Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
31Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Doa-Doa Daripada al-Qur'an

Doa-Doa Daripada al-Qur'an

Ratings:

4.64

(11)
|Views: 5,520 |Likes:
Published by naqibannur
doa
doa

More info:

Published by: naqibannur on Nov 14, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
http://an-nawawi.blogspot.com
Doa-Doa Daripada al-Qur'an
Disusun & Dikumpul Daripada Pelbagai Sumber RujukanSaranan Berdoa
Memohon kepada Tuhan adalah suruhan-Nya. Ia adalah satu daripada amalan dalammenyembah-Nya. Firman-Nya,
َﻦﻳِﺮِ ﺧاَد
 
َﻢﱠ ﻨَ ﻬَ ﺟ
 
َنﻮُ ﻠُ ﺧْﺪَ ﻴَ ﺳ
 
ﻲِ ﺗَدﺎَ ﺒِ ﻋ
 
ْﻦَ ﻋ
 
َنوُﺮِ ﺒْ ﻜَ ﺘْ ﺴَ ﻳ
 
َﻦﻳِﺬﱠ ﻟا
 
نِإ
 
ْﻢُ ﻜَ ﻟ
 
ْﺐِ ﺠَ ﺘْ ﺳَأ
 
ﻲِ ﻧﻮُ ﻋْدا
 
ُﻢُ ﻜﱡ ﺑَر
 
َلﺎَ ﻗَو
)
٦٠
( 
Dan Tuhan kamu berfirman: "Berdoalah kamu kepadaKu nescaya Aku perkenankan doapermohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang Yang sombong takbur daripadaberibadat dan berdoa kepadaku, akan masuk neraka jahannam Dalam keadaan hina.(40: 60)
ُ ﻬﱠ ﻠَ ﻌَ ﻟ
 
ﻲِ ﺑ
 
اﻮُ ﻨِ ﻣْﺆُ ﻴْ ﻟَو
 
ﻲِ ﻟ
 
اﻮُ ﺒﻴِ ﺠَ ﺘْ ﺴَ ﻴْ ﻠَ ﻓ
 
ِنﺎَ ﻋَد
 
اَذِإ
 
ِعاﱠﺪﻟا
 
َةَﻮْ ﻋَد
 
ُﺐﻴِ ﺟُأ
 
ٌﺐﻳِﺮَﻗ
 
ﻲّِ ﻧِﺈَ ﻓ
 
ﻲّِ ﻨَ ﻋ
 
يِدﺎَ ﺒِ ﻋ
 
َﻚَ ﻟَﺄَ ﺳ
 
اَذِإَوَنوُﺪُ ﺷْﺮَ ﻳ
 
ْﻢ
)
١٨٦
( 
Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu mengenai Aku maka (beritahu kepadamereka): Sesungguhnya Aku (Allah) sentiasa hampir (kepada mereka); Akuperkenankan permohonan orang Yang berdoa apabila ia berdoa kepadaKu. makahendaklah mereka menyahut seruanku (dengan mematuhi perintahKu), dan hendaklahmereka beriman kepadaKu supaya mereka menjadi baik serta betul. (02: 186)Apabila berseru, atau memohon, atau berdoa kepada Allah, haruslah dengan merendahdiri, berahsia, rasa takut, dan penuh harapan. Firman-Nya,
َﻦﻳِﺪَ ﺘْ ﻌُ ﻤْ ﻟا
 
ﺐِ ﺤُ ﻳ
 
ﻻ
 
ُ ﻪﱠ ﻧِإ
 
ً ﺔَ ﻴْ ﻔُ ﺧَو
 
ﺎً ﻋﱡﺮَ ﻀَ ﺗ
 
ْﻢُ ﻜﱠ ﺑَر
 
اﻮُ ﻋْدا
)
٥٥
(
َ ﺔَ ﻤْ ﺣَر
 
نِإ
 
ﺎً ﻌَ ﻤَ ﻃَو
 
ﺎً ﻓْﻮَ ﺧ
 
ُﻩﻮُ ﻋْداَو
 
ﺎَ ﻬِ ﺣﻼْ ﺻِإ
 
َﺪْ ﻌَ ﺑ
 
ِضْرﻷا
 
ﻲِ ﻓ
 
اوُﺪِ ﺴْ ﻔُ ﺗ
 
ﻻَو
 
َﻦﻴِ ﻨِ ﺴْ ﺤُ ﻤْ ﻟا
 
َﻦِ ﻣ
 
ٌﺐﻳِﺮَ ﻗ
 
ِ ﻪﱠ ﻠﻟا
)
٥٦
( 
Berdoalah kepada Tuhan kamu Dengan merendah diri dan (dengan suara) perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang Yang melampaui batas. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan Segala Yangmembawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadanya Dengan perasaan bimbang(kalau-kalau tidak diterima) dan juga Dengan perasaan terlalu mengharapkan (supayamakbul). Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang Yang memperbaikiamalannya. (07: 55-56)Juga, Allah menyeru supaya menuluskan agama untuk-Nya:
َﻦﻴِ ﻤَ ﻟﺎَ ﻌْ ﻟا
 
ّِبَر
 
ِ ﻪﱠ ﻠِ ﻟ
 
ُﺪْ ﻤَ ﺤْ ﻟا
 
َﻦﻳّِﺪﻟا
 
ُ ﻪَ ﻟ
 
َﻦﻴِ ﺼِ ﻠْ ﺨُ ﻣ
 
ُﻩﻮُ ﻋْدﺎَ ﻓ
 
َﻮُ ه
 
ﻻِإ
 
َ ﻪَ ﻟِإ
 
ﻻ
 
ﻲَ ﺤْ ﻟا
 
َﻮُ ه
)
٦٥
(
 
Dia lah Yang tetap hidup; tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia; makaSembahlah kamu akan Dia Dengan mengikhlaskan amal ugama kamu kepadanyasemata-mata. Segala puji tertentu bagi Allah Tuhan Yang memelihara dan mentadbirkansekalian alam. (40: 65)Apa yang dipohonkan haruslah yang baik dan tidak tergesa-gesa memohon yang tidakbaik. Apabila yang baik dipohon tetapi yang buruk pula yang datang, maka janganlahmenjadi jemu dan berputus asa. Firman-Nya,
ﻻﻮُ ﺠَ ﻋ
 
ُنﺎَ ﺴْ ﻧﻹا
 
َنﺎَ آَو
 
ِﺮْ ﻴَ ﺨْ ﻟﺎِ ﺑ
 
ُﻩَءﺎَ ﻋُد
 
ّِﺮﱠ ﺸﻟﺎِ ﺑ
 
ُنﺎَ ﺴْ ﻧﻹا
 
ُعْﺪَ ﻳَو
)
١١
(
 
Dan manusia berdoa Dengan (memohon supaya ia ditimpa) kejahatan sebagaimana iaberdoa Dengan memohon kebaikan, dan sememangnya manusia itu (bertabiat) terburu-buru. (17: 11)
 
http://an-nawawi.blogspot.com
ٌ طﻮُ ﻨَ ﻗ
 
ٌسﻮُ ﺌَ ﻴَ ﻓ
 
ﺮﱠ ﺸﻟا
 
ُ ﻪﱠ ﺴَ ﻣ
 
ْنِإَو
 
ِﺮْ ﻴَ ﺨْ ﻟا
 
ِءﺎَ ﻋُد
 
ْﻦِ ﻣ
 
ُنﺎَ ﺴْ ﻧﻹا
 
ُمَﺄْ ﺴَ ﻳ
 
ﻻ
)
٤٩
(
 Manusia tidak jemu-jemu memohon kebaikan. dan kalau ia ditimpa kesusahan makamenjadilah ia seorang Yang sangat berputus asa, lagi sangat nyata kesan putusharapnya (dari rahmat pertolongan Allah). (41: 49)
َنوُﺮﱠ آَﺬَ ﺗ
 
ﺎَ ﻣ
 
ﻼﻴِ ﻠَ ﻗ
 
ِ ﻪﱠ ﻠﻟا
 
َﻊَ ﻣ
 
ٌ ﻪَ ﻟِإَأ
 
ِضْرﻷا
 
َءﺎَ ﻔَ ﻠُ ﺧ
 
ْﻢُ ﻜُ ﻠَ ﻌْ ﺠَ ﻳَو
 
َءﻮﱡ ﺴﻟا
 
ُﻒِ ﺸْ ﻜَ ﻳَو
 
ُﻩﺎَ ﻋَد
 
اَذِإ
 
ﺮَ ﻄْ ﻀُ ﻤْ ﻟا
 
ُﺐﻴِ ﺠُ ﻳ
 
ْﻦﱠ ﻣَأ
)
٦٢
( 
Atau siapakah Yang memperkenankan doa orang Yang menderita apabila ia berdoakepadaNya, dan Yang menghapuskan kesusahan, serta menjadikan kamu pengganti(umat-umat Yang telah lalu) mendiami dan Menguasai bumi? Adakah sebarang TuhanYang lain bersama-sama Allah? amat sedikit di antara kamu Yang mengingati (NikmatAllah itu). (27: 62)Doa-doa di dalam al-Qur'an bukan sedikit dan harus dipakai atau dijadikan contoh untukmemohon atau berdoa kepada Allah. Kerana mereka adalah ajaran daripada Allah.
Doa-doa Daripada al-Qur’an:1.
 
Surah yang pertama di dalam al-Qur'an, al-Fatihah:
ِﻢﻴِ ﺣﱠﺮﻟا
 
ِﻦَ ﻤْ ﺣﱠﺮﻟا
 
ِ ﻪﱠ ﻠﻟا
 
ِﻢْ ﺴِ ﺑ
)
١
(
َﻦﻴِ ﻤَ ﻟﺎَ ﻌْ ﻟا
 
ّِبَر
 
ِ ﻪﱠ ﻠِ ﻟ
 
ُﺪْ ﻤَ ﺤْ ﻟا
)
٢
(
ِﻢﻴِ ﺣﱠﺮﻟا
 
ِﻦَ ﻤْ ﺣﱠﺮﻟا
)
٣
(
ِﻦﻳّِﺪﻟا
 
ِمْﻮَ ﻳ
 
ِﻚِ ﻟﺎَ ﻣ
)
٤
(
ُﻦﻴِ ﻌَ ﺘْ ﺴَ ﻧ
 
َكﺎﱠ ﻳِإَو
 
ُﺪُ ﺒْ ﻌَ ﻧ
 
َكﺎﱠ ﻳِإ
)
٥
(
َﻢﻴِ ﻘَ ﺘْ ﺴُ ﻤْ ﻟا
 
َ طاَﺮّِ ﺼﻟا
 
ﺎَ ﻧِﺪْ ها
)
٦
(
ْ ﻧَأ
 
َﻦﻳِﺬﱠ ﻟا
 
َ طاَﺮِ ﺻَﻦﻴّِ ﻟﺎﱠ ﻀﻟا
 
ﻻَو
 
ْﻢِ ﻬْ ﻴَ ﻠَ ﻋ
 
ِبﻮُ ﻀْ ﻐَ ﻤْ ﻟا
 
ِﺮْ ﻴَ ﻏ
 
ْﻢِ ﻬْ ﻴَ ﻠَ ﻋ
 
َﺖْ ﻤَ ﻌ
)
٧
(
 
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentubagi Allah, Tuhan Yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Yang MahaPemurah, lagi Maha Mengasihani. Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hariAkhirat). Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah, dan kepada Engkaulah sahajaKami memohon pertolongan. Tunjukilah Kami jalan Yang lurus. Iaitu jalan orang-orangYang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang YangEngkau telah murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang Yang sesat. (1:1-7)Surah al-Fatihah adalah merupakan surah yang istimewa diturunkan oleh Allah s.w.t.kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang tidak pernah diturunkan kepada nabi-nabisebelumnya. (Hadis Riwayat Muslim)Di dalam
Sahih al-Bukhari
dinyatakan bahawa surah al-Fatihah adalah surah terbesar didalam al-qur’an.Selanjutnya disenaraikan di bawah, menurut kronologi ayat-ayat, doa-doa lain yangterdapat di dalam al-Qur'an:
2.
 
Tidak menjadi orang bodoh (jahil):
َلﺎَ ﻗ
 
اًوُﺰُ ه
 
ﺎَ ﻧُﺬِ ﺨﱠ ﺘَ ﺗَأ
 
اﻮُ ﻟﺎَ ﻗ
 
ًةَﺮَ ﻘَ ﺑ
 
اﻮُ ﺤَ ﺑْﺬَ ﺗ
 
ْنَأ
 
ْﻢُ آُﺮُ ﻣْﺄَ ﻳ
 
َ ﻪﱠ ﻠﻟا
 
نِإ
 
ِ ﻪِ ﻣْﻮَ ﻘِ ﻟ
 
ﻰَ ﺳﻮُ ﻣ
 
َلﺎَ ﻗ
 
ْذِإَوَﻦﻴِ ﻠِ هﺎَ ﺠْ ﻟا
 
َﻦِ ﻣ
 
َنﻮُ آَأ
 
ْنَأ
 
ِ ﻪﱠ ﻠﻟﺎِ ﺑ
 
ُذﻮُ ﻋَأ
 )
٦٧
(
 
Dan (ingatlah), ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya Allahmenyuruh supaya kamu menyembelih seekor lembu betina". Mereka berkata: "AdakahEngkau hendak menjadikan Kami ini permainan?" Nabi Musa menjawab: "Aku berlindungkepada Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan Yang jahil (yang melakukansesuatu Yang tidak patut)". (2:67)
3.
 
Doa Nabi Ibrahim ketika membina Rumah atau Kaabah:
 
http://an-nawawi.blogspot.com
ُﻞﻴِ ﻋﺎَ ﻤْ ﺳِإَو
 
ِﺖْ ﻴَ ﺒْ ﻟا
 
َﻦِ ﻣ
 
َﺪِ ﻋاَﻮَ ﻘْ ﻟا
 
ُﻢﻴِ هاَﺮْ ﺑِإ
 
ُﻊَ ﻓْﺮَ ﻳ
 
ْذِإَوُﻢﻴِ ﻠَ ﻌْ ﻟا
 
ُﻊﻴِ ﻤﱠ ﺴﻟا
 
َﺖْ ﻧَأ
 
َﻚﱠ ﻧِإ
 
ﺎﱠ ﻨِ ﻣ
 
ْﻞﱠ ﺒَ ﻘَ ﺗ
 
ﺎَ ﻨﱠ ﺑَر
)
١٢٧
(
ْﻦِ ﻣَو
 
َﻚَ ﻟ
 
ِﻦْ ﻴَ ﻤِ ﻠْ ﺴُ ﻣ
 
ﺎَ ﻨْ ﻠَ ﻌْ ﺟاَو
 
ﺎَ ﻨﱠ ﺑَر َ ﻋ
 
ْﺐُ ﺗَو
 
ﺎَ ﻨَ ﻜِ ﺳﺎَ ﻨَ ﻣ
 
ﺎَ ﻧِرَأَو
 
َﻚَ ﻟ
 
ً ﺔَ ﻤِ ﻠْ ﺴُ ﻣ
 
ً ﺔﱠ ﻣُأ
 
ﺎَ ﻨِ ﺘﱠ ﻳّِرُذُﻢﻴِ ﺣﱠﺮﻟا
 
ُباﱠﻮﱠ ﺘﻟا
 
َﺖْ ﻧَأ
 
َﻚﱠ ﻧِإ
 
ﺎَ ﻨْ ﻴَ ﻠ
)
١٢٨
(
ْﻢِ ﻬْ ﻴَ ﻠَ ﻋ
 
ﻮُ ﻠْ ﺘَ ﻳ
 
ْﻢُ ﻬْ ﻨِ ﻣ
 
ﻻﻮُ ﺳَر
 
ْﻢِ ﻬﻴِ ﻓ
 
ْﺚَ ﻌْ ﺑاَو
 
ﺎَ ﻨﱠ ﺑَر ُﻢﻴِ ﻜَ ﺤْ ﻟا
 
ُﺰﻳِﺰَ ﻌْ ﻟا
 
َﺖْ ﻧَأ
 
َﻚﱠ ﻧِإ
 
ْﻢِ ﻬﻴّِ آَﺰُ ﻳَو
 
َ ﺔَ ﻤْ ﻜِ ﺤْ ﻟاَو
 
َبﺎَ ﺘِ ﻜْ ﻟا
 
ُﻢُ ﻬُ ﻤّِ ﻠَ ﻌُ ﻳَو
 
َﻚِ ﺗﺎَ ﻳﺁ
)
١٢٩
(
 
Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas (tapak) Baitullah (Kaabah) itu, sambil keduanya berdoa Dengan berkata: "WahaiTuhan kami! Terimalah daripada Kami (amal kami); Sesungguhnya Engkaulah YangMaha Mendengar, lagi Maha mengetahui; "Wahai Tuhan kami! Jadikanlah Kami berdua:orang-orang Islam (yang berserah diri) kepadaMu, dan Jadikanlah daripada keturunankami: umat Islam (yang berserah diri) kepadaMu, dan tunjukkanlah kepada Kami syariatdan cara-cara Ibadat kami, dan Terimalah taubat kami; Sesungguhnya Engkaulah MahaPenerima taubat, lagi Maha Mengasihani; "Wahai Tuhan kami! Utuslah kepada merekaseorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, Yang akan membacakan kepada merekaayat-ayat (firmanMu) dan mengajarkan mereka isi kandungan Kitab (Al-Quran) sertahikmat kebijaksanaan dan membersihkan (hati dan jiwa) mereka (dari syirik danmaksiat). Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana". (2:127-129)
4.
 
Memohon Kebaikan Yang baik di dunia dan di akhirat:
ُلﻮُ ﻘَ ﻳ
 
ْﻦَ ﻣ
 
ْﻢُ ﻬْ ﻨِ ﻣَوِرﺎﱠ ﻨﻟا
 
َباَﺬَ ﻋ
 
ﺎَ ﻨِ ﻗَو
 
ً ﺔَ ﻨَ ﺴَ ﺣ
 
ِةَﺮِ ﺧﻵا
 
ﻲِ ﻓَو
 
ً ﺔَ ﻨَ ﺴَ ﺣ
 
ﺎَ ﻴْ ﻧﱡﺪﻟا
 
ﻲِ ﻓ
 
ﺎَ ﻨِ ﺗﺁ
 
ﺎَ ﻨﱠ ﺑَر
)
٢٠١
(
 
Dan di antara mereka pula ada Yang (berdoa dengan) berkata: "Wahai Tuhan kami,berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah Kami dari azabneraka". (2:201)
5.
 
Ketika bertemu musuh dalam peperangan:
اﻮُ ﻟﺎَ ﻗ
 
ِﻩِدﻮُ ﻨُ ﺟَو
 
َتﻮُ ﻟﺎَ ﺠِ ﻟ
 
اوُزَﺮَ ﺑ
 
ﺎﱠ ﻤَ ﻟَوَﻦﻳِﺮِ ﻓﺎَ ﻜْ ﻟا
 
ِمْﻮَ ﻘْ ﻟا
 
ﻰَ ﻠَ ﻋ
 
ﺎَ ﻧْﺮُ ﺼْ ﻧاَو
 
ﺎَ ﻨَ ﻣاَﺪْ ﻗَأ
 
ْﺖّِ ﺒَ ﺛَو
 
اًﺮْ ﺒَ ﺻ
 
ﺎَ ﻨْ ﻴَ ﻠَ ﻋ
 
ْغِﺮْ ﻓَأ
 
ﺎَ ﻨﱠ ﺑَر
)
٢٥٠
(
 
Dan apabila mereka (yang beriman itu) keluar menentang Jalut dan tenteranya, merekaberdoa Dengan berkata: "Wahai Tuhan kami! Limpahkanlah sabar kepada kami, danteguhkanlah tapak pendirian Kami serta menangkanlah Kami terhadap kaum Yang kafir"(2:250)
6.
 
Ayatul Kursi:
ُﻢَ ﻠْ ﻌَ ﻳ
 
ِ ﻪِ ﻧْذِﺈِ ﺑ
 
ﻻِإ
 
ُﻩَﺪْ ﻨِ ﻋ
 
ُﻊَ ﻔْ ﺸَ ﻳ
 
يِﺬﱠ ﻟا
 
اَذ
 
ْﻦَ ﻣ
 
ِضْرﻷا
 
ﻲِ ﻓ
 
ﺎَ ﻣَو
 
ِتاَوﺎَ ﻤﱠ ﺴﻟا
 
ﻲِ ﻓ
 
ﺎَ ﻣ
 
ُ ﻪَ ﻟ
 
ٌمْﻮَ ﻧ
 
ﻻَو
 
ٌ ﺔَ ﻨِ ﺳ
 
ُﻩُﺬُ ﺧْﺄَ ﺗ
 
ﻻ
 
ُمﻮﱡ ﻴَ ﻘْ ﻟا
 
ﻲَ ﺤْ ﻟا
 
َﻮُ ه
 
ﻻِإ
 
َ ﻪَ ﻟِإ
 
ﻻ
 
ُ ﻪﱠ ﻠﻟاْﻦِ ﻣ
 
ٍءْﻲَ ﺸِ ﺑ
 
َنﻮُ ﻄﻴِ ﺤُ ﻳ
 
ﻻَو
 
ْﻢُ ﻬَ ﻔْ ﻠَ ﺧ
 
ﺎَ ﻣَو
 
ْﻢِ ﻬﻳِﺪْ ﻳَأ
 
َﻦْ ﻴَ ﺑ
 
ﺎَ ﻣَﻮُ هَو
 
ﺎَ ﻤُ ﻬُ ﻈْ ﻔِ ﺣ
 
ُﻩُدﻮُ ﺌَ ﻳ
 
ﻻَو
 
َضْرﻷاَو
 
ِتاَوﺎَ ﻤﱠ ﺴﻟا
 
ُ ﻪﱡ ﻴِ ﺳْﺮُ آ
 
َﻊِ ﺳَو
 
َءﺎَ ﺷ
 
ﺎَ ﻤِ ﺑ
 
ﻻِإ
 
ِ ﻪِ ﻤْ ﻠِ ﻋ
 
ُﻢﻴِ ﻈَ ﻌْ ﻟا
 
ﻲِ ﻠَ ﻌْ ﻟا
)
٢٥٥
( 
Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang tetap hidup, Yang kekalselama-lamanya mentadbirkan (sekalian makhlukNya). Yang tidak mengantuk usahkantidur. Yang memiliki Segala Yang ada di langit dan Yang ada di bumi. tiada sesiapa Yangdapat memberi syafaat (pertolongan) di sisiNya melainkan Dengan izinNya. Yangmengetahui apa Yang ada di hadapan mereka dan apa Yang ada di belakang mereka,sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari (kandungan) ilmu Allah melainkanapa Yang Allah kehendaki (memberitahu kepadanya). Luasnya Kursi Allah (ilmuNya dankekuasaanNya) meliputi langit dan bumi; dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allahmenjaga serta memelihara keduanya. dan Dia lah Yang Maha tinggi (darjatkemuliaanNya), lagi Maha besar (kekuasaanNya). (2: 255)Diriwayatkan daripada
Sahih Muslim
bahawa Nabi s.a.w. pernah bersabda memberitahukepada Ubai bin Ka’ab bahawa ayat yang paling agung dalam al-Qur’an adalah ayat al-Kursi. Ada juga diriwayatkan di dalam
Sahih Bukahri
dan
Sahih Muslim
berkenaan kisah

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dino Nuno Himura liked this
Khairon Bahri liked this
Anatolis Harahap liked this
jorro liked this
Tengku Amir liked this
Djoko Lubono liked this
Nor'Ain Abdullah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->