Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sallai János: A tolmácsolás pszichológiai megközelítése

Sallai János: A tolmácsolás pszichológiai megközelítése

Ratings: (0)|Views: 126 |Likes:
Published by Lilla Tatai
Sallai János: A tolmácsolás pszichológiai megközelítése
Sallai János: A tolmácsolás pszichológiai megközelítése

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Lilla Tatai on Feb 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2011

pdf

text

original

 
t5
S
aI
J
ar
Ll
e-ino
s
A
tolmácsoIás
szj.
ciro1
ó
ai
rne
gkö
?9'L-}-!É,
S€
Aszerző
mind.járt
aZelíjacrás
ele
n
*
f
e
jezibi-
zonyta}anságárt
a
rnben
je1zett
tá.rggya}
kapcso1at*
ban"
Van_eegyá.Ita}án
olyan,
hogy
a
tolmácsolás
pszichológiája?
}Iani:.pság
r
igerr
sok
ága
van
az
alkalmazottpszicho}óának,
de
1ő,
hogy
eseten-
kénttulzások
jelentkeziretnek.
A
to}nrácso1ás
pscho-
ája'
talán
csak
most.ran
kia}aku}óban"
B.e1jük'
hoBy
eZaZ
előad"ás
is segiteni
fogj
a
(nelszilárouIá-
sá.t,
annak
belárt,
hogy
a
to}mácsolássa},
a
to1-
mácsok
szer,rélyívet
elt1eniil
érdernes
pszicho-
ai
rnegkö
zel-itésben
íog1a.lko
ZT\L"
A
szerz.,ő
másik
ne}zsőge,
hogyal
nem
pszícho}ógusoknak,
h.anern
nyelvé
szekrle1g^,
nyelvt
aná-
rokna}<.'
tolrnácsoknak
kirrán
beszóini,igy
a.
szlikebb
köben
traszná1atos
pszíc}rológiai
szaktermino}ógiát
a
iebetőglratárajn
be1ü].
minímalj-záLnl-
sziikges,,
ug;ranakkor
a.
sz::.kszerügbő1
nem
}ehet
ensedni"
VégÜ-l
a
szer:ző
uto}só
problénrá.ja,
ho8y
_
r
nyel-lészés
pszicho]-ógus
hivatásszerüen-tolmács-
}cént
soSe
dolgozott,
csakvid.ebb,
alkalmi
toliná-
csolásokat
gzei't"
t'iínclezek
e1őre
bocsátása
nem
kíván
nentség
}enrri
aZ
e1őadás
híbíiira,
csupán
alrali6atóságjóindulatu
megórtét
szereiné
negnyerniezenaZeléggé
árat-
1an
uton
negtett
e1ső
sekhez"
jyz
e1őaclás
alapvetííen
áttekintőjellegü
(},iinyar
Belorucsev
R"li"
és
CSernov
G
"V"
mun}<áít
veszi
f
ígye-
lembe
1egnagyobb
sul}yal)
"A
szükséges
vizsgÉr}ato}<,
kutatások
eivér\zése,
majc.
publikáiásaia
jövő
fe1-
ad,ata"
i
=
i:
 
16
A
to1mács
'qlásr'ól
A
toImácso1ás aZ
1.gen
változatos
enberi
beszéd-
J*11',-|r^u77a.4^.|ar.]L.t.Ó7"T'1|-.]. 1)m.|1Il.ofl.ll|^nh\n7.fa.T|-
U
('VCNÜrlJ.Cj'-UE)U' ll! !v!Lr(''L] cl'J:|iU!Ji\'gUÍ'.v.LvLlwvuvrfJ9J-
venbeszőLő
szc:'óly
]zöt
biZT,ositja
a.
komrrr'Lniká-
ció.b
,
a
z'Lős
továbbitását
aZ
egyik
sztveL
a
ná.sikhoz"
A
tolrná.cso}ást
a
forditói
terréi<en-ysóg
egk Íajnaktekinthetj'Jk.A forditásfornái
}e-
hetnek:
írottkiindu]ó
nyel.rrőI
írobt
Vagy
szóbeli
lnye}vre.,
továbbá
szóbeIikiíndutó
nyc}vrő1
irott
vagy
szóbe}i
}nyelvre"
A
tolmácsolás
ezek
közül
a
szóbe1í
kiinduló
n;elvrő1.
ei
szóbe].í
}nyelvre
tor-
ténő
forcs(ajelen
etőad.ásban
főteg erről
van
sző),'í1letve
esetenrit
a.Z
írottkiíndulő
nye}vről
a.
szóbeIiinyelvretórtánőforcís"A
tolmácsoiásrót
beszó].ve
kierne}tenérdeklős-
retart sr:ntIlszíchoIógiaí
SZcns
zögbőL
a
toInácso-
1Á- m.jn+- f nl.,.)Í1 . r'nl
re
!'..ccry'-rő1-'li .cro rni ntpf n-
-Ld5L.]lllL, !U!.Yd.I.ic-|U9riUv!li|(avJ o.lL.L lJv!'(-ÚwlLl!]]U G Jv
lyamat
főszereplője
"
A
kottir,unircíós
foIyamatban
atolnács
negjelené_
sóvc}
a
k-onnurrikációs
tőny,,z(N
miniegy
negkettőződ-
nr.
k"
r+z
tlsíj
bcsdne}yzctber.,aho}
a
kbz}ús
A
nyel-
ven
íolyik, at
rősztvevő
aZ
adó
és
a.tolmács
raint
vevő
,a
násoc.ikbesdh.]'yzetben
'ilhola
)r-,jzs
B.
nvel
ven
f
ol
vi
k. a
ké.t'
sr'tvevő
n
to}nács
r'int
adó
ós
a
vevő,
a.
nzett"
A
tolnács
legfőbb
feiacata
rnc5taIálni
)'Z
első
bescjhelyzctben
az.rdó
z}é-
nek
ínvaríáns
inf
crnárcró
tésezteljut.batní
a
ve-vőhöz
a
sok
beszéc1he
1;r'ze
tben
"Eztörtánhet
aZ
lldó
zLővet
og;,'id.őben
(
szirrkr.on
tolinác
so1ás)
,i1-
-i
r'.tve
,,a7'
ad.ó
z1ése
után
(köve<
to}r:ácso1ás)
"
A
1
apró1
to}nát
so]-ársró1,
a
ki
sórő
tolmác
so1ásró1
most
rrr:m
nunk
szó}ni"
 
1f
A
tolltrácÉ
mu4Et]
}.gE-
jelj-en4.-o
]
Ato}mácsmunkátigenSZorosíclőbe1íkorlátok
kőzt
végzi.
lden
várirat
l
nel]
kósiiet,hisz
e^kkor
előbb
vagy
utóbb
rnerrthetetlenü}
1ernarac."
A
kiínduló
szöveg
csake$yszerhangke1'vj.ssz'atd"ezésrebbnreníncs
d
"
}xz
erősidőbe}i
köötsógge}függ
össze
'
hogy
a
tolrirács
rnunkája
során
segédeszközt
nerri
tud
használní,
rrem
zlret
utánaa
problematíkus
do}gok-
nak-azonnalke}Iclöntenie,rnegta}í;.1niaahe}}ig5
rnegoldást
"
J
avitásraníncs
r,róc1,,
anit
rnondott
,
azt
minden
érdei<e}t
ti.aliotta"
Atolriiacsmunkájáttovábbitényezőki-sbefolyá-
solják,pi"
a
1LlgkeElliilgéu;cr'
itja_e
a
kcrnrnunr-
kációsztvevőLt,
köztiikvan-e!vasy
egyedi.!}
do}go-
k
e8ÍízoLt
}i:ibinban;
miJ.yen
rséi<tetí
szo-nyok
közt
f
olyik
a
tolicsolás(p}" tulzott
melegben
ingerültsé$,
tjyarsabb
}rifáir.aclás
p
fel);azajszlntszínténnehezithetiamunkát(ii''ilizrlj,gépzaj'de
tulajd-onppcn
a
tolirác
s
sa
t
trzang
jaís
za
jkéntje-
1entkez,ík
a
beőrkező
szoveg
őszLe].ése
során).
Jc11egétten.tveatolrriírcso1ánkábbnrechani.:
k.Bq.,
nintalkotó
tcvókenysóg,
anel1'ben}<iernelt
je-}ent(ígeVanamegfe}einyelviszsógnek.}yzát-váltás
aZ
egyík
n-veJ.vrő}
a
kra
meglehetősen
automatí
zá.Lt
tekcn;rSég,
zrre
t}en
verbá}is
reak-
ciőa
közi'ő
verbásje].eire"Atartalrniszintrevaló
ál.tváltás
rnegriöre}i
e
tolrnácso}ásiroz
szi-ikséges
íclőt
,
QZ
azonban,
azentett
sZoros
íbelikorlá-tokmiatt
á}talábai]
nen
]-ehetsóges"
Tehát
a
tolmá.
cso1ás
nen
gondo]-::.ti,
nanen
íntuí+;iv-emociativ
szintentörtónik
a'uton
at:_záL1u
:szsógek
alapján'
anelynek
sorárn
e.Z
órtelnríszínt
a
lrontrol}
szerepét
tö}ti
be
"
Egy
rrásik
fclf
og:ás
szerint,
ioel}).el
aszerzőis
rokonsze
t\veZ,
a
toInácso1á.st
nnigyban
se
giti
aZ
adó

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->