Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Budownictwo Wiejskie 6/57 - Zastosowanie gliny w Budownictwie II

Budownictwo Wiejskie 6/57 - Zastosowanie gliny w Budownictwie II

Ratings: (0)|Views: 307 |Likes:
Published by Grupa Cohabitat

More info:

Published by: Grupa Cohabitat on Feb 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/22/2014

pdf

text

original

 
 Wznoszenie ścian z gliny ubijanej.
W poprzednim
artykule podano, że ściany z gliny ubijanej formujesię w deskowaniach przestawnych. Zasadą deskowań jest wytworzenie przestawnego koryta z desek, którego dno tworzy w początkowej fazie górna powierzch-nia cokołu, w późniejszych fazach ubita ściana z gliny. Głębokość deskowania wynosi 60 do 70 cm, długośćod 2 maż do całkowitej łącznej długości wszystkichubijanych ścian danej budowy. Szerokość zaś równasię grubości ściany ubijanej, a więc z reguły 30 dodo 50 cm.Stałą szerokość deskowania (grubość ścian) zacho wujemy przez użycie ściągaczy dolnych i górnych,ściągacze mogą być wykonane z drewna lub żelaza,rozpory tylko z drewna.Ściany deskowań (koryta) stanowią płyty wykonanez desek długich ułożonych poziomo lub krótkich odcinków desek ułożonych pionowo. Deski ułożone poziomo łączone są drewnianymi poprzeczkami z desek tych samych grubości nabitych na zewnętrzną stronępłyt w odstępach 50 do 70 cm. Krótkie odcinki desek ułożonych pionowo łączone są na zewnętrznej stroniedworna poziomo nabitymi deskami.Dotychczas stosowane są trzy rodzaje deskowań.1) polskie inż. Radeckiego (rys. 1 i 3), 2) długodeskoweniemieckie (rys. 2 i 4) i 3) płytowe niemieckie (rys. 5).Omówimy je pokrótce.Deskowanie inż. Racięckiego odznacza się prostotą i w przeciwieństwie do deskowań niemieckich do wykonania go nie potrzeba żelaza za wyjątkiembednarki, którą okuwamy górne krawędzie płyt chroniąc je w ten sposób przed przypadkowymi uderzeniami ubi- jaka. Bednarką okuwamy też głowy ściągaczy, wykonanych z drewna.Z przedstawionego na rysunku deskowania możemy  wykonać ściany grubości 50 cm. Wrazie zmiany gru bości ściany wewnętrznej ulegnie zmianie wymiar środkowy (70 cm) płyty 3, a wymiary krańcowe płyt6 i 7 należy odpowiednio zmienić. Wzależności od długości ścian budynku możemy dodać krótkie płyty lub przedstawione na załączonych:rysunkach skrócić albo podłużyć. Deskowanie inż. Racięckiego należałoby właściwie konstruować dla potrzeb każdej budowy. Wdeskowaniu tymmogą byćużyte ściągacze wykonane z żelaza zbrojeniowego,opatrzonego gwintem, podkładkami metalowymi i nakrętkami motylkowymi. Ściągacze te ulegają łatwo wygięciu podczas ubijania. Wzajemne związanie płyt 1 i 2 w narożniku uzysku jemy przez nabicie poprzeczki na samymkońcu płyty 2, która utrzymuje płytę 1. Dwie drewniane klamry nałożone na narożnik płyt 2 i 1 utrzymują płytę 2.
Mgr inż. WŁODZIMIERZ PYĆ
ITB Kraków
Zastosowanie gliny w budownictwie
II
Forma ta jest bardzo prosta i przy użyciu ściągaczy drewnianych może być wykonana we własnymzakresie, bez pomocy zakładu stolarskiego. Ze względu naniezbyt duże wymiary poszczególnych płyt formy niesą ciężkie i mogą być obsługiwane przez zespół 3-oso-
 bowy.
Na wymienione deskowanie potrzeba około 0,45 mdrewna (bez ściągaczy).
2.
Deskowanie długodeskowe niemieckie
jest podob
ne do deskowania inż. Racięckiego, różni się tylko wymiarami i podwójną ilością żelaznych ściągaczy. Wykonane są one z żelaza zbrojeniowego
ø 16 mm, opa-trzone w
nakrętki z zawleczkami, rozpórki drewnianeoraz klamry narożne wykonane z żelaza.Część drewnianych poprzeczek może być przesuwna,co ma znaczenie przy wykonywaniu otworów drzwio wych i okiennych. Na przesuwanie tych poprzeczek pozwała rozsunięcie dolnej i środkowej deski na odległość 2 cm.Przy użyciu tych formmożna wznosić równocześnie
ściany zewnętrzne i wewnętrzne.
Wadą tych form
 jest duża ilość żelaza w postaci podkładek, zawleczek i nakrętek, które w warunkach budowy gubią się aprzez niewłaściwe obchodzenie się ulegają zniszczeniu. Nie należy zapominać, że ściany z gliny ubijanej wznosi niewykwalifikowany robotnik. Wykonanie tychdeskowań bez zaplecza warsztatowego nie jest możli we. Poszczególne płyty są cięższe jak w poprzednimdeskowaniu, a ilość potrzebnego drewna jest prawietaka sama.3.
Deskowanie płytowe niemieckie
składa się z płytdrewnianych o wymiarach 100 X 96 cm, uzupełnianychpłytami krótszymi w zależności od długości ścian, górnych i dolnych drewnianych belek kierunkowych, żelaznych ściągaczy, drewnianych jarzmi rozporek. Poszczególne płyty są lekkie. Do obsługi tego deskowania wystarczy zespół 3-osobowy. Zużycie drewna jest większe o około 27% aniżeli na deskowanie typu inż.Racięckiego. Deskowanie to jest trwalsze ze względuna pionowe ustawienie desek. Użycie go opłaca sięprzy wielokrotnymstosowaniu. Wrazie wznoszenia ścian z gliny ubijanej dla większej ilości budynków zmasowanych w jednymmiejscudeskowaniemtymobejmujemy cały rzut budynku, copozwala na szybkie wykonanie ścian i użycie go donastępnych budynków. Na załączonymrysunku pokazano zasadę deskowania płytowego, gdyż ramy niniejszego artykułu nie pozwalają na szersze omówienie go.Szczegółowe informacje odnośnie konstrukcji oma wianych deskowań można bezpłatnie otrzymać w O-środku Instr. SzkoleniowymBud. z Materiałów Miejscowych ITB w Krakowie, ul. Moniuszki 42.
Ustawienie deskowania, zasyp i ubijanie gliny.
Mu
ry fundamentowe budynku z gliny ubijanej muszą  być bardzo dokładnie wykonane, aby deskowanie mogło objąć należycie mur fundamentowy.Po ułożeniu warstw izolacyjnych (patrz poprzedniartykuł) ustawiamy deskowanie od węgła budynku.Gdy jesteśmy w posiadaniu dwóch kompletów form, jeden z nich ustawiamy na jednyma drugi na prze-
Rys. 3.
Montaż deskowańpolskich na narożniku iprzy łączeniu ścian we wnętrznych nośnych z ze wnętrznymi
20 
BUDOWNICTWO WIEJSKIE Nr 5Nr 5 BUDOWNICTWO WIEJSKIE 21
 
Po rozścieleniu i wyrównaniu warstwy masy glinianej przystępujemy do ubijania według schematuprzedstawionego na rys. 6.Ubijanie we wszystkich fazach zaczynamy od obukońców deskowań ku narożu.Faza I — zaczynamy ubijać środkiem wzdłuż ściany,nie dochodząc do naroża.Faza II — ubijamy wzdłuż skrajne części ściany, niedochodząc do naroża.Faza III — ubijamy raz przy razie w poprzek ściany posuwając się wzdłuż.Faza IV — ubijamy glinę w narożniku zachowująckolejność ubijania jak w fazach poprzednich.Masę uważamy za dostatecznie ubitą jeżeli wysokośćzasypu zmniejszyła się o około 30%.
Podkłady pod tynki.
Ponieważ ściana z gliny ubija
nej jest gładka, a glina chemicznie nie wiąże ze znanymi nam zaprawami, musimy wykonać podkład podtynki.Podkładem pod tynki mogą być: listwy z zaprawy cementowo-wapiennej, przedmioty twarde wetkniętedo ścian po zdjęciu deskowania lub wykonane wgłę bienia w ścianach w kształcie podłużnych nacięć.Listwy wykonujemy z zaprawy cementowo-wapiennej np. o stosunku 1:2:10, którą narzucamy na ubitej warstwie gliny, wzdłuż ścian deskowania. Ułożona warstwa zaprawy wzdłuż deskowania powinna miećprzed ubijaniem następujące wymiary w poprzecznymprzekroju tworzącym trapez: dolna podstawa ma 7 cm,górna 3 cm, wysokość trapezu przed ubijaniem ma8 cm w przypadku ręcznego ubijania i 14 cm przy mechanicznym ubijaniu.Ułożenie listew dokonuje się za pomocą szablonuz blachy lub drewna, które kolejno przykładamy dodeskowania napełniając za każdym razem przestrzeńmiędzy szablonem a ścianą deskowania zaprawą. Sza blon ma zazwyczaj długość 70 do 80 cm. Listwy wykonujemy również kielnią kładąc zaprawę na ubitej warstwie przy deskowaniu. Wten sposób założone listwy przy ścianie deskowania, po zasypie gliną i jej ubiciu dają w licu ściany poziome pasy w odstępach min. 2 cm. Zachowanie odstępów między listwami konieczne iest z uwagi na wysychanie ściany. We wszystkich ścianach zewnętrznych zakładamy listwy w każdej warstwie ubijanej gliny od strony ze wnętrznej, natomiast od strony wewnętrznej tychścian i w pozostałych ścianach ubijanych wystarczy założyć listwy co drugą warstwę.Przy wyprawie wnętrz zaprawą glinianą pomijamy zakładanie listew.ciwległym węgle budynku. Ustawianie płyt zaczynamy od narożnych. Po ustawieniu deskowania sprawdzamy,czy jest ułożone prawidłowo w pionie i poziomie, następnie możemy przystąpić do zasypywania wnętrzamasą glinianą.Zasyp zaczynamy od końców deskowania postępującku narożu, rozścielamy jednorazowo warstwę grubości około 12 cm przy ubijaniu ręcznym i 18 cm przy ubijaniu mechanicznym. Masa gliniana powinna byćrównomiernie rozścielona, kontrolę właściwego rozścielenia dokonujemy szablonem.Ciężar ręcznego ubijaka powinien wynosić 10 do 12kg a powierzchnia stopki około 400 cm
2
. Do ubijania Wnarożnikach i przy ściance formy można używubijaków wąskich o ciężarze 5 kg i powierzchni stopki około 200 cm
2
. Długość trzonka ubijaka powinna wynosić 160 cm. Do ubijania mechanicznego używamy ubijaków o napędzie elektrycznym (najczęściej) lubpneumatycznym. Ubijaki te mają wymienne stopki.Stopki o większej powierzchni używa się do ubijaniaglin chudych.Zakończenie ubijania ścian w miejscach przerw ro boczych wykonujemy schodkowo dla należytego na wiązania z następną partią ubijanej gliny. Wraziedłuższej przerwy roboczej wyschniętą schodkowaną część ściany należy oczyścić i skropić wodą.Bezpośrednio po ubiciu ścian na całym rzucie poziomym na wysokość deskowania można przystąpić dodalszego ubijania ich wzwyż układając deskowanie jak poprzednio (też zaczynać od naroża).
Kotwienie ścian.
W czasie wysychania ścian ubija
nych mogą powstać pęknięcia na narożach i skrzyżo waniach. Pęknięcia te są wynikiem skurczu wysycha jącej gliny, a w konsekwencji powstawania sił rozciągających. Według wskazań niemieckich pęknięciomtym możemy zapobiec przez umieszczenie w tych miejscach drewien o przekroju około 12 cm
2
, okorowanychi namoczonych w szlamie glinianym. Drewna umieszcza się co 50 cm w kierunku wysokości. Załączone rysunki (rys. 7) dostatecznie wyjaśniają sposób umieszczenia kotew. Wmurach podokiennych występują pęknięcia naskutek dużej różnicy nacisków filarków międzyokiennych. Zakreskowany mur (parapetowy) stanowiący monolit z całą ścianą pod wpływem bocznych znacznych nacisków ma tendencję ugięcia się ku oknu i dlatego pęka. Zapobiegamy temu przez umieszczenie okorowanych drewien namoczonych w szlamie glinianympod oknem, w ścianie na głębokości około 20 cm. Długość drewien większa o 30 do 40 cm od wymiaru okna w świetle. Wrozważaniach fachowców polskich celowośćumieszczania drewien w narożach nie została potwierdzona. Istnieje wiele budynków bez zbrojonych naroży, w których nie pojawiły się pęknięcia, a o ile były,1o w ich sąsiedztwie. Sprawa ta nie znalazła w Polsceostatecznego rozwiązania. Koszt zbrojeń jest minimalny, gdyż używamy drewno odpadkowe. Stosowanie wkładek drewnianych uważam za celowe.Łączenie ścian z gliny ubijanej powinno być wykonane monolitycznie przez równoczesne wznoszenieściany zewnętrznej i wewnętrznej. Połączenie takie jest bardzo korzystne z uwagi na dobre usztywnienie budynku.Ściany działowe można murować z bloków glinianych. Ścian tych nie kotwimy.
Otwory okienne i drzwiowe
wykonujemy w okresie
ubijania ścian przez ułożenie w formie dwóch płyt poprzecznych, szerokości odpowiadającej grubości murua wysokości odpowiadającej deskowaniu. Płyty rozpieramy dwoma deskami lub drążkami na odległościrównej otworowi w świetle (rys. 10).
Rys
.
10
. Deskowanie otworu w ścianie ubijanej i zakładanie klocków pod futryny. Zastawki o wysokościpłyt deskowania, klocki prostokątne
Rys.
9. Zabezpieczenie wilgotnej, świeżo wykonanejściany zewnętrznej w czasie ubijania ścian we wnętrznych
Rys. 8. Wykonywanie bruzdy i zakotwienia dla ścian wewnętrznychRys.
7.
Wkładki drewniane w ścianach ubijanych
a — wkładka w narożu, b — wkładka na połączenieścian zewnętrznej z wewnętrzną nośną, c — wkładkipod parapet otworu okiennego
Rys. 6. Sposób ubijania gliny w narożu ścian
a — pierwsza faza, b — druga faza, c — trzecia faza,d — czwarta faza, ubicie w dotychczasowej kolejnościsamego naroża
Rys.
5.
Deskowaniepłytowe niemieckie
22 BUDOWNICTWO WIEJSKIE Nr 5Nr 5 BUDOWNICTWO WIEJSKIE 23

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->