosi za poslove koji nisu nizavr{eni, na{a vlast sjetila se da po-sao dodijeli doma}im firmama.Naravno, razlog je {to se niko dr-ugi ne bi ni usudio raditi. Siguran sam da ni petina su-me koja je pla}ana Slovencima ne}e biti data doma}imkompanijama, jer su na{i politi~ari nau~ili da narod mo`etrpjeti i raditi za minimalac. @alosno!
(elvedin daut)
PORTAL - komentar dana
S protesta: Vojnici o~ekuju odgovor 
Protesti oko 1.000 otpu{te-nih vojnika koji su prije dvadana odr`ani ispred zgradeParlamenta BiH i pritisci ko-je su posljednjih dana vr{ili nadr`avne organe vlasti ko-na~no su se isplatili!Kako saznajemo, u Mini-starstvu finansija BiH ju~erposlije podne odr`an je sasta-nak s predstavnicima Minista-rstva odbrane BiH na kojemje sa~injen amandman na pr-ijedlog bud`eta za 2011. Pre-ma tom amandmanu, izdr`avnog bud`eta entitetskimzavodima PIO bit }e refundi-rano oko deset miliona KMna godi{njem nivou za penzi-onisanje vojnika koji su pro{legodine otpu{teni iz slu`be uOru`anim snagama BiH.Ovo je sino} za „Dnevniavaz“ rekao zamjenik mini-stra finansija BiH Fuad Ka-sumovi}, uz konstataciju davojnici ne}e imati potrebublokirati grad. Osim toga,kazao nam je on, Ministar-stvo odbrane BiH dostavilo jeju~er kona~an spisak Minista-rstvu finansija BiH vojnikakoji }e ostvariti pravo na pe-nzije. Na njemu se, kako namje pojasnio Kasumovi}, nala-ze imena 1.630 otpu{tenihpripadnika OSBiH.- Sada taj amandman tr-eba razmatrati Vije}e mini-stara BiH, a ukoliko ga onone usvoji, to mo`e u~initi Pr-edsjedni{tvo ili ParlamentBiH - rekao je Kasumovi}.Otpu{teni vojnik SenadHubjer sino} nam je rekao da}e vojnici odustati od blokadeSvjetskog vojnog prvenstvau skijanju, koje }e od 21. do 26.februara biti odr`ano u Sara-jevu samo ako se danas uvje-re, odnosno, ako svojim o~imavide amandman o njihovomuvr{tavanju u bud`et za 2011.godinu.
S. R.
Amandman na bud`et za 2011.
Udovoljeno zahtjevimavojnika, nema blokade?
Ministarstvo dostavilo kona~an spisak, nanjemu 1.630 vojnika za penzionisanje
Predsjednik RSMilorad Dodik naja-vio je da }e u nare-dnim danima boravi-ti u posjeti Hrvatskoj,s kojom RS, kazao je,`eli nastaviti dobrusaradnju.Dodik je nakonsastanka s predsta-vnicima Vlade RS re-kao na pres-konfere-nciji da }e kabinetAleksandra D`om-bi}a pripremiti deta-lje u vezi sa svim otv-orenim pitanjima, alinije `elio preciziratikada i s kim }e se sa-stati tokom posjeteZagrebu, javila je Fe-na.
 Dodik: Datum neutvr|en
Najava predsjednika RS
Milorad Dodik uskorou posjeti Hrvatskoj
Spec
Na~elnik Zajedni~kog {taba OSBiH, generalpuko-vnik Miladin Miloj~i} sastao se s komandantom Save-zni~ke komande zdru`enih snaga iz Napulja, admira-lom Semjuelom Loklerom (Samuel Locklear). Loklerje naglasio da pomo} i podr{ka OSBiH ne}e izostatini u narednom periodu,prenijela je Fena.
Odluka Suda BiH
Umjesto zatvora, Jaganjac pla}a 15.000 KM
Sudija Suda BiH SenadinBegta{agi} donio je odlukukojom je Fadilu Jaganjcu,biv{em {efu Terenskog ure-da Grani~ne policije BiH, za-tvorska kazna zamijenjenabla`om, nov~anom kaznom,saznaje „Dnevni avaz“. Jaganjac je zbog zloupotr-ebe polo`aja i ovlasti osu|enna pet mjeseci zatvora, a na-kon pravosna`nosti presude,njegov advokat Ragib Had`i},koriste}i zakonske mogu}no-sti, zatra`io je zamjenu zatvo-rske nov~anom kaznom.Odlukom sudije Begta-{agi}a, svaki od 150 dana zatvo-ra zamijenjen je nov~animiznosom od po 100 KM, pa Ja-ganjac mora do sredine martaplatiti 15.000 KM ili }e bitiupu}en u neki od bh. zatvorana izdr`avanje kazne.
 A. D`.
 Jaganjac: Rok do marta
„Avaz“ saznaje
Tu`ila{tvo BiH otvorilo istragu
Firma iz Travnika {vercujetone kafe iz Italije u BiH!
Prilikom svakog „uvoza kafe“ na rezervnoj deklaraciji prijavljivana potpuno drugaroba, cigle, autodijelovi, repromaterijal, za neke poznate i ugledne firme
Tu`ila{tvo BiH otvorilo jeistragu o krijum~arenju ogro-mnih koli~ina kafe iz Italije uBosnu i Hercegovinu, a zna~aji kompleksnost ovog slu~ajapotvr|uje i informacija da suu istragu, prema na{im info-rmacijama, uklju~eni i italija-nski istra`itelji.
Ugledne firme
Kako saznaje „Avaz“,2009. godine preduze}e„Euro Comerc“ iz Travnikaprokrijum~arilo je u sedamnavrata oko 140 tona pr`enekafe u BiH rutom preko Hr-vatske, posredstvom prijevo-zni~ke firme „Auto Odak“^itluk, vlasnika Marija iIvana Odaka.Prema grubim procjena-ma, dr`ava je na ovaj na~ino{te}ena za vi{e stotina hilja-da KM, a krijum~arenje jera|eno tako da je prilikomsvakog „uvoza kafe“ na reze-rvnoj deklaraciji prijavlji-vana potpuno druga roba(cigle, autodijelovi, repro-materijal i dr.) za neke po-znate i ugledne firme.Tako }e tek daljnja istragautvrditi jesu li i firme „Miles“,„Gumex“ i „Holli“ iz ^itluka,ili Autoku}a „Bo{njak“ i„Servis Jeli}“ iz [irokog Brije-ga, na bilo koji na~in umije{aneu me|unarodno krijum~arenjekafe ili su osumnji~enima, ko-ji su za ove firme navodno„uvozili“ drugu robu ({to sunavodili u deklaracijama), po-slu`ile kao paravan.- [verc je ra|en po uho-danom principu. Jedna car-inska prijava bude za kafu, adruga za neku drugu robu ifirmu. Me|utim, kafu nisuprijavljivali u carinskom si-stemu BiH, ve} samo drugurobu. Sve je ra|eno na gra-ni~nom prijelazu Kamensko- potvrdio je za „Avaz“ izvorblizak istrazi.
Akcize „krivac“
Kako saznajemo, ove otkr-ivene koli~ine su kap u morusvega {to se posljednjih godi-na de{ava, pogotovo otkako suakcize na uvoz kafe pove}anes jedne na 1,5 KM.Osim registriranih slu~aje-va, pretpostavke su da je mno-go vi{e onih neregistriranih,a veliku glavobolju policiji icarinicima zadaju mnogi ile-galni prijelazi u BiH, od ~egasamo s Crnom Gorom na{adr`ava dijeli 29 sporednih i„nepokrivenih“.
 A. [I[I]
Prema zvani~nim infor-macijama do kojih je do{ao„Avaz“, uvoz kafe u BiH od2006. do danas smanjen je za~ak pet miliona i 827.000 ki-lograma, a drasti~no u poslje-dnje dvije godine, {to prikazu-je i grafikon koji objavljujemo.Budu}i da je sredinom2009. pove}ana akciza nauvoz s jedne na 1,5 KM, ada je od tog perioda do da-nas znatno opao uvoz, zastru~njake iz ove oblasti toje potpuno pouzdan pokaza-telj da u posljednje dvije go-dine cvjeta {verc ove visoko-tarifne robe.
Od 2009. drasti~no „smanjen“ uvoz
Grafikon uvoza kafe u BiH od 2006. do 2010.[verc kafe jedan od najunosnijih poslova za kriminalce
Tu`ioci naseminarima
Tokom ju~era{njeg danapoku{ali smo kontaktiratinekoliko osoba uTu`ila{tvu BiH, ali zbogslu`benog odsustva gla-vnog tu`ioca i portparola(u Bijeljini) i dvodnevnogseminara za tu`ioce i sudi-je u Sarajevu, nismo uspje-li dobiti potvrdu u kojoj jefazi istraga i koliko je ljudii firmi umije{ano ume|unarodni {verc kafe.
 
aktuelno
Dnevni avaz, petak,18. februar/velja~a 2011.
3
 Pi{e: Fadil MANDAL (fmandal 
@
 avaz.ba)
Fotelja{i bezprograma
Sarajevski gradona~elnik Behmen i kantonalnipremijer Musi} svojim prvim potezima pokazujuda su se bira~i mo`da i uzalud nadali promjenama
Zlatko Lagumd`ija, predsjednik SDP-a, ne propu{ta priliku da po-novi da njegovu stranku i njene kadrove uop}e ne zanimaju fotelje, ve}su im prioritetni kvalitetni programi rada novih vlasti.U prakti~noj primjeni ova propagandno efektna parola za sada da-je mr{ave rezultate. Dodu{e, SDP jo{ nije preuzeo vlast ni u svim ka-ntonima gdje to mo`e, a kamoli u Federaciji ili na dr`avnom nivou,ali ono {to u Sarajevu rade gradona~elnik Alija Behmen i kantona-lni premijer Fikret Musi} znatno devalvira rije~i njihovog strana~koglidera.Behmen i Musi}, naime, na pres-konferenciji posve}enoj sigurno-snoj situaciji u glavnom gradu BiH pokazali su da ipak ne vide daljeod svojih fotelja, da su `rtve vlastitih kabinetskih zabluda i da nema-ju ni programa ni vizije.Gradona~elnik je odgovornost za te{ko stanje nevje{to poku{ao pr-ebaciti na federalnog ministra pravde Feliksa Vidovi}a. Samokriti~no-st, makar kurtoaznu, nije pokazao, iako je u ranijim sli~nim situaci-jama upravo Behmen ultimativno tra`io ostavku svoje prethodnice Se-mihe Borovac iz SDA.Posebno zabrinjavaju}e zazvu~ala je diletantska konstatacija pre-mijera Musi}a da bi najbolje rje{enje bilo da se kriminalci, koji ve} go-dinama teroriziraju i uznemiravaju gra|ane Sarajeva, me|usobno po-ubijaju!?Od Musi}a, me|utim, ni{ta pametnije i nismo mogli o~ekivati, sobzirom na to da je njegov prvi - sre}om neuspje{an - potez na mje-stu kantonalnog premijera bio da poklanjanjem bra{na iz robnih re-zervi pogoduje porodici Selimovi} i omogu}i ekstraprofit njenim fir-mama koje se bave proizvodnjom i prometom bra{na i hljeba.Gra|ani su na izborima u oktobru glasali za promjene. Behmen iMusi} svojim primjerima svjedo~e da su se mo`da i uzalud nadali.Rezon je logi~an. Ako su klju~ni dijelovi programa koji nam nudinova vlast SDP-a prepu{tanje kriminalcima da sami rije{e problem ne-sigurnosti u Sarajevu i prote`iranje tajkuna bliskih vlasti, onda namse crno pi{e.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana nawww.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 160.258 posjetilaca.
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
      
C
 Pitanje:
Vjerujete li da }e federalna ministarstva odbrane i finansija ispo{tovati dogovor do18. februara i razmijeniti kompletne spiskove otpu{tenih vojnika koji su stekli uvjete za penzionisanje?
Ministarstva odbranei finansija ne}eispo{tovati dogovore
AB
A) DA 21,05%B) NE 73,68%C) Ne znam 5,27%
Lider Srpske napredne strankeTomislav Nikoli}, nekada{nji za-mjenik predsjednika Srpske radi-kalne stranke Vojislava [e{elja, za7.500 eura mjese~no anga`irao jebiv{eg ameri~kog ambasadora Vi-lijama Montgomerija (WilliamMontgomery) da lobira za njega.To otkriva Danijel Server(Daniel Serwer) na svom bloguwww.peacefire.net- Posljednja sam osoba koja bimogla uskratiti pravo penzionisa-nom slu`beniku diplomatskeslu`be SAD da ostvaruje bilo ka-kav prihod koji mu se pru`i. A7.500 eura mjese~no nije maliiznos. Ali, volio bih znati koga pr-edstavlja Montgomeri kada dajeintervjue u kojima poziva na diso-luciju Bosne i Hercegovine. Da bu-dem po{ten, on je to radio i prijenego {to je istupio iz diplomatskeslu`be. Tako|er,on ima pravo nasvoje stavove kojisu potpuno supr-otni mojima - na-pisao je, izme|uostalog, Server.Nadalje, navo-di da je vrlo te{kovidjeti kome je uinteresu takavscenarij. Server isti~e da bi Mo-ntgomerijev novi {ef Nikoli} mo-gao nai}i na problem svog prijemau Va{ingtonu, osim ako ne prihva-ti proevropski koncept BiH kao je-dne dr`ave.
S. N.
Sude}i prema informacijamakoje dolaze iz krugova bliskih tu-zlanskom pravosu|u, ovih danapod istragom bi se mogli na}i ipojedini tu`ioci Tu`ila{tva Tuzla-nskog kantona.Kako saznajemo, prema Fede-ralnom tu`ila{tvu ve} je oti{laprijava protiv kantonalne tu`ite-ljice Dijane Mili} zbog navodnezloupotrebe polo`aja prilikomistraga u pojedinim predmetimaza koje je ona bila nadle`na.
Sumnja u pristrasnost
- Tu`ila{tvo Tuzlanskog ka-ntona primilo je izvje{taj o priku-pljenim saznanjima od MUP-aTK vezano uz tu`iteljicu DijanuMili} i odmah ga proslijediloTu`ila{tvu FBiH s prijedlogom zapreno{enje nadle`nosti na drugotu`ila{tvo zato {to bi se mogla iza-zvati razumna sumnja u pristra-snost ako bi predmet vodilo Ka-ntonalno tu`ila{tvo Tuzla - potvr-dio je na{a saznanja portparolTu`ila{tva TK Admir Arnautovi}.MUP-u TK obratilo se neko-liko gra|ana koje je, navodno,tu`iteljica Mili} instruirala dasvjedo~e protivno zakonu, kako bipredmet koji je istra`ivala imaodokaznu vrijednost na sudu.
Dostavljene kopije
 Jedan od svjedoka ove tvr-dnje je iznio i na raspraviodr`anoj u Kantonalnom sudu uTuzli u januaru ove godine.Navodno je MUP TK uz izv-je{taj o prikupljenim saznanjimaTu`ila{tvu FBiH dostavio kopi-je SMS-ova te videosnimke i dr-uge materijale koji te{ko kompr-omitiraju tu`iteljicu Mili}.
 A. HAD@I]
 Mili}: Zloupotreba polo`aja tu`iteljice Arnautovi}: Preno{enje nadle`nosti 
Prema provjerenim infor-macijama, Tu`ila{tvo FBiHnakon zaprimljenog izvje{tajadelegiralo je Tu`ila{tvo Ze-ni~ko-dobojskog kantona, ko-je }e obavljati predistra`ne ra-dnje u slu~aju tu`iteljice Dija-ne Mili}.- Mo`emo potvrditi da je uTu`ila{tvu ZDK zaprimljen pre-dmet koji nam je proslijedilo Fe-deralno tu`ila{tvo, a ti~e se radatu`iteljice iz Tuzle. To je sve {to uovom trenutku mo`emo re}i -kazali su nam ju~er u Tu`ila{tvuZDK.
Tu`ila{tvo ZDK preuzima slu~aj
Server: Kritike Montgomeriju Nikoli}: Antievr-opski stavovi 
 Montgomeri: Dobio novog {efa
Danijel Server objavio na svom blogu
Nikoli} pla}a Montgomeriju7.500 eura za lobiranje
Koga predstavlja Montgomeri kada poziva na disoluciju BiH, pita se Server
EKSKLUZIVNO
Izvje{taj i prijava proslije|eni Tu`ila{tvu FBiH
Videosnimci te{kooptu`uju tu`iteljicuDijanu Mili}?
MUP-u TK obratilo se nekoliko gra|ana koje je, navodno, tu`iteljicaMili} instruirala da svjedo~e protivno zakonu

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dzeneta liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->