Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
หมู่บ้านผีดิบ

หมู่บ้านผีดิบ

Ratings: (0)|Views: 40 |Likes:
Published by Siddiphong Ladawal

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: Siddiphong Ladawal on Feb 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
ห้องสมุดหนังสือเก่ า
 
พล นิกร กิมหงวน กับ ลูกชาย
 
ตอน หม่  ูบ้ านผีดิ กรมอนามัยแห่งกระทรวงสาธารณสุขและสภากาชาดไทยได้ส่งหน่วยพัฒนาการ
 
เคลื อนที ไปในส่ วนภูมิภาคตามจังหวัดต่ าง ๆ หลายต่อหลายครัง อันเป็นถิ นฐานที 
 
ทุรกันดารอย่  ู ในป่าดงพงทึบ ห่ างไกลจากเส้นทางคมนาคมถึงแม้ จะมีทางเกวียนตั
 
ผ่ านไปถึงหม่  ูบ้ านเหล่ านัน พวกชาวบ้ านป่าหรือชาวไร่ ในท้องถิ นที ห่ างไกลจากความ
 
เจริญก็มักจะเป็นคนโง่เขลาเบาปญญา มีชี วิตและความเป็นอย่  ูอย่ างง่ าย ๆ เมื อใครป่วย
 
 ไข้ก็รักษากันตามมีตามเกิด ใช้ยากลางบ้ านจำ าพวกสมุนไพรต้มกินหรือทา ไม่เคย
 
พบเห็นนายแพทย์แผนปัจจุบันหรือพยาบาล การคลอดบุตรก็อาศัยหมอตำ าแย คน
 
เหล่ านีล้ วนแต่สกปรก จะกำ าจัดอย่ างไรก็ ไม่หายสิ งสกปรกเพราะปราศจากอนามั นั นเอง
 
หน่วยพัฒนาการเคลื อนที ของกระทรวงสาธารณสุขและของสภากาชาดไทย ได้ทำ าคุ
 
ประโยชน์ให้แก่พี น้องร่ วมชาติของเรามากมาย นายแพทย์พร้อมด้ วยพยาบาลและบุรุ
 
พยาบาลได้ยกโรงพยาบาลเคลื อนที คือกองรถยนต์บุกบันไปยังชนบทเหล่ านัน
 
 ให้การรักษาพยาบาลประชาชนที อย่  ูห่ างไกลจากความเจริญ มการตรวจโรคตาม
 
ร่ างกายและจ่ ายยาให้ที ป่วยหนักหน่วยพัฒนาการก็รีบส่งตั วไปรักษาในจังหวัด มีการ
 
ฉายภาพยนตร์ ให้ชมถึงเรื องเชื  อโรคและโรคภัยไข้เจ็บต่ าง ๆ อบรมประชาชนให้มี
 
อนามัย สอนให้สร้ างส้ วมที ถูกสุขลักษณะ แต่ ไม่ถึงชักโครกแท่นค่  ูตามบ้ านผ้  ูดีมีเงิ
 
 ในกรุงเทพ ฯ
 
กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้มีคำ าสังให้คณะผ้  ูเชี ยวชาญการอาวุธและวิทยาศาสตร์
 
ของกองทัพไทย ซึ งมีศาสตราจารย์ดร
.
ดิเรกเป็นหั วหน้านำาหน่วยพัฒนาการเดินทาง
 
 ไปยังภาคอีสานตามรายละเอียดในคำ าสังนัน ทุกคนมีเวลาเตรียมตั วเพียง ๓ วั
 
ลูกชายของสี สหายต่ างคึกคะนองไปตามกันในการบุกป่าฝ่าดงครังนีแต่จสอ
.
แห้ วบ่
 
พึมพำ าว่ า การล่องป่าในฤดูฝนถึงจะเดินทางโดยขบวนรถยนต์ก็ ไม่สนุกนัก เพราะรถจะ
 
ต้องตกหล่มและสัตว์แมลงในป่านับตังแต่ทาก เหลือบ แมลงวันก็ชุกชุมมาก
 
 วันนันตรงกับวันที ๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๑
 
ก่อนเวลา ๘
.
 
๐๐ น
.
เล็กน้อย ขบวนรถพัฒนาการของกองบัญชาการทหารสูงสุด ซ ง รถจิ๊ปใหญ่แต่ละคันมีผ้ าใบคลุมประทุนอย่ างมิดชิดและมีกากบาทแดงทังสองข้ างรวม
 
ทังหมด ๖ คัน รถจปกลางอีก ๒ คันและรถยีเอ็มซีสิบล้ออีกคันหนึ งรวมทังหมด ๙
 
คัน จอดเปนแถวเรียงรายจากประตูรั วบ้ าน พัชราภรณ์ จนถึงทางเลียวหน้าตึกใหญ่
 
ซึ งคันสุดท้ ายติดตามขบวนอย่  ูทางมุมตึกด้ านขวาคือรถยีเอ็มซี๑๐ ล้อ บรรทุกทหาร
 
๒๔ คน แต่งเครื องสนามสวมหมวกเหล็กมีอาวุธทันสมัยคือปนกลเบา ปนยิงเร็ ว ป
 
เล็กยาวและปน ค
.
มีนายทหารหนุ่มยศร้อยโทคนหนึ งเป็นผ้  ูบังคับหมวด ทหารหมวด นีจะทำ าหน้าที ค้ ุมกันอารักขาหน่วยพัฒนาการของท่ านนายพลดิเรก
 
ตามเวลาที กล่ าวนีคณะพรรคสี สหายกับลูกชายของเขาพร้อมด้ วยเจ้ าคุณปัจจนึก ฯ
 
และเจ้ าแห้ ว ได้ชุมนุมกันอย่  ู ในห้องโถงชันล่ าง ทุกคนแต่งเครื องแบบฝึกสวมหมวก
 
 
แกปทรงอ่อน มีอาวุธประจำ าตั วเหมือน ๆ กันคือปืนพกซุปเปอร์คอลท์๑๑ มม
.
นายพลดิเรกจะทำ าหน้าที เป็นแพทย์ตรวจรักษาพี น้องชาวไทยที เป็นชาวไร่หรือชาวบ้ านป่า
 
 ในดินแดนอันแสนกันดารทางภาคอีสาน นับตังแต่ จังหวัดนครราชสีมาเป็นต้นไป
 
นอกนันจะทำ าหน้าที เป็นผ้  ูช่ วยแพทย์ส่ วนพยาบาลประจำ าขบวนพัฒนาการก็คื
 
นันทา นวลลออ ประภาและประไพนั นเอง
 
ตามหมายกำ าหนดการ พล
.
.
 วิชิชัยสมรภูมิรองผ้  ูบัญชาการทหารสูงสุดฝ่ายยุทธการ
 จะมาถึงบ้ าน พัชราภรณในเวลา
.
 
๐๐
.
ตรง ซึ งขณะนีทหารราบหนึ งหมวดและพลขับประจำ าขบวนรถได้ตังแถวเตรียมพร้อมอย่  ูแล้ ว ท่ ามกลางเสียงจ้อกแจ้กจอแจของคณะผ้  ูเชี ยวชาญการอาวุธและวิทยาศาสตร์ของกอง
 
ทัพไทย คุณหญิงวาดได้เดินนำาหน้าพาสี นางลงบันไดมาจากชันบน นันทา นวลลออ
 
ประภาและประไพแต่งเครื องแบบพยาบาลสีขาวสะอาดตา โดยเฉพาะประภามี
 
เครื องหมายกากบาทแดงอย่  ูบนแขนซ้ าย แสดงว่ าหล่อนสำ าเร็ จวิชาการพยาบาลและ
 
ผดุงครรภ์มาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จึงทำ าให้ประภาเด่นกว่ าสามนางด้ วย
 
เครื องหมายกากบาทอันเป็นที สะดุดตานีส่ วนนันทา นวลลออและประไพนันถึงแม้ ไม่
 
 ได้เรียนวิชาพยาบาลมาแต่ก่อน แต่ก็ ได้รับการฝึกหัดอบรมจากศาสตราจารย์ดิเรกและ
 
ประภาอย่  ูเสมอ จึงสามารถทำ าหน้าที เป็นผ้  ูช่ วยพยาบาลได้เป็นอย่ างดี
 
อาเสี ยกิมหงวนร้องขึ  นดัง ๆ
……
ทำ าความเคารพพยาบาลทังสี คน ทันทยหัตถ์ ปรากฎว่ าเสี ยหงวนคนเดียวเท่ านันที กระทำ าวันทยหัตถ์และวิ งเข้ าไปรายงานตั วต่อคุ หญิงวาด
พวกกระผม ๑๐ คน พร้อมที จะออกเดินทางแล้ วครันนีเมียผมสวยเหลื
 
เกิน รูปร่ างหน้าตาคล้ าย ๆ ฟลอเร้นซ์ไนติงเกล ทำ าไมคุณอาไม่แต่งเครื องแบบ
พยาบาลล่ะครัคุณหญิงวาดทำ าตาโต
 
 ใครบอกเธอล่ะจะว่ าฉันจะไปด้ วย แก่ขนาดนีแล้ วขืนไปรถมันก็ฟัดตาย แล้ วถ้ าเกิดรบ
กับพวกคอมมิ วนิสต์อาก็คงช็อคตายแน่ๆ แล้ วก็
.
ถ้ าอาไปใครจะเฝ้าบ้ าน พูดจบคุ
หญิงวาดก็สะด้ ุงโหยง อ ุยตาย
.
 
อกอีแปนแตก ถ้ าอกอีแป้นไม่แตกอกอาก็แตก พ่
หงวนทำ าไมถึงเล่นพิเรนอย่ างนี
คุณอาหมายความว่ ากระไรครั
ก็เธอนึกขลังอย่ างไรขึ  นมาถึงได้เอาเครื องหมายยศนายพลตรีมาติดบ่ าทังสองข้ าง
 
ศาสตราจารย์ดิเรกใจหายวาบ เขาเดินเข้ ามาหาเสี ยหงวนทันทีพอแลเห็นเครื องหมาย
 
ยศ พล
.
.
บนอินธนูผ้ า นายพลดิเรกก็กลืนนำาลายเอื๊อก
 วอท ดิไอเดีย ยร้  ู ไหมว่ าที ยูทำ าอย่ างนีน่ะติดคุกนะโว้
เสี ยหงวนขมวดคิ วย่กันแต่งนายพลไปพัฒนาการคราวนีเถอะวะ อย่ างน้อย
กันจะได้เคียงบ่ าเคียงไหล่กับอ้ ายพล
 โน นายพลดิเรกเอ็ดตะโรลัรีบขึ  นไปข้ างบนเปลี ยนเครื องหมายยศเสียให้ถูกต้อง
 
ถึงแม้แกเป็นพันเอกติดดาวสามดวงมีมงกุฎครอบ แต่ที คอเสื  อทังสองข้ างมีเครื อง หมายคฑาไขว้ก็แสดงอย่  ูแล้ วว่ าแกเป็นพันเอกพิเศษหรือนายพลจัตวาที เลิกล้มไปแล้ ว
 
เร็ ว
.
มีเวลาอีกห้ านาทีเท่ านันท่ านรองก็ จะมาถึงที นี 
.
.
กิมหงวนบ่นพึมพำ าแล้ วพาตั วขึ  นบันไดไปชันบน
 
เจ้ าคุณปจจนก ฯ กล่ าวชมสี นางด้ วยสีหน้ายิมแย้
 
 
ครังนีแหละ พวกเจ้ าจะได้ร่ วมงานกับเราอย่ างใกล้ชิด ประภาท่ าทางทะมัดทะแมงดี
 
ยายไพเหมือนพยาบาลเวียตนามประไพค้อนขวั
คุณพ่อน่ะซิคะเวียตนาม แล้ วก็เวียตนามเหนือเสียด้ วย
อ้ าว กูก็เป็นคอมมิ วนิสต์น่ะซี โว้
ฮี นิกรร้องเสียงเหมือนม้ า มันจะมากไปนะครับ พดกูมึงกับเมียผม อย่ างไรก็ตาม
เมียผมก็เป็นคุณนายแล้ ว
 
ท่ านเจ้ าคุณหันมามองดู
.
.
นิกรอย่ างขบขั
เมียแกน่ะลูกฉันนะโว้
อ้ าว
.
แล้ วก็ ไม่บอกให้ร้  ู
 
อีกในราวสองนาทีต่อมา พ
.
.
กิมหงวนได้เดินลงบันไดมาจากชันบนอย่ างรีบร้อน เขา
 
ติดเครื องหมายยศพันเอกเหมือนเช่นเดิ
.
.
สมนึกกล่ าวกับเพื อน ๆ ด้ วยเสียงอั ดั
เตี ยกันเพ้อฝันมานานแล้ วที  จะเปนนายพล แต่ก็ ไม่มีทางที จะได้เป็น
.
.
นพกล่ าวขึ  นบ้ าง
 
ส้  ูพ่อกันไม่ ได้ตอนที ลุงพลได้เป็นนายพลพ่ออยากเป็นนายพลบ้ าง เดี ๋ยวนีหายอยาก
 
แล้ ว พ่อบอกว่ าอยากเป็นนายสิบหรือพลทหารมากกว่ า เพราะนั งกินก วยเตี ๋ยวหรื
เย็นตาโฟ เนื  อสะเตะ เต้ าห้  ูทอดริมถนนไม่มี ใครสนใจหรือว่ ากล่ าว นิกรยิมให้ลูกชายของเขา
 
ก็หรือไม่ จริง ก็ลองให้ลุงพลของแกหรือดิเรกแต่งนายพลนั งกินอาหารริมถนนจะมี
อะไรเกิดขึ  ผ้  ูคนนับพันจะห้อมล้อมมองดูด้ วยความสนใจ นายพลดิเรกยกนาฬกาขึ  นดูแล้ วพูดตัดบท
 
ลงไปข้ างล่ างเถอะพวกเรา ท่ านรองคงจะมาถึงตามกำ าหนดเวลา แต่เราลาคุณอาท่ าน
เสียก่อน
 
คณะผ้  ูเชี ยวชาญการอาวุธและสี นางต่ างกระทำ าความเคารพและอำ าลาคุณหญิงวาด ซึ ง คุณหญิงก็ ได้ ให้ศีลให้พรในฐานะที ท่ านเป็นผ้  ู ใหญ่
ขอให้ทุกคนโชคดีและแคล้ วคลาดอันตรายเถิอ้ า
.
 
ท่ านเจ้ าคุณช่ วยดูแลเด็ก ๆ ด้ วย
 
นะคะ อย่ างน้อยก็ช่ วยพูดเตือนสติอย่ าให้เขากล้ าหาญอย่ างบ้ าบิ นมุทะลุถ้ าเกิดส้  ูรบ
 
กับอ้ ายพวกก่อการร้ ายหรือพวกคอมมิ วนิสต์คอมมิ วหน่อยนั นแหละค่ะ อาฮันเป็น
ห่ วงพ่อหลานชายทังสี คนนี อย่ างยิ ง ท่ านเจ้ าคุณอมยิ
แน่ะ วันนีพูดอาฮันเชียวหรื
 
ค่วันดีคืนดีก็ลองพูดเล่นบ้ าง อาฮันจะได้ทันสมัยขึ  น เหมือนกับพวกคุณหญิ
คุณนายในวงสังคมยังไงล่ะฮะ ทุกคนพากันออกจากห้องโถงลงบันไดหน้าตึกตังแถวหน้ากระดานเรียงเดี ยวทางซ้ าย
 
ของแถวทหารราบ ส่ วนคุณหญิงวาดเดินไปยืนรวมกล่ ุมคนใช้ชายหญิง ตลอดจนแม่ ครั วและคนสวนที มาคอยส่งหน่วยพัฒนาการในบังคับบัญชาของศาสตราจารย์ดิเรก
นายสิบสารวัตรทหารบกคนหนึ งซึ งยืนรักษาการณ์อย่  ูที ประตูรั วหน้าบ้ าน พัชราภ
รณ์ ได้ร้องขึ  นด้ วยเสียงอันดั
ท่ านรองผ้  ูบัญชาการทหารสูงสุดมาแล้ ว
ฟอร์ดฟัลคอนเกงสีครีมเลียวผ่ านประตูรั วบ้ าน พัชราภรณ์ เข้ ามาอย่ างแช่มช้ า
 
ติดตามด้ วยรถตรวจการบรรทุกสารวัตรทหารบก ๖ คน ทำ าหน้าที พิทักษ์รักษาท่ าน

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->