Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

1 Introducció
2 Programació de l’Àrea
2.1 Sistemàtica
2.2 Marc Legal
2.2.1 Llei Estatal amb rang de Llei Orgànica
2.2.2 Competència Autonòmica
2.2.3 Continguts mínims
2.2.4 Llengua vehicular
2.2.5 Legislació de partida per la programació
2.3 Objectius
2.3.1 Objectius generals de l'àrea
2.3.2 Objectius particulars de les unitats didàctiques proposades
2.4 Competències
2.4.1 Competències bàsiques i competències del batxillerat
2.4.2 Competències específiques de la programació proposada
2.5 Continguts
2.5.1 Continguts del currículum oficial
2.5.2 Unitats didàctiques proposades
2.5.3 Seqüenciació i temporització
2.5.4 Connexió amb altres matèries. Interdisciplinarietat
2.5.5 Estructura de les descripcions de les unitats didàctiques
2.6 Metodologia
2.6.1 Principis metodològics en què es basa aquesta programació
2.6.2 La motivació
2.6.2.1 Tipus de motivació
2.6.2.2 Variables que hi influeixen
2.6.2.3 Elements específics que afavoreixen la motivació dels alumnes
2.6.3 Mètodes
2.6.3.1 Mètode expositiu
2.6.3.2 Estudi de casos
2.6.3.3 Resolució d’exercicis i problemes
2.6.3.4 Aprenentatge basat en problemes
2.6.3.5 Aprenentatge orientat a projectes
2.6.3.6 Aprenentatge cooperatiu
2.6.3.7 Contracte d’aprenentatge
2.6.4 Activitats
2.6.4.1 Consideracions
2.6.4.2 Com seleccionar activitats. Característiques
2.6.4.3 Activitat inicial d’Introducció-motivació
2.6.4.4 Desenvolupament dels continguts teòrics
2.6.4.5 Activitats específiques de la unitat
2.6.4.6 Activitats d’avaluació
2.6.4.7 Activitats per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat
2.6.4.8 Activitats complementàries
2.6.5 Dinàmica de classe proposada
2.6.5.1 Classe introductòria
2.6.5.2 Activitats a casa
2.6.5.3 Classes ordinàries
2.6.5.4 Pràctiques amb cursos inferiors
2.6.5.5 Finalitat d’aquesta dinàmica de classe
2.7 Avaluació
2.7.1 Tipus d'avaluacions
2.7.1.1 Segons el moment d'aplicació
2.7.1.2 Segons la funció
2.7.1.3 Segons l’origen dels agents avaluadors
2.7.1.4 Segons el normotip al qual pertanyen
2.7.2 Principals tècniques i instruments genèrics disponibles
2.7.2.1 L’observació
2.7.2.2 L’entrevista
2.7.2.3 L’enquesta
2.7.2.4 El col·loqui
2.7.2.5 Anàlisi de tasques i produccions
2.7.2.6 La interrogació
2.7.2.7 Altres tècniques
2.7.3 Principals tècniques i instruments en funció del moment
2.7.3.1 Avaluació inicial-diagnòstica
2.7.3.2 Avaluació processual-formativa
2.7.3.3 Avaluació final-sumativa
2.7.4 Principals tècniques i instruments en funció del contingut
2.7.4.1 Continguts conceptuals
2.7.4.2 Continguts procedimentals
2.7.4.3 Continguts actitudinals
2.7.5 Objectius de l’avaluació proposada
2.7.6 Criteris d'avaluació proposats
2.7.7 Sistemàtica d'avaluació proposada
2.7.7.1 Avaluació inicial
2.7.7.2 Avaluació processual-fomativa
2.7.7.3 Avaluació final-sumativa
2.8 Recursos didàctics
2.8.1 Material imprès
2.8.1.1 Justificació
2.8.1.2 Criteris per a la selecció i utilització
2.8.2 Material audiovisual
2.8.2.1 Justificació
2.8.2.2 Criteris per a la selecció i utilització
2.8.3 Material informàtic
2.8.3.1 Justificació
2.8.3.2 Criteris per a la selecció i utilització
2.8.4 Material tècnic de laboratori i taller
2.8.4.1 Justificació
2.8.4.2 Criteris per a la selecció i utilització
2.9 Atenció a la diversitat
2.9.1 Alumnes amb necessitats especifiques de suport educatiu
2.9.2 Les respostes a la diversitat. Educació adaptativa
2.9.3 Adaptacions curriculars individualitzades
2.9.3.1 Conceptes i característiques
2.9.3.2 Tipus d’adaptacions curriculars individualitzades
2.9.4 Propostes especifiques per respondre a la diversitat
2.9.4.1 Diversitat d'alumnat per discapacitats físiques o sensorials
2.9.4.2 Diversitat d'alumnat per altes o baixes capacitats d'aprendre
2.9.4.3 Diversitat d'alumnat per diferent estils i ritmes d'aprenentatge
2.9.4.4 Diversitat d'alumnat per procedència d'alteres cultures, poblacions, etc
2.10 Unitats didàctiques de què consisteixen les matèries
2.10.1 Tecnologia industrial I
2.10.1.1 UD–1. Energia i recursos energètics
2.10.1.2 UD–2. Fonts d’energia no renovable
2.10.1.3 UD–3. Fonts d’energia no renovable
2.10.1.4 UD–4. Circuits elèctrics
2.10.1.5 UD–5. Instal·lacions elèctriques domèstiques
2.10.1.6 UD–6. Estructura i assaig de materials
2.10.1.7 UD–7. Metal·lúrgia i siderúrgia
2.10.1.8 UD–8. Metalls no fèrrics
2.10.1.9 UD–9. Materials no metàl·lics
2.10.1.10 UD–10. Màquines simples i elements de màquines
2.10.1.11 UD–11. Mecanismes de transmissió de moviment
2.10.1.12 UD–12. Accionaments pneumàtics
2.10.2 Tecnologia industrial II
2.10.2.1 UD–1. Màquines: fonaments i elements
2.10.2.2 UD–2. Motors tèrmics
2.10.2.3 UD–3. Oleohidràulica
2.10.2.4 UD–4. Corrent altern
2.10.2.5 UD–5. Màquines elèctriques
2.10.2.6 UD–6. Electropneumàtica
2.10.2.7 UD–7. Electrònica digital
2.10.2.8 UD–8. Sistemes automàtics i de control
2.10.2.9 UD–9. Metrologia i normalització
2.10.2.10 UD–10. Soldadura
2.10.2.11 UD–11. Indústries química i tèxtil
2.10.2.12 UD–12. Elements d’organització industrial
3 Justificació de la dinàmica de classe
3.1 Fonaments teòrics
3.1.1 Idees clau
3.1.2 Models de referència
3.2 Dinàmica de classe freqüentment observada
3.3 Deficiències de la dinàmica de classe observada
3.4 Dinàmica proposada
3.4.1 Dinàmica en la classe
3.4.2 Activitats de l’alumne a casa
3.4.3 Pràctiques amb cursos inferiors
3.5 Condicionants previs
3.6 Avantatges de la dinàmica de classe proposada
4 Conclusions i línies de futur
4.1 Resum de conceptes clau
4.2 Programa de treball independent
5 Bibliografia
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Treball_Final_de_Màster_CPenya_V25

Treball_Final_de_Màster_CPenya_V25

Ratings: (0)|Views: 453 |Likes:
Published by cpenya

More info:

Published by: cpenya on Feb 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 56 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 60 to 62 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 66 to 116 are not shown in this preview.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->