Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa

Ratings:
(0)
|Views: 9,539|Likes:
Published by rleszka

More info:

Published by: rleszka on Feb 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2013

pdf

text

original

 
XVII  OGÓLNOPOLSKA  KONFERENCJA WARSZTAT  PRACY  PROJEKTANTA  KONSTRUKCJI
Ustro
ń
,  20
÷
23  lutego  2002 r.
Bogdan Garbarz
STAL ZBROJENIOWA
1. Wst
ę
p
Stal zbrojeniowa wytwarzana jest przez huty i zak 
ł
ady przetwórstwa hutniczego wpostaci pr 
ę
tów (tj. odcinków prostych) g
ł
adkich i
ż
ebrowanych, walcówki i drutu w kr 
ę
gachz powierzchni
ą 
g
ł
adk 
ą 
lub
ż
ebrowan
ą 
oraz jako siatki zgrzewane maszynowo z pr 
ę
tów lub zodcinków drutów. Wyspecjalizowane zak 
ł
ady przetwórstwa wykonuj
ą 
równie
ż
znormalizowane p
ł
askie i przestrzenne konstrukcje zbrojeniowe.Niniejsze opracowanie dotyczy g
ł
ównie tzw. zwyk 
ł
ych stali do zbrojenia konstrukcji
ż
elbetowych, to znaczy stali niestopowych i niskostopowych o nominalnej granicyplastyczno
ś
ci do 500 MPa oraz – w mniejszym zakresie – stali o podwy
ż
szonej odporno
ś
cina korozj
ę
i na dzia
ł
anie wysokich temperatur. Stale do zbrojenia konstrukcji spr 
ęż
onych s
ą 
tematem oddzielnego opracowania.Post
ę
p w technologii wytwarzania wyrobów stalowych do zbrojenia betonu by
ł
ukierunkowany w minionych kilkunastu latach na uzyskanie zwi
ę
kszonej wytrzyma
ł
o
ś
ci igranicy plastyczno
ś
ci, przy jednocze
ś
nie dobrej plastyczno
ś
ci i spajalno
ś
ci. Rozwójtechnologii walcowania i przetwórstwa hutniczego pozwala obecnie na uzyskiwanie
żą 
danego kszta
ł
tu i wymiarów wyrobów hutniczych z du
żą 
dok 
ł
adno
ś
ci
ą 
.Tradycyjna technologia wytwarzania pr 
ę
tów lub walcówki do zbrojenia betonu, polegana walcowaniu na gor 
ą 
co i naturalnym ch
ł
odzeniu w powietrzu po walcowaniu.Uzyskanie wysokiej granicy plastyczno
ś
ci pr 
ę
tów mo
ż
liwe jest przez zastosowanie jednej znast
ę
puj
ą 
cych technologii:
 
obróbka cieplna bezpo
ś
rednio po walcowaniu (przyspieszone ch
ł
odzenie), realizowanaz zastosowaniem jednej z nast
ę
puj
ą 
cych odmian umacniania cieplnego: TEMPCORE,QTB, THERMEX, TORSID lub TERMOCOIL;
 
walcowanie z regulowan
ą 
temperatur 
ą 
pr 
ę
tów ze stali mikrostopowych, np. zmikrododatkiem wanadu lub wanadu i niobu;
 
umacnianie na zimno pr 
ę
tów poprzez skr 
ę
canie, rozci
ą 
ganie i/lub nagniatanieu
ż
ebrowania.
 
2. Charakterystyka grup gatunkowych stali zbrojeniowych2.1. Stale niestopowe i niskostopowe stosowane bez dodatkowej obróbki
Gatunki stali niestopowych i niskostopowych stosowanych bez dodatkowej obróbki, uj
ę
te s
ą 
w normie PN-89/H-84023/06 „Stal do zbrojenia betonu. Gatunki”. Dla gatunków tej grupystali wykazuj
ą 
cych dobr 
ą 
spajalno
ść
, okre
ś
lon
ą 
warto
ś
ci
ą 
równowa
ż
nika w
ę
gla C
E
obliczonego wed
ł
ug wzoru (
1
) mniejsz
ą 
ni
ż
0,50, najwy
ż
sza mo
ż
liwa do uzyskania warto
ść
granicy plastyczno
ś
ci R 
e
wynosi ok. 360 MPa.
1
5)Cu%Ni(% 5)V%Mo%Cr (% 6)Mn(%)C(%C
E
++++++=
(
1
)gdzie zawarto
ś
ci poszczególnych pierwiastków podano w procentach masowych.Najcz
ęś
ciej stosowanym gatunkiem stali spe
ł
niaj
ą 
cym warunek C
E
<0,50 oraz
e
min = 355 MPa jest
1
8G2-b. Dalsze podwy
ż
szanie granicy plastyczno
ś
ci mo
ż
na uzyska
ć
poprzez zwi
ę
kszenie zawarto
ś
ci w
ę
gla i pierwiastków stopowych, co jednak powodujeobni
ż
enie plastyczno
ś
ci i pogorszenie spajalno
ś
ci. Przyk 
ł
adem jest cz
ę
sto stosowanygatunek 34GS, o granicy plastyczno
ś
ci
e
min = 4
1
0 MPa oraz dopuszczalnymrównowa
ż
niku w
ę
gla C
E
do max 0,59.
2.2. Stale mikrostopowe o podwy
ż
szonej granicy plastyczno
ś
ci
Podwy
ż
szenie granicy plastyczno
ś
ci, przy mniejszym wzro
ś
cie równowa
ż
nika C
E
ni
ż
wprzypadku stali niskostopowych takich jak 34GS, mo
ż
na uzyska
ć
metod
ą 
regulowanegowalcowania stali o zawarto
ś
ci w
ę
gla nie przekraczaj
ą 
cej 0,20 % z mikrododatkamipierwiastków o silnym powinowactwie do w
ę
gla i azotu, takich jak wanad i niob.Regulowane walcowanie polega g
ł
ównie na ustaleniu i dotrzymaniu obni
ż
onej w stosunkudo standardowej technologii temperatury ostatnich przepustów. Zawarto
ś
ci mikrododatkówstopowych nie przewy
ż
szaj
ą 
zazwyczaj 0,2 %. Zastosowanie tej technologii pozwalaotrzyma
ć
granic
ę
plastyczno
ś
ci na poziomie 500 MPa, przy dobrej plastyczno
ś
ci irównowa
ż
niku w
ę
gla C
E
poni
ż
ej 0,50.Gatunkiem stali pozwalaj
ą 
cym uzyska
ć
zbli
ż
one w
ł
asno
ś
ci do podanych powy
ż
ej, jest20G2VY-b z normy PN-89/H-84023/06.Przyk 
ł
adem nowoczesnej stali o wysokiej granicy plastyczno
ś
ci (powy
ż
ej 500 MPa) orazdobrej plastyczno
ś
ci i spajalno
ś
ci (C
E
< 0,48) jest gatunek 
1
6GV [
1
].
2.3. Stale umacniane cieplnie o wysokiej granicy plastyczno
ś
ci
Umacnianie cieplne jest obróbk 
ą 
ciepln
ą 
bezpo
ś
rednio po walcowaniu na gor 
ą 
co, polegaj
ą 
c
ą 
na intensywnym, krótkotrwa
ł
ym ch
ł
odzeniu powierzchni pr 
ę
tów po ich wyj
ś
ciu z liniiwalcowania. Podwy
ż
szenie w
ł
asno
ś
ci mechanicznych pr 
ę
tów uzyskuje si
ę
w wynikuzahartowania i samoodpuszczenia zewn
ę
trznej warstwy pr 
ę
ta i rozdrobnienia strukturyferrytyczno-perlitycznej w strefie
ś
rodkowej pr 
ę
ta [2].
 
Na przekroju poprzecznym pr 
ę
tówumocnionych cieplnie wyst
ę
puje uk 
ł
ad trzech stref (taki jak na rys.
1
), a mianowicie :
 
zewn
ę
trzna warstwa samoodpuszczonego martenzytu (rys. 2a),
 
przej
ś
ciowa warstwa struktury bainitycznej i mieszanej (rys. 2b),
 
 
ś
rodkowa strefa ferrytyczno-perlityczna (rys. 2c).Pr 
ę
ty charakteryzuj
ą 
si
ę
równomiernym rozk 
ł
adem wymienionych stref na ca
ł
ym obwodzie.Wyniki pomiaru g
łę
boko
ś
ci zahartowania i twardo
ś
ci (przyk 
ł
ady na rys. 3) wykaza
ł
y,
ż
epr 
ę
ty o tej samej
ś
rednicy posiadaj
ą 
zbli
ż
on
ą 
grubo
ść
i twardo
ść
poszczególnych warstw[3]. Technologia umacniania cieplnego pozwala na uzyskanie bardzo korzystnego zestawuw
ł
asno
ś
ci pr 
ę
tów do zbrojenia betonu: wysokiej granicy plastyczno
ś
ci (powy
ż
ej 500 MPa),dobrej plastyczno
ś
ci i bardzo dobrej spajalno
ś
ci (C
E
< 0,50, a w praktyce < 0,40).Struktury bainityczneStruktura ferrytyczno - perlitycznaOdpuszczony martenzytPrzekrój poprzeczny pr 
ę
taRys.
1
. Schemat stref mikrostrukturalnych wytworzonych w pr 
ę
tach umocnionych cieplnie.Powi
ę
kszenie 800xRys. 2a. Mikrostruktura samoodpuszczonego martenzytu wytworzona w zewn
ę
trznej strefiepr 
ę
ta umocnionego cieplnie.
Powierzchnia pr
ę
ta

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Natalia Kaluga liked this
Sebastian Górecki liked this
Maciej Karkowski liked this
Adam Kaim liked this
Kasia Albin liked this
Michał Gietka liked this
Iza Kubas liked this
arabella_dorabella liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->