Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hukum Mengatakan Allah Jisim Tetapi Tidak Sama Jisim Makhluk

Hukum Mengatakan Allah Jisim Tetapi Tidak Sama Jisim Makhluk

Ratings: (0)|Views: 23 |Likes:
Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Al-Asya'irah Wal Mathuridhiah..... Bukan Mujassimah, Wahabiyyah dan seangkatannya....
Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Al-Asya'irah Wal Mathuridhiah..... Bukan Mujassimah, Wahabiyyah dan seangkatannya....

More info:

Published by: Shamsul Kamal Hj Maamor on Feb 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2011

pdf

text

original

 
HUKUM MENGATAKAN ALLAH JISIM TETAPI TIDAK SAMA JISIMMAKHLUK 
ميحرلا نحرلا هلا مسب:ةاء / ىوشلا و) "ءٌ ْ َه ِ  ِ ث ْ  ِ كَ َ ي ْ لَ" :لعت هلا ق11)،:ةاء / صخاو) " د ٌ حَأ او ً ف ُكُه ُ لَن ْ  ُ َم ْ لَ َ" :لعت ق4ة ِ ي ّ  ِ س ْ ج ِ لْاَة ِ  َ ج ِ لْاَِ َ  َ لْا ن ِ َه ِ لا ه ِ ْ ز ِ ـ ْ تَ ْ ِة ِ  ّ ئِ َا ُاو َ قْأَ
Ertinya:"Pendapat Imam-imam pada mentanzihkan Allah daripada tempat dan jihat (pihakyang enam) dan jisim" .
ه َ لا ُ و ْ  ُَن ْ َر ِ ي ْ ف ِ  ْ تَ َ َِ َ ْِا  ُ  ْَ َة ِ ع َ بَ ْ َا  ِ ِاذ َ  َ لْا ءِ َ  َ ُصُ و ْ  ُ ُ ِس َ ْ َكَ م ٌ س ْ ِه َ لا ُ و ْ  ُَن ْ َر ِ ف ْكُ َ َ َِس ْ َ َكَم ٌ س ْ ِ
Ertinya:"Nas-nas para ulama’ empat mazhab dan pendapat ijma` atas pengkafiran (hukumkafir) sesiapa yang mengatakan Allah adalah jisim dan kufurnya mereka yangmengatakan Allah adalah jisim yang tidak serupa seperti jisim" .
ن ِ بْ ُ ي ْ  ّ لاَ  ِاَ ْ َاَة َ ف َي ْ  ِ حَوبُأَ َ ٌ لِَ َ ٍ  َ  ْ حَن ِ بْد ُ  َ حْأَ َ  ع ِ ِش ّ لا ُَِاَ و ْ ُن ِ بْر ٍ  ْ بَو ْ بُأَ َ   ِ  َ ي ْ  َ لْاَِاد َ غ ْ  َ لْا ُ و ْ  ُ  ْ َوبُأَ َه ِ ْ و َ َاَن ِ بْ ٌ  َ ْاِ َد ٍ ع ْ َ اْ ر ُ ف ّكَة ِ ي ّ ِْِا ة ِ ّ ُا ءِ َ  َ ُ  كُ َ ْ  ِ ِ َ لْا ن ِ س َ  َ لْا و ْ بُأَ َ ر ِ ع َ ْ َا ن ِ س َ  َ لْا وبُأَ َ ِس َ ْ َكَ َقَو ْ لَ َم ٍ س ْ ِه ِ لا ن ِ َُ و ْ  ُَن ْ َ:
Ertinya:"Al-Imam al-Syafi`e dan Ahmad bin Hanbal dan Malik dan Abu Hanifah, al-Auza`ie, al-Laith bin Sa`ad, Ishaq bin Rahawayh, Abu Mansur al-Baghdadi, al-Baihaqi, Abu Bakarbin Furak, Abu al-Hassan al-Asy`ari, Abu al-Hasan al-Bahili dan kesemua ulama’ bagiumat Islam keseluruhannya telah mengkufurkan barangsiapa yang menyatakantentang kejisiman Allah walaupun orang tersebut menyatakan Allah adalah jisim tetapitidak serupa dengan jisim" .
 
 Al-Misbah al-Munir wa Sabah al-Tafrid al-Sahabi al-Jalil wa al-Khalifah al-RashidSayyiduna `Ali Ibn Abi Talib radiyallahu`anhu (W. 40 H) berkata[1]:
"ر َ ي ْ ِأََ ٌ ُ ََقَ. اًف ّكُة ِ َس ّ لا ِار َ  ِ قْاد َ  ْ ِة ِ ّ ُا ِذ ِ َن ْ ِٌ و ْ قَ ُ ِر ْ ي َ َ َ ْ ر ُ  ِ  ْ ُِ َ ْِبِ ْ بََ ََ. ِ َ ْِبِْأَِاد َ حْِبِأَاَ َ بِم ْ ُ ر ُ ف ْكُن َ ي ْ  ِ ِ ؤ ْ  ُ لْاءِض َ ْ َاَم ِ س ْ ج ِ لْبِه ُ َ و ْ ف ُ ِ ي َ َم ْ  ُ  َلِخَ".
Ertinya:"Ketika mendekati kiamat sekelompok orang dari umat ini akan kembalimenjadi orang-orang kafir, salah seorang bertanya : Wahai Amirul Mu`minin, kekufuranmereka dengan membuat-buat perkara baru atau dengan pengingkaran ? Sayyidina Alimenjawab : ‘kekufuran mereka mengingkari pencipta, mereka menyifati-Nya (Allah Ta`ala) bahawa Ia adalah jisim dan memiliki anggota-anggota badan".Al-Imam al-Mujtahid Muhammad Ibn Idris al-Syafi`e radiyallahu`anhu (W. 203 H)berkata[2]:
"ر ٌ ِكَو َ  ُ َِ ر ْ ع َ لْا  َ َ ٌ لِَه َ لا ّأَد َ  َ َ ْا ْأََقَن ْ َ".
Ertinya:
"Barangsiapa berkata atau berkeyakinan bahawa Allah duduk di atas `Arasymaka ia telah kafir ".
Al-Imam al-Mujtahid Muhammad ibn Idris al-Shafi`e radiyallahu `anhu (W. 203 H)berkata[3]:
"ُءَاَ ََ ر ٌ ف ْكُِ ر ْ ع َ لْا  َ َ ٌ لِَه َ لا ّأَد َ  َ َ ْا ن ِ َ".
Ertinya:"Barangsiapa yang beraqidah (berpegang/berkeyakinan) bahawa Allah bersemayam(duduk) di atas `Arasy, maka dia menjadi kafir dan tidak boleh solat (makmum) dibelakangnya".Al-Imam al-Mujtahid Abu Hanifah (W. 150 H) radiyallahu`anhu berkata bahawa[4]:
"ر َ ف َكَ َ قّ و َ تَْأَ ّ َْأَه ِ لا ِف َِن ْ ِة ٍ ف َِِ ْد ُ  ُ بِَقَن ْ َ".
Ertinya:
 
“Barangsiapa berkata bahawa salah satu di antara sifat-sifat Allah adalah baharu atauragu atau bersikap tawaqquf (tidak mengatakan baharu dan juga tidak mengatakantidak baharu) maka ia telah kafir”.Al-Imam al-Mujtahid Abu Hanifah (W. 150 H) radiyallahu`anhu telah mengkafirkansesiapa yang menyandarkan tempat bagi Allah ta`ala iaitu seperti katanya dalamkitabnya al-Fiqh al-Absat[5]:
"ه ُ ّإِَقَن ْ َاذ َ كَ َر َ ف َكَد ْ  ََِ ْ َا ِْأَءِ َ س ّ لا ِ ْ ب َُ ر ِ ْأَ َقَن ْ َ ِ ْ َا ِْأَءِ َ س ّ لا ِأَُ ر ْ ع َ لْا ْ ِْأََِ ر ْ ع َ لْا  َ َ".
Ertinya:“Barangsiapa berkata: “Aku tidak tahu Tuhan-ku di langit atau di bumi”, maka dia telahkafir. Demikian juga, barangsiapa berkata: “Sesungguhnya Dia di atas `Arasy, dan akutidak tahu adakah `Arasy itu di langit atau di bumi”. Telah Berkata Al- Imam Badr al-Din Muhammad bin Bahadar bin `Abdullah al- Zarkasyi(wafat 794 H) di dalam Tasynif al-Masami` Bi Jam`ie al- Jawami` Li al-Tajjudin al-Subkipada perbahasan ketujuh pada membicarakan bab IJTIHAD, bahawa al-Imam al-Mujtahid Ahmad ibn Hanbal radiyallahu`anhu (W. 231 H) berkata[6]:
"-هلا ْأَ-َقَن ْ َ:َقَه ُ ّأَد َ  َ حْأَن ْ َة ِ  َ بِ َ  َ لْا ن َ ِ((ِ َ  ِ لْا))  ُ حِَ َ  ََ َ ن ِ َ ُ  ْ ّ لا اذ َ َ َ، ُ س ّ ف َُه ُ ّأَة ِ ّ ر ِ ع َ ْ َا ن ِ َ َ  ََ َ،ر َ ف َكَِس َ ْ َكَ م ٌ س ْ ِ  ٍ ي ْ  ِ  َ بِ َ ي ْ لَة ِ ّ ر ِ ع َ ْ َا".
Ertinya:"Dan telah dinaqalkan oleh pengarang kitab ((al-Khisal)) daripada para ulama'Hanabilah, daripada (al-Imam) Ahmad bahwa sesungguhnya beliau telah berkata:"Barangsiapa yang mengatakan Allah jisim tetapi tidak sama dengan semua jisim(jisim-jisim yang lain), KUFUR", dan telah dinaqalkan daripada para ulama' al-Asy`ariyyah bahawasanya (orang yang berkata Allah jisim tetapi tidak serupa jisim)dihukum FASIQ (sesat lagi mubtadi`), dan (pendapat) yang menukilkan pendapattersebut dari para ulama' al-Asy`ariyyah (maka pendapat tersebut adalah) TIDAK SAHIH/TIDAK BENAR".Al-Shaykh al-`Allamah Kamal al-Din ibn Human al-Bayadi Ibn al-Muhal al-Hanafi (W.1098 H) berkata[7]:
"ر َ ف َكَِس َ ْ َكَ م ٌ س ْ ِه ُ لا َقَن ْ َ".
Ertinya:"Barangsiapa berkata bahawa Allah adalah jisim (duduk, bersemayam, bergerak,berubah dan lain-lain) yang tidak seperti semua jisim (yang tidak sama denganmanusia dan makhluk-Nya) maka ia telah kafir".

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->