Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
rudraadhyaayam_sivaanugrahasaadhanam

rudraadhyaayam_sivaanugrahasaadhanam

Ratings: (0)|Views: 179|Likes:
Published by Hari Chandana K
Rudram meanings in telugu
Rudram meanings in telugu

More info:

Published by: Hari Chandana K on Feb 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2011

pdf

text

original

 
రుదాధాయం
-
శవనగ  హ సనం
-
 
నరింహదేర దవకర వ
రుదాధాయం
-
శవనగ  హ సనం
 
పట
1
 
రుదాధాయం
-
శవనగ  హ సనం
శవ
 
గరవ
 
నమః - మతే   
 
నమః
నమకం
 
చమకం
 
ై   
 
పరుష 
 
ూకంచ
 
ద ః
 
మదేంచ
 
లయం
 
 మనః
 
శ
 
ంకలమ
"
 
నమకమ
,
చమకమ
,
పరుష 
 
ూకమ
 
యమ
 
పఠంచ వడ మదేై   
 
శ తో
 
మన మనవడగన అ మాయమ ల మంమ మనక ైబనద.
నమకం
 
చమకం
 
ై   
 
ౌరుషం
 
ూక
 
చ
,
యం
 
ం
 
పంజ
 
బహ
 
ల
 
మీతే
 
నమకమ
,
చమకమ
,
పరుష 
 
ూకమ, ఈ మట యమ అయనమ ేవడ
 
బహలకమొంనఅ
 
  లయపష
 
ల
 
మంమ
.
"
రుధాయ
 
య  వ
 
నగివ
,
 
న
 

 
సదాయ
 
 భ
 
వయధి
"
రుమన
 
అయనమ
 
ేవడ
 
ింన
 
  మమలల
 

,
నగరమలల
 

 
ల
,
 భమ
,
వయల
 
ఉండ
 
ృ
.
మన
 
తా
 
లయమ
 
గతాి  
(
ఆసతారమ
).
ద
 
ంలెనన
,
పకృ
 
ల
 
ర
 
ల
 
లనూం
 
కృ    
 
  
 
లం
 
ఈర
 
ై   నయ
 
అ
 
ఫరణ
 
కల.
 
 
అదై 
 
ి  థ
 

 
మనం
 
ేరుా సన
 
రుదాధాయమ
.
నమక
,
చమక
 
గళమ
 
రుదాధాయమ
.
 
రుదాధాయమ
 
బహదాయ
 
రపమ
.
రుదాధాయమననమకమ
,
చమకమ
 
లదా
 
నమక
 
ప
,
చమక
 
అనవకమ
 

 
యహూ
 
ఉంటరు
. "
నమః
"
అ
 
బమ
 
ేఈర
 
రపమ
 
ల
 
సంప
 
బడట
 
లన
"
నమక
 
మ
", "
చ
"
అ
 
ంచట
 
లన
"
చమక
"
మ
 
పఖయ
.
రుదాధాయం
-
శవనగ  హ సనం
 
పట
2
 
“మం
 
పయ
 
ర
 
రంచ
 
మపయ సయహం
 
నపణయ
,
చ
 
నపణయ”
|| (
గద  
)"
ఎరు
 
ర ల
 
ంూ
 
నన
 
చూచ
 
వ
 
న
 
అృయమ
 
న
.
ాక
 
అన
 
కనపడక
 
డ
."
అంట వ
 
గవన
 
పయ
 
అన
 
ి  
 
ఎలవళల
 
ఉంటందఅ గ  ంా.
 
అట  
 
మహన
 
ి  థ
 

 
మనలన
 
వళగ
 
సన
 
 మ
 
ల
"
రుదాధాయమ
".
ప
 
బహణడూ
 
రుదాధాయమ
(11
నమక
 
అనవకమల
, 11
చమక
 
అనవకమల
)
ప  
 
యమణ
 
ే
.
ఆం
 
ల
 
పం
 
ల
 
కం
8
 అనవకమ
 
అా
 
ంచవ అ ఆయ  .
 
ద పధాన
 
రణమ
"
నమశవ
"
అన
 
పంా
 
 
 
అనవకమ
 
ల
 
మహ  
 
పమ
 
ేట
.
అంలన
 
8
 
అనవకమన
 
తైల
 
పమ
 
ేదాం
.
పల
 
లకంా
 
చట
 
రక
 
ఒకఆ
 
   ల
 
కడ
 
జ
 
ేట
 
జనద
.
దా
 
ంట
 
సన
 
ే  
 
ద  
 
లమ
 
ల
 
మనం
 
అంరమ
 
పరమశవనగ  హం
 

 
ద
 
రుగలమ
 
ా
 
మ
.
ప
 
ామమనక
 
అరథమ
 
కా
 
తై  
 
మన
 
బ
 
లగం
 
అంద
 
అ
 
ఉదే  యం
 
తో
 
ప
 
పదా
 
అరథమనంాల పమ ేడమ జనద
.
ఏ    ా
 
రట
 
ఉన
 
మంచ
 
రన
.
మశ ంరభమ రుదాధాయ ధానయ ఒక మరు గరు ేవ అపన తో ేిన న పమ ఇద. అంర
 
రుదాధాయమన అయనమ ేి
 
ఈనగ  హమన న
 
ందైర
 
ఆకం
.
బజన
 
ధేడనరింహదేర దవకర వ  
,
కృ
 
మఘ
 
ౌర,
19-02-2011.
రుదాధాయం
-
శవనగ  హ సనం
 
పట
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->