Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
11Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SUJATHA - Enge_ En_vijai

SUJATHA - Enge_ En_vijai

Ratings: (0)|Views: 9,233|Likes:
Published by srg_pal

More info:

Published by: srg_pal on Feb 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/20/2013

pdf

text

original

 
எக
 
எ
 
ஜ
 
1
எக
 
எ
 
ஜ
 
எ
 

 
வச
 
எ
 
ஜ
 
ஸ்ட
 
த
.
அத
 
அகபயக
 
உபயகதத
 
அவப
 
தட
 
அடக
 

 
பனத
 
ய
 
பயபதம
 
வச
 
வரத
 

 
வ
 
பஸ்ஸ
 
ஆஸ்
 
ப
 
வத
.
மக
 
அதம
 
ஏக
 
ற
 
இடலய
 
ஓ
 
ளய
 
அபட
.
ஸ்ட
 
நளட
 

 
சக
 
இறத
 
இலய
 
எ
 
கவலபடத
 
அள
 
பழச
 
ஒ
 
ஸ்ரமன
 
கதபல
 
பப
 
கவன
 
மற
 
பட
.
அதன
 
அ
 
கணமபனத
 
ந
 
இர
 
நக
 
உணரவ
 
இல
 
மனத
 
க
 
ஆ
 
ப
 
சத
.
ஆ
 
எப
 
பக
 
இ
,
ஸ்டலய
?”
வழகபல
 
பஸ்லத
 
பன
.”
வசல
 
ஸ்ட
 
இலய
?”
சயப
...
ந
 
பதன
 
அத
?”
என
 
கட
?”
கள
 
பச
?
ய
 
ப
 
பஸ்ல
 
ஒ
 
க
 

 
வ
!”
த
.
கரர
 
அபசறக
.”
ச
,
வல
 
இ
.
சயகல
 
பற
.”
ஏக
,
ஸ்ட
 
ப
 
வதம
 
இலய
?”
என
 
சய
,
பல
 
அழம
?”
ஏத
 
இப
 
தலறன
 
இகள
?”
சயகல
 
பகல
!”
ச
 
த
 
அமட
 
டபன
 

,
அப
 
த
 
கக
 
ஊஷ்
!”
எற
.
டப
 
ந
 
பவத
 
ககட
 
இத
 
வதவச
 
தடய
கஸ
(cousin)
 
ஒத
 
எஸ்
.
.
நத
(S.P.North)
த
.
அவட
 
ஒ
 
வத
 
படம
 
எ
 
சத
.
நள
 
சவதக
 
சன
.
எப
 
அஜரத
 
ச
 
க
!
அ
 
சய
 
தல
-

 
எதன
 
நர
 
தக
...”
சயகல
 
பஸ்ஸ
 
இற
 
நரக
 
பஸ்
 
ஸ்டஷ
 
சற
.
பபன
 
ஜஸ்த
 
ரமக
 
எகதவ
 
என
 

 
ஒர
 
ஒற
 
ப
 
மப
 
பபன
 
ஜஸ்த
 
ரமக
 
என
.
சக
 
ஒவ
 
த
 
ஊகக
,
வரத
 
ப
 
வ
 
உக
 
எதக
 
யக
 
கத
.
இஸ்படபல
 
ஒவ
 
 
எக
 
எ
 
ஜ
 
2
வ
 
உடன
 
ஜ
 
சற
.
எகஸ்ட
,
ரட
 
எ
 
எல
 
அவக
 
கனட
 
பகத
 
ழபமக
 
இத
.
இ
 
அத
 
ப
 
ஜஸ்தகரர
ப
 
இ
எ
 
அழத
.
ந
 
அக
 
சல
 
என
 
னதமக
 
ப
, “
ஏ
 
கள
?”
எற
.
எ
 
ஸ்ட
 
கணம
 
பக
.”
!
ஸ்வ
!
கனட
 
மதல
 
கனட
 
கல
?”
ஸப
...
அ
 
ஏ
 
ஆ
 
அதர
 
ந
 
ஸ்ட
த
 
ஆ
.”
அத
 
வ
,
!
ஒள
 
ரகசர
!
தபரய
!
ஈதனவ
...
ஏக
!
ஸ்ட
 
பச
?
ச
 
யவ
 
மட
?”
ஜ
.”
கல
?”

.”

 
ளஸ
,
அரஸ்
?”“8-
வ
 
ம
15
வ
 
ரஸ்
,
ஜ
 
நக
.”
அவ
 
எர
 
இதவர
 
ப
, “
ஜநக
 
நதன
 
Ĵ
ஸ்஻
?”
எஷ்ன
 
ர
 
Ĵ
…¤?”
ஹன
!”
இப
.”
அவக
 
ச
 
நர
 
ச
 
எட
 
ஒ
 
கஸ்
 
நப
 
க
 
இர
,

 
னக
 

 
டப
 
சக
 
சனக
.

 
வத
 
மன
 
மளமளவ
 

 
கட
.
அத
 
அபத
 
ட
 
சன
.
ந
 
கல
.
அ
 
ஓக
-
க
 
றலவ
 
.5000
ட
.
இப
 
எல
 
நஷ்ட
...”
என
 
நஷ்ட
?
பஸ
 
க
 
கட
 
எப
 
நஷ்ட
?”
அவ
 

,
பஸ்லய
?
ககவ
 
பறக
!
ஹய
!
எதத
 
நற
 
ஒ
 
வஸ்த
 
டயத
 
உக
?
எத
 
கல
 
ஆச
 
க
...”
ட
,
டகம
 
எக
 
பற
,
ட
 
நக
 
வக
.
ச
 
க
 

 
வ
.
இல
 
ப
 
ஒற
 
வர
 
வய
 
வக
...”
அதல
 
ஆ
!”
ன
?”
 
எக
 
எ
 
ஜ
 
3
ற
 
ந
 
பக
 

 
ப
 
பஸ்
 
ஸ்டஷ
 
டப
 
சத
.
ஸ்ட
 
டட
!
ஸ்டஷ
 
வ
 
வக
 
சக
எற
 
இஸ்பட
,
அ
 
ஆல
.
எ
 
மன
 
உசக
 
பய
.
உடன
 

 
ச
 
மனய
 
ப
 
மட
,
ஸ்ட
 
ட
!”
எற
.
எ
 
மன
 
த
 
கட
 
வகடத
 
டத
 
எ
 
சன
. “
இவர
 
க
 
தலச
 
ஏதவ
 
டக
?”
ஒற
 
தச
 
பஸ்
 
ஸ்ட
 
தலச
 
ப
 
டகல
?”
ப
 
மர
 
ட
.
பள
 
இத
 
ச
,
ப
,
கண
 
க
,
எ
 
நலஸ்
 
டவ
 
ர
?”
எல
 
பழதன
?”
பழச
 
ச
?
ப
 
பன
 
வரல
.”
ஸ்ட
 
ம
 
ட
!”
ப
 
பக
 
தல
.
இ
 
என
 
தலவய
?”
கவ
 
லய
 
எகஸ்ட
 
த
 
இத
.
என
 
பத
 
னக
 
சத
 
இதமக
 
இத
. “
உக
 
ஸ்ட
 

!”
எக
 
ச
 
இத
?”
இபய
 
டல
 
பன
 
யட
 
த
 
மர
 

 
ஆறத
 
அக
 
ஒ
 
ரஸ்ல
 
ரடரமக
 
க
!”
அபகள
?”
ப
 
பக
.”
ஸ்டஷ
 
ற
 
த
 
எ
 
ஜத
.
ஜஸ்ரஷ
 
நப
 
எல
 
சயக
 
இத
.
ஸ்ட
 
எபம
 
டய
 
அத
.

 
டய
 
க
 
றவக
 
இத
.
பர
 
டக
 
ற
 
பத
 
கயக
 
இத
.
அய
!
ம
 
ஸ்டர
 
அ
 
இக
 
கடரள
 
பஜர
!
மகக
 
இட
,
கபடர
 
க
 
ஊ
 
த
 
ப
 
சஸ்
 
பண
 
வ
,
ட
 
பர
 
ப
 
ஓயத
!”
உக
 
கடம
 
உணய
 
ரப
 
மசற
!...
இப
 
என
?
ஸ்டர
 
எ
 
பரலல
?”
எ
 
ஒ
 
வத
 
இஸ்படரட
 
ச
 
பக
!”
இஸ்பட
 

 
அற
 
த
.
என
 
பத
 
உகர
 
ச
 
 
கவர
 
சன
.
ச
 
நர
 
என
.
அத
 
த
.

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
O.S.Ramanujam liked this
Azad Rasilazad liked this
venk liked this
mjeeva58 liked this
Vennila Sambath liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->