Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TV Extra [broj 730, 18.2.2011]

TV Extra [broj 730, 18.2.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 803|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

 
NAJKOMPLETNIJI SEDMI^NI TV I SATELITSKI PROGRAM OD 19. 2. DO25. 2. 2011. BROJ730.
Pri jenos boks- me~a ]ati} - Herns
Federana Tv
„Lini ja `ivota“svakog mjeseca
Huan prjekt na TvSA
Filmovi
GRAD AN\ELA
Sr-i- je-da-22.25- Ha- yat-TV
ZAPITAJ PRAH
Pe-tak-23.00-FTV
TI[INA JOJPRISTAJE
Ne-dje-lja-Pi-nk-BH-01.00
Svi ~ekajuMe rlino vu premi je ru
 
BH Eursng {u u pnedjejak na BHT 1
 
2
Petak, 18. februar/velja~a 2011.
ISPECI
PARECI
- Tipi~no saGrbavice,{picem pa{ta bude.
(SabahudinVugdali} u prijenosuutakmice Aris -Man~ester siti naOBN-u)
1. EVROPSKA LIGA 
Utakmice Man~ester sitija, najvi{ezbog Edina D`eke, postale su veo-ma tra`ena „roba“ za sve ljubiteljesporta u na{oj zemlji. Sre}om, OBN je otkupio prava na prijenose Evro-pske lige, u kojoj se takmi~i engleskiklub, tako da su nogometni sladoku-sci imali prilike ove sedmice pratitisusret Aris - Man~ester siti.
2. HISTORIJA ROKA 
Sjajni dokumentarni serijal„Sedam razdoblja roka“ nudi izu-zetno zanimljive pri~e ozna~ajnom dijelu muzi~ke histori- je. Storije o Dejvidu Bouviju, Pite-ru Gabrijelu, „Pink Floydu“ i osta-lim zvijezdama predstavljaju pri-mamljiv televizijski sadr`aj u ko- jem mogu u`ivati gledaoci BHT1.
3. USPJE[NA SERIJA 
„Miris ki{e na Balkanu“ primjer je ri- jetko uspje{nog regionalnog proje-kta. Serija koja se emitira na BHT1osvojila je veliki broj gledalaca za-hvaljuju}i odli~nom scenariju bazir-anom na knji`evnom remek-djelu,ali i fenomenalnoj gluma~koj ekipi.
1. KOPIRANJE
U okviru emisije „Pusti muziku“,koja se emitira na TVSA, prikazan je prilog o novom albumu grupe„Parni valjak“. Sve bi bilo uredu dakolege s kantonalne televizije nisutom prilikom jednostavno pro~itale~lanak iz „Dnevnog avaza“ od pr-ve do posljednje rije~i, ali s tim danisu ni u jednom trenutku spome-nule izvor informacije. U najbo-ljem slu~aju, neprofesionalno i ne-kolegijalno.
2. OBN INFO
Informativni program je, definiti-vno, ne{to s ~im se na OBN-u nemogu ponositi. Centralna informa-tivna emisija ove TV ku}e pod na-zivom „OBN Info“ obi~no se svodina diktiranje agencijskih vijesti, pr-ete`no iz inozemstva, bez prilogas lica mjesta ili javljanja u`ivo. Da-kle, ulo`eni trud minimalan, ra-zo~arenje maksimalno.
3. SEKS I GRAD
Na Hayatu TV o~ito ne mare pre-vi{e za no}ni program. Da brinu,sigurno gledaocima u ve~ernjimsatima ne bi ponudili seriju „Seks igrad“, koju su do sada repriziralemnoge televizijske ku}e u na{ojzemlji.
   P   R   O   M   A    [   A   J   I   P   O   G   O   C   I
Festival nad festivalima Sanre-mo vra}a se ove godine u progr-am BHT1.U nedjelju, 20. februara, u 21sat gledaoci }e pratiti 14 popu-larnih italijanskih izvo|a~a koji}e se takmi~iti na 61. izdanjuovog popularnog muzi~kog fe-stivala.Me|u njima su veterani italija-nske kancone Al Bano, Pati Pr-avo (Patty) i Ana Oksa (AnnaOxa) te Ana Tatanjelo (AnnaTatangelo). Takmi~e se i dvoji-ca iznimnih kantautora FrankoBatiato (Franco Battiato) i Ro-berto Ve~ioni (Vecchioni). Uznjih su na popisu i popularnipjeva~i Luka Luka Barbarosa(Luca Barbarossa), Maks Pe-cali (Max Pezzali)...Uz \anija Morandija (Gianni), fe-stival vode dvije ljepotice BelenRodriguez, zaru~nica FabrizijaKorone (Corona), i Elizabet Ka-nalis (Elisabetta Canalis), djevo- jka D`ord`a Klunija (George Clo-oney), a bud`et festivala procije-njen je na nevjerovatnih 14 milio-na eura.Festival u Sanremu svake godi-ne pohode i superzvijezde, aovaj put najavljeni su Madona(Madonna), Lejdi Gaga (LadyGaGa), D`oan Bejz (Joan Baez),Roberto Benini (Benigni), Angeli-na \oli (Jolie), Rade [erbed`ija iGoran Bregovi}.
Festival Sanremo na BHT1
Revija kancona,ljepotica i zvijezda
Kanalis:Jedna od voditeljica
N
akon izuzetno popular-ne sapunice „Gumu{„televizija OBN otkupila je i novu tursku hit seriju „Gor-ki `ivot“, koja govori o ljubavina raskr{}u strasti i boga-tstva. To je pri~a o mladom isiroma{nom paru Mehmetu iNermin, koji `ivi u predgra|uIstanbula i jedino {to `ele je li- jep dom i mnogo ljubavi kojaim ne nedostaje.Mladi par svakodnevno te{koradi da bi ostvario svoj san,ali koliko god se trudili, to imne polazi za rukom. Uprkosnedostatku novca, ljubav jeta koja ih spaja, ali sve dokse mladi bogata{ ne zaljubiu Nermin. Nakon jedne pro-vedene no}i s njim Nermingubi sve {to voli... Ho}e liMehmet odustati od svojeosvete i sve joj oprostiti iho}e li stara ljubav gorjeti is-tim `arom?U seriji „Gorki `ivot“ igra na- jpopularniji turski glumac Ke-nan Imirzalioglu, koji je poznati po nadimku turski D`ejmsBond. Turkinje lude za marka-ntnim 36-godi{njakom,mu{karci su ljubomorni nanjega, a svi re`iseri u Turskoj`ele ga vidjeti u svojim serija-ma. On u novoj seriji koja }ebiti emitirana na OBN-u sva-kim radnim danom u 19.55sati glumi Mehmeta.Kenanova partnerica u„Gorkom `ivotu“ je Selin De-miratar, 25-godi{nja glumica imodel koja glumi Nermin.Ro|ena je u Istanbulu i kaomala pokazivala je sklonosti iljubav prema glumi. Nakonzavr{etka srednje {kole sni-mala je reklame, serije i filmo-ve, a 1999. postala je prva Tu-rkinja koja je osvojila titulu„Miss Globe“.Zapa`ene uloge imaju iOguz Galeli i Ebru Ko~aga(Kocaaga), a re`iju potpisujeAbdulkadir D`ejlan Ede(Ceylan).
D. Z.
SERIJE
„Gorki `ivot“ od ponedjeljka u programu OBN-a
Pri~a o ljubavi i prevari
U glavnim ulogama Kenan Imirzalioglu i Selin Demiratar
Serija }ebiti emitirana svakog radnog dana u 19.55 sati
Imirzalioglu iDemiratar u„Gorkom `ivotu“:Hit serija na OBN-u
 
   O  s   t  a   l  e   3   6 ,   5   0   %
 5
 
 N A  J B O L J I H 
 T V
 E M I S I J A 
SMS
091/410-100
Hayat TV
petak, 21.00
1
 ◗       
19,00 %
Zvijezda mo`e{ biti ti
svaki radni dan, BHT21.00, FTV 17.25
4
 ◗       
11,00 %
„Ezel“
FTV
ponedjeljak, 20.10
5
 ◗       
9,00 %
„60 minuta“
Mre`a plus
pon.-sub, 20.00
2
1001 no}
BHT1
pon.-~et
, 17.30
3
 ◗       
11,50%
Sve u svemu
 ◗       
13,00%
Petak, 18. februar/velja~a 2011.
 A. Hr{um
PINK BH
17,50 %
N. Srnja
PINK BH
10,00 %
M. ^engi}
BHT 1
12,00 %
 N A  J B O L J I H 
 T V
 V O D I T E L J A 
M. \akovi}
OBN
11,00 %
 A. Deli}
FTV
13,50 %
3
Ostali 36,00 %
Za svoje omiljene emisije,serije ili TV voditelje glasajtena sljede}i na~in: ukucajteklju~nu rije~ VODITELJ iliEMISIJA, zatim razmak teime i prezime voditelja,odnosno naziv emisije. SMSpo{aljite na broj mobilnog te-lefona 094/410-100. CijenaSMS-a iznosi 0,50 KM+PDV.Postoci se izvode na osno-vu broja pristiglih SMS-ovaza odre|enu emisiju ili vodi-telja. Vlasnik broja mobilnogtelefona 062/225-813 dobi-tnik je dviju ulaznica za kino.
NAGRADNA IGRA 
K
o poznaje DinuMerlina, veoma do-bro zna da sve~ega se on prihvati morabiti ura|eno na najvi{emnivou - ili nikako. Stogadanima uo~i premijerebh. pjesme za Eurosong2011 u timu Dine Merlinakao i na BHT1 vladaopsadno stanje. Planirase svaki detalj, na neko-liko lokacija u Sarajevusnimaju se prilozi kao inajavna {pica i {ta svene...Dakle, u ponedjeljak,21. februara, u 21 satu`ivo na BHT1, BH Ra-diju 1 i evrovizijskom po-ratlu www.eurovision.tv,kao i u 23 sata u snimkuna RTRS-u, bit }e emitir-an specijalni {ou u ko- jem }e Dino Merlin pre-mijerno izvesti na{u pje-smu za Dizeldorf. Iako uBiH, ali i regionu najve}ezanimanje vlada upravoza tu kompoziciju ~iji jeMerlin i autor, u {ouu koji}e trajati 75 minuta pripr-emljeni su i brojni drugisadr`aji.
Duhovito i lijepo
Do ponedjeljka je Me-rlin proglasio svojevrsnumedijsku {utnju, ali ipak je ekskluzivno za„Dnevni avaz“ uo~i evro-vizijske premijere i {ouana BHT1 rekao:- Bit }e dostojanstve-no i pristojno i, prije sve-ga, umjereno, u skladu sdr`avom i vremenom ukojem `ivimo. Ali }e bitiduhovito i lijepo, u skla-du s duhom koji nosim usebi.Tako|er, ekskluzivnoza na{ list Dejan Kukri},glavni urednik projektaBH Eurosong, otkrivaimena zvijezda koje }egostovati u TV {ouu.- U goste smo pozvalidrage ljude, prije svegaza Dinu Merlina. To }ebiti Beatris Pulo, (Beat-rice Poulot), Mustafa Sa-ndal kao i italijanski duo„Jalisse“- ka`e Kukri}.Isti~e da }e, osim ovihzvijezda, nastupiti i sjajnatinejd`-grupa „MaksimumPower“, a Kukri} dodajeda }e se predstaviti u sa-svim novom izdanju.- [ou otvara na{pro{logodi{nji predsta-vnik Vuka{in Braji} pje-smom „Thunder and Li-ghtning“. Uradili smospecijalnu {picu {ouakoju smo ~etiri dana sni-mali s ogromnom TV eki-pom na raznim lokacija-ma u Sarajevu. Glavniprotagonisti su mladiplesni sastav „Fresh Ge-neration“, koji je osvojiosve mogu}e nagrade u„street danceu“ - govoriKukri}.
Tri minuta
Sva iznena|enja ne`eli otkrivati, ali ipakka`e da }e gledaoce upremijeru bh. evrovizi- jske pjesme uvesti spe-cijalni program.- Ljudi }e kroz {oushvatiti o ~emu se radi.Sama izvedba pjesmebit }e vrlo zanimljiva. To je kulminacija cijeleve~eri i te tri minute }ebiti zaista spektakularne- poru~uje Kukri}.
L. SARAJLI]-RAMOVI]
EUROSONG 2011
U ponedjeljak na BHT1 premijera bh. kompozicije
Beatris: Pjevat}e „Putnike“
Dino Mer-lin i Beatris suna Euroso-ngu 1999 uJerusalemuizveli „Put-nike“ i zauzeli7. mjesto, {to je dugo vre-mena bio inajbolji pla-sman BiH na Pjesmi Evrovizije.Specijalno za ovaj {ou Betrisdolazi iz Pariza i prvi put nakonJerusalema s Dinom }e u {ouuizvesti „Putnike“.
Sandal: Na turskom„Da {uti{„
Dino Mer-lin je autornekoliko pje-sama Musta-fe Sandala,izme|u osta-lih i „Da {uti{„na turskom je-ziku. Ta pje-sma bila je je-dan od na- jve}ih hitova 2010. u Turskoj i Sa-ndal }e je pjevati u {ouu na BHT1.On sti`e iz Istanbula, vjerova-tno sa suprugom Eminom Jaho-vi}.
„Jalisse“: „Fiumidi parole“
Gosti u{ouu bit }e iposljednji pr-edstavniciItalije na Eur-osongu 1997.Rije~ je o duu„Jalisse“. Onisu pobijedili uSan Remu, ana Evroviziji uDablinu s pjesmom „Fiumi di par-ole“ bili su ~etvrti.U Sarajevo dolaze u momentukada se Italija nakon 13 godinavra}a na Eurosong.
EKSKLUZIVNI GOSTI
Merlin: Pjesmapo mojoj mjeri!Merlin: Pjesmapo mojoj mjeri!
Specijalni gosti na{e zvijezdedolaze iz Francuske, Turske, Italije...
[ou po~inje u 21 sat
Dinin nastup
Gor~in Stojanovi}
re`ira nastup DineMerlina
Sanja D`eba
kreirala kostime
Aida Mu{anovi},Maja Sar
i
EdvinHod`i}
s Dinom }enastupiti u izvedbi evr-ovizijske pjesme. Njihtroje }e s Merlinom~initi osnovnu posta-vku nastupa i u Sara- jevu i u Dizeldorfu
Ekipa BHRT-a
Urednik projekta
Dejan Kukri}
Voditeljica
Maja^engi}
Reditelji {oua
DejanKukri} i Emir Saltagi}
Scenografija
Vanja^istopoljski
Glavni producent
Adnan Kr{lak
Dizajner svjetla
Pero Trifuljesku
Merlin:Kulminacija{oua bit }epremijerapjesme^engi} i Kukri}

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
gjankovi3349 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->