Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa

Ratings: (0)|Views: 9,489|Likes:
Published by rleszka

More info:

Published by: rleszka on Feb 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2013

pdf

text

original

 
XVII  OGÓLNOPOLSKA  KONFERENCJA WARSZTAT  PRACY  PROJEKTANTA  KONSTRUKCJI
Ustro
ń
,  20
÷
23  lutego  2002 r.
Bogdan Garbarz
STAL ZBROJENIOWA
1. Wst
ę
p
Stal zbrojeniowa wytwarzana jest przez huty i zak 
ł
ady przetwórstwa hutniczego wpostaci pr 
ę
tów (tj. odcinków prostych) g
ł
adkich i
ż
ebrowanych, walcówki i drutu w kr 
ę
gachz powierzchni
ą 
g
ł
adk 
ą 
lub
ż
ebrowan
ą 
oraz jako siatki zgrzewane maszynowo z pr 
ę
tów lub zodcinków drutów. Wyspecjalizowane zak 
ł
ady przetwórstwa wykonuj
ą 
równie
ż
znormalizowane p
ł
askie i przestrzenne konstrukcje zbrojeniowe.Niniejsze opracowanie dotyczy g
ł
ównie tzw. zwyk 
ł
ych stali do zbrojenia konstrukcji
ż
elbetowych, to znaczy stali niestopowych i niskostopowych o nominalnej granicyplastyczno
ś
ci do 500 MPa oraz – w mniejszym zakresie – stali o podwy
ż
szonej odporno
ś
cina korozj
ę
i na dzia
ł
anie wysokich temperatur. Stale do zbrojenia konstrukcji spr 
ęż
onych s
ą 
tematem oddzielnego opracowania.Post
ę
p w technologii wytwarzania wyrobów stalowych do zbrojenia betonu by
ł
ukierunkowany w minionych kilkunastu latach na uzyskanie zwi
ę
kszonej wytrzyma
ł
o
ś
ci igranicy plastyczno
ś
ci, przy jednocze
ś
nie dobrej plastyczno
ś
ci i spajalno
ś
ci. Rozwójtechnologii walcowania i przetwórstwa hutniczego pozwala obecnie na uzyskiwanie
żą 
danego kszta
ł
tu i wymiarów wyrobów hutniczych z du
żą 
dok 
ł
adno
ś
ci
ą 
.Tradycyjna technologia wytwarzania pr 
ę
tów lub walcówki do zbrojenia betonu, polegana walcowaniu na gor 
ą 
co i naturalnym ch
ł
odzeniu w powietrzu po walcowaniu.Uzyskanie wysokiej granicy plastyczno
ś
ci pr 
ę
tów mo
ż
liwe jest przez zastosowanie jednej znast
ę
puj
ą 
cych technologii:
 
obróbka cieplna bezpo
ś
rednio po walcowaniu (przyspieszone ch
ł
odzenie), realizowanaz zastosowaniem jednej z nast
ę
puj
ą 
cych odmian umacniania cieplnego: TEMPCORE,QTB, THERMEX, TORSID lub TERMOCOIL;
 
walcowanie z regulowan
ą 
temperatur 
ą 
pr 
ę
tów ze stali mikrostopowych, np. zmikrododatkiem wanadu lub wanadu i niobu;
 
umacnianie na zimno pr 
ę
tów poprzez skr 
ę
canie, rozci
ą 
ganie i/lub nagniatanieu
ż
ebrowania.
 
2. Charakterystyka grup gatunkowych stali zbrojeniowych2.1. Stale niestopowe i niskostopowe stosowane bez dodatkowej obróbki
Gatunki stali niestopowych i niskostopowych stosowanych bez dodatkowej obróbki, uj
ę
te s
ą 
w normie PN-89/H-84023/06 „Stal do zbrojenia betonu. Gatunki”. Dla gatunków tej grupystali wykazuj
ą 
cych dobr 
ą 
spajalno
ść
, okre
ś
lon
ą 
warto
ś
ci
ą 
równowa
ż
nika w
ę
gla C
E
obliczonego wed
ł
ug wzoru (
1
) mniejsz
ą 
ni
ż
0,50, najwy
ż
sza mo
ż
liwa do uzyskania warto
ść
granicy plastyczno
ś
ci R 
e
wynosi ok. 360 MPa.
1
5)Cu%Ni(% 5)V%Mo%Cr (% 6)Mn(%)C(%C
E
++++++=
(
1
)gdzie zawarto
ś
ci poszczególnych pierwiastków podano w procentach masowych.Najcz
ęś
ciej stosowanym gatunkiem stali spe
ł
niaj
ą 
cym warunek C
E
<0,50 oraz
e
min = 355 MPa jest
1
8G2-b. Dalsze podwy
ż
szanie granicy plastyczno
ś
ci mo
ż
na uzyska
ć
poprzez zwi
ę
kszenie zawarto
ś
ci w
ę
gla i pierwiastków stopowych, co jednak powodujeobni
ż
enie plastyczno
ś
ci i pogorszenie spajalno
ś
ci. Przyk 
ł
adem jest cz
ę
sto stosowanygatunek 34GS, o granicy plastyczno
ś
ci
e
min = 4
1
0 MPa oraz dopuszczalnymrównowa
ż
niku w
ę
gla C
E
do max 0,59.
2.2. Stale mikrostopowe o podwy
ż
szonej granicy plastyczno
ś
ci
Podwy
ż
szenie granicy plastyczno
ś
ci, przy mniejszym wzro
ś
cie równowa
ż
nika C
E
ni
ż
wprzypadku stali niskostopowych takich jak 34GS, mo
ż
na uzyska
ć
metod
ą 
regulowanegowalcowania stali o zawarto
ś
ci w
ę
gla nie przekraczaj
ą 
cej 0,20 % z mikrododatkamipierwiastków o silnym powinowactwie do w
ę
gla i azotu, takich jak wanad i niob.Regulowane walcowanie polega g
ł
ównie na ustaleniu i dotrzymaniu obni
ż
onej w stosunkudo standardowej technologii temperatury ostatnich przepustów. Zawarto
ś
ci mikrododatkówstopowych nie przewy
ż
szaj
ą 
zazwyczaj 0,2 %. Zastosowanie tej technologii pozwalaotrzyma
ć
granic
ę
plastyczno
ś
ci na poziomie 500 MPa, przy dobrej plastyczno
ś
ci irównowa
ż
niku w
ę
gla C
E
poni
ż
ej 0,50.Gatunkiem stali pozwalaj
ą 
cym uzyska
ć
zbli
ż
one w
ł
asno
ś
ci do podanych powy
ż
ej, jest20G2VY-b z normy PN-89/H-84023/06.Przyk 
ł
adem nowoczesnej stali o wysokiej granicy plastyczno
ś
ci (powy
ż
ej 500 MPa) orazdobrej plastyczno
ś
ci i spajalno
ś
ci (C
E
< 0,48) jest gatunek 
1
6GV [
1
].
2.3. Stale umacniane cieplnie o wysokiej granicy plastyczno
ś
ci
Umacnianie cieplne jest obróbk 
ą 
ciepln
ą 
bezpo
ś
rednio po walcowaniu na gor 
ą 
co, polegaj
ą 
c
ą 
na intensywnym, krótkotrwa
ł
ym ch
ł
odzeniu powierzchni pr 
ę
tów po ich wyj
ś
ciu z liniiwalcowania. Podwy
ż
szenie w
ł
asno
ś
ci mechanicznych pr 
ę
tów uzyskuje si
ę
w wynikuzahartowania i samoodpuszczenia zewn
ę
trznej warstwy pr 
ę
ta i rozdrobnienia strukturyferrytyczno-perlitycznej w strefie
ś
rodkowej pr 
ę
ta [2].
 
Na przekroju poprzecznym pr 
ę
tówumocnionych cieplnie wyst
ę
puje uk 
ł
ad trzech stref (taki jak na rys.
1
), a mianowicie :
 
zewn
ę
trzna warstwa samoodpuszczonego martenzytu (rys. 2a),
 
przej
ś
ciowa warstwa struktury bainitycznej i mieszanej (rys. 2b),
 
 
ś
rodkowa strefa ferrytyczno-perlityczna (rys. 2c).Pr 
ę
ty charakteryzuj
ą 
si
ę
równomiernym rozk 
ł
adem wymienionych stref na ca
ł
ym obwodzie.Wyniki pomiaru g
łę
boko
ś
ci zahartowania i twardo
ś
ci (przyk 
ł
ady na rys. 3) wykaza
ł
y,
ż
epr 
ę
ty o tej samej
ś
rednicy posiadaj
ą 
zbli
ż
on
ą 
grubo
ść
i twardo
ść
poszczególnych warstw[3]. Technologia umacniania cieplnego pozwala na uzyskanie bardzo korzystnego zestawuw
ł
asno
ś
ci pr 
ę
tów do zbrojenia betonu: wysokiej granicy plastyczno
ś
ci (powy
ż
ej 500 MPa),dobrej plastyczno
ś
ci i bardzo dobrej spajalno
ś
ci (C
E
< 0,50, a w praktyce < 0,40).Struktury bainityczneStruktura ferrytyczno - perlitycznaOdpuszczony martenzytPrzekrój poprzeczny pr 
ę
taRys.
1
. Schemat stref mikrostrukturalnych wytworzonych w pr 
ę
tach umocnionych cieplnie.Powi
ę
kszenie 800xRys. 2a. Mikrostruktura samoodpuszczonego martenzytu wytworzona w zewn
ę
trznej strefiepr 
ę
ta umocnionego cieplnie.
Powierzchnia pr
ę
ta

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Natalia Kaluga liked this
Maciej Karkowski liked this
Adam Kaim liked this
Kasia Albin liked this
Michał Gietka liked this
Iza Kubas liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->