Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5559, 22.2.2011]

Dnevni avaz [broj 5559, 22.2.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 705|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

 
SAFET SU[I]
Nismoslabiji odRumuna
 VEKNA IZ REZERVI
Narodnihljeb za0,90 KM
Radikalizacija borbe za li~ne i strana~ke interese kona~no je probudila gra|aneBiH
Bezvla{}e koristi kriminalcima i profiterima
Narod }e kazniti bosanske mubarake
Pobuna nezaustavljiva, bh. gra|ani ~ekaju evakuaciju
G
rupa „Svi na ulice“, ko-ja je kao izraz nezado-voljstva gra|ana nera-dom politi~kih stru-ktura u BiH prije nekoliko danapokrenuta na dru{tvenoj mre`iFacebook, ju~er je dobivala hilja-de novih ~lanova, pa se do 17 satiu~lanilo 11.200 ljudi. Me|u nji-ma su i ugledne javne li~nosti.Ocjena je mnogih da je akcijai pokazatelj da bi bh. politi~arikoji vladaju ve} 20 godina usko-ro mogli biti svrgnuti poput vla-dara u arapskim zemljama.
 3. str.
FACEBOOK 
Grupi se pridru`ile hiljade ljudi, a podr{ku daje i opozicija
Korupcija:Zdravstveni radnici o kampanji
BED@ ’NE UZIMAMMITO’ PONI@ENJEZA MEDICINARE
Prijava UIO:Pokrenut disciplinski postupak 
INSPEKTORPRIMAO NOVAC?
   2 .  s   t  r .
12. strana
Gori i Libija
U BiH SE SPREMASVI NA ULICE’
 Bengazi ju~er: Libijci slave preuzimanje kontrole od snaga sigurnosti 
(AP)
4. i 5. str.
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
utorak, 22. 2. 2011.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5559
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Prom jene
   1   7 .  s   t  r .   1   2 .  s   t  r .   1   9 .  s   t  r .
Pedofil u Mostaru osu|en na 12 godinaPedofil u Mostaru osu|en na 12 godina
Monstrummu~io dje~akaMonstrummu~io dje~aka
INCIDENT U KPZ-uLUKE
Spajdermenpretukaozatvorenika
   6   3 .  s   t  r .
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,22. februar/velja~a 2011.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
^emu 60 policajaca u inspekciji zgrade Predsjedni{tva BiH:Umjesto za narod, „trojka“ se br- ine o sebi!
- @ali Bo`e para {to su po-tro{ili ovi iz Predsjedni{tva. Ko-me li samo oni predsjedavaju kad nemamo ni dr`ave?Onolika Kina ima jednog predsjednika, a nama tre-baju tri, jo{ ih treba i ~uvati! Pa, oni su u svjetskimi evropskim okvirima totalni anonimusi. ^im pre|ugranicu BiH, niti ih ko poznaje, niti su kome inter-esantni.
(marko markovic)
PORTAL - komentar dana
 Incko: Zabrana va`i i za Geodetsku upravu
Visoki predstavnik u BiHValentin Incko (Inzko) upu-tio je ju~er pismo rukovo-dstvu Republike Srpske ukojem ih upozorava da nesmiju prenijeti ovlasti zaknji`enje nekretnina sa su-dova na Geodetsku upravuda bi zaobi{li zabranu raspo-laganja dr`avnom imovinomkoju je nalo`io OHR, sazna-je „Dnevni avaz“.Incko se uz potpise amba-sadora svih dr`ava ~lanica,izuzev Rusije, obratio IgoruRadoji~i}u, predsjednikuNarodne skup{tine RS, na-vode}i da bi razmatranje ta-kvih izmjena zakona mogloutjecati na ispunjavanje uvje-ta za zatvaranje OHR-a.Incko u pismu, koje je„Avaz“ dobio na uvid, ka`eda je NSRS predvidio raspr-avu o ovom pitanju za 22. fe-bruar.- Bez obzira na pre-dlo`ene zakone, nalogom vi-sokog predstavnika zabra-njuje se svaka promjena vla-sni{tva nad dr`avnom kojuizvr{e bilo koji organi vlastiiz RS do stupanja na snagukona~ne odluke Ustavnogsuda BiH. Ova zabranaodnosi se i na Geodetskuupravu - naveo je Incko.OHR i PIC izrazili suzabrinutost zbog najava izRS da }e zaobi}i zabranuizmjenama zakona, pa suzbog toga ~elni{tvu NSRSuputili upozoravaju}e pi-smo.
T. LAZOVI]
Pismo {efa OHR-a i PIC-a
Incko upozorio Radoji~i}a
Sporna izmjena zakona da bi se zaobi{lazabrana raspolaganja dr`avnom imovinom
Evropska unija pozivapoliti~ke ~elnike u Bosni iHercegovini da uspje{no do-vr{e razgovore o formiranjuvlade te da prona|u put pr-ema dogovoru o budu}nostite zemlje, istaknuto je ju~eru Briselu nakon sastankaministara vanjskih poslova.- Razgovarali smo o Bo-sni i Hercegovini i o tomekako mo`emo poja~ati na{upomo} i podr{ku za integra-ciju te zemlje i njen napre-dak prema Evropskoj uniji.Va`no je da se u razgovorimao formiranju vlade u BiH po-stignu rezultati i da ~elniciopravdaju ono {to se od njiho~ekuje - rekla je visoka pr-edstavnica EU za vanjsku isigurnosnu politiku KetrinE{ton (Catherine Ashton).Nakon dana{nje raspravenisu doneseni nikakvi za-klju~ci o BiH jer je toodgo|eno za sljede}i redovnisastanak u martu, kada }e seponovo razgovarati o ja~anjuprisutnosti EU u toj zemlji.- Postoji velika potreba zadijalogom izme|u tri narodai njihovih predstavnika i,ako Evropska unija mo`e utome biti korisna, pomo}i}emo - rekao je njema~kidr`avni tajnik za evropskeposlove Verner Hojer (Wern-er Hoyer), javila je Hina.
Tribunal
Praljak opetnegirao krivicu
Biv{i zapovjednikHVO-a Slobodan Pra-ljak, optu`en za ratnizlo~in u Mostaru, ju~erje u obra}anju sudijamana kraju zavr{nih rije~isvoje odbrane predHa{kim tribunalom po-ru~io da je njegova savje-st ~ista i da zna da nijekriv za ratne zlo~ine, kaoi da je hrvatska politikabila usmjerena na poma-ganje muslimanskoj stra-ni i na opstanak BiH.- Nisam kriv i ne mislimpri tome na osje}aj kri-vnje - rekao je Praljak,javila je Fena.
Skup{tina RS
Danas promjeneUstava RS
Narodna skup{tina RSrazmatrat }e danas naposebnoj sjednici Nacrtamandmana 122 naUstav RS, kojim je pre-dvi|eno da parlamentRS ima do tri potpre-dsjednika, javila je Srna.Poslanici bi po hitnompostupku trebali razma-trati Prijedlog zakona okatastru RS i Prijedlogzakona o izmjenama Za-kona o popisu stano-vni{tva, doma}instava istanova u 2011. godini.
Programi
Zapo{ljavanjeRoma u FBiH
Zavod za zapo{ljavanjeFBiH objavio je ju~er ja-vni poziv za u~e{}e u Pr-ogramu zapo{ljavanja isamozapo{ljavanja Romau 2011. godini, za ~iju jerealizaciju predvi|eno540.000 KM. Javni poziv objavljen je udnevnoj {tampi i na inte-rnet-stranici Federalnogzavoda za zapo{ljavanje,a rok za podno{enje pri-java je 30 dana, prenosiportal „eKapija“.
Promocija zakona
Mladi `elenapustiti BiH
Udru`enje KULT pro-velo je istra`ivanje u~etiri sarajevske gradskeop}ine koje je pokazaloda ~ak 64 posto mladih`eli zauvijek ili na du`iperiod napustiti BiH, ka-zao je Muamer Logo, po-rtparol Udru`enjaKULT, javila je Fena.
Ukratko
 Praljak: Savjest mi je ~ista
Centri civilnih inicijativa(CCI) provode antikorupcio-nu kampanju u zdravstve-nom sektoru.Kako nam je kazao pre-dsjednik Sindikata zdravstve-nih radnika FBiH Abud Sa-ri}, u okviru kampanje dire-ktori zdravstvenih ustanova uve}em bh. entitetu potpisujumemorandume prema kojimabi uposlenici u zdravstvu tr-ebali nositi bed`eve na koji-ma pi{e „Ne uzimam mito“.
Pove}anje pla}a
Sari} ka`e da je zamisaoda i gra|ani, odnosno pacije-nti, tako|er nose bed`eve nakojima }e pisati „Ne dajemmito“.- I mi smo za borbu pr-otiv korupcije. Podr`ava-mo inicijativu koju je CCIpokrenuo. Ali, na~in na ko-ji se ona `eli provesti krajnjeje poni`avaju}i za uposleni-ke u zdravstvu, jer ho}e danas obilje`e. To nas poma-lo podsje}a na Hitlerovovrijeme i holokaust. Bolje bibilo da se korupcija rje{avana pravi na~in, a to je da sepokrene privreda i povedeborba protiv siroma{tva,~ime bi se u dru{tvu po-ve}ao standard - ka`e Sari}.Prema njegovim rije~ima,najbolji primjer za iskorjenji-vanje korupcije u zdravstvujesu [vedska i Norve{koj,koje su pove}ale pla}e medi-cinarima.- Nama su ve} stavili sa-mar na le|a i jo{ nas trebajuobilje`avati. U pitanju je je-dan poni`avaju}i projekt zakoji ~lanovi CCI-ja o~ito na-pla}uju dobre pare odme|unarodne zajednice, aljudi u zdravstvu nastavit }eraditi u istim uvjetima kao ido sada - ka`e Sari}, dodaju}ida bi no{enje bed`eva treba-lo biti na dobrovoljnoj osno-vi, ali sama pomisao nauvo|enje takve mogu}nosti jeneprihvatljiva za medicinare.Adis Arapovi} iz CCI-jaka`e za „Avaz“ da se trenutnou okviru antikorupcione ka-mpanje uspostavlja saradnjasa zdravstvenim ustanova-ma u BiH.
Dobra vijest
- Svima je poslat memor-andum o saradnji i njime sena dobrovoljnoj bazi, izme|uostalog, predla`e da me-nad`ment svom osoblju pu-nudi no{enje takvih bed`eva.Dobra je vijest da su skoro svis kojima smo razgovarali pr-ihvatili takvu ideju. Oni }ebed`evima poslati porukupacijentima, koji tako|eru~estvuju u korupciji. Nemislim da je tu ne{to po-ni`avaju}e. Nadam se da }e tosvi shvatiti kao svoj mali do-prinos borbi protiv korupci-je - ka`e Arapovi}.
 E. HALA]
KORUPCIJA
Sindikat zdravstvenih radnika o kampanji
Bed` „Ne uzimam mito“poni`enje za medicinare
Nama je ve} stavljen samar na le|a i samo nas jo{ trebaju obilje`avati, ka`e Abud Sari}
Peticiju „Stop majoriza-ciji Hrvata u BiH“, koju su,„ponukani zloupotrebamaimplementacije izbornih re-zultata i SDP-ovim la`nimpredstavljanjem u ime hrva-tskog naroda“, organiziralahrvatska udru`enja proiste-kla iz posljednjeg rata zaje-dno s organizacijama civi-lnog dru{tva, potpisalo jevi{e od 100.000 ljudi iz BiHi dijaspore.Predsjednik Organizaci-jskog odbora udruga brani-telja Nikica Tomi} kazaonam je da je, iako je pre-dvi|eno da potpisivanje pe-ticije traje od 10. do 20. febr-uara, na zahtjev gra|ana, pr-venstveno iz dijaspore, tajrok pomjeren do 25. februa-ra.On navodi da }e priku-pljeni potpisi biti upu}enisvim ~lanicama Vije}a zaimplementaciju mira (PIC),svim ambasadama, ame-ri~koj administraciji, OHR-u, CIK-u, kao i svim ostalimrelevantnim institucijama uBiH i svijetu.
 F. K.
- Niko nije rekao da suljekari najkorumpiraniji ijedini problem u na{ojdr`avi. Naprotiv, smatramoda je zbog izoliranihslu~ajeva mita u zdravstvuu javnosti stvorena perce-pcija da su oni najkoru-mpiraniji u dru{tvu. Nemislimo tako i zato `elimoovakvim porukama elimi-nirati pojedince koji baca-ju ljagu na cijelu profesiju- isti~e Arapovi}.
Ljekari nisu jedini problem
 Arapovi}: Slanje poruke pacijentimaTomi}: Hrvati nisu jedini koji  su se potpisivali  E{ton: Poja~ati pomo}
Sastanak ministara vanjskih poslova
EU poziva politi~are uBiH da se dogovore
Sari}: Podsje}a me na holokaust 
Projekt „Stop majorizaciji Hrvata u BiH“
Vi{e od 100.000 ljudi ve} potpisalo peticiju
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,22. februar/velja~a 2011.
3
U arapskim zemljama prote-klih dana zaista grmi. I ne samoto. Utjecajni svjetski politi~ki ce-ntri, u kojima je gra|anski revo-lt kroz uli~ne proteste stvarvi{edecenijske tradicije, te{ko semire s time da je u ovom globa-lnom selu „prepisivanje“ de-mokratije - prema diktatu mase- izmaklo njihovoj kontroli.Ako je reakcija SAD za boljepoznavaoce strate{kih sferaVa{ingtona o~ekivana, onda jeEvropa najtu`niji primjer togodnosa prema potresima iz ara-pskog svijeta.Italijanski ministar FrankoFratini (Franco Frattini) ju~erzaklju~uje da Evropa ne trebaizvoziti svoj model demokrati-je, pripisuju}i aktuelna de{ava-nja u bliskoisto~nom regionu za-dr`anim pravima Stare dameili Zapada op}enito kada je rije~o osnovnim ljudskim pravima.Zvani~ni Rim negoduje zapr-avo iz straha od masovnog pri-liva izbjeglica koje ve} danimaokupiraju obale Italije, ali i iz re-agiranja drugih dr`ava jasno jeda se svijet s novonastalom situ-acijom bavi iz sitnointeresnih vi-zura.To bi se u kona~nici mogloosvetiti svima, jer je u ovom mo-mentu krajnje nezavidno pro-gnozirati gdje bi ovom nezado-voljstvu mogao biti kraj. Upra-vo stoga, jedinstven odgovor idjelovanje na osnovu jednakopr-avnih principa, od Pariza doManame i Va{ingtona do Tripo-lija nu`an je za o~uvanje ne sa-mo regionalne stabilnosti negoi svjetske.Nosioci ovih pobuna u Tu-nisu, Egiptu, danas Libiji, Jo-rdanu, Jemenu, Maroku - ma-hom je to mladi svijet - blje{ta-va svjetla nade i `ivota dosto-jnog ~ovjeka vi{e ne `ele gleda-ti negdje u daljini, ve} u vlasti-tom dvori{tu.Globalno umre`avanje pu-tem popularnih internet-strani-ca pribli`ilo je kutke svijeta je-dno drugome i potralo one po-liti~ki zacrtane nevidljive grani-ce na razvijeni i nerazvijeniblok u {irem kontekstu dakakood onog industrijskog.Demokratija nije ne{to za{ta treba moliti u Briselu. To susvijetu poru~ili Arapi ovih dana.[to se prije ta poruka ispravnoshvati, bolje za sve.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakogdana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“  ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 159.842 posjete.
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
      
C
 Pitanje:
 Ho}e li se obistiniti predvi|anja Centra za sigurnosne studije (CeSS) prema kojima }e BiH postati crna rupa na svjetskoj politi~koj mapi?
Obistinit }e se predvi|anjada }e BiH postati crna rupana svjetskoj politi~koj mapi
AB
A) DA 65,66%B) NE 33,33%C) Ne znam 1,01%
Grupa „Svi na ulice“, koja jekao izraz nezadovoljstva gra|ananeradom politi~kih struktura uBiH prije nekoliko dana pokrenu-ta na dru{tvenoj mre`i Facebook,ju~er je iz sata u sat dobivala hilja-de novih ~lanova, pa ih je do 17 sa-ti brojala vi{e od 11.200, a me|unjima je i veliki broj uglednih ja-vnih li~nosti.
Narodna revolucija
Imaju}i na umu da su aktuelnenarodne revolucije u arapskim ze-mljama, koje su rezultirale svrga-vanjem dugogogi{njih lidera i di-ktatora s vlasti, tako|er potekle sinterneta, na{i sagovornici u opo-zicionim strankama smatraju da jeova akcija pokazatelj da bi i poli-ti~ari koji ve} 20 godina vladajuna{om zemljom uskoro mogli bitibiti uklonjeni s pozicija.Predsjednik BOSS-a MirnesAjanovi} smatra da su ZlatkoLagumd`ija i Sulejman Tihi} uprotekla ~etiri mjeseca jedinouspjeli pokrenuti savjest kodgra|ana.- Revolt putem akcije „Svi naulice“ je njihov jedini pozitivan re-zultat. O~ito da je radikalizacija bo-rbe za li~ne i strana~ke interese ko-na~no probudila gra|ane, i to nana~in da bosanske faraone moramoukloniti s pozicije nakon 20-go-di{nje vladavine - kazao nam jeAjanovi}.On potcrtava da bezvla{}e kojeje na sceni koristi samo krimina-lnim grupama i profiterima kojisvakodnevno pove}avaju cijeneosnovnih `ivotnih namirnica.- Bosanski mubaraci morajuoti}i s vlasti. Izlazak na ulice jedi-ni je na~in borbe za prava gra|ana- zaklju~uje Ajanovi}.Nermin Pe}anac, predsjednikSDU-a BiH, smatra da trenutnoakcija iz virtuelnog ne}e prije}i ustvarni svijet, ali da }e se to u bu-du}nosti sigurno desiti. Ka`e da ve-liki broj ljudi koji su se priklju~iligrupi „Svi na ulice“ treba zabrinu-ti aktuelnu vlast, odnosno strankepobjednice na oktobarskim izbor-ima.
Pu}i }e kad-tad
- BiH vi{e ne mo`e izdr`ati sovolikim stepenom kriminala ikorupcije, pogotovo instituciona-lne. I u Bosni }e kad-tad pu}i, do}i}e do otvorenog nezadovoljstvagra|ana. Vrlo je bitno da se stvarakriti~na masa koja mo`e pokrenu-ti lavinu promjena u BiH, {to neodgovara ovima koji su u vlasti ikoji se `ele igrati izbornim rezulta-tima - ka`e Pe}anac.Azra Had`iahmetovi}, posla-nik Stranke za BiH u ParlamentuBiH, ka`e da ovakva akcija ukazu-je na op}e nezadovoljstvo i proble-me gra|ana.- Akcija ukazuje i na iznevjer-ena o~ekivanja, ali nisam sigurna{ta se akcijom mo`e posti}i - ka`eHad`iahmetovi}.
 B. TURKOVI]
FACEBOOK
Grupu podr`ale hiljade gra|ana i opozicija
U BiH se sprema
„Svi na ulice“
Radikalizacija borbe za li~ne i strana~ke interese kona~no je probudila gra|ane BiH
U Savezu za bolju budu}nostBiH, najve}oj opozicionoj stranciu BiH, potcrtavaju da Bosnom iHercegovinom, naro~ito Bo{nja-cima, neuspje{no i jalovo vladajupoliti~ari koji su od 1990. na vla-sti i odlu~uju o budu}nosti ove ze-mlje. Ekonomska situacija je ka-tastrofalna, a ve} je sada jasno daod prosperiteta, zapo{ljavanja,borbe protiv siroma{tva i dr`avnemafije nema ni{ta.- U tom smislu, predsjednikSBB BiH Fahrudin Radon~i} po-ziva gra|ane, ali i vi{e od 5.000 pr-ijatelja sa svog Facebook profila dapodr`e inicijativu kako bi kolekti-vni mubaraci saznali {ta javnostmisli o njima i velikoj izbornojplja~ki koja je po~injena na okto-barskim izborima nad SBB BiH,koji je jedini ponudio ekonomskii poli~ki program izlaska iz krizei istinskog obra~una s dr`avnomi privatizacijskom mafijom - na-vode iz Pres-slu`be SBB BiH.
Narod }e kazniti bosanskemubarake zbog siroma{tva,lopovluka i izborne kra|e!
 Radon~i}: Podr{ka inicijativi 
 Jedan od administratora u po-stu na zidu grupe napisao je da jeSafetu Kurtovi}u, osniva~u grupe„Svi na ulice“, ju~er tokom danastiglo bezbroj prijetnji, kako od sa-mog vrha uprave dr`avnih insti-tucija tako i od kriminalnog mi-ljea koji slu`i vlastodr{cima.Uprkos prijetnjama, Kurto-vi} je ju~er, izme|u ostalog, na Fa-cebooku napisao:- I upamtite dobro ono najva`ni-je, mladost je mladost, njena je na-cija mladost, njeno je ime mladost,njeno je prezime mladost, pred Bo-gom je jedna, budu}nost je njena, za-to mladost balkanskih dr`avaMORA da se otrgne od svih koji je~ine nesretnom i vrati samoj sebi,ZAJEDNO, HRABRO, jer nije ni{tai nikom kriva, upravo... zatoIZLAZAK NA ULICE mladih pr-otiv svih koji je poni`avaju i uni{ta-vaju njenu sada{njost i budu}nost...
Prijetnje osniva~u grupe
Veliki broj ~lanova za kratko vrijeme Pe}anac: Kriti~na masa Ajanovi}: Ukloniti  bosanske faraone Had`iahmetovi}: Iznevjerena o~ekivanja
 Pi{e: Svjetlana SALOM (svjetlana
 
 avaz.ba)
Granice arapskeuli~ne revolucije
Demokratija nije ne{to za {ta treba moliti u Briselu.To su svijetu poru~ili Arapi ovih dana

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ida Konjicija liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->