Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
AVS Journal #1.4

AVS Journal #1.4

Ratings: (0)|Views: 32 |Likes:
Published by michael_landgraf
The fourth issue of the AVS Journal
The fourth issue of the AVS Journal

More info:

Published by: michael_landgraf on Feb 20, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2011

pdf

 
FST Oeqzhfl Sel( 6, $0 % Tqggaz +26
[aldega pe eqz ceqzpn mhtpfllgahp ec pna FST Oeqzhfl( Pe fll ec eqz tqjtdzmjazt, dehpzmjq'pezt fh` f`sazpmtazt ' pnfhi }eq& ]eqz tqrrezp ahfjlat pnmt gfkfmha pe zagfmh f zaflmp}( Fh` pe}eq cmztp'pmgazt ' {a nera }eq cmh` eqz oeqzhfl pe ja qtacql fh` mhcezgfpmsa(Fh}eha mhselsa` mh pna zapfml ah` ec FST dazpfmhl} ihe{t pna haa` cez f *dqzzahp* lmknp fh`teqh` mhtpzqgahp jq}az+t kqm`a( Mh eqz cmztp fzpmdla, Oacc Lfjhe rzatahpt pna cmztp ec nmt pnzaa rfzptazmat eh rqzdnftmhk lmknp fh` teqh` mhtpzqgahpt pnfp {mll rzesa mhsflqfjla pe fh}eha, jakmhhaz ez f`sfhda`, taaimhk FST avqmrgahp( Oacc qpmlmat nmt :4 }afzt ec FST a~razmahda pe `atdzmjape }eq a~fdpl} {nfp }eq haa` pe ihe{, fh` {nfp pe fti, jaceza rqzdnftmhk }eqz raztehfl lmknpfh` teqh` qhmp(Mh pna ha~p fzpmdla, Zqpn Elgtpaf` rzatahpt f dfta tpq`} qpmlmmhk FST mh pna pzafpgahp ec dnzehmd Sedfl Pmd @mtez`az( Pnmt mt fhepnaz a~dallahp tpq`} dehpzmjqpa` j} Zqpn, fh` mt f razcadpa~fgrla ec ne{ FST dfh jahacmp pneta taaimhk heh'`zqk flpazhfpmsat( Mhdm`ahpfll}, Zqpn nft f jzfh` ha{ FST qhmp dflla` pna T}hfrpmd Tpmgqlqt Pzfmhaz( Zqpn nft trahp f kzafp `afl ec pmgazatafzdnmhk pna accadpmsahatt ec pna ceqzpaah tattmeht tna dzafpa` cez naz *TTP*, fh` {a jalmasanaz t}tpag mt eha ec pna getp re{azcql cez retmpmsa janfsmezfl dnfhka( Pe lafzh geza fjeqp pnaTTP, rlafta smtmp Zqpn+t {aj tmpa? {{{(ahlmknpaha`jzfmh(deg(Tasazfl }afzt jfdi, {nah M jadfga f lmknp fh` teqh` `aflaz cez MhhazVqatp, Mhd(, pnaza {fth+pf {nela lep ec mhcezgfpmeh ez zatafzdn fsfmlfjla eh lmknp fh` teqh`( Fh` ec pna mhcezgfpmeh pnfp{ft eqp pnaza, pna fdpqfl zatafzdn pnfp kfsa pnmt padnhelek} dza`ahda, fll taaga` pe dega czeghep gqdn geza pnfh f nfh`cql ec rzecattmehflt( @z( Peg Jq`}htim mt `acmhmpal} eha ec pnetamh`msm`qflt, fh` pna FST Oeqzhfl mt neheza` pe nfsa @z( Jq`}htim ft eqz a'mhpazsma{ kqatp(Naza mt }eqz dnfhda pe lafzh f lmppla jmp fjeqp pna gfh {ne nalra` dzafpa pnmt mh`qtpz}, fh` penafz nmt ermhmeh dehdazhmhk pna tpfpa ec FST(Asaz}eha fttedmfpa` {mpn pna Gmh`'l lmtp ihe{t pna {mp fh` ihe{la`ka ec Tdepp Gmllaz( [afza cezpqhfpa pe rzatahp fh fzpmdla j} Tdepp mhpze`qdmhk qt pe f qhmvqa fh` saz} mhpazatpmhk `a'smda? pna Tnfipm Nalgap( Pnzeqkn Tdepp+t pflahp ec pzfhtcezgmhk pneqknpt pe {ez`t, }eq {mlllafzh {nfp pna Tnfipm Nalgap mt fh` pna repahpmfl mp nel`t cez pneta {ne rettatt pnata mhkahmeqtnalgapt( [a jap }eq cmh` pnag ft mhpzmkqmhk ft {a nfsa, fh` mhsmpa }eq pe dehpfdp Tdepp cez f`'`mpmehfl Tnfipm mhcezgfpmeh(Fza }eq mhselsa` mh a`qdfpmeh5 Fza }eq mhpazatpa` mh dzafpmhk fh FST rzekzfg fp }eqz tdneel5 Ja tqza pe zaf` @z( L( Oazz} Dqhhmhknfg+t HCJ % FST mh pna Dfl`{all Tdneel @mtpzmdpfzpmdla( Pna mhcezgfpmeh @z( Dqhhmhknfg tnfzat {mll `acmhmpal} rzarfza }eq cez fll pna lmpplapnmhkt tpq`ahpt dfh `e pe dzafpa nfsed {mpn tqdn f rzekzfg, fh` {nfp Oazz} fh` nmt tpfcc `m` peesazdega pneta dehtpfhp gfhmrqlfpmeht( Pnmt mt f gqtp zaf` cez fh}eha zagepal} pnmhimhk ec ja'kmhhmhk f rzekzfg {mpn }eqhk tpq`ahpt&Ec deqzta he FST Oeqzhfl {eql` ja degrlapa {mpneqp f dehpzmjqpmeh czeg
 
Gmdnfal Tpasaht( Pnmt pmga Gmdnfal mhpze`qdat qt pe Razmrnazfl Pzfhda( Mp mt f cftdmhfpmhk lmpplapeel fh}eha dfh agrle}, fh` {a fza retmpmsa pnfp }eq {mll cmh` mp jahacmdmfl fh` accadpmsa( Fh``eh+p rftt qr eqz Ha{ Rze`qdpt tadpmeh( [a nfsa tasazfl ha{ mpagt cafpqza` mh pnmt mttqa, gfh}f *gqtp nfsa* cez pneta {ne ahoe} FST padnhelek}([a nera fll ec }eq cmh` pnmt mttqa pe ja ahoe}fjla fh` mhcezgfpmsa( Fh` fkfmh, {a pnfhi }eqcez tqrrezpmhk eqz gfkfmha( Jaceza dletmhk, M {eql` lmia pe gahpmeh eha geza mpag( Eqz ha~pmttqa, pna Cfll „26 a`mpmeh, {mll ja eqz eha }afz fhhmsaztfz}( [a jalmasa }eq {mll ja vqmpa tqz' rzmta` fp {ne {mll ja dehpzmjqpmhk& Mp+ll ja fsfmlfjla mh Hesagjaz(' Gmdnfal Lfh`kzfc A`mpez 
Pfjla ec Dehpahpt
FST Jq}az+t Kqm`a? Rfzp 6 j} Oacc LfjheDfta Tpq`}? Pna Pzafpgahp ec Dnzehmd Sedfl Pmd @mtez`az  j} Zqpn Elgtpaf`Fh *A'Mhpazsma{* {mpn Peg Jq`}htim, Rn(@(Pna Tnfipm Nalgap j} Tdepp Gmllaz  Haqzecaa`jfdi # FST Rzekzfg mh pna Dfl`{all, M`fne Tdneel @mtpzmdp j} L( Oazz} Dqhhmhknfg, Rn(@(Razmrnazfl Pzfhda j} Gmdnfal Tpasaht Ha{ Rze`qdp MhcezgfpmehTqjtdzmrpmeh # F`sazpmtmhk Mhcezgfpmeh

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->