Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Prof G Baklakrishnan Nair 2

Prof G Baklakrishnan Nair 2

Ratings: (0)|Views: 13 |Likes:
Published by sukumarcanada

More info:

Published by: sukumarcanada on Feb 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2012

pdf

text

original

 
 
Welcome
Mr. ALADY SUKUMAR
Home|View/Edit Profile|Change Password|Payment Option
 
This Issue
1850
~ãí ÕJí
 
February 20
 
2011
 
Sections
 CßÝÞÖîç /ê´.»Ó´æÒãÞêF.F.FÙ® /Öä.Àä.ê×àÖÔã»® CßÝÞÖîæ /DSß¹ãoä /ê´.ÐãÕ¹±zß»åÖäÃí / ØãcÖãÙ® ëÎãOcã¾® cäÔå´®ØÂí /ÒãcÙäÝäëÎ¥ãÞL® /ê´.FÙ®.aäÕåή ´æÒãÞÝäëÎ¥ãÞL® /¹ãMRçÞ ëÒãÚßbîãcãcæÑÖí / ëÀã.ÙäÙ®mÞ ê»Ù®Òä±´äJm® ÒãÒã\í /ê´.Fà.ëÒãÚcÖÞS
 
ÝäëÎ¥ãÞL® / Ù®mãÏ® ëÕ
μ
´ß
 
A´®ØÔ»ãÕ´í /Fí.ê´. ÚÔä´æÒãÞ
 
Ùé´ãÔîí / ¾ä.Ùä.ÒãÃîæ¾ä.Öä.´ãÜ®¹ / DØãFÙ®.cãÓÞ
 
×í
μ
æÒæ
μ
í /¾ä.Fß.ë¶ãδæÒãÞ
 
ëcãÖà / ¾ä.H.
HãÞS / Îä.ÔÖä´æÒãÞ
 
Ùí¶åÃêÒRãà FcäJ® Fí.Àä. ÔãÒcãÄcæí ¾ä. BÞ ÒÚãÕäí¶Öæí¾ä. Fß. Ôã»ÔMäcí ÎäêTÓæÒã®. AÔäÓJæ¾äÓæí ê×S\æ¾äÓæíÐãÕÒæÔÛå´èØ®ÂÓæêÒãRæí FêÊ Ù\Õ®ÎMäëÕ CU.ÒÕÓãÛMäêÕ ´Öä´êÛRãà FÜæM¹®ºcæí ´æÒãÔcã×ãcæí
Submit your Letter
 DownloadNew 
Font
 
ëÀm®êêÕß
 
SMS JOKES
 
YourFeedbackonthis 
Issue
 Subscribe 
Print Editions
 
Page 1 of 6KALAKAUMUDI.COM2011-02-16http://www.kalakaumudi.com/1850/story12.php
 
GÕäÓãÙ® 
 
´ÖäÃ
 
±ÃäÒãcí /ÙÃîÒçÞMä
 
´Ä / »Óß Ôã»ßHãÞS / Îä.ÔÖä´æÒãÞÙäcäÒ /ëÀã.Îä.FÙ®.±×å´ÕÖãÓc /Fß.C.ÙæbåÞÖãÓc / AÀé.´ãÛå×éÔí Ôã»® 
 
ÝäëÎ¥ãÞL® / ±Îaåή Bcz® BaîëcãLí/Îä.BÞ.´èØ®Âß
 
Online Editions
´ìÒæaä Ωٮ 
 
ÏÓÞ
 
êÖTäcȱÃí
 
Ù®ëcÚäÃ
 
ÒæÚçÞMí
 
´Ä
 
BÓæÔãëÔã¶îí
 
Contact Us
 
AJäMÖæÒã®. cèMêMNmä HãÞJæënãá ÐãÕÙÔÙéÃä¹æÖ¾æ´á ÖÓ®Jæ´ÓãÓä. AÑäcÓêÒRæ ÎÝÓæënãá ASRçÞÒãbÖ¹ã´îãÔæí ´ÕãÒ®ÀÕí ´èØ®Âß cãÓÔæí AÉÔí¶MäàB¾æ´ÓãÓä.
 
FêÊ BpîãîÒä´ aÞ×cMäà DÎcäØa® EØäÒãÔæí ¶ìÀÎãaB¹ãÔîÔæí Baä×\Ôcæí ±×åcãÔãÓ¶æÔæÖæí ÔÒÂÒÚÞØäÓæíÃäÔæÒçÕÞ ÒæÃà ÔãÒÕäí¶Þ ÙéãÒäÖêÔÓæT ÃÒäÜ® êê×ÖÙäpWãÔæí DTäà ÖRæ cäÝÓæRæ.´ãÕëa×Oá ôÞM® AcæÑçÃä ÃÕMäà FêÊ »åÖäÃêMÙéãbåcäKÖÔã® CÖêÔãêJ.
 
Bbæcä´ ´ãÕêM ÒÚã»®½ãcä´Ûäà FêR BÜMäàÙéãbåcäKî ê±ÎãÏ. »ä. ÐãÕ´èØ®Âß cãÓÔã®.
 
ÃäÔæÖcÉÎæÔí ÓçÂäëÖÜ®Ùämä ë´ãëÛ»äà Ãæ¾ÞKÓãÓäAkæÖÞØJãÕí ê±ÎãÏ. ÐãÕ´èØ®Âß cãÓÞ ÙãÝäêÊ´®ÛãÙäÕäÔäJãcæí B ÒÚã¶æÔæÖäêÊ ÑìÃä´ëaÚíÒÝÓæRÃæÖêÔ A¾æMä¾ÎÜ´ãcæí ´ÜäPî FêÊ »åÖäÃMäêÕÒÚãbcîÃÓã®. ´ãmäà DÕÓãM aåÎcãÛí ëÎãêÕ Ùaã ÖÞMäKAëVÚMäêÊ ÙRäbäÓäà cSæê¾ ê´ã¾äÓ ÖèÄ´ÛæíDî´Â®¿´Ûæí Ùí·ÞØOÛæí ÒÝPæëÎãÓäÔæRæ. ASÓæê¾Ù®ëcÚÙ®ÎÞ×cí ëÎãêÕÓãÓäÔæRæ Aî. FêÊ »åÖäÃMäàFcäJ® FêÊ ASêÓJãá ÖÕäÓ ÙãÉécÒãÓäÔæRæÐãÕ´èØ®Âß cãÓÞ ÙãÞ.
 
1969~Õã® ÙãÝäêc ½ãß BaîÒãÓä ´ãÂæRî. Baî aÞ×cMäàÃêR ½ãß ÙãÝäà ÔÒÂÒÚÞØäêÓÓã® ´oî. ÙãÝäêÊDTäà cäR® HÔæ ±Î´ã×í ÎæÝëMJ® ±ÎÙÔäJæ´ÓãÓäÔæRæ.ÙãÝäêÊ ÒæÜOæRÃæí êÃÛäPÃæÒãÓ ×Юaí FêÊ ±Î»®½ÓäàGëÃã ´ãÉÃÔí¶Oá ÙèØ®¾äJæ´ÓãÓäÔæRæ.
 
FêÊ ÙëÚãaÔäÒãÞ cäÃîÖæí Ùc®bîJæ cäÕÖäÛJæ ê´ãÛæMäAÃäêÊ ÒæRäÕäÔæR® ê¹ãUäÓäÔæR HÔæ ÃÒäÜ®ÎãL® FêÊÐãÕî~´ìÒãÔOÛäà cäÝPæcäRäÔæRæ. AÃäêÕ cãÕæÖÔä´áFêÊ ÒcÙ¤äà BÜMäà ÎÃäÓæ´Óæí ê¹Ó®ÃäÔæRæ.
 
ë´ãÓäÕãÖî Gþã´æÛ\ÛãÖî Gþã
 
ë´ãÓäÕæí ´æÛ\Ûæí´ænä¾æí ´æÕãÒëÔ!
 
ë´ãÓäÕæí ÒcMæëÛ´æÛ\Ûæí ÒcMæëÛ
 
BÖÃæí AÜäÖÃæíCêêU CêêUCêêUëÓ!
 
Page 2 of 6KALAKAUMUDI.COM2011-02-16http://www.kalakaumudi.com/1850/story12.php
 
~ Cì ÖÔä´Ûæê¾ AÞîÄí ´èÃîÒãÓä AR® FcäJæÒcÙ¤äÕãÓäÔæRäU. AÞîÄêMJãÛæÎÔä AÃäêÊ ÃãÛÖæíÒæÜJÖæí ÕãÛäÃîÖæêÒãêJÓãÓäÔæRæ FêR B´ÞØäKî.FRãà Cì ÒæÜJMäÕçê¾ AÃäcä¶çÁÒãÓ HÔÞîÄí êÒêU êÒêUêÃÛäPæ ÖÔæRæoãÓäÔæRæ. ÎäàJãÕMã® Cì ÖÔä´áAc×éÔcãÓ ÃÒäÜ® êê×ÖÙäpÞ ×äÖÖã´îÔæë¾ÃãêÂR® AÝäÓæRî. CJãÂãÓêÃUãí ÒcÙ¤äêÊ ÙèØ®¾äÓãêÂR® ±´ëÒ êÃÛäPæê´ãoäÔæRæ. Baä×\ÔêÊÓæí±×åcãÔãÓ¶æÔæÖäêÊÓæí ÔÒÂÒÚÞØäÓæê¾Óæí ÃÒäÜ® êê×ÖÙäpWãÔæê¾Óæí Ô¹c´ÛäÕçê¾ Cì AÝäÖ® aèÁÒãÓäêJãoäÔæRæ. ëÖaãÉMäêÊ ê´ã¾æÒæ¾äFRÝäÓêN¾æR ´Â£¾ÓÖTÕãÔæê¾ ‘ HÜäÖäêÕã¾æJí’ ëÎãÕæTÔ¹c´á Cì AÝäÖäêc ÃäÛJäêJãëoÓäÔæRæ. F\u228äÕæí ‘BÖÃæí AÜäÖÃæí CêêU CêêU CêêUëÓ’ FR ÖÔä´Ûæê¾AÞîÄí Îä¾äÃÔãêà cäRæ.
 
BpîãîÒä´ÒãÓ AëcéØÂOáJä¾ÓäÕæí Cì ëÕã´MäêÕ´MæR ´ãÜ®¹´á ÒcÙ¤äêc ÒÄäKäÔæRæ. 1967 ëÒÓ®ÒãÙMäàc´®ÙàÐãÔäÓäà ÖÙÉMäêÊ C¾ä ÒæÜOä. 1968 ëÒÓ®ÒãÙMäà±ÏãßÙäà ÙãÞê±ÃÓæê¾ êêbØÂä´ ÎäßÃæÂëÓãê¾ÖäaîãÞîÄä´á ´ÕãÎí Ãæ¾Oä. FÜæÎÃæ´Ûäà ëÕã´Òãê´CÛ´äÒÝäÓæ´ÓãÓäÔæRæ. ÒãëÖãÓæê¾ ¹æÖR ÎæٮôÖæí깶æëÖÔÓæê¾ ÀÓÝäÓæí êÝ»äÙ® aäë±ÐÓæ꾑ÖäήÛÖMäcæTäà ÖäήÛÖ’Öæí ´ãÞëÕãÙ® ÒÔäê·ãUÓæê¾ ‘c¶Ô¶ÝäU´Ûæê¾ êê´NæٮÒ´Öæí ëÕã´êMOæÒæTÖäήÛÖ´ãÔä´áJ® BëÖ×í δÞR ´ãÕÒãÓäÔæRæ Aî. CÖäê¾ë´ÔÛMäà ¹äÉäJæR ÓæÖãJá C. Fí. FÙäêc êê´ÖäL® ¹ãÔæÒ»æíaãÔäêc ëþäÓ ´ãÕÒãÓäÔæRæ Aî. Hã´®Ùä»ß´æÜÕäÕçê¾ ±ÎãÂß cäÕcäÞMäêJão® ¹ãÔæÒ»æíaãÞ ±¶ãÒ±¶ãÒãÉÔOÛäà ÖäήÛÖMäêÊ Ùëz×í FMäJæ´ÓæíFÜæÎÃæ´á CÉîÓæê¾ ÖäëÒã¹c a×´ÒãÓäÔäJæêÒR® ±Î
μ
îãÎäJæ´Óæí ê¹Ó®Ã ´ãÕÒãÓäÔæRæ Aî.FêÊ ë»îØ®¿ ÙæÚèM® ÏäÕäN® Fí. ±ÎÙãaäêcëNãêÕÓæTÖÞÃÕëסÔä~ ÎæàNTä B±´ÒÂêMMæ¾ÞR® Ã¾ÖÝÓäÕãÓäJÜäPäÔæRæ. FêÊ ±ÎäÓêNL ÙæÚèM® ÎMcíÃäLÓäêÕ ê´. ÔëÒ×êcëNãêÕÓæTÖÞ ÖäήÛÖ±ÎÖÞMcOÛäà Ù»åÖÒãÓäJÜäPäÔæRæ. ×äÖÖã´îÔæê¾ÃÒäÜ®NãL® ÚèaÓMäà ÒæÜOäêJãoäÔäJëÖ ÃêR ½ãcæí AR® Cì ÖäήÛÖMäêÊ AÔä´æ ë¹ÞRæ c¾Ræ. ëÃãJäß ´æÜÕäÕçê¾Òã±ÃëÒ, ÖÞ¶®¶×±ÃæJÛæê¾ DWçÕcMäÕçê¾ Òã±ÃëÒ CÉîêÓÖäëÒã¹äNäJãcãÖç FR® ½ãcæí Öä×éÙäKæ. AÃä±´çÔWãÔãÓÖÞ¶®¶×±ÃæJÛæê¾ ÃÕ´á AmæÖåÜæRÃÝäP® BÚ®ÛãaäKæ.
 
ÖÙÉMäêÊ C¾äÒæÜJí cäÕKæ. c´®ÙêêÕm® ±ÎÙ®Äãcí ôÞR® ÎÕ ÖäÑã¶OÛãÓä ¹äÃÝä. ÖÕäÓ ÕÈîOá, ±ÎÃåÈ´á,ÙéήcOá~ FUãí ôÞR¾äÓæ´ÓãÓäÔæRæ.
 
Ãæ¾ÞRæT ´ãÕí AÙ®ÃäÃéÖãaMäëÊÃãÓäÔæRæ. ëÖÔæ´ÛäUãMB B×ÓMäà Abä´´ãÕí DÝKæcäRäU. FêÊ BîÒÒä±Ãí ê´.ÃãÂæÎäTÓæê¾ ëcÃèÃéMäà ÓçÂäëÖÜ®Ùämäë´ãëÛ»äcæÒæRäÕæí ´äÜëJëJãLÓäÕæí êØëcÓæê¾ ÎæٮôOá±ÎaÞ×äNäKêÃãêJ CëNãá HãÞSÓäà ÖÔæRæ. ´ÒîæÖæí´ãÏ®´Óæí êÐJmæí êØêcÓæí ¶äßÙ®ÐÞ¶æêÒãêJ ÎäêRÓæíÒcÙ¤äà cåÝäcäRæ. ÃãÂæÎäT ë»ãÕäêÓãêJ DëÎÈäK®, HÔæ
Page 3 of 6KALAKAUMUDI.COM2011-02-16http://www.kalakaumudi.com/1850/story12.php

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
raghusaj liked this
lovablesagi liked this
raghusaj liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->