Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Solia adevarului advent nr. 3

Solia adevarului advent nr. 3

Ratings: (0)|Views: 40|Likes:
Published by Dejan Andov

More info:

Published by: Dejan Andov on Feb 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2011

pdf

text

original

 
 
“Via
ţ
a ve
ş
nic
ă
este aceasta: s
ă
Te cunoasc
ă
pe Tine - singurul Dumnezeu adev
ă
rat -
ş
i pe IsusHristos, pe care L-ai trimis Tu!” Ioan 17, 3Nr. 3
Ellen G. White
Când Dumnezeu l-a chemat peMoise s
ă
vin
ă
pe munte, mai erau
ş
ase zilepân
ă
s
ă
fie primit în nor, în imediataprezen
ţă
a lui Dumnezeu. Vârful munteluiera plin de str
ă
lucirea slavei luiDumnezeu.
Ş
i totu
ş
i, chiar
ş
i când copiiilui Israel aveau slava Sa înaintea propriilorlor ochi, necredin
ţ
a constituia pentru ei unlucru atât de firesc, încât au început s
ă
 cârteasc
ă
plini de nemul
ţ
umire, din pricinaabsen
ţ
ei lui Moise. În timp ce slava luiDumnezeu semnala sfânta Sa prezen
ţă
, eiar fi trebuit s
ă
se sfin
ţ
easc
ă
, cercetându-
ş
i îndeaproape inima, s
ă
se sfin
ţ
easc
ă
prinumilin
ţă
 
ş
i fric
ă
de Dumnezeu. Dumnezeu îi l
ă
sase pe Aaron
ş
i pe Hur s
ă
ia locul luiMoise. În absen
ţ
a lui, poporul trebuia s
ă
-i asculte
ş
i s
ă
sesf 
ă
tuiasc
ă
cu ace
ş
ti b
ă
rba
ţ
i hot
ă
ţ
i de Dumnezeu.Aici se vede deficien
ţ
a lui Aaron ca frunta
ş
sauconduc
ă
tor al lui Israel. Poporul l-a împins s
ă
le fac
ă
 dumnezei care s
ă
mearg
ă
înaintea lor pe drumul c
ă
tre Egipt.Aici a avut Aaron o ocazie de a-
ş
i dovedi credincio
ş
ia
ş
i încrederea neclintit
ă
în Dumnezeu
ş
i de a înfrunta cuhot
ă
râre propunerea poporului. Îns
ă
dorin
ţ
a lui fireasc
ă
de afi pe placul poporului
ş
i de a ceda înaintea lui l-a adus însitua
ţ
ia de a sacrifica onoarea lui Dumnezeu. El le-a cerut s
ă
-
ş
i aduc
ă
podoabele
ş
i le-a f 
ă
cut un vi
ţ
el de aur, spunând înaintea poporului: "Ace
ş
tia s
ă
fiedumnezeii t
ă
i, Israele, care te-au scos din
ţ
ara Egiptului."
Ş
i el a f 
ă
cut un altaracestui dumnezeu nesim
ţ
itor
ş
i a vestit os
ă
rb
ă
toare pentru Domnul, ce urma s
ă
aib
ă
 loc în ziua urm
ă
toare. Orice re
ţ
inere p
ă
reas
ă
fie îndep
ă
rtat
ă
de la popor. Ei au oferitarderi de tot vi
ţ
elului de aur
ş
i peste ei apus st
ă
pânire un spirit de u
ş
ur
ă
tate.
Ş
i-aupermis excese
ş
i be
ţ
ii ru
ş
inoase; aumâncat, au b
ă
ut
ş
i s-au sculat s
ă
joace.Trecuser
ă
numai câteva s
ă
pt
ă
mânide când încheiaser
ă
cu Dumnezeu unleg
ă
mânt solemn de a asculta de glasulS
ă
u. Ascultaser
ă
la cuvintele Legii luiDumnezeu, rostite cu o m
ă
re
ţ
ie înfrico
şă
toare de pe muntele Sinai, în mijlocul tunetelor,fulgerelor
ş
i cutremurelor de p
ă
mânt. Ei auziser
ă
declara
ţ
iaCUPRINS:1888..........................................................5Cortul m
ă
rturiei........................................7Pionerii, biserica
ș
i EGW despre Isus......9Întrebari
ș
i r
ă
spunsuri.............................17Timp pentru decizie................................20
 
2
chiar de pe buzele lui Dumnezeu. "Eu sunt Domnul,Dumnezeul t
ă
u, care te-a scos din
Ţ
ara Egiptului, din casarobiei. S
ă
nu ai al
ţ
i dumnezei afar
ă
de Mine. S
ă
nu-
ţ
i facichip cioplit, nici vreo înf 
ăţ
i
ş
are a lucrurilor care sunt sus înceruri sau jos pe p
ă
mânt, sau în apele mai de jos decâtp
ă
mântul. S
ă
nu te închini înaintea lor
ş
i s
ă
nu le sluje
ş
ti;c
ă
ci Eu, Domnul, Dumnezeul t
ă
u, sunt un Dumnezeugelos"...Înainte ca Moise s
ă
urce pe munte, l
ă
sându-
ş
i în urm
ă
 poporul, el le-a citit cuvintele leg
ă
mântului pe careDumnezeu îl f 
ă
cuse cu ei,
ş
i ei au r
ă
spuns într-un glas: "Vomface tot ce a zis Domnul!" Cât de mare trebuie s
ă
fi fostp
ă
catul lui Aaron, cât de grav înaintea lui Dumnezeu!În timp ce Moise primea Legea lui Dumnezeu pemunte, Domnul l-a anun
ţ
at cu privire la p
ă
catul Israeluluicelui r
ă
zvr
ă
tit
ş
i i-a cerut s
ă
-i lase pentru ca El s
ă
-i poat
ă
 nimici. Îns
ă
Moise s-a rugat înaintea lui Dumnezeu pentrupopor. De
ş
i Moise era cel mai blând om care a tr
ă
it vreodat
ă
,totu
ş
i, când au fost în joc interesele poporului peste careDumnezeu îl rânduise conduc
ă
tor, el
ş
i-a pierdut timiditateafireasc
ă
 
ş
i, cu o str
ă
duin
ţă
neobi
ş
nuit
ă
 
ş
i o îndr
ă
zneal
ă
 admirabil
ă
, a intervenit pe lâng
ă
Dumnezeu pentru Israel. Elnu voia s
ă
consimt
ă
ca Dumnezeu s
ă
-
Ş
i nimiceasc
ă
poporul,de
ş
i Dumnezeu i-a promis lui Moise c
ă
, prin distrugerea lor, îl va în
ă
l
ţ
a
ş
i va ridica un popor mai bun decât Israel.Moise a câ
ş
tigat. Dumnezeu i-a satisf 
ă
cut rug
ă
minteafierbinte de a nu-
Ş
i nimici poporul. Moise a luat tableleleg
ă
mântului, Legea Celor Zece Porunci,
ş
i a coborât de pemunte. Orgia zgomotoas
ă
a copiilor lui Israel, aflat
ă
subsemnul be
ţ
iei, a ajuns la urechile lui cu mult înainte s
ă
 ajung
ă
la tab
ă
r
ă
. Când a v
ă
zut idolatria lor
ş
i faptul c
ă
  înc
ă
lcaser
ă
ă
r
ă
putin
ţă
de t
ă
gad
ă
cuvintele leg
ă
mântului, afost cople
ş
it de durere
ş
i indignare fa
ţă
de josnica loridolatrie. Sentimentele de confuzie
ş
i ru
ş
ine pentru eipuseser
ă
st
ă
pânire pe el
ş
i arunc
ă
acolo tablele, sp
ă
rgându-le. A
ş
a cum ei rupseser
ă
leg
ă
mântul lor cu Dumnezeu,Moise, sp
ă
rgând tablele, le ar
ă
tase c
ă
 
ş
i Dumnezeu rupseseleg
ă
mântul pe care-l f 
ă
cuse cu ei. Tablele pe care era scris
ă
 Legea lui Dumnezeu erau sparte.Aaron, cu firea sa amabil
ă
, atât de blând
ă
 
ş
iatr
ă
g
ă
toare, a c
ă
utat s
ă
-l împace pe Moise, ca
ş
i cum poporulnu
ă
cuse cine
ş
tie ce mare p
ă
cat, pentru care s
ă
fie atât depornit. Moise a întrebat cu mânie: "Ce
ţ
i-a f 
ă
cut poporulacesta de ai adus asupra lui un p
ă
cat atât de mare?"
Ş
i Aarona spus: "S
ă
nu se aprind
ă
de mânie domnul meu! Tu singur
ş
tii c
ă
poporul acesta este pornit la r
ă
u. Ei mi-au zis. 'F
ă
-neun dumnezeu care s
ă
mearg
ă
înaintea noastr
ă
; c
ă
ci Moise,omul acela care ne-a scos din
ţ
ara Egiptului, nu
ş
tim ce s-a
ă
cut'. Eu le-am zis: 'Cine are aur, s
ă
-l scoat
ă
!'
Ş
i mi l-au dat;l-am aruncat în foc
ş
i din el a ie
ş
it vi
ţ
elul acesta." Aaron voiaca Moise s
ă
cread
ă
c
ă
un miracol transformase podoabele lorde aur într-un vi
ţ
el. Nu i-a spus lui Moise c
ă
el, împreun
ă
cual
ţ
i me
ş
te
ş
ugari, realizase acest chip.Aaron gândea c
ă
Moise fusese prea neîng
ă
duitor fa
ţă
 de dorin
ţ
ele poporului. El credea c
ă
, dac
ă
Moise ar fi fostmai pu
ţ
in hot
ă
rât
ş
i, în r
ă
stimpuri, mai u
ş
or de înduplecat,
ş
idac
ă
ar fi f 
ă
cut un compromis cu poporul
ş
i le-ar fi satisf 
ă
cutdorin
ţ
ele, ar fi avut mai pu
ţ
ine necazuri
ş
i ar fi fost maimult
ă
pace
ş
i armonie în tab
ă
ra lui Israel. De aceea încercaseel aceast
ă
nou
ă
politic
ă
. S-a l
ă
sat în voia dispozi
ţ
iei salefire
ş
ti, cedând la dorin
ţ
ele poporului, pentru a evitanepl
ă
cerile
ş
i a nu pierde bun
ă
voin
ţ
a lor, ca s
ă
previn
ă
astfelo r
ă
zvr
ă
tire care, gândea el, avea s
ă
vin
ă
cu siguran
ţă
, dac
ă
 nu ceda dorin
ţ
elor lor. Dac
ă
îns
ă
Aaron ar fi luat pozi
ţ
ie f 
ă
r
ă
 s
ă
 
ş
ov
ă
ie al
ă
turi de Dumnezeu; dac
ă
, la cererea poporului dea le face dumnezei care s
ă
mearg
ă
înaintea lor spre Egipt, s-ar fi opus cu indignarea
ş
i oroarea pe care le presupuneapropunerea lor; dac
ă
le-ar fi amintit de spaima pe care o încercaser
ă
înaintea Sinaiului, unde Dumnezeu rostise LegeaSa cu atâta slav
ă
 
ş
i splendoare; dac
ă
le-ar fi reamintit deleg
ă
mântul solemn pe care-l f 
ă
cuser
ă
cu Dumnezeu, de a sesupune oric
ă
rui lucru pe care îl va porunci; dac
ă
le-ar fi spusc
ă
nu va ceda, cu pre
ţ
ul vie
ţ
ii sale, rug
ă
min
ţ
ilor lor, ar fiavut asupra poporului influen
ţ
a necesar
ă
prevenirii uneiapostazii îngrozitoare. Îns
ă
când, în absen
ţ
a lui Moise, a fostnecesar
ă
influen
ţ
a sa pentru a fi folosit
ă
în direc
ţ
ia cea bun
ă
,când ar fi trebuit s
ă
stea tot atât de neînduplecat
ş
i hot
ă
rât ca
ş
i Moise, pentru a opri poporul s
ă
mearg
ă
pe calea p
ă
catului,influen
ţ
a lui a fost exercitat
ă
într-o direc
ţ
ie gre
ş
it
ă
. El eraneputincios s
ă
-
ş
i fac
ă
sim
ţ
it
ă
influen
ţ
a în ap
ă
rarea onoareilui Dumnezeu în ce prive
ş
te p
ă
zirea Legii Sale sfinte. Înschimb, a avut o înrâurire puternic
ă
spre r
ă
u. El a poruncit,iar poporul s-a supus.Când Aaron a f 
ă
cut primul pas în direc
ţ
ia gre
ş
it
ă
,spiritul care influen
ţ
ase poporul a pus st
ă
pânire asupra lui
ş
iel a preluat conducerea, comandând ca un general, iarpoporul s-a supus întocmai. Aici Aaron a aprobat f 
ă
r
ă
 crâcnire cele mai grave p
ă
cate, pentru c
ă
era mai pu
ţ
in dificildecât s
ă
apere ceea ce este drept. Când s-a ab
ă
tut de laintegritatea sa moral
ă
, îndrept
ăţ
ind poporul în p
ă
catele lui, ela ap
ă
rut inspirat cu o hot
ă
râre, sinceritate
ş
i un zel noupentru el. P
ă
ru c
ă
timiditatea îl p
ă
r
ă
se
ş
te brusc. Cu o râvn
ă
 pe care nu o manifestase niciodat
ă
, ap
ă
rând onoarea luiDumnezeu pentru dreptate, el lu
ă
uneltele pentru a lucraaurul în forma unui vi
ţ
el. Porunci s
ă
se zideasc
ă
un altar
ş
i,cu o siguran
ţă
vrednic
ă
de o cauz
ă
bun
ă
, anun
ţă
poporul c
ă
  în ziua urm
ă
toare avea s
ă
fie o s
ă
rb
ă
toare pentru Domnul.Trâmbi
ţ
a
ş
ii au preluat cuvântul din gura lui Aaron
ş
i ausunat vestea, de la o ceat
ă
la alta, în toat
ă
o
ş
tirea lui Israel.Siguran
ţ
a lini
ş
tit
ă
pe care o avea Aaron pe caleagre
ş
it
ă
urmat
ă
de el a influen
ţ
at poporul mai mult decât ar fi
ă
cut-o Moise, conducându-i pe calea cea bun
ă
 
ş
ireprimându-le r
ă
zvr
ă
tirea. Ce orbire spiritual
ă
îngrozitoarevenise asupra lui Aaron, dac
ă
a pus lumina în locul întunericului
ş
i întunericul în locul luminii! Ce încumetare,ca el s
ă
vesteasc
ă
o s
ă
rb
ă
toare pentru Domnul cu ocazia închin
ă
rii lor idolatre înaintea unui chip de aur! Aici se vedeputerea pe care o are Satana asupra min
ţ
ilor care nu sunt pe
 
3
deplin controlate de Duhul lui Dumnezeu. Satana î 
ş
i ridicasestindardul în mijlocul lui Israel,
ş
i acesta era în
ă
l
ţ
at castindard al lui Dumnezeu."Ace
ş
tia", a zis Aaron f 
ă
r
ă
ezitare sau ru
ş
ine, "s
ă
fiedumnezeii t
ă
i care te-au scos din
ţ
ara Egiptului, o, Israele."Aaron i-a influen
ţ
at pe copiii lui Israel s
ă
mearg
ă
maideparte cu idolatria decât avuseser
ă
ei în minte. Ei nu maierau nelini
ş
ti
ţ
i de teama ca, pe munte, slava arz
ă
toareasemenea unui foc dezl
ă
n
ţ
uit s
ă
nu-l fi mistuit peconduc
ă
torul lor. Ei gândeau c
ă
aveau un general potrivitpentru ei
ş
i erau gata s
ă
fac
ă
orice le-ar fi sugerat. Au adus jertfe dumnezeului lor de aur; au adus jertfe de mul
ţ
umire
ş
is-au dedat la pl
ă
ceri, dezm
ăţ
 
ş
i be
ţ
ie. Erau atunci convin
ş
i înmintea lor c
ă
avuseser
ă
parte de atâtea necazuri în pustie nupentru c
ă
gre
ş
iser
ă
; problema, în definitiv, era cuconduc
ă
torul lor. Nu era omul potrivit. Era prea neînduplecat
ş
i le punea neîncetat înainte p
ă
catele, avertizându-i,mustrându-i
ş
i amenin
ţ
ându-i c
ă
aveau s
ă
-
ş
i atrag
ă
asupr
ă
-lenepl
ă
cerea lui Dumnezeu. Venise o nou
ă
stare de lucruri,fiind mul
ţ
umi
ţ
i de Aaron
ş
i mul
ţ
umi
ţ
i de ei în
ş
i
ş
i. Gândeaua
ş
a: dac
ă
ar fi fost
ş
i Moise pl
ă
cut
ş
i blând ca Aaron, ce pace
ş
i armonie s-ar fi a
ş
ternut în tab
ă
ra lui Israel! Nu le p
ă
sadac
ă
Moise avea s
ă
mai coboare sau nu de pe munte.Când Moise a v
ă
zut idolatria lui Israel, iar indignarealui a crescut într-atât, v
ă
zând modul ru
ş
inos în care uitaser
ă
 de Dumnezeu, încât aruncase tablele de piatr
ă
 
ş
i le sp
ă
rsese,Aaron a stat cu umilin
ţă
deoparte, suportând acuzarea dinpartea lui Moise cu o r
ă
bdare l
ă
udabil
ă
. Oamenii erau încânta
ţ
i de spiritul atr
ă
g
ă
tor al lui Aaron
ş
i erau dezgusta
ţ
ide asprimea lui Moise. Îns
ă
Dumnezeu nu vede lucrurile a
ş
acum le vede omul. El nu a condamnat ardoarea
ş
i indignarealui Moise fa
ţă
de josnica apostazie a lui Israel.Atunci, adev
ă
ratul general ia atitudine în favoarea luiDumnezeu. El a venit chiar din prezen
ţ
a Domnului, unde s-arugat fierbinte ca El s
ă
-
Ş
i întoarc
ă
mânia de la poporul S
ă
unelegiuit. Acum el are de f 
ă
cut o alt
ă
lucrare, ca slujitor allui Dumnezeu, aceea de a-I ap
ă
ra onoarea înaintea poporului
ş
i de a-i face pe oameni s
ă
vad
ă
c
ă
p
ă
catul este p
ă
cat
ş
idreptatea este dreptate. El are de f 
ă
cut o lucrare pentru arisipi îngrozitoarea influen
ţă
a lui Aaron. "
Ş
i Moise s-aa
ş
ezat la u
ş
a taberei
ş
i a zis: 'Cine este pentru Domnul, s
ă
 vin
ă
la mine!'
Ş
i to
ţ
i fiii lui Levi s-au strâns la el. El le-a zis:'A
ş
a vorbe
ş
te Domnul, Dumnezeul lui Israel: Fiecare dintrevoi s
ă
se încing
ă
cu sabia; merge
ţ
i
ş
i str
ă
bate
ţ
i tab
ă
ra de la opoart
ă
la alta,
ş
i fiecare s
ă
omoare pe fratele, pe prietenul
ş
ipe ruda sa.'
Ş
i fiii lui Levi au f 
ă
cut dup
ă
porunca lui Moise;
ş
i aproape trei mii de oameni au pierit în ziua aceea dinpopor. Moise a zis: 'Preda
ţ
i-v
ă
azi în slujba Domnului, chiarcu jertfa fiului
ş
i fratelui vostru, pentru ca binecuvântareaLui s
ă
vin
ă
ast
ă
zi peste voi!'"Aici Moise define
ş
te consacrarea veritabil
ă
ca fiindascultarea de Dumnezeu; a sta în ap
ă
rarea a ceea ce estedrept
ş
i a ar
ă
ta zel în împlinirea scopului lui Dumnezeu încele mai nepl
ă
cute îndatoriri, ar
ă
tând c
ă
cerin
ţ
ele luiDumnezeu sunt mai presus de preten
ţ
iile prietenilor saudecât vie
ţ
ile celor mai apropiate rude. Fiii lui Levi seconsacraser
ă
lui Dumnezeu pentru a împlini dreptatea Sa împotriva crimei
ş
i p
ă
catului...Mul
ţ
i cre
ş
tini declara
ţ
i îi privesc pe oamenii care numustr
ă
 
ş
i nu condamn
ă
r
ă
ul ca fiind b
ă
rba
ţ
i evlavio
ş
i
ş
icre
ş
tini adev
ă
ra
ţ
i, în timp ce despre cei ce stau cu curaj înap
ă
rarea drept
ăţ
ii
ş
i nu vor s
ă
-
ş
i jefuiasc
ă
integritateamoral
ă
, l
ă
sându-se prad
ă
influen
ţ
elor nesfinte, cred c
ă
lelipsesc pietatea
ş
i spiritul cre
ş
tinesc.Cei care stau în ap
ă
rarea onoarei lui Dumnezeu
ş
ip
ă
streaz
ă
cu orice pre
ţ
puritatea adev
ă
rului vor avea tot felulde încerc
ă
ri, a
ş
a cum a avut Mântuitorul nostru în pustiaispitei. Cât
ă
vreme aceia care au dispozi
ţ
ia de a ceda, care nuau curajul de a condamna r
ă
ul, ci p
ă
streaz
ă
t
ă
cerea atuncicând este nevoie de influen
ţ
a lor pentru a sta sub oricepresiuni în ap
ă
rarea a ceea ce este drept, cât
ă
vreme secomport
ă
astfel, ei pot evita multe necazuri
ş
i sc
ă
pa de multe încurc
ă
turi, dar vor pierde
ş
i o r
ă
splat
ă
foarte bogat
ă
, dac
ă
 nu chiar propriile suflete. Cei care sunt în armonie cuDumnezeu
ş
i care, prin credin
ţ
a în El, primesc t
ă
ria de a se împotrivi r
ă
ului
ş
i de a sta în ap
ă
rarea a ceea ce este dreptvor avea întotdeauna conflicte severe
ş
i vor fi nevoi
ţ
i adeseas
ă
r
ă
mân
ă
aproape singuri. Îns
ă
, în timp ce fac dinDumnezeu singurul lor sprijin, vor avea parte de biruin
ţ
epre
ţ
ioase. Harul S
ă
u va fi t
ă
ria lor. Sim
ţ
ul lor moral va fi clar
ş
i p
ă
trunz
ă
tor, iar pute-rile lor morale vor putea face fa
ţă
 influen
ţ
elor rele. Integritatea lor, ca
ş
i a lui Moise, se vaar
ă
ta într-un caracter de cea mai des
ă
vâr
ş
it
ă
puritate.Spiritul blând al lui Aaron
ş
i dorin
ţ
a sa de a fi peplacul poporului l-au f 
ă
cut orb fa
ţă
de p
ă
catele lor
ş
imonstruozitatea crimei pe care o aproba. Calea pe care ourmase, încurajând r
ă
ul
ş
i p
ă
catul în Israel, i-a costat via
ţ
a petrei mii de oameni. În ce contrast se afl
ă
calea lui Moise!Dup
ă
ce le ar
ă
tase israeli
ţ
ilor c
ă
nu pot glumi cu Dumnezeu
ş
i sc
ă
pa nepedepsi
ţ
i; dup
ă
ce le ar
ă
tase nepl
ă
cerea îndrept
ăţ
it
ă
a lui Dumnezeu din cauza p
ă
catelor lor, dândteribila porunc
ă
a înjunghierii prietenilor sau rudelor care aur
ă
mas în apostazia lor; dup
ă
lucrarea de împlinire a drept
ăţ
iicare s
ă
abat
ă
mânia lui Dumnezeu, indiferent desim
ţă
mintele de mil
ă
pe care le încercau fa
ţă
de prietenii
ş
irudele care s-au înc
ă
p
ăţ
ânat s
ă
r
ă
mân
ă
mai departe înr
ă
zvr
ă
tirea lor, dup
ă
toate acestea, Moise era gata pentru oalt
ă
lucrare. El a dovedit cine era adev
ă
ratul prieten al luiDumnezeu
ş
i al poporului."A doua zi, Moise a zis poporului: 'A
ţ
i
ă
cut un p
ă
catfoarte mare. Am s
ă
m
ă
sui acum la Domnul; poate c
ă
voiface isp
ăş
ire pentru p
ă
catul vostru.'
Ş
i Moise s-a întors laDomnul
ş
i a zis: 'Ah! poporul acesta a f 
ă
cut un p
ă
cat mare,
ş
i-au f 
ă
cut un dumnezeu de aur. Iart
ă
-le acum, dac
ă
vrei,p
ă
catul! Dac
ă
nu, atunci, te rog,
ş
terge-m
ă
din cartea Ta pecare ai scris-o!'
Ş
i Domnul a zis lui Moise: 'Pe cel care ap
ă
c
ă
tuit împotriva Mea, pe acela îl voi
ş
terge din cartea Mea.Du-te acum
ş
i condu poporul unde
ţ
i-am spus. Iat
ă
, Îngerul

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->