Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
70Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nota Padat oumm3203 Ethics-edisi imann9969

Nota Padat oumm3203 Ethics-edisi imann9969

Ratings: (0)|Views: 3,570|Likes:
Published by syreef

More info:

Published by: syreef on Feb 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2014

pdf

text

original

 
Nota Padat Etika Profesional – 
edisi imann9969 
 
imann9969@yahoo.com
Bab 1 Moral Reasoning and EthicalTheory (Taakulan berprinsip moral danTeori Mengikut Etika)The Meaning of Ethics (Makna Etika)P
rinsip kelakuan individu yang bolehditerima dari segi akhlak sama adaperbuatan tersebut betul atau salah dantidak serupa untuk setiap individu.
The Meaning of Professional Ethics(Makna Etika Profesional)P
rinsip moral sesuatu kumpulan yangdibuat untuk mengawal prestasi merekadalam menjalankan tugas megikut nilai danamalan profesional serta bertindakmengikut etika yang ditentukan.
The Formation of Individuals Ethics(Faktor Pembentukan Etika Individu)(1) Pengaruh keluarga
(Family Influence) – Etika ibu bapa yg baik akan diikuti olehanak dan sebaliknya.
(2) Pengaruh rakan
 (Peer Influence) – Utk lihat peribadiseorang, lihatlah siapa rakan mereka(pepatah)
(3) Pengalaman hidup
(Life Experience) – Sekiranya pencuri dihukum keranamencuri, maka beliau akan mengetahuimencuri merupakan satu kesalahan.
(4) Nilai peribadi dan prinsip moral
 (Personal Values and Morals) –Seseorangyg mementingkan pangkat dan kedudukansering bertindak berdasarkan untung tanpamengira kesannya terhadap orang lain.
(5) Faktor keadaan
(Situational factors) – Seorang peniaga boleh mengubah penyatakeuntungan perniagaan untuk menipucukai.
Pandangan tentang etika
(The views ofethics)
(1) Utilitarian
(Kemudahan) - Suatukeputusan untuk kepentingan majoritiwalaupun tindakan tersebut sama adabetul, patut atau baik beri kesan burukpada sebahagian kecil. Perlu kenalpasti:(a) Siapa yg terjejas secaralangsung dan tidak langsung (Who aredirectly and indirectly affected).(b) Apa untung dan keburukan ygdialami mereka (What benefits and harmsthey would experience). (c) Berapalama kesan tersebut berlanjutan (How longthese effects would last).
(2) Golden Rule
(Aturan Emas) – Menurutagama kristian ; Lakukan pada org lainsepertimana kita nak orang lakukan padakita. (“do to others as you would have themdo to you”).
(3) Kantian/Rights
(Kantian/Hak) – 
Immanuel Kant
percaya moral merupakansesuatu yang universal dan setiap orangada hak yang tertentu. Antaranya:(a)
The right of free consent
(Hakpenyetujuan percuma) Setiap orang berhakuntuk dilayan sekiranya mereka setuju danbersedia untuk dilayan.(b)
The right of privacy
(Hak untukbersendirian) Setiap orang berhak untukmelakukan, mendedah atau merahsiakankehidupan peribadi.(c)
The right of freedom of conscience
 (Hak untuk kebebasan menyuarakan suarahati) Setiap orang berhak untuk tidakmelakukan sesuatu sekiranya melanggarprinsip moral mereka selagi tidakbertentangan dengan pandanganmasyarakat.(d)
The right of freedom
(Hak untukkebebasan)Setiap orang berhak mengkritiksuatu etika organisasi secara berhemat,selagi kritikannya tidak mencabuli hakindividu di dalam organisasi tersebut.(e)
The right of due process
(Hak processberpatutan )Setiap orang berhakdibicarakan dengan adil sekiranya hakmereka dicabuli.Di dalam kantian/rights, sesuatu tindakanadalah betul apabila ia meminimumkanpencabulan hak.
(4) Enlightened Self-Interest
(Menyedarkan Kepentingan Diri)Walaupun kepentingan diri menjadi satukeutamaan, kesejahteraan masyarakatmasih diambil berat dalam melaksanakantugas. Cth jurutera proton yang bekerjadengan kepakarannya bukan sahaja untukmemperolehi gaji bahkan kereta yangdihasilkan memberi manafaat kepadapengguna. Suatu tindakan adalah betul darisegi akhlak jika ia memberikan keuntunganindividu tanpa memberi kerugian dan,sekira perlu meminimumkan sebarangkeburukan terhadap orang lain
Normative Philosophy and EthicalRelativism
(Falsafah normatif danRelativisme Mengikut Etika)
 
Kajian tentang pemikiran yang betul dankelakuan mengikut norma .
Ethical Theory
(Teori mengikut etika)
 
Segala tindakan kita dalam komunitidisempadani dengan konsep betul dansalah yang memerlukan analisis danpertimbangan dalam membuat keputusanatau tindakan dan bukan satu kekurangansekiranya kita telah mencuba tetapitindakan tersebut kurang tepat kerana tiadasatu pun sistem etika yang sempurna tetapiterdapat 5 sistem yang sering digunakan:
 a) Eternal Law
(Undang-undangAbadi/kekal)- Undang-undang Agama tidak berubahdan sah selama-lamanya.- Tiada syarat atau ketetapan yang tepatmemperlihatkan kebenaran.- Setiap agama mempunyai standard moralyang berbeza untuk penganutnya- Standard berbeda antara kumpulan yangberlainan walaupun menganut agamasama.- Tidak dapat dilaksanakan secarauniversal.
b) Utilitarianism (kemudahan)
- Merupakan suatu keputusan atautindakan untuk kepentingan masyarakatmajoriti-Sukar menentukan manfaat untukmasyarakat kebanyakkan.- Tidak ada satu kaedah yang dapatmenentukan sama ada tindakan/keputusanyang dilakukan adalah “betul”, “baik” atau“wajar”.- Sukar untuk mengimbangi manfaat yangdiperolehi oleh masyarakat majoriti denganpengorbanan masyarakat minoriti.
c) Universalism (sejagat)
- Menyatakan niat/maksud yang tersirat didalam membuat sebarangkeputusan/tindakan adalah penting- Keputusan tersebut dikira betul, tepat danbaik sekiranya semua orang yangmengalami masalah serupa melakukantindakan yang serupa seperti yang kitalakukan. - Terlalu bergantung kepadaperkiraan niat seseorang.- Sukar mengukur kepentingan terhadapkewajiban atau tanggungjawap seseorangindividu.- Adalah sukar untuk melayan kehendakorang lain kerana sebahagian dari kita akanmemikirkan kehendak diri sendiri.d)
Distributive Justice Teory
(Teori AdilPembahagi)- Keutamaan keadilan menjadi panduanmembuat keputusan dan mengambiltindakan yang dijangka memberikan faedahkepada semua anggota masyarakat- Keupayaan/usaha individu diabaikan/ tidak diendahkan.- Sebarang cadangan amat bergantungkepada kerjasama sosial keseluruhannyauntuk membekalkan faedah/keuntunganekonomi dan social.e)
Personal Liberty Theory
(TeoriKebebasan Peribadi)- Keutamaan kebebasan mejadi panduanmembuat keputusan dan mengambiltindakan yang akan menyebabkan semuaorang akan mendapat manfaat dankebaikannya.- Ia berdasarkan satu definasi kebebasanyang sempit yang menghadkan hak negatifuntuk tidak mengalami gangguan daripadaorang lain
Perbandingan Utilitarianisme danUniversalismUtilitarianism Universalism
Menekankan kepadakesan/keputusan/akibatdari sesuatu tindakandan bukannya niatindividu tersebutMenekankan kepadaniat individu yangmelakukan tindakanatau membuatkeputusan.Sesuatutindakan/keputusandikira
betul
sekiranyamembawa manfaatkepada orang.Dianggap
salah
sekiranyamembahayakan atauencederakan orang lainNiat yang baiksering kalimembawa kepadakebaikan.Sekiranyatindakan/keputusantersebut akanmemberikan manfaatkepada majoritymasyarakt maka dikirabaikMendahuluikepentingan oranglain dari kepentingansendiri.
Bab 2 Moral And Social Responsibility(Moral dan Tanggungjawab Sosial)
 
Conditions for Moral Accountability andLiability
(Keadaan dalam TanggungjawabMoral)
 (1) Knowledge and Freedom
 (Pengetahuan dan Kebebasan)Seseorang itu bertanggungjawab atasperbuatannya dengan kerelaan hati tanpapaksaan fizikal dan psikologi.
(2) Ignorance
 (Kedunguan/kebodohan/ketidaktahuan)Alasan ketidaktahuan hanya bolehdigunakan apabila sesorang tidak bersalah.Ini berlaku apabila seseorang tidakmemahami hukum alam yang terjadi atautidak dapat menerima semua yangmunasabah yang dapat dijangka akibatdaripada perbuatannya
(3) Coercion
(penggunaan kekerasan )Pegawai bank yang menjaga kaunter yangmana menyerahkan sejumlah wang tunaiyang ada di dalam laci kepada perompak
 
Nota Padat Etika Profesional – 
edisi imann9969 
 
imann9969@yahoo.com
bersenjata adalah jelas tidak bersalah darisegi moral di dalam melesapkan hartabank.
“Tanggungjawab moral” (moralresponsibility)Def:
Seseorang secara moral bolehdipertanggungjawabkan terhadap tindaktanduk mereka, sekiranya merekamengetahui tindakan yang dibuat adalahdengan kerelaan hati dan tanpa sebarangpaksaan secara fizikal mahupun psikologi.
 Perbezaan (material coorperation) danformal coorperation
(kerjasama formal)dibawah Natural Law
FormalcoorperationMaterialcoorperation
Seseorang menjadirakan sekerja yangsecara sukarelauntuk melakukanperbuatan yangsalah, denganmengizinkan danmembenarkankejahatandilakukan. Formalcooperation tidakpernah dapatditentukanwalaupun denganketakutan yangamat sangatIa bermaksudseseorang dimintauntuk melakukansuatu tindakanyang masuk akal(logik), tidak jahatpada amnya, tetapipada akhirnya iasecara tidaklangsung telahmembantu orangtersebut untukmelakukan sesuatutindakan yang padahakikatnya adalahsalah.
Era tanggungjawab sosial
 a)
The Entrepreneurial Era
(EraPerindustrian)Berlaku lewat 1800 an. Masa ini industrimengumpul keuntungan. Masa era ini,semua industri adalah kecil.b)
The Depression Era
(EraKemelesetan)Berlaku pada tahun 1900, masa iniorganisasi besar telah mendominisasiekonomi US. Orang awam telah mengkritikorganisasi kerana melakukan aktivitikewangan yang tidak bertanggungjawabsehingga berlakunya keruntuhan pasaransaham pada tahun 1929.c)
The Social Era
(Era Sosial)Wujud pada tahun 1960an dan ketidakketentraman sosial. Ini kerana organisasibesar telah didakwa mempromosikanpeperangan di Vietnam. Empat kesatuanhak pengguna telah menyatakan pendirianmereka kepada Presiden John Kennedymengenainya.
Pendapat mengenai tangunggjawabsosial
 
Bersetuju Tidak bersetuju
- Membantuproblematic(merupakanpersoalan) business- Syarikat jugaanggota masyarakat- Sumber bisnisselalunya bolehmembantumenyelesaikanmasalah- Tanggungjawabsosial boleh tambahkeuntungan- Keuntungan adalahobjektif perniagaan- Penglibatan didalam aktiviti sosialmemberikan syarikattersebut kuasa yangbesar- Kemungkinanberlaku confict ofinterest- Kepakaran yangkurang di dalammengurus aktivitisosial
Cara kerajaan mempengaruhi organisasi
d)
Direct Regulation
(Peraturan secaraterus) – Memperkenalkan danmelaksanakan undang-undang danakan tubuhkan agensi yang akanmengawasi dan mengawal aktiviti-aktiviti tertentu.e)
Inderect Regulation
(Peraturan tidaklangsung) – Secara tidak langsungmempengaruhi cara organisasitersebut membelanjakan wang merekamemelalui cukai, sama ada melaluiinsentif mahupun subsidi.
Cara organisasi mempengaruhi kerjaan
.a)
Personal Contact
(Hubunganperibadi) – Hubungan peribadi dan jaringan perniagaan.b)
Lobbying
– Mempengaruhi pembuatundang-undang oleh pihak individumahu pun kumpulan tertentuc)
Political Action Committee
 (Tindakan komiti politik) – Sumbangwang kpd ahli politik untuk kempen.d)
Favours
(keramahan) – Bergantungkepada keramahan untukmendapatkan sokongan
Cara organisasi untuk melaksanakantanggungjawab sosial(1) Legal compliance
(Mematuhi Undang-undang) – Organisasi patut mematuhiundang-undang.
 (2) Ethical compliance
(Mematuhi Etika) – Ikut etika yang biasa boleh diterimamasyarakat
(3) Philanthropic giving
(Suka menderma) – Beri sumbangan/dana dlm programkebajikan
 
Natural Law
, alasan paksaan hanyaboleh digunakan di dalam kes dimanaketakutan berlakunya kemusnahankebebasan seseorang di dalamkerelaan melakukan tindakan tersebut.
 
 
Kerjasama Cooperation
bermaksudtindakan yang dilakukan adalahbermoral pada asasnya, tetapi oranglain telah menggunakannya untukmelakukan perbuatan tidak bermoral.
 
 
Kerjasama Formal
bermaksudseseorang melakukan tindakan tidakbermoral, bermaksud moral yangsalah dan beliau bekerjsamamelakukan perbuatan jahat secaramoral.
 
 
Kerjasama material
adakala bolehdijustified sebagai alasan yang baik,biasanya di dalam kepentingan diri.Tetapi kerjasama formal di dalammelakukan kejahatan tidak pernahdiizinkan.
 Bab 3: The Nature of Ethics in ModernBusiness (Etika di dalam perniagaan alafbaru) Etika dalam pengurusan
 Masalah di dalam pengurusan/pengelolaankerana konflik di antarakeuntungan/prestasi syarikat dengantanggungjawab/prestasi sosial. Cth:Pengurangan pekerja di dalam sesebuahsyarikat boleh menjimatkan kos danmenaikkan keuntungan tetapimenyebabkan ramai akan menjadipenganggur.
5 masalah etika di dalampengurusan:(Akibat dari keputusan yangdibuat)
a)
Akibat berpanjangan
 – Sebarangkeputusan yang dibuat akanmemberikan kesan yangberpanjangan kepada masyarakat.Sebagai contoh, pengeluaran produktidak selamat akan mengancamnyawa individu.b)
Mempunyai berbagai pilihanaltenatif
– Berbagai pilihan alternatifperlu dibuat/dirancang apabilamembuat sebarang keputusan ataupilihan etika.c)
Mempunyai akibat yang banyak
 (bercampur aduk) – Keuntungan dankerugian sosial serta juga pulangankewangan dan perbelanjaan seringkali berkait dengan pilihan alternatifetika yang dipilih.d)
Mempunyai akibat yang tidak pasti
  – Akibat dari sesuatu keputusan ataupilihan etika yang diambil tidak dapatdipastikan.e)
Mempunyai impak peribadi
– Keuntungan dan kerugian sosial serta juga pulangan kewangan danperbelanjaan sering kali berkaitdengan impak peribadi di dalampilihan alternatif etika yang dipilih.
Mekanisma menganalisis permasalahanetika di dalam pengurusan
a)
Analisis Ekonomi
– Teori Makro danMickro ekonomi bergantung kepadakeadaan pasaran terbuka, perbekalandan permintaan seharusnya bolehmembantu di dalam sebahagianpemasalahan etika .b)
Analisis Undang-undang
– Sekiranya masalah etika menjaditerlalu besar, undang-undang bolehdigunakan untuk menguruskanmasalah ini.c)
Analisis Etika
 – Dalam suasananormative philosophy, setiap orangmempunyai dasar pemikiran di dalammasyarakat dan bertindak pada prinsipyang sama, kemudianrakan/sekumpulan di dalammasyarakat mestilah mendapatlayanan yang adil.
Contoh masalah etika di dalampengurusan(1) Paras Harga
(Pricing Level) – Turunnaik harga barangan adalah masalah asasekonomi tetapi ia memberikan impakkepada masyarakat
 (2) Mesej Pengiklanan
(Advertisingmessages) – Kebenaran dan penipuanterhadap mesej pengiklanan haruslahdianalisis untuk membuang keraguan didalam minda masyarakat, akibat yang tidakpasti, uncertain
(3) Promosi Produk
(Product promotions) – Ini adalah agenda pengiklanan.Masyarakat tidak sepatutnya dipengaruhisecara negatif mesej promosi yangdiiklankan.
(4) Persekitaran Kerja
(Working Condition) – Persekitaran tempat kerja mestilahconductive/sesuai
(5) Perkhidmatan Pelanggan
(CustomerService) – Pelanggan mestilah diberikeutamaan di dalam urusan perniagaan.
Bab 4 Managerial Ethics and the Rule ofLaw Penggunaan Undang-undang dlmmembuat keputusan
Undang-undang adalah satu set peraturanyang dibina oleh masyarakat untukmenguasai/mengawal kelakuan di dalammasyarakat tersebut. Oleh itu kita perlumerujuk kepada undang-undang apabilakita menghadapi dilema etika di dalam
 
Nota Padat Etika Profesional – 
edisi imann9969 
 
imann9969@yahoo.com
sesuatu organisasi apabila memilih antaraprestasi ekonomi dan prestasi sosial.Biarkan undang-undang menentukansegalanya kerana masyarakat telahmembina satu set peraturan yang dibuatsecara kolektif (berkumpulan) oleh anggotamasyarakat tersebut mengenai tindakandan kelakuan yang harus dibuat dan iaakan memberi kesan kepada kebajikanterhadap masyarakat tersebut.
Mengimbangi prestasi ekonomi dansosial
Retrenchment (Pemberhentianpekerja) – Berhentikan pekerja utkatasi kerugian.
Menghapuskan perkhidmatan orangtengah – Cth dell jual komputer terustanpa lalu org tengah
Menjual terus produk tersebut kepadapengguna terakhir.
Undang-undangDef
: Undang-undang adalah satu setperaturan yang konsisten yang dibuat olehmasyarakat untuk mengawal kelakuanmasyarakat dan telah diterbitkan(published), diterima (generally accepted)dan dikuatkuasakan.
Ciri Undang-undang
 
Consistent (Konsisten)
– tiadabantahan di dalam peruntukkan
 
Universal (Menyeluruh)
– dapatdipakai oleh semua orang yangmenghadapi keadaan/situasi yangsama
 
Published (Diterbitkan/dicetak)
– ditulis, dicetak dan dapat dicapai olehsemua orang
 
Accepted (Diterima)
– biasanya dipatuhi oleh masyarakat
 
Enforced (Dikuatkuasakan)
– Langgar undang-undang, berjayadibuktikan , terima hukuman.
Proses Pembentukan Undang-undang
 
Proses Individu
- Proses inimelibatkan pendirian norma individu(individual norms), kepercayaan(belief) dan nilai (values) di dalamundang-undang
 
Proses Kumpulan
– Setiapmasyarakat mempunyai latarbelakangatau persekitaran yangmengabungkan nilai ajaran agama,tradisi budaya, kedudukan ekonomi,pembangunan teknologi, organisasisosial, Politik
 
Proses Sosial
– Perubahan di dalamnorma (norms), kepercayaan (belief)dan nilai (values) akan memberikankesan yang ketara di atas undang-undang
 
Proses Politik
– Wakil yangdilantik/dipilih dengan rasmi adalahbertanggungjawab untuk membuatrumusan mengenai undang-undang didalam sistem yang diwakili.
Bab 5 Kod EtikaDef:
Norma (kebiasaan) dan kepercayaanyang dipegang oleh sesebuah organisasi.
Kod-kod Etika
Norma Norma adalah standardperlakuan; cara bagaimanapegawai atasan mahukakitangannya bertindak bilaberhadapan dengan situasitertentu.- Contoh norma dalam etikaialah:Pekerja syarikat tidakdibenarkan menerima hadiahperibadi bernilai lebih RM 25- Dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang negatifKepercayaan- Cara berfikir yang dikehendakioleh pegawai atasan padakakitangan terhadap tugas.- Dinyatakan dalam bentukyang positif.Contohnya:“Tanggungjawab utama kitaialah para pelanggan”
5.2 Jawatan Ombusman
Ombusman ialah seorang yg ditugaskanuntuk memberi kaunseling kepada pekerjalebih muda mengenai hal-hal berkenaanmasalah kerjaya, kesukaran yang dihadapiorganisasi dan isu-isu etika.
5.3 Punca-punca Kelakuan TidakBeretika
Pembahagian struktur dalam organisasimewujudkan pembahagian kuasa; bidangkuasa untuk produk, pasaran danperubahan dalam proses diberikan kepadapengurus-pengurus bahagian, yang secaratidak langsung dipertanggungjawabkan keatas prestasi ekonomi.
Kesannya
 (1) hubungan antara bahagian tidak dapatdimanfaatkan sebagai asas kepadaekonomi kerana persekitaran berbezadalam setiap bidang.(2) Pengurusan korporat dalampembahagian kuasa mempunyai sedikitkawalan ke atas bahagian-bahagian lain
5.4 Pembangunan Sistem PerancanganBaru
Sistem Perancangan General Elektrik (GE)Kaedah perancangan strategi dikenalisebagai ‘portpolio model’ kerana ia menilaisetiap unit proses pasaran dalam syarikatsebagai satu pelaburan yang bolehditingkatkan, dikekalkan atau dikurangkanmengikut masa.Unit-unit produk – pasaran – proses di GEdiistilahkan “Strategik Business Unit” atauSBU. Ia mengandungi bahagian-bahagianproduk yang berkaitan dan bersamamempunyai keupayaan untuk bersaingdalam industri melalui Strategi yang telahdijelaskan.Pengurusan korporat akan mampumengawal persaingan dan mengarahstrategi menerusi peruntukan sumberdengan cara menggunakan modalperancangan korporat dan bukannyaproses belanjawan modal. 250 bahagianproduk yang disentralisasikan di GE telahdigabung menjadi 73 unit strategic businessyang separa berpusat.Prinsip yang mendasari modelperancangan korporat separa berpusatyang dibangunkan oleh GE ialah setiap“SBU” berbeza dari 2 dimensi:
Daya terikan industri tersebut
Kekuatan syarikat dalam industritersebut.
Bab 6 The Moral Dimensions of an Economic System
(Prinsip Dimensi suatusistem Ekonomi)
Strategi memotivasikan dan memuaskanhati para pekerja
1. Menyediakan latihan sama ada didalam dan di luar waktu kerjakepada para pekerja mereka.2. Memberi maklumbalas sekiranyamutu kerja pekerja merekadidapati berkesan.3. Membenarkan mereka (pekerja)mengambil bahagian dalammembuat keputusan yangberkaitan dengan struktur danobjektif kerja mereka .4. Menyediakan peluang kepadamereka untuk naik pangkat.5. Menyediakan suasana kerja yangselamat untuk mereka berkerja.
Kebebasan dalam sistem kapitalis
- Hak untuk
 
menggaji tetap, hanya utkpekerja yang dapat memenuhi tuntutanperniagaan dan beroperasi secaraberkesan pada keuntungan yangmemuaskan- Hanya mengambil pekerja yangmempunyai pendidikan, kemahiran dankewibawaan yang layak untukmelaksanakan sesuatu operasi perniagaantersebut.
Andaian dalam ekonomi kapitalis:
1. Pilihan hidup dipilih sebebasnya olehanggota-anggota masyarakat sama adamelalui proses demokrasi atau melaluikontrak sosial yang tersembunyi.2. Masyarakat yang terus hidup dalamsistem ini tanpa bantahan secara politik,secara tidak langsung menunjukkanbahawa mereka memilih sistem ekonomitersebut (yang berbentuk kapitalis).3. Kebebasan majikan mengupah danmendapatkan pekerja yang layak sahajabermaksud tiada seorang pun ahlimasyarakat yang boleh menuntut secaramoral ke atas sebarang pekerjaan
 
tertentuyang ditawarkan di dalam sektor swasta.
 
AffirmativeActionPreferentialTreatmentPekerjaan danpeluangkenaikan pangatterbuka kepadasemua tanpamengira jantina,bangsa, agana,umur dansebagainyaJuga dikenalisebagai ‘SettingQuotas’ – menetapkan kuota,amalanmengutamakanmenggaji ataumenaikkan pangatindividu darikelompok kaumminoriti berbandingindividu dari kaumbukan minoriti.
6.1.4 Wages (Upah)
Upah/gaji pekerja biasanya ditentukan olehpasaran dan ia bertujuan untuk menarikminat orang untuk menjadi pekerja ataupununtuk mengekalkan pekerja yangberkebolehan.
6.15 Equal Pay for Equal Work
(Upah yang sama untuk kerja yang sama)
Konsep ‘upah
yang sama untuk kerja yangsama’ telah diterima pakai sebahagian dariundang-undang buruh Amerika Syarikat.Pekerja yang melaksanakan satu jenispekerjaan yang sama mestilah mendapatgaji yang sama kecuali didapati sesetengahdaripada mereka dapat melaksanakan kerjamereka dengan lebih pantas atau lebihcekap kerana mereka lebih

Activity (70)

You've already reviewed this. Edit your review.
umisabarina liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
rul7375 liked this
Kimlww Phoebe liked this
Mat Yie liked this
putih001 liked this
cikgubad31 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->