Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
110

110

Ratings:
(0)
|Views: 1,077|Likes:
Published by Antonio Mitag

More info:

Published by: Antonio Mitag on Feb 21, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2013

 
Godina X.Broj 110Ci jena 14 kuna
2,5 EUR
Zagrebprosinac 2010.
Uspjeh:
Zakon privlačnosti
Reinkarnacija:
Emocionalni naboj
Detoksikacija:
Kupelj i sauna
Mršavljenje:
Kontrola uspjeha
Prehrana
Što je pH ravnoteža?
 Aromaterapija:
Za tlak, vene, kožu…
Mjesečev kalendar:
Smršavite u prosincuKeltski horoskop
Eliksir života
Ljekovito bilje
01210
 
alter
2
NEVIDLJIVI POMAGAČI
C. W. Leadbeater
163 stranice, 75 kuna
Čudesne narodne tradici je i pre- da je o elfima, dobrim kućnim du- hovima, gnomima, duhovima zraka i vode, duhovima šuma, planina i rudnika nisu besmisleno praznovjer je, već su zasnovane na stvarnim i znanstvenim činje- nicama, tvrdi autor u ovoj knjizi ko ja opisu je neobične događaje ko ji se razumom ne mogu obja- sniti. Ovd je nalazimo odgovor na pitanje: ”Da li čovjek živi nakon smrti?”, a učenja o životu nakon smrti objašnjava neprobojnu ta- mu u ko joj zapadnjački svi jet živi.
PRORICANJE SUDBINE
Priručnik
95 stranica, 24 kune
Sve što vas zanima o proricanju saznati ćete u ovoj knjizi: što ka- zu ju lini je na dlanu; kakva je to ciganska metoda gatanja; što su tarot karte; kako se gata iz čajnih listića; što je to proročanstvo lju- bavi; kako znati je li nam neka osoba sklona ili ne; ko ji su sretni dani u mjesecu… Vidite li u čaj- nim listićima bodež, znajte da vam pri jeti opasnost! Ugledate li anđela, stižu dobre vi jesti! U šali- ci kave je slika jabuke? Ostvarit će vam se želja!
 VAŠA BIBLIJA I VI
Arthur S.Maxwell
305 stranica, 44 kune
Nema knjige koja ima većuduhovnu moć od Biblije! Malimljudima i velikim umovima, boga-tim i siromašnim, prije tisućugodina i danas - uvijek je Biblijabila izvor nadahnuća, znanja,utjehe, nade… Mnogi tvrde daima tajnovitu moć da promijeniživot, oplemeni duh, obogati um,proširi poglede, usmjerinaklonost i preobrazi želje. Ovaće vam knjiga pomoći dashvatite svu dubinu Biblije,pomoći vam da proniknete kakomože postati beskrajnim izvoromkoristi i nadahnuća za vas i vašuobitelj.
MAJE
L. A. Tonante
124 stranice, 42 kune
Ova knjiga je prvi korak prematajnama čudesnog naroda Maya,kojem povijest seže do 400 godi-na prije Krista. Njihove smogradove otkrili, ali još uvijeknismo proniknuli što su imznačile piramide, kakvi su im bilivladari, tko je osmislio njihovneobičan sustav pisanja imatematička pravila, zašto suimali tri vrste kalendara, tko ih jenaučio neponovljivo umijećaizrade zlatnih predmeta, kakvesu tajne naučili iz zvijezda i plan-eta i kako su ih koristili…
HRANA LIJEČI
Paolo Pigozzi
126 stranica, 59 kuna
Ovaj priručnik za pravilnu upotre- bu različitih namirnica, uz mnogo podataka, recepata i praktičnih savjeta pomoći će vam da bude- te zdravi ji i usp ješni ji. Prim jerice, znate li da artičoka olakšava lu- čenje žući i mokraće, trešnje će ublažit migrenu, zob vraća ener- gi ju, bazga je korisna protiv gri- pe, prehlade, stresa i debljine... Ali, koriste se samo zrele bobice  jer nezrele mogu izazvati trova- nje! U knjizi ćete pronaći stotine sličnih savjeta i upozorenja o hrani ko ja isc jelju je.
 ANĐELI
Ellen G. White
215 stranica, 49 kuna
Iako mnogi vjeruju u umiješanostanđela u život ljudi, još se uvijekmnogi pitaju: Tko su anđeli, akodoista postoje? Jesu li to duhoviumrlih, jesu li prijateljski ili nepri- jateljski raspoloženi, mogu li snama komunicirati…? U ovojćete knjizi pronaći odgovore namnoga pitanja povezana s anđe-lima: kakva je služba anđela unaše vrijeme, kako su oni djelo-vali u srednjem vijeku, a kako uvrijeme Kristova krštenja i kušan- ja u pustinji, koliko ih ima, kakvaim je moć….
KARTAŠKE IGRE
Priručnik
95 stranica, 24 kune
Ako želite novu razonodu za vri-  jeme blagdana, iz ove li jepo ilu- strirane knjižici naučiti ćete pravi- la mnogih kartaških igara, od pa- siansa do kanaste, ali i nama ne- poznatih, kao što su piket, solo whist ili klaber jas. Jeste li znali kako se igra ju paralele i kakva su pravila kod igre zabavnog na- ziva „Maca u kutu“? Sve su to igre ko je vas neće dovesti u na- past nego će vas razveseliti i za- baviti, potaknuti pamćenje, kon- centraci ju, obiteljsko druženje...
KOMBINACIJE U PREHRANI
127 stranica, 59 kuna
Krive kombinaci je hrane ko ju je- demo mogu uzrokovati debljanje, visok tlak, alergi ju, umor, depre- si ju... Iz ove knjige naučiti ćete ko je su kombinaci je namirnica za vas dobre, a ko je su loše. Prim-  jerice, špa roge treba izbjegavati ako imate probleme s bubrezi- ma, ali će vam pomoći ako steanemični! Zelena salata odstra- nju je otrove, trešnja se preporu- ču je kod artritisa, grejp smanju je visoki tlak i kolesterol, sok od grožđa potiče izlučivanje toksina, đumbir pomaže kod bolesti žući.
DIJAGNOSTIKA KARMERAZGOVORI
S. N. Lazarev
165 stranica, 98 kuna
Ovo je osma po redu knjiga slav- nog ruskog isc jelitelja s naslo- vom ”Di jagnostika karme”, ali s drugaći jim podnaslovom. Njen sadržaj se može naslutiti prema odgovoru autora na pitanje: ”Što treba tražiti u molitvi?” Lazarev kaže da treba naučiti ne gubiti božansko kada gubite ljudsko. Kada osjetite da ste u stanju sa- čuvati ljubav u bilo ko joj teškoj životnoj situaci ji, tek tada se poč- nite moliti za svo ju djecu i unuke kako bi i oni bili u stanju sačuvati ljubav u iskušenju.
KRALJEVSTVO ANĐELA 
Geoffrey Hodson
150 stranica, 69 kuna
Ovo je knjiga o anđelima na svim razinama prirode, a ne samo na fizičkoj. Posto je astralni anđeli i anđeli kauzalne razine, iza njih su budički i atmički anđeli i mno- gi drugi, sve do velikih solarnih anđela či je je područ je evoluci je i služenja čitav Sunčev sustav. Iza njih se nalaze oni moćni pred- stavnici anđeoske rase či ji se djelokrug nalazi iza našeg Sunčevog sustava, ko ji pripada ju našem univerzumu i slobodno putu ju između sunčevih sustava od ko jih je sastavljen.
 
Ove knjigemožetenaručiti svakogdanaod 9 do 21 satna telefon01/485-44-55
Poštanski troškovi: Od 25 do 35 kuna.
Niste kupili dar za blagdane? Izaberite…
Samo uovom broju!
Kupite li ovu knjigu,uz nju ćete dobiti inovi CD „Meditacijapo čakrama“ pomoćukojeg možete naučitiotvarati svoje ener-getske centre.
 VRATA ISTINE
Maja Vodopija, 213 stranica+ CD „Meditacijapo čakrama“
Ukupno: 88 kuna
Ako želite naučiti proricati, ovu knjigu nećete ispustiti iz ruku! Autorica jednostavno i  jasno, s mnogo prim jera i cr- teža, objašnjava sve poznate načine predviđanja budućno- sti, od snova, hiromanti je, či- tanja bo ja, proricanja viskom, kineske i zapadne astrologi-  je, do numerologi je, prorica- nja grahom, kavom i običnim kartama, runa, očitovanja madeža, domina i mnogih drugih disciplina.
 
DAR
Ako naručite knjige s ove stranice za više od 150 kuna, dobit ćete: • Kristal naprivje skuili
• Telefonski odgovormajstorice tarotaLenkeZanze
 
alter
3
Dežurni telefon........................................4Alter klub................................................6-7Zanimljivosti.........................................8-9Zakon privlačnosti.........................10-13Iscjelitelji............................................14-15Reinkarnacija...................................16-19Mršavljenje.......................................20-24pH ravnoteža...................................25-27Detoksikacija....................................28-33Aromaterapija..................................34-37Eliksir života......................................38-39Prehrana............................................40-43Ljekovito bilje..................................44-49Astrologija.........................................50-53Mjesečev kalendar.........................54-56Horoskop Ines Pauc.......................57-62
Glavni urednik: Dragutin SeverČlanovi redakci je: Pero Antičević, Nevenka Barbutov, Vjekoslav Bolkovac, Ana Brdar, Ankica Gavrilović, Dubravko Hrkovac, Jadranka Hegić, Jasenka Martinović, Ljubica Miloš i Miroslav Palmović .Grafički urednik: Denis Lešić (Aquanet
d.o.o. Krk
)
Sljedeći broj ”Altera” izlazi 24. prosinca
Rukopise i fotografi je ne vraćamo
Izdavač:Karla d.o.o.Hebrangova 28, 10000 ZagrebAdresa redakci je: Hebrangova 28, 10000 Zagreb Telefon:099/485-44-55Tel. i fax:01/390-64-58E-mail: Karladoo@hotmail.com Tiskara:Vjesnik d.d.Zagreb
Pri je desetak dana zvalo nas je nekoliko čitatelja ko ji nisu mogli dobiti alternativce na dežurnim telefonima. Obećali smo im da ćemo pro vjeriti o čemu se radi, jesu li kri vi dežurni ili „ viša sila“. Iako smo problem ht jeli ri ješiti mirno i diplomatski, bilo  je ljudi ko ji su se jako uzru jali tvrdeći kako to nisu čista po- sla! Pro vjerili smo i pokazalo se da dežurni nisu kri vi jer je nekoliko dana čita va telefonska mreža bila u kvaru. Bez obzira na ovaj slučaj i raspra ve tko je u pra vu, čitatelji ili dežurni alternativci, tu ne može biti nikakvih nečistih po- slo va zbog toga jer su pozi vi na dežurne telefone besplatni! Dak le, nema nikakvog razloga da nekog alternativca uvr- stimo među dežurne, a da se on nakon toga ne javlja na vaš poziv ili s vama produlju je razgo vara na deset, dvadeset mi- nuta.Kako bismo pokazali da ovakvi kontak ti mogu doista po- moći, na sljedećim stranicama objavlju jemo pismo naše či- tateljice ko ja je svo jim ri ječima opisala iskustvo s gospodi- nom Tuđom, jednim od „dežuratelja“. Kakva je naša uloga u svemu tome? Kao što vama ne naplaću jemo posebne telefonske impulse, tako ni alternativ- cima ne naplaću jemo to što smo ih uvrstili na dežurni tele- fon. Mi smo samo posrednici, informatori ko ji vam pomažu da među alternativcima pronađete nekog tko vam može po- moći. Ne nago varamo vas niti ikoga rek lamiramo; kako, gdje i kada ćete to koristiti, odlučite sami. Snagu bioenergetskog tretmana možete isprobati kra jem godine, kada Ankica Ga vrilo vić daru je svim čitateljima tret- mane na daljinu, o čemu čitajte na sljedećim stranicama. To  je tradicionalni dar naše suradnice ko ja će vam slati energi-  ju u vaš dom od 26. do 30. prosinca.Gledatelje „Tv Altera“ oba vješta vamo da za vri jeme blag- dana neće biti naše tele vizijske emisi je na TV Jabuci. Za one ko ji to još ne zna ju, kažimo da je tele vizi ja OTV promi jeni- la ime u TV Jabuka. Na tom kanalu potražite našu emisi ju svakog petka u 23 sata. Kako biste znali tko će sve biti gost Dubravka Hrkovca,  voditelja „TV Altera“, ovd je objavlju jemo raspored sljedećih emisi ja: 3. prosinca Drago Repac; 10. prosinca Nado Cen- tar; 17. prosinca Nada Bolić; (Zbog blagdana neće biti emi- si je 24. i 31. prosinca); zatim 7. si ječnja Ivan Med vešek i 14. si ječnja Ankica Ga vrilo vić.
Tretman na daljinu
Urednik
Časopis za zdrav život i alternativu
SADRŽAJ UVODNI

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
prominus liked this
Veljko Borovina liked this
Cvrlje Ana liked this
zelnid4 liked this
i1590 liked this
Ivana Tuškan liked this
zpoturica569 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->