Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

Struktura Linux sistema
Modularni kernel
Zna ajni delovi kernela
Upravljanje procesima
Procesi i niti
Dodeljivanje procesora procesima
Komunikacija izme u procesa
Upravljanje memorijom
Izvršavanje korisni kih programa
Ulazno - izlazni sistem
Sistemi datoteka i aktivno UNIX stablo
Mrežne strukture
Osnovni servisi Linux sistema
Prijavljivanje sa terminala
syslog
Periodi no izvršavanje komandi
Grafi ki korisni ki interfejs
Mrežni rad
Prijavljivanje sa mreže
Deljenje datoteka i mrežni sistemi datoteka
Elektronska pošta
Štampanje
BLOK URE AJI I ADMINISTRACIJA SISTEMA DATOTEKA
Blok ure aji
Hard diskovi
Fizi ke osobine i geometrija diskova
IDE i SCSI diskovi. Specijalne datoteke koje predstavljaju ure aje
RAID (redundantni niz jeftinih diskova)
Flopi diskovi
Formatiranje magnetnih medijuma
Formatiranje disketa
CD-ROM ure aji
Magnetne trake
Podela diskova na particije
Boot sektori, particione tabele i tipovi particija
Master Boot Record, boot sektori i particione tabele
Extended i logi ke particije
Tipovi particija
Podela diska na particije
fdisk
cfdisk
Specijalne datoteke i particije diska
Sistemi datoteka
UNIX sistemi datoteka
Dodeljivanje prostora datotekama
Rupe u datotekama
Konvencija o imenima objekata sistema datoteka
Tipovi sistema datoteka
Sistemi datoteka sa dnevnikom transakcija (Journaling)
Ext3 sistem datoteka i režimi vo enja dnevnika transakcija
Reiser FS
Koji sistem datoteka treba koristiti ?
Kreiranje sistema datoteka
Parametri UNIX sistema datoteka
Aktiviranje i deaktiviranje sistema datoteka
Montiranje sistema datoteka na aktivno UNIX stablo
root i user sistemi datoteka
/etc/fstab i auto-mount
Pregled aktiviranih sistema datoteka
Deaktiviranje sistema datoteka
Dozvole za aktiviranje sistema datoteka
Provera i oporavak sistema datoteka
Logi ki defekti i provera integriteta sistema datoteka
lost+found direktorijum
Fizi ki defekti i provera ispravnosti površine diska
Defragmentacija
Ostali programi za rad sa sistemima datoteka
Rad sa diskovima bez sistema datoteka
Komanda dd (disk-to-disk copy)
Virtuelna memorija (swap)
Aktivno UNIX stablo
root sistem datoteka
/etc direktorijum
/usr sistem datoteka
/var sistem datoteka
/proc sistem datoteka
KORISNICI I GRUPE
Korisni ki nalozi
Kreiranje korisni kih naloga
/etc/passwd
/etc/shadow
lanstvo u grupama
Dodela identifikatora korisnicima i grupama (UID i GID)
Inicijalno okruženje - etc/skel direktorijum
Kreiranje korisni kih naloga bez upotrebe pomo nih programa
Promena parametara korisni kih naloga
Privremena zabrana prijavljivanja na sistem
Uklanjanje korisnika
Identifikacija korisnika
Privremeno prijavljivanje na sistem pod drugim imenom
Stvarni i efektivni identifikatori korisnika (RUID i EUID)
KONTROLA PRISTUPA NA NIVOU SISTEMA DATOTEKA
Vlasni ki odnosi i prava pristupa
Prava pristupa u sistemu datoteka
Kategorije pristupnih prava
Problem unije vlasni kih kategorija
Zna enje prava pristupa za datoteke i direktorijume
Odre ivanje pristupa za datoteke i direktorijume
Podrazumevana prava pristupa (umask)
Promena vlasništva i pristupnih prava
Promena pristupnih prava
Simboli ki režim
Oktalni režim
Promena vlasni kih odnosa
Promena vlasnika
Primarne i sekundarne grupe
Promena grupe kojoj objekat pripada
Specijalni atributi datoteka i direktorijuma
setuid (SUID) i setgid (SGID)
Sticky bit (t)
Specijalni atributi datoteka na ext2/ext3 sistemu datoteka
Specijalni atributi datoteka na ext2 i ext3 sistemu datoteka su:
Disk kvote
Administracija kvota na Linux sistemu
Preduslovi za postavljanje kvota
Postavljanje kvota
Datoteke quota.user i quota.group
Dodeljivanje kvote korisniku
Dodeljivanje kvote grupama
Dodeljivanje jednakih kvota ve em broju korisnika
Ostali alati za rad sa kvotama
RAD SA DATOTEKAMA IZ KOMANDNE LINIJE
Komandni interpreter (shell)
Funkcije komandnog interpretera
Interpretacija komandne linije
Inicijalizacija programa
Redirekcija ulaza i izlaza
Povezivanje komandi u pipeline
Zamena imena datoteka
Rukovanje promenljivim i kontrola okruženja
Shell programiranje
Dodatne mogu nosti Bourne-again shella
Koriš enje kontrolinih karaktera
Alternativno ime komande (alias)
Ponavljanje komandne linije (history)
Modifikacija komandne linije
Kompletiranje imena datoteka
Shell promenljive i prilago eni prompt
Lokalne promenljive
Promenljive okruženja
Prilago avanje odziva (prompt) komandnog interpretera
Inicijalizacione datoteke komandnog interpretera
Korisni ke inicijalizacione datoteke
Pore enje poznatih komandnih interpretera
Bourne shell (sh)
C shell (csh)
Bourne-again shell (bash)
Korn shell (ksh)
Osnovne komande za rad sa datotekama
Dobijanje pomo i
Lokatori komandi
Prikazivanje informacija o sistemu
Odre ivanje tipa datoteke
Tipovi datoteka
Upotreba komande file
Komanda strings
Kopiranje, pomeranje i brisanje datoteka
Kopiranje datoteka i direktorijuma
Kopiranje jedne datoteke
Kopiranje grupe datoteka iz istog direktorijuma
Rekurzivno kopiranje direktorijumskog stabla
Relacioni odnosi originala i kopije
Potrebni i dovoljni uslovi za kopiranje datoteke
Opcije komande cp
Primeri koriš enja komande cp
Pomeranje datoteka i direktorijuma
• pomeranje grupe datoteka iz istog direktorijuma
Promena imena i/ili pomeranje jedne datoteke
Pomeranje grupe datoteka iz istog direktorijuma
Potrebni i dovoljni uslovi za promenu imena datoteke
Potrebni i dovoljni uslovi za pomeranje datoteke
Opcije komande mv
Brisanje datoteka
Brisanje jedne datoteke
Brisanje grupe datoteka iz istog direktorijuma
Rekurzivno brisanje direktorijumskog stabla
Potrebni i dovoljni uslovi za brisanje datoteke
Opcije komande rm
-R rekurzivno brisanje direktorijumskog stabla
Linkovi
Hard linkovi
Kreiranje hard linkova
Osobine hard linkova
Primer kreiranja i upotrebe hard linkova
Simboli ki linkovi
Kreiranje simboli kih linkova
Osobine simboli kih linkova
Primer kreiranja i upotrebe simboli kih linkova
Upotreba opcije -d komande cp (no-dereference)
Rad sa direktorijumima
Kretanje po direktorijumskom stablu
Prikazivanje sadržaja direktorijuma
less
Prikazivanje po etka i kraja datoteke (komande head i tail)
Brojanje karaktera, re i i linija
Upore ivanje sadržaja datoteka
Komanda cmp
Komanda diff
Ure ivanje sadržaja datoteka
Ure ivanje sadržaja datoteka po odre enom kriterijumu (sort)
Priprema tekstualnih datoteka za štampu (pr)
Podela tekstualnih datoteka (split)
Uklanjanje duplikata linija iz datoteke (uniq)
Traženje teksta u datoteci
Regularni izrazi (regular expressions)
Jednostavan oblik komande grep
Specijalni karakteri
Zamena jednog karaktera
Ponavljanje karaktera
Ponavljanje regularnih izraza
Upore ivanje po etka i kraja linije teksta
Primer složenog regularnog izraza
Komanda grep
Komanda egrep
Komanda fgrep
Editori teksta vi, joe i jed
vi editor
Režimi rada vi editora
Otvaranje datoteka vi editorom
Interaktivne komande u vi editoru
Alternativni editori teksta
Kreiranje malih tekstualnih datoteka komandom cat
joe (Joe's Own Editor)
Midnight Commander
Twin-panel interfejs
Rad u programu Midnight Commander
SHELL PROGRAMIRANJE
Osnovi shell programiranja
Komentari
Pokretanje shell programa
Pronalaženje komandnog interpretera
Promenljive u Linux operativnom sistemu
Važnije sistemske promenljive
Definisanje korisni kih promenljivih
Prikazivanje i koriš enje vrednosti UDV promenljivih
Komande specifi ne za shell programiranje
echo
Navodnici
Komanda expr i shell aritmetika
read
sed (stream editor)
grep
wc (word count)
sort
bc (basic calculator)
tput
Komande, argumenti i izlazni status
Zašto se zahtevaju komandni argumenti ?
Shell program i komandni argumenti
Izlazni status komande
Grupisanje komandi
( list )
{ list; }
Parametri komandnog interpretera (Shell Parameters)
Pozicioni parametri (positional parameters)
Specijalni parametri (special parameters)
Redirekcija i pipe mehanizam
Pipe mehanizam
Shell proširenja (Shell Expansions)
• proširenje preko zagrada (brace expansion)
Proširenje preko zagrada (Brace Expansion)
Tilda proširenje (Tilde Expansion)
Parametarsko proširenje (Shell Parameter Expansion)
Komandna zamena (Command Substitution)
Aritmeti ko proširenje (Arithmetic Expansion)
Proširenje imena datoteka (Filename Expansion)
Pronalaženje uzorka (Pattern Matching)
Konstrukcije u shell programiranju
Uslovne konstrukcije
Uslovna konstrukcija if
if-then-fi
Provera uslova i test naredba
Provera ta nosti izraza komandom test
if-then-else-fi
if-then-elif-else-fi
Uslovna konstrukcija case
Petlje
while petlja
until petlja
for petlja
Naredba select
Funkcije
Primeri složenijih shell programa
Backup home direktorijuma
Promena imena grupe datoteka
MREŽNO OKRUŽENJE
Uvod u mreže i TCP/IP
Mrežni ure aji
TCP/IP skup protokola
IP adresiranje
Rutiranje
Broj porta
Razrešavanje imena ra unara
Mrežni servisi
Konfigurisanje Linux mrežnog okruženja
Konfiguracione datoteke
/etc/hostname
/etc/hosts
/etc/hosts.allow i /etc/hosts.deny
/etc/networks
/etc/network/interfaces
/etc/protocols
/etc/services
/etc/resolve.conf
/etc/nssswitch.conf - konfigurisanje metoda
Programi za TCP/IP administraciju
/sbin/ifdown i /sbin/ifup
ifconfig
netstat
ping
route
traceroute
nslookup
Mrežni servisi i wrapper programi
inetd
xinetd
xinetd i kontrola pristupa
xinetd - vezivanje servisa za IP adresu i redirekcija
xinetd i upravljanje resursima
Linux kao mrežni server
Mrežni sistem datoteka (NFS)
NFS server
Aktiviranje NFS sistema datoteka na klijentima
Statisti ki izveštaj o koriš enju NFS servera
Centralizovana autentifikacija (NIS)
Komponente NIS sistema
Sistemske datoteke koje ulaze u sastav NIS baze
Apache web server
Instalacija
Potrebne privilegije
Pokretanje i zaustavljanje web servera - apachectl skript
Komunikacija sa httpd procesom
Konfigurisanje Apache web servera
Postavljanje web sajta
Mere zaštite
chroot-jail
Pra enje rada i održavanje servera
ŠTAMPA I
Proces štampanja
Komponente UNIX okruženja za štampu
Štampa
Red za štampa
Server za štampu
Common UNIX Printing System (CUPSTM
Koriš enje CUPS sistema za štampu
Štampanje i administracija reda za štampu
Slanje zahteva na štampu
Provera statusa štampa a
Brisanje poslova iz reda
Direktno štampanje
Podešavanje karakteristika štampa a i dokumenata
Opšte karakteristike
Štampanje naslovne stranice (banner page)
Opšte karakteristike dokumenata
Karakteristike tekstualnih dokumenata
Karakteristike grafi kih dokumenata
Slanje dokumenta na štampu bez filtriranja
Podrazumevana podešavanja štampa a
Instance štampa a
Administracija CUPS sistema za štampu
Instaliranje CUPS sistema
Upravljanje štampa ima
Instalacija prvog štampa a
Dodavanje novih i modifikacija instaliranih štampa a
Brisanje štampa a
Postavljanje primarnog štampa a
Pokretanje i zaustavljanje štampa a
Prihvatanje i odbijanje poslova štampanja
Podešavanje kvota na štampa u
Kontrola pristupa štampa u
Klase štampa a
Upravljanje klasama štampa a
Implicitne klase
Konfigurisanje klijenata
Automatsko konfigurisanje klijenata
CUPS konfiguracione datoteke
Štampanje sa ostalih sistema
Podrška za LPD klijente
Štampanje na LPD serverima
CUPS i Windows
ARHIVIRANJE I BACKUP
Strategije kreiranja rezervnih kopija podataka
Arhive
Pore enje arhiva i sistema datoteka
Backup
Prosta šema
Višeslojna kopija
Koje podatke treba uvrstiti u backup ?
Komprimovane kopije podataka
Linux programi za backup i arhiviranje
tar (tape archiver)
Primeri kori enja komande cpio
dump i restore
Restauracija itavog sistema datoteka iz arhive
ADMINISTRACIJA PROCESA
Osnovne tehnike upravljanja procesima
Kreiranje procesa i izvršenje programa
Dobijanje informacija o procesima
Prikazivanje procesa (komanda ps)
Odre ivanje vremena potrebnog za izvršenje procesa (komanda time)
Slanje signala i uništenje procesa
Signali
Uništenje procesa
Komanda kill
Koji signal treba poslati procesu ?
Odjavljivanje sa sistema i procesi koji se izvršavaju u pozadini
Poslovi i prioriteti
Procesi koji se izvršavaju u pozadini i prioriteti
Procesi koji se izvršavaju u prvom planu (foreground)
Procesi koji se izvršavaju u pozadini (background)
Prioriteti procesa
Nice vrednost i prioriteti procesa
Pokretanje procesa sa sniženim prioritetom
Promena prioriteta procesa komandom renice
Grupe procesa i kontrola poslova
Komanda jobs
Premeštanje poslova u prvi plan (komanda fg)
Suspendovanje procesne grupe
Premeštanje poslova u pozadinu (komanda bg)
Komanda wait i ekanje izvršenja poslova
Primer koriš enja kontrole poslova
Zakazivanje i periodi no izvršavanje komandi
Komanda at
cron daemon
PODIZANJE I ZAUSTAVLJANJE SISTEMA
Podizanje sistema (boot)
init
Nivoi izvršenja (runlevels)
Konfiguraciona datoteka /etc/inittab i init-getty relacija
Komanda init
Inicijalizacione rc datoteke
Prijavljivanje na sistem
Prijavljivanje na sistem preko mreže
Funkcija procesa login
Zaustavljanje sistema
Komanda shutdown
Kontrola pristupa rutinama za zaustavljanje sistema
INSTALACIJA SOFTVERSKIH PAKETA
Standardni formati paketa
Osobine standardnih formata paketa
tarball (tgz, tar.gz)
Rad sa paket menadžerima
RPM (Red Hat Package Manager)
Instaliranje RPM paketa
Uklanjanje paketa iz sistema
Nadogradnja (upgrade) paketa
deb (The Debian package management system)
apt-get
Aptitude
dpkg
dselect
tasksel
KONFIGURISANJE JEZGRA LINUX SISTEMA
Rad sa modulima
Programski moduli jezgra
Komande za rad sa modulima
Koji se problemi ne mogu rešiti modulima?
Prevo enje kernela
Terminologija prevo enja
Priprema za izradu novog jezgra
Pronalaženje novih verzija kernela
Snimanje starog kernela
Izrada novog jezgra
Podešavanje novog jezgra
Pokretanje okruženja komandne linije
Pokretanje okruženja sa menijima
Prevo enje i testiranje novog jezgra
SIGURNOST I ZAŠTITA UNIX I LINUX SISTEMA
Pregled zaštite UNIX i Linux sistema
Standardni mehanizmi zaštite
Metode napada
Zaštitne polise
Standardni mehanizmi zaštite pod UNIX/Linux sistemom
Programi za analizu sigurnosti sistema
Opšta sigurnost Linux sistema
Sigurnost na nivou BIOS-a
Prevo enje monolitnog kernela
Privremeno isklju ivanje servera sa mreže
LILO i datoteka /etc/lilo.conf
Korisni ke lozinke
root korisni ki nalog
Promenljiva TMOUT
Datoteka /etc/securetty
Sistemski korisni ki nalozi
Jednokorisni ki režim rada
Zabrana koriš enja Ctrl-Alt-Del
Datoteka /etc/fstab
Uklanjanje nepotrebnog softvera
Automatsko brisanje .bash_history datoteke
Sigurnost skriptova u /etc/init.d direktorijumu
SUID bit
Datoteka /etc/services
Datoteka /etc/exports
Datoteke bez vlasnika
Datoteke .rhosts
PAM (Pluggable Authentication Modules)
GNU Privacy Guard (GnuPG)
Uvod u tehnologiju šifrovanja
Simetri ni algoritmi i algoritmi sa javnim klju em
Digitalni potpis
Instaliranje GnuPG paketa
Administracija GnuPG - rad sa klju evima
Kreiranje para klju eva
Izvoz klju eva
Uvoz klju eva
Ozna avanje klju eva
Provera potpisa
Šifrovanje i dešifrovanje
Linux kao mrežna barijera
Metode zaštite mrežnim barijerama
Filtriranje paketa
Prevo enje mrežnih adresa
Dvonivovska zaštita
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
unix-linux

unix-linux

Ratings: (0)|Views: 39|Likes:
Published by linpus66

More info:

Published by: linpus66 on Feb 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 9 to 15 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 24 to 149 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 158 to 287 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 304 to 441 are not shown in this preview.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->