Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Belgelerle Gercekler 4

Belgelerle Gercekler 4

Ratings: (0)|Views: 61|Likes:
Published by Saadet IlGençlik

More info:

Published by: Saadet IlGençlik on Feb 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2011

pdf

text

original

 
 223
SAADET PARTĠSĠ
 
GENEL MERKEZĠ
 
EKONOMĠK ĠġLER
 
BAġKANLIĞI
 
AKP HÜKÜMETĠNĠN 4 YILLIK BĠLANÇOSU
 
 
 224
AKP HÜKÜMETĠNĠN DÖRT YILLIK BĠLANÇOSU:
 
AKP Hükümeti iktidara geldiği 3 Kasım 2002 tarihinden beri IMF tasarımlı Kemal DerviĢ tarafından
haz
ırlanan ve DSP
-MHP-
ANAP Koalisyon hükümeti tarafından tasvip edilerek uygulamaya konulan GüçlüEkonomiye GeçiĢ Programı‟nı kendisinin orijinal bir programı ve iradesi olmadığından aynen benimsemiĢ veeksiksiz uygulamaya devam etmiĢtir.
 
1947‟den beri IMF il
e 19 stand-
by anlaĢması yapan Türkiye, her stand
-
by sonrası daha ağır bir borç yüküve daha derinleĢmiĢ ekonomik sorunlar ile karĢılaĢmıĢtır. AKP ilk iktidara geldiğinde üçlü koalisyonun imzaladığı
19 uncu stand-
by anlaĢmasını uygulamıĢ 2005 yılı ortalarında sayın BaĢbakan tarafından ihtiyaç olmadığı ifadeedildiği halde IMF ile 2008 yılı sonuna kadar sürecek 20 inci stand
-
by anlaĢması yapılmıĢtır. Satnd
-
by anlaĢmalarıekonomi yönetiminin IMF ile paylaĢılmasından da öte ekonomi yönetiminin IMF terki anlamı
na gelmektedir. Bu
güne kadar stand
-
by anlaĢması düzenlediği ülkelere kredi kullandırmaktan ziyade söz konusu ülkelere kredikullandıran borç vericilere garantörlük yapan IMF, Türkiye‟ye bizzat borç vermiĢ ve IMF‟ten en fazla kredikullanımı AKP döneminde gerçekleĢmiĢ ve bunun sonucu IMF‟ye tam teslim olunmuĢtur.
 
AKP‟nin uyguladığı yüksek reel faiz
-
düĢük döviz kuruna
 
dayalı olarak yurtdıĢından sıcak para teminedilerek bu sıcak para ile iç ve dıĢ borcu döndürmeyi hedefleyen politikalar sonucu iç ve dıĢ borç
stoku kontrol
edilebilir olmaktan çıktığı gibi dıĢ ticaret ve cari açıkta finanse edilemez duruma gelmiĢtir.
 
1-
Ġç Borcun Önlenemez YükseliĢi:
 
2002 yılı sonu itibariyle 149,9 katrilyon TL olan iç borç stoku Eylül 2006 itibariyle
% 67 oranında 101
katrily
on TL artarak 250,9 katrilyon TL‟ye yükselmiĢtir.
 
Ġç borç stokundaki değiĢim aĢağıdaki tablodagösterilmiĢtir.
 Katrilyon TL 2002 2003 2004 2005
2006 Eylül
 Toplam 149,9 194,4 224,4 244,8 250,9
Piyasaya olan borç
70,8 101,8 141,1 169,3 175,7Kamunun Kamuya olanborcu79,.1 92,7 83,3 75,4 75,2
Ġç borç stoku içinde yer alan kamunun kamuya olan borcu 2002 yılı sonunda mevcut iç borç stokunun %52,8‟sini oluĢtururken 2006 yılında bu oran % 30‟a inmiĢtir.
Kamunun kamuya olan borcu 3,9 katrilyon TL
azalırken kamunun piyasaya olan borcu 104,9 katrilyon TL artmıĢtır.
 
AKP döneminde gerçekleĢen iç borç artıĢının tamamı devletin rantiyeciye olan borcundaki artıĢtankaynaklanmıĢtır. AKP, Kamunun kamuya olan borcunu kamunun piyasaya olan borcuna dönüĢtürmüĢtür.
Kamu
nun kamuya olan borcunun hem maliyeti düĢük hem de vadesi uzun olduğu halde piyasaya olan borcunyüksek maliyetli ve kısa vadeli olması nedeniyle, iç borç stokunun vade ve maliyet yapısı daha da istikrarsız,kırılgan ve tehlikeli bir Ģekil almıĢtır. Dolayısıyla AKP döneminde piyasaya olan borçlar 100 katrilyon TL artırılmasısonucu kaynaklar rantiyeciye aktarılmıĢ, zengin daha zengin fakir daha fakirleĢtirilmiĢtir.Sayın BaĢbakan ve/veya AKP yetkilileri sürekli önceki dönemlerin borçlarını ödediğini ifade
etmektedir.
Eğer eskiden bu borçları kucaklarında bulmasalardı bu kadar çok borçlanmayacakları ve bu kadar çok faizödemeyeceklerini söylüyorlar. Halbuki AKP Hükümeti önceki dönemlerin borçlarını ödemiĢ ama bizzat kendisi dedaha çok borçlanmaya devam etmiĢtir. Nitekim
dönem boyunca 461,4 katrilyon TL iç borç ana para ödemesiyapıldığı halde 563,5 katrilyon TL borçlanma yapıldığı için iç borç stoku dönem boyunca net olarak 102,1katrilyon TL artmıĢtır.
Son 4 yılda gerçekleĢtirilen iç borç ödemeleri ile yeni borçlanma aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.
 Katrilyon TL 2003 2004 2005
Ağustos 2006
ToplamAna para
ödemeleri
 113,7 133,5 135,2 79 461,4
Faiz ödemeleri
52,7 50 39,1 29,4 171,3
Toplam iç borçödemesi
 166,3 183,6 174,5 108,4 632,8Yeni
Borçlanma
 158,2 163,6 155,5 86,1 563,5
Ġç borç stoku
194,4 224,5 244,8 252
 
 225
AKP iktidara geldiği
2002 yılı sonundan Eylül 2006 tarihine kadar 461,4 katrilyon TL ana para,171,3 katrilyon TL faiz olmak üzere toplam 632.840 trilyon TL iç borç ödemesi yapmıĢtır.
Buna kar
Ģın aynıdönemde gerçekleĢtirilen borçlanma 563,5 katrilyon TL‟dir 
 
oysa aynı dönemde ödenen ana para tutarı 461,4katrilyon TL‟dir 
. Borç ana para ödemelerinin tamamı ile faiz ödemelerinin % 59,6 oranında 100,1 katrilyon TL‟siyeni borçlanma ile karĢılanmıĢtır.AKP‟nin borçlanma sistemi bütçe dengelerinden ve kamu açığından kaynaklanmamıĢ bilakis borçlanmaihtiyacı olmadığı halde rantiyeciye kaynak aktarmak için borçlanma yapılmıĢtır.
 
AKP Hükümeti bütçe açığının 20 katrilyon üstünde borçlanma yapmıĢtır.
A
Ģağıdaki tabloda AKP dönemi bütçe dengeleri gösterilmiĢtir.
 Katrilyon TL 2003 2004 2005
Ağustos 2006
 
Faiz dıĢı denge
18,4 36 26,2 33,2
Bütçe dengesi
-40,2 -9,7 -30,3 -889Nakit dengesi -43 -10,3 -31,6 -1,5Finansman 43 10,3 31,6 1,5
Borçlanma
44.680 20.090 34.217 1.726
Yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere dönem boyunca
AKP Hükümeti 81,1 katrilyon TL bütçe açığıvermiĢtir.
 
Bütçe açığının tamamı faiz giderlerinden kaynaklanmıĢtır. Çünkü aynı dönemde faiz dıĢı denge 113,8katrilyon TL fazla vermiĢtir. Yani AKP iktidarı topladığı vergi vb kamu gelirlerinden 113,8 katrilyon TL daha azkamu harcaması yaptığı halde faiz giderleri nedeniyle bütçe açığı meydana gelmiĢtir.
Bütçe açığı 81 katrilyonolduğu halde 100,7 katrilyon TL net borçlanma yapılmıĢtır.
 
Bütçe finansman ihtiyacı üstü borçlanma ve özelleĢtirmeden elde edilen gelirlerle iç ve dıĢ borç stokunuazalma yerine bu paralar özel bankalarda vadesiz mevduat olarak yani sıfır faizle tutulmuĢtur. Nitekim 2002 yılısonunda devletin çeĢitli bankalarda atıl olarak tutulan mevduatı 10,9 katrilyon TL iken bu rakam 2006 yılının ilk 6ayında 40 katrilyon TL‟yi aĢmıĢtır. Bu devletin kaynağı bulunduğu halde, IMF ile imzalanan Stand
-
by anlaĢmasıgereği rantiyeciye kaynak aktarmak için yüksek faizle borçlanmaya devam ettiğini göstermektedir.
 
AKP Hükümetinin rantiye yanlısı borçlanma stratejisi sonucu;
 -
Devletin düĢük faizli ve uzun vadeli devlete olan borcu daha yüksek faizli ve daha kısa vadeli olandevletin rantiyeciye olan borcuna dönüĢtürülmüĢ,
 -
Döviz cinsi ve dövize endeksli iç borçlar yüksek faizli TL cinsi iç borca dönüĢtürülerek, ellerinde dövizcinsi ve dövize endeksli Devlet Ġç Borçlanma Senetleri bulunan yerli ve yabancı yatırımcıların düĢen kur nedeniylekaybedeceği gelirlerini Hazine üstlenmiĢ,
 -Nominal
faiz oranları ile fiyatlar genel seviyesinin sürekli aĢağı düĢtüğü bir ortamda değiĢken faizli DevletĠç Borçlanma Senetleri sabit faizli Devlet Ġç Borçlanma Senetleri ile değiĢtirilerek, yerli ve yabancı rantiyecilerindüĢen faiz oranları nedeniyle gelir kaybına uğraması önlenmiĢ ve Hazine‟nin aleyhine bir durum ortayaçıkartılmıĢtır.
 
2-
En Yüksek Faiz Ödemeleri AKP Döneminde GerçekleĢmiĢtir:
 
AKP iktidarı boyunca faiz, yatırım ve personel giderlerindeki değiĢim aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.
 Katrilyon TL 2003 2004 2005
Eylül 2006
ToplamFaiz Giderleri 58,6 56,5 45,7 37, 198,4
YatırımHarcamaları
 7,2 8 9,6 6 30,9Personel Giderleri 30,2 29 31,9 31,8 122,8
AKP Hükümeti son 4 yılda 198,4 katrilyon TL iç ve dıĢ borç faiz ödemesi yapmıĢtır.
Yukarıdaki
ta
bloda faiz giderlerinin 2003 yılından itibaren sanki sürekli düĢmüĢ gibi görünmektedir. Bu durum değiĢtirilen bir muhasebe tekniği uygulamasından kaynaklanıp tamamen yanıltıcı ve yanlıĢ bir durumdur.
 
Çünkü;
 -
AKP iktidara gelmeden önce devlet adına sadece Hazine borçlanma yaptığı için bütçedeki faizgiderlerinde sadece Hazine‟nin rantiyeye ödediği faiz tutarı görünmekteydi.
AKP iktidara ile birlikte Hazine‟nin

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->