Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Strategia Invatamantului Superior Romanesc Pe Perioada 2002_2010

Strategia Invatamantului Superior Romanesc Pe Perioada 2002_2010

Ratings: (0)|Views: 142|Likes:
Published by Tiberiu Cristian
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu răspunderi majore în calitatea,
dinamica şi eficienţa, în general, a învăţământului superior şi-a elaborat o
politică de acţiune care ţine cont de situaţia în care se află învăţământul
universitar, în ansamblul său, de necesităţile racordării acestuia la realităţile
social-economice şi culturale ale ţării. Calitatea învăţământului superior
reprezintă principala preocupare actuală a MEC, care a încercat în
intervalul de timp scurs să limiteze tendinţele centrifuge manifestate la
nivelul performanţelor. S-a vegheat, de asemenea la restabilirea unei
corelaţii între calitate şi dinamica învăţământului, ultima manifestată prin
multiplicarea instituţiilor de învăţământ superior în teritoriu, ceea ce crează
premizele diluării primei componente.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu răspunderi majore în calitatea,
dinamica şi eficienţa, în general, a învăţământului superior şi-a elaborat o
politică de acţiune care ţine cont de situaţia în care se află învăţământul
universitar, în ansamblul său, de necesităţile racordării acestuia la realităţile
social-economice şi culturale ale ţării. Calitatea învăţământului superior
reprezintă principala preocupare actuală a MEC, care a încercat în
intervalul de timp scurs să limiteze tendinţele centrifuge manifestate la
nivelul performanţelor. S-a vegheat, de asemenea la restabilirea unei
corelaţii între calitate şi dinamica învăţământului, ultima manifestată prin
multiplicarea instituţiilor de învăţământ superior în teritoriu, ceea ce crează
premizele diluării primei componente.

More info:

Published by: Tiberiu Cristian on Feb 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2012

pdf

text

original

 
1
STRATEGIA INVATAMANTULUI SUPERIOR ROMANESC PEPERIOADA 2002-2010
Introducere
Ministerul Educa
ţ
iei
ş
i Cercet
ă
rii, cu r 
ă
spunderi majore în calitatea,dinamica
ş
i eficien
ţ
a, în general, a înv
ăţă
mântului superior 
ş
i-a elaborat opolitic
ă
de ac
ţ
iune care
ţ
ine cont de situa
ţ
ia în care se afl
ă
înv
ăţă
mântuluniversitar, în ansamblul s
ă
u, de necesit
ăţ
ile racord
ă
rii acestuia la realit
ăţ
ilesocial-economice
ş
i culturale ale
ţă
rii. Calitatea înv
ăţă
mântului superior reprezint
ă
principala preocupare actual
ă
a MEC, care a încercat înintervalul de timp scurs s
ă
limiteze tendin
ţ
ele centrifuge manifestate lanivelul performan
ţ
elor. S-a vegheat, de asemenea la restabilirea uneicorela
ţ
ii între calitate
ş
i dinamica înv
ăţă
mântului, ultima manifestat
ă
prinmultiplicarea institu
ţ
iilor de înv
ăţă
mânt superior în teritoriu, ceea ce creaz
ă
premizele dilu
ă
rii primei componente.
Reuniunea de la Praga
a mini
ş
trilor educa
ţ
iei din
ţă
rile europene dinmai 2001,
Documentele adoptate la întâlnirea universit
ăţ
ilor europenede la Salamanca
(aprilie 2001),
Declara
ţ
ia de la Bologna
semnat
ă
îniunie 1999, precedat
ă
de
Declara
ţ
ia de la Sorbona
din mai 1998, auanalizat
ş
i statuat explicit problemele de fond ale înv
ăţă
mântului universitar,vizând realizarea
spa
ţ
iului european al înv
ăţă
mântului superior 
. Casemnatar 
ă
a acestor declara
ţ
ii
ş
i documente, România este interesat
ă
înimplementarea politicilor europene în domeniu, în compatibilizareasistemului de înv
ăţă
mânt superior românesc cu cel european. De altfel, înDocumentul de pozi
ţ
ie al României, la capitolul 18 privind introducereaAcquis-ului comunitar se prevede adoptarea deplin
ă
a legisla
ţ
iei
ş
idirectivelor din domeniul educa
ţ
iei, ceea ce demonstreaz
ă
dorin
ţ
a
ţă
riinoastre de a se integra perfect în spa
ţ
iul european al educa
ţ
iei academice
ş
i de a lua parte activ la construc
ţ
ia acestuia.Aceast
ă
dorin
ţă
, exprimat
ă
de-a lungul timpului în mod explicit, nupoate fi transformat
ă
în realitate, decât dac
ă
abordarea problemelor  înv
ăţă
mântului superior românesc sunt analizate într-un mod realist, f 
ă
ă
nici un fel de supraevaluare sau subevaluare a fenomenului. Plecând de laaceast
ă
idee de fond, MEC are tot interesul de a înf 
ăţ
i
ş
a situa
ţ
ia a
ş
a cumse prezint
ă
, necosmetizat
ă
, de a releva, în primul rând, lipsurile înv
ăţă
mântului superior românesc, iar apoi atuurile sale.Ca urmare, analiza de fa
ţă
este structurat
ă
în trei p
ă
ţ
i distincte,pentru a facilita fotografierea st
ă
rii întregului înv
ăţă
mânt superior dinRomânia la sfâr 
ş
itul anului universitar 2000/2001. Prima parte reprezint
ă
oanaliz
ă
sintetic
ă
a principalelor probleme cu care se confrunt
ă
înv
ăţă
mântul
 
2
superior, gravitând în jurul uneia fundamentale, cea de-a douamaterializarea eforturilor MEC pe linia stop
ă
rii procesului de degradare aacestuia, iar cea de-a treia unele detalii legate de aspectele esen
ţ
iale alestrategiei propriu-zise. Întrucât principalele atuuri ale înv
ăţă
mântului superior românescsunt cunoscute, rezumându-se în general la tradi
ţ
ie, la seriozitatea unor cadre didactice, la rezultatele deosebite ob
ţ
inute de-alungul timpului, maiales în domeniul cercet
ă
rii
ş
tiin
ţ
ifice, consider 
ă
m c
ă
este extrem deimportant
ă
, pentru stabilirea unei strategii coerente de dezvoltare petermen scurt
ş
i mediu, identificarea problemelor majore cu care seconfrunt
ă
acesta. Analiza punctual
ă
a fiec
ă
reia, împreun
ă
cu elementelelor componente, poate s
ă
conduc
ă
la atitudini constructive, beneficepentru rea
ş
ezarea înv
ăţă
mântului superior la baza schimb
ă
rii întregiisociet
ăţ
i.
Principalele obiective strategice în perioada 2001-2010
 În elaborarea strategiei de dezvoltare a înv
ăţă
mântului superior peperioada 2001-2010 s-au avut în vedere dou
ă
categorii de principii: unelegenerale, reg
ă
site în orice abordare de acest tip
ş
i altele speciale, în bazac
ă
rora func
ţ
ioneaz
ă
 
ş
i va func
ţ
iona sistemul de înv
ăţă
mânt superior dinRomânia în perioada urm
ă
toare.
A. Principii generale
Interven
ţ
iile care au loc în înv
ăţă
mântul universitar, un domeniuextrem de sensibil prin actorii s
ă
i, prin pozi
ţ
ia pe care o de
ţ
ine în întregsistemul de înv
ăţă
mânt, dar 
ş
i la nivelul întregii societ
ăţ
i, trebuie s
ă
respecte anumite principii de ordin general pentru a nu deterioramecanismele de func
ţ
ionare a acestuia
ş
i, dimpotriv
ă
, pentru a asigura ocre
ş
tere a eficien
ţ
ei sale. Aceast
ă
restructurare trebuie întreprins
ă
ferm, dar 
ă
ă
rupturi marcante, întrucât are în vedere inclusiv educarea formatorului,cu anumite iner 
ţ
ii ce necesit
ă
timp pentru a fi dep
ăş
ite. Înv
ăţă
mântul superior formeaz
ă
cadrele didactice, speciali
ş
tii în celemai diverse domenii, elitele intelectuale ale acestei
ţă
ri, de aceeaimportan
ţ
a sa este determinant
ă
în eliminarea decalajelor care se adâncesc în raport cu
ţă
rile dezvoltate. De aici rezult
ă
o responsabilitate sporit
ă
aMEC, ce nu isi poate permite o “reform
ă
” peste noapte, superficial
ă
,frumoas
ă
în sine, dar cu efecte dezastruoase pentru sistemul de înv
ăţă
mânt în ansamblul s
ă
u.
 
3
Printre principiile generale pe care MEC le ia în considera
ţ
ie înprocesul de dezvoltare a înv
ăţă
mântului superior în România putemremarca:
a. Prioritatea acordat 
ă
obiectivelor 
ş
i mai pu
ţ 
in program
ă
rii detaliate a dezvolt 
ă
rii înv 
ăţă
mântului superior 
.
Fluctua
ţ
iile înregistratede înv
ăţă
mântul superior în adaptarea sa la economia de pia
ţă
 
ş
i larealit
ăţ
ile lumii contemporane ne demonstreaz
ă
c
ă
o programare detaliat
ă
poate avea rezultate contradictorii. De aceea formularea unor obiectiveprecise
ş
i a altora intermediare, constituie prioritatea absolut
ă
ainterven
ţ
iilor structurante în domeniul inv
ăţă
mântului superior;
b. Promovarea variet 
ăţ 
ii op
ţ 
iunilor de aplicare a unor decizii centrale în rezolvarea unor situa
ţ 
ii punctuale
.
MEC nu î 
ş
i propuneadoptarea de solu
ţ
ii standard pentru situa
ţ
iile concrete ale universit
ăţ
ilor, cidimpotriv
ă
promoveaz
ă
ideea c
ă
fiecare universitate are particularit
ăţ
ilesale, iar cea mai bun
ă
solu
ţ
ie de implementare a unei decizii se afl
ă
înmâna celor care gestioneaz
ă
aceste institu
ţ
ii.
c. Acceptarea “agresiunilor” din afara sistemului de înv 
ăţă
mânt superior 
.
Prin defini
ţ
ie, sistemul de înv
ăţă
mânt superior este “agresat” deschimb
ă
rile care au loc la nivelul sistemului de înv
ăţă
mânt preuniversitar,cât
ş
i de cele care se petrec la nivelul pie
ţ
ei for 
ţ
ei de munc
ă
. La acesteagresiuni majore se adaug
ă
altele care
ţ
in de op
ţ
iunea societ
ăţ
ii privindreorganizarea structural
ă
a întregului înv
ăţă
mânt superior, de pondereacare se d
ă
înv
ăţă
mântului universitar propriu-zis
ş
i celui postuniversitar etc.
d. Acordarea unui timp de r 
ă
spuns suficient, pentru ca sistemul de înv 
ăţă
mânt superior s
ă
poat 
ă
reac 
ţ 
iona la interven
ţ 
iile determinatede implementarea unor politici 
.
Interven
ţ
iile în cascada, de dragul uneischimb
ă
ri de form
ă
sau al alinierii la unele modele, care nu i
ş
i reg
ă
sescbaza în realit
ăţ
ile educa
ţ
ionale din România, nu permit manifestarea
ş
im
ă
surarea efectelor induse, decât mult mai târziu. Iar atunci când suntobservate ori este prea târziu, ori necesit
ă
fonduri suplimentare pentru a filuate m
ă
suri de contracarare. De aceea estimarea corect
ă
a timpului de
ă
spuns înaintea unei noi interven
ţ
ii devine un principiu de baz
ă
.
e. Depistarea punctelor de amplificare din sistemul deînv 
ăţă
mânt superior 
.
Componentele sistemului universitar nu sunt izolate,ci interac
ţ
ioneaz
ă
s-au se afl
ă
în raporturi de determinare. Resursele decare dispunem sunt relativ reduse, de aceea este imperios necesar adepista care sunt componentele cu rol determinant în a produce schimb
ă
ribenefice, de a le stimula, în a
ş
a fel încât interven
ţ
ia s
ă
se amplifice
ş
i s
ă
sedifuzeze la nivelul întregului sistem de înv
ăţă
mânt.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->