Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BN-62/8841-04 Budownictwo z gliny. Ścany z gliny ubijanej - Warunki techniczne wykonania i odbioru

BN-62/8841-04 Budownictwo z gliny. Ścany z gliny ubijanej - Warunki techniczne wykonania i odbioru

Ratings: (0)|Views: 416|Likes:
Published by Grupa Cohabitat

More info:

Published by: Grupa Cohabitat on Feb 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2013

pdf

text

original

 
NORMA BRAN
OWABudownictwo.Wykonaniei odbiór robótBudownictwo z gliny
CIANY Z GLINY UBIJANEJWarunki techniczne wykonania i odbioru04884162
 BN 
1.WST
P1.1. PRZEDMIOT NORMY. Przedmiotem normy s
 
warunki techniczne wykonania i odbioru
cian z gliny ubijanej /niewypalonej i niestabilizowanej/.1.2. OKRE
LENIE.

ciany z gliny ubijanej stanowi
 
monolit powsta
y z wyniku warstwowegoubicia w deskowaniach masy glinianej ci

kiej przygotowanej wed
ugBN-62/6738-O2.1.3. ZASTOSOWANIE.

ciany z gliny ubijanej stosuje si
w cz

ciach nadziemnych budynkówponi
ej 3-ch kondygnacji o ma
ym lub
rednim zawilgoceniu /mieszkalnych, gospodarczych,inwentarskich itp./.
cian tych nie nale
y stosowa
w budynkach nara
onych na silne zawilgocenie jak

nie, pralnie.1.4. NORMY ZWI
 
ZANEPN-57/B-04631 – Badanie materia
ów izolacyjnych ciep
ochronnychPN-55/B-14501 - Zaprawy cementowo-glinianePN-56/B-14502 - Zaprawy budowlane wapiennePN-56/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienneBN-62/6738-02 - Budownictwo z gliny. Masy gliniane2. WYMAGANIA .TECHNICZNE2.1. ZGODNO

Z DOKUMENTACJA.
ciany z gliny ubijanej powinny by
wykonywanezgodnie z zatwierdzon
 
dokumentacj
 
techniczn
 
, uwzgl
dniaj
 
wymagania norm.Dokumentacja nie odpowiadaj
 
powy
szym warunkom nie mo
e by
podstaw
 
dousprawiedliwienia b

dnego wykonania
cian z gliny ubijanej. Odst
pstwa od postanowie
dokumentacji powinny by
uzasadnione zapisem, dokonanym w dzienniku budowy ipotwierdzonym przez inspektora nadzoru lub innym równorz
dnym dowodem.2.2.MATERIA
Y. Masa gliniana ci

ka powinna odpowiada
wymaganiomBN -62/6738-02.2.3. WYKONYWANIE
CIAN2.3.1. Okres wykonywania
cian.

ciany z gliny ubijanej powinny by
wykonywane w okresie odpocz
 
tku maja /po ustaleniu si
wiosennej pogody/ do po
owy sierpnia.InstytutTechniki BudowlanejUstanowiona przez Dyrektora InstytutuTechniki Budowlanej dnia 18 grudnia 1962 r.M.P.nr ......poz. .....Obowi
 
zuje od dnia1.IV.1963 r, w zakresierobót budowlanych
 
2.3.2. Zabezpieczenie
cian przed wp
ywami atmosferycznymi.W czasie wykonywania
cian nale
y ich powierzchnie poziome chroni
przedopadami deszczu stosuj
 
c daszki ochronne, maty itp., a
do chwili uko
czenia pokrycia dachu.2.3.3. Izolacje poziome
cian. Zabezpieczenie
cian glinianych przed dzia
aniem wilgoci nale
ywykonywa
:a/ na murach fundamentowych budynków mieszkalnych poni
ej pod
ogi parteru /w budynkachniepodpiwniczonych/ lub stropu nad piwnic
 
/w budynkach podpiwniczonych/, a w budynkachinwentarskich na wysoko
ci nie mniejszej ni
20 cm nad pod
og
 
, na której le
y nawóz iniemniej ni
15 cm nad pod
og
 
korytarza paszowego - z 2-ch warstw papy na lepiku /rys.1 i 2/ lub w inny równorz
dny sposobyb/ pod podokiennikami - z 1 warstwy papy na lepiku z wywini
ciem 10 cm na beki otworu;c/ pod mur
at
 
lub wie
cem stropu ostatniej /górnej/ kondygnacji z 1 warstwy papy na lepiku.Rys. 1. Przekrój pionowy przez
cian
budynku podpiwniczonego /fragment/ 
 
Rys.2. Przekrój pionowy przez,
cian
budynku, niepodpiwniczonego /fragment/ 2.3.4. Mury fundamentowe. Mury fundamentowe powinny by
wzniesione na wysoko

conajmniej 50 cm nad terenem /rys.1 i 2/. Na murach fundamentowych, budynkówpodpiwniczonych nale
y wykona
nad stropem piwnicznym mur z 2-ch warstw ceg
y na p
ask lubwarstwy bloków glinianych, cementowo-glinianych,

lobetonowych itp. /rys,1/.W przypadku stropów zamocowanych w wie
cu, woln
 
przestrze
z obydwu stron wie
ca stropupiwnicznego nale
y wype
ni
z gotowych elementów budowlanych /ceg
a, bloki itp. /rys.1/.2.3.5. Ubijaki.Do r
cznego ubijania masy glinianej nale
y stosowa
ubijaki wed
ug rys.3. Ci

arubijaka szerokiego powinien wynosi
10-12 kg, a w
 
skiego 5-6 kg. Do ubijania masy glinianejprzy
ciankach oraz w k
 
tach deskowania zaleca si
stosowa
ubijaki w
 
skie. Do ubijaniamechanicznego zaleca si
stosowa
ubijak o nap
dzie elektrycznym np. typu "Wacker" ES-15 /produkcji NRD/, o ci

arze 15 kg i powierzchni stopki 225 cm
2
, a do ubijania masy przy
cianachoraz w k
 
tach deskowania - ubijak o ci

arze 10 kg i powierzchni stopki 150 cm
2
.Rys, 3. Ubijaki do
cian a/ szeroki, b/w
 
ski

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->