Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BN-62/9012-01 - Cegła i bloki cementowo-gliniane z wypełniaczami

BN-62/9012-01 - Cegła i bloki cementowo-gliniane z wypełniaczami

Ratings: (0)|Views: 33|Likes:
Published by Grupa Cohabitat

More info:

Published by: Grupa Cohabitat on Feb 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2012

pdf

text

original

 
NORMA BRAN
OWAElementy budowli iich zestawy.Elementy no
neCeg
y 1 blokicementowo-gliniane z wype
niaczamiBN-62/9012-011. WST
P1.1. PRZEDMIOT NORMY. Przedmiotem normy s
 
ceg
y i bloki cementowo-gliniane wwype
niaczami, stosowane w budownictwie.1.2. OKRE
LENIE. Ceg
a lub blok cementowo-gliniany z wype
niaczami jest to elementbudowlany wykonany r
cznie lub mechanicznie z mieszaniny cementu, gliny, wype
niaczamineralnego lub organicznego i wody.1.3. PODZIA
1.3.1. Typy. W zale
no
ci od kszta
tu cegie
i bloków cementowo-glinianych z wype
niaczamirozró
nia si
:typ P1 - ceg
a cementowo-gliniana ca
atyp P2 - ceg
a cementowo-gliniana po
ówkowatyp BI - blok cementowo-gliniany ca
ytyp B2 - blok cementowo-gliniany wielko
ci 2/3 ca
egotyp B3 - blok cementowo-gliniany wielko
ci 1/3 ca
ego1.3.2. Rodzaje. W zale
no
ci od u
ytego wype
niacza rozró
nia si
rodzaje cegie
i blokówcementowo-glinianych z wype
niaczami:M - mineralnym /piasek,
wir, t
ucze
,

el/ O - organicznym /trociny, stru
yny, pa
dziorze, sieczka/.1.3.3. Klasy. W zale
no
ci od wytrzyma

ci na
ciskanie /B / rozró
niasi
nast
puj
 
ce klasy cegie
i bloków cementowo-glinianych.klasa 80klasa 60klasa 40klasa 20klasa 101.3.4. Gatunki. W zale
no
ci od cech zewn
trznych rozró
nia si
nast
puj
 
ce gatunki cegie
ibloków cementowo-glinianych:gatunek Dgatunek Igatunek IIInstytutTechniki BudowlanejUstanowiona przez Dyrektora InstytutuTechniki Budowlanej dnia 29 grudnia 1962 r.Mon. Polski nr 62/63, poz. 316/ Obowi
 
zuje od dnia1.IV.1963 r. w zakresiebudowy
cian
 
BN-62/9012-011.4.ZASTOSOWANIE. W zale
no
ci od rodzaju wype
niacza oraz klasy 1 gatunku cegie
ibloków cementowo-glinianych, ich zastosowanie podaje tablica 1.Tablica 1Lp.Zalecenie stosowaniaTyp Klasa Rodzaj wype
niaca Gatunek1Licowanie
cianP.80MD2Fundamenty budynków 3-kondygnacyjnychP.B. 80MI3Fundamenty budynków parterowych P.B. 60MI60MI4Mury no
ne budynków 3-kondygnacyjnyehP.B.80OI40MI i II5Mury no
ne ostatnich kondygnacji,budynków wielokondygnacyjnychP.B.60OI20MI i II6Mury no
ne budynków parterowychmieszkalnych oraz inwentarskichP.B.40OI20MII7Mury no
ne budynków prowizo-rycznych i gospodarczychP.B.20OI i II20MI i II8Mury obci

ona wy
 
cznie ci

arem

asnym (np.
ciany dzia
owe ios
onowe)P.B.40 i20OI i II20OI i II9Mury budynków dla kurników idrobnego inwentarza hodowlanegoP.B.10OI80MI i II10Przewody kominowe i wentylacyjne P.60MD i I80MD i I11

yty no
ne stropowe, sklepienia
uki,, s
upy i pilastryP.B.60MD i I12Izolacja cieplna
cian zewn
trznychP.B. 10OI i II
 
BN-62/9012-011.5. PRZYK
AD OZNACZANIAa) ceg
y cementowo-glinianej z wype
niaczem mineralnym typu P1 klasy 80,gatunku ICeg
a cementowo-gliniane P1-M.8-I-BN-62/9012-01b) bloku cementowo-glinianego z wype
niaczem organicznym typu Bl,klasy 40,gatunku II.Blok cementowo-gliniany B1-0.4-II-BN-62/9012-011.6. CECHOWANIE. Ceg
y i bloki cementowo-gliniane z wype
niaczami mineralnymi luborganicznymi, powinny by
w sposób trwa
y znaczone symbolem cechuj
 
cym wytrzyma

obokznaku rodzaju wype
niacza. Ceg
y i bloki z wype
niaczem mineralnym nale
y cechowa
:klasa 80 - M.8klasa 60 - M.6klasa 40 - M.4klasa 20 - M.2Ceg
y i bloki z wype
niaczem organicznym nale
y cechowa
:klasa 80 - 0.8klasa 60 - 0.6klasa 40 - 0.4klasa 20 - 0.2klasa 10 - 0.1Cechowa
nale
y ca 50 ceg

lub, blok.1.7. NORMY ZWIA.ZANEPN-56/B-14504 Zaprawy budowlane cementoweBN-32/6738-01 Budownictwo z gliny. Masy cementowo-gliniane z wype
niacza mi.2. WYMAGANIA TECHNICZNE2.1.MATERIA
. Do produkcji cegie
i bloków cementowo-glinianych z wype
niaczamimineralnymi lub organicznymi nale
y stosowa
materia
y odpowiadaj
 
ce wymaganiomBN-62/6738-01.2.2. WYKONANIE. Ceg
y i bloki cementowo-gliniane z wype
niaczami powinnyby
wykonywane zgodnie z BN-62/6738-012.3. WYMAGANIA SZCZEGÓ
OWE2.3.1. Kszta
t i wymiary. Ceg
y i bloki cementowo-gliniane z wype
niaczami powinny mie
kszta
t prostopad

cianów o prostych wyra
nych kraw
dziach, prostych k
 
tach i p
askichpowierzchniach. Wymiary cegie
i bloków podaj
 
rysunki 1-5.Oznaczenie klas i rodzajów podano przyk
adowo.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->