Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SUJATHA - jannal

SUJATHA - jannal

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 7,522 |Likes:
Published by srg_pal

More info:

Published by: srg_pal on Feb 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2014

pdf

text

original

 
ஜன
 
1
ஜன
 
அவ
 
ழதப
 
அத
 
இட
 
ஐத
 
பக
 
உகதக
.
நவ
 
ஒ
 
பழய
 

 
கதலக
 
இத
.
அலம
 
றய
 
மக
 
அ
 
இதன
.
ப
 
கண
 
ப
 
மரமக
 
இத
 
த
 
கண
 
ப
 
கஸ
 
நர
 
மல
 
ஆ
 
எடர
 
வர
 
எற
.
த
 
அத
 
பக
 
டட
ச
எ
 
சவ
 
கட
.
ஒ
 

 
க
 
மவக
 
ழகத
.
அத
 
ழ
 
வ
,
ப
 
ம
,
அத
 
ப
 
ம
 
ம
,
தகக
 
ம
 
எ
 
மட
 

 
ந
 
ழகத
.
தக
 
வதவ
 
ப
 
இத
 
வடத
 
உடன
 
அட
 
உகத
.
எர
 
இபவர
 
ப
 
னகத
.
அவ
 
மஃள
 
ழ
 
ப
 
னக
 
சயல
.
அவ
 
அ
 
இத
 
ப
 
த
 
டவய
 
இ
 
சச
 
மறக
 
இ
 
நய
 
கட
.
தக
 
வ
 
உகதவ
 
நப
 
வயகல
 
அல
 
அ
 
ஜ
 
நபதக
 
இலம
 
ப
 
வய
 
த
 
நபதக
 
இகல
.
அவ
 
க
 
யற
 
பவக
 
ஒ
 
னத
 

 
தம
 
இத
.
பக
 
இபவட
 
கட
.
ரப
 
நரமக
 
கககள
?”
?”
எற
 
அவ
.
அவ
 
கய
 
மப
 
கக
பன
 
ஷ
எற
.
அத
 
அம
 
அவன
 
பத
 
நரத
 
பயப
 
க
ழத
 
ஸஸ
?”
எ
 
கட
.
ட
 
ழத
 
ƒ¤
 
வக
 
கக
,
அத
 
த
 
ப
 
சலல
.
அத
 
ப
 
இ
 
அவன
 
வத
.
அத
 
அற
 
கத
 
ற
 
உள
எ
 
சல
 
கடத
எ
 
சனவ
,
க
 
ஒ
 
ய
,
வத
 
கதட
 
வய
 
வத
.
டட
 
தத
. “

 
ஈ
 
டட
எற
.
டட
 
ஈ
 
எ
 
ப
 
சன
.
அவன
 
பகல
.
க
 
வக
 
அம
எற
.
அத
 
ப
 
உள
 
சற
.
உடன
 
எல
 
மனமக
,
ரதயக
 
கண
 

 
ககப
 
வதக
 
கவனமக
 
இதக
.
அவ
 
பவ
 
தவக
 
ககல
.
தவக
 
இத
 
அவ
-
டட
 
சபஷண
.
தக
 
வ
 
உக
 
னத
 
தன
 
ஆச
 
பக
 
இபவர
 
உக
 
என
?”
எ
 
கட
.
கல
 
க
எ
 
கய
 
கன
.
பஸ
 
ந
 
இச஻
 
ப
 
நத
 
உட
.”
அபய
!”
ச
 
தத
 
ர
இவ
 
நல
 
டட
 
ஸ
.
ககர
 
ஸ
.
நல
 
க
எற
.
அவ
 
தத
 
ர
,
ந
 
இவட
 
இபத
 
த
 
 
ஜன
 
2
தடவ
 
வற
.
இவட
 
வதத
 
சய
 
எ
 
என
 
தயல
.
என
 
உட
 
சய
 
இலய
 
எபட
 
என
 
சல
 
ய
.
என
 
இவ
 
வய
 
சய
 
ம
 
எபட
 
என
 
சய
 
சலய
...”
உன
 
என
 
எ
 
அவ
 
ககலய
 
எ
 
வதபட
.
அபய
எ
 
ம
 
சத
.
அத
 
தடவ
 
டட
 
கதவ
 
றதப
டட
 
ஒ
 
ஷ
எ
 
ச
 
உரகவ
 
சன
.
எல
 
அவனய
 
பதக
.
டட
 
என
 
கச
 
அவசர
.
என
 
கச
 
ர
 
அட
 
ம
?”
என
 
உக
 
ƒ¤
ரம
?”
எ
 
கட
 
டட
.
இல
!”

 
என
?”
உள
 
வ
 
சறன
எ
 
அசதபமக
 
த
.
டட
ச
 
இக
.
இத
 
பஷட
 
ப
 
ற
.
ரமநத
 
வக
எற
.
ரமநத
(
க
 
க
)
உள
 
சற
.
மறவக
 
அவன
,
வ
 
றப
 
அவன
 
ய
 
வட
 
பதக
.
அவக
 
மகமடக
 
என
 
தய
.
டட
 
கபகரரக
 
இகல
.
டட
 
பவகவ
 
ரமக
 
வச
 
றய
 
பகபவரக
 
இகல
.
அவ
 
னத
 
த
 
யய
 
ட
.
அத
 
ய
 
அவ
 
எ
 
த
.
அத
 
கவகம
 
ன
.
மற
 
ப
 
ழத
.
அவட
 
ஒ
 
ந
 
வய
 
பய
 
வத
.
வத
 
உட
 
உகதவகள
 
எல
 
பத
.
ய
 
ரகதவ
 
ச
 
ஒ
 
அவ
 
இட
 
தர
,
ன
 
பய
 
தரமக
 
உக
-
க
 
அ
 
ஏரள
 
பட
 
இக
 
எ
 
கட
.
அவ
 
ய
 
ரமக
 
ஆர
 
ஏரள
 
பட
 
தன
.
பய
 
பகக
 
ரடபட
 
அ
 
என
 
இ
 
என
 
எ
 
கட
.
க
 
வக
 
ஸ
எ
 
கத
 
றத
 
டட
 
ட
.
உள
 
இதவ
 
மவக
 
பகட
 
வத
.
ய
 
பயட
 
க
 
அவ
 
கய
 
ப
 
ச
 
அவ
 
உள
 
சற
.
அவ
 
உள
 
வத
 
டட
 
கதவ
 
சன
.
டட
 
உகத
 
நக
 
எ
 
ய
 
மஜ
 
இத
.
அ
 
எனம
 
த
 
இத
 
ப
 
இத
 
ரத
 
அவன
 
கவத
.
அதய
 
பகத
.
உகக
எற
 
டட
.
அவ
 
டட
 
அ
 
இத
 
ஸ்
 
உகத
.
டப
 
இத
.
அத
 

 
ழ
 
கண
 
தப
 
அக
 
வ
-
கத
.
 
ஜன
 
3
என
 
உக
?”
டட
 
ந
 
உகட
 
பசவ
.
எ
 
பய
 
வச
.
சதரண
 
பய
!
என
 
ஏ
 
ƒ¤Ã
ல
.
ஜலதஷல
.
ந
 
பக
 

 
இற
 
ப
 
வல
 
சற
.
அக
 
ந
 
ஒ
 
கட
 
ட
 
ஆபரட
.
என
 
ஒதமன
 
பய
 
இற
.”
டட
 
அவனய
 
பக
 
அவ
 
மல
 
பச
 
கத
.
கட
 
ட
 
எற
 
ட
 
யர
 
ஷ
.
சற
 
ஒப
 
வஷகளக
 
ந
 
அத
 
யரல
 
ட
 
ச
 
ற
.
அத
 
எ
 
வல
.
எக
 
எக
 
எக
.
அம
 
வபல
 
அறற
 
ரஸ஻கள
 
எல
 
அ
 
ட
 
அ
 
கட
 
இக
 
வ
.
ஒ
 
நள
 
எ
 
ம
 
நர
.
ஒ
 
வர
,
ஒ
 
மத
,
ஒ
 
வஷ
,
ஒப
 
வஷ
 
எதன
 
எக
!
டட
 
என
 
எப
 
இத
 
சவ
 
எ
 
தயல
.
என
 
கயண
 
ஆ
 
ப
 
வஷமற
.
என
 
ழத
 
டய
.
எ
 
மன
 
எ
 

 
எ
 
ஆஸ்
 
எ
 
கட
 
ட
.
ன
 
மன
 
ப
 
ரல
 
எகளக
 
எ
 
ம
 
நர
 
எ
 
மன
 

 
மனட
 
ப
 
ச
 
உற
 
மப
 
ப
 
மப
 
எகள
 
ர
 
மப
...”
டட
 
ந
 
உகட
 
வதத
 
சய
 
எப
 
என
 
தயல
.
என
 
எபபட
 
உத
 
தவ
 
எப
 
தயல
.
எத
 
த
 
உகள
 
பற
 
ஜனர
 
ரஷன
 
என
 
உத
 
சய
 
எப
 
தய
 
ல
.
இ
 
எட
 
ஏத
 
த
 
ஏபற
 
டட
.
இ
 
கல
 9:06
ர
 
நல
 
ட
.
வ
 
பக
 
கய
 
இர
 
கய
 
த
 
க
 
மறவகட
 
எ
 
கட
 
ட
 
ந
 
ர
 
கதப
 

 

 
எ
 
எல
 
கபக
 
அக
 
அக
 
கடப
 
என
 

 
எ
 
அத
 
ஆச
-
கவகரமன
 
ஆச
 
ஏபட
!
க
 
எதகக
 

 
க
 
எதகக
 
இப
 
தக
 
எக
 
பற
?
ஏ
,
ந
 
கய
 
ட
 
என
?
அவள
 
ரமக
 
அத
 
ஆச
 
ஏபட
.
அபய
 
கய
 

 
அத
 
வகமன
 
வ
 
ல
 
ட
 
ஒ
 
கண
 
தய
.
அத
 
ஆச
 
ர
 
என
 
ஆக
 
எ
 
கக
 
சலம
 
பக
 
ர
 
த
 
கட
.
ஒர
 
ஒ
 
கணத
 
அத
 
ஆச
 
இத
.
உடன
 
பட
.
டட
!
ந
 
உக
 
நரத
 
அக
 
ரய
 
பண
 
ல
 
எ
 
நற
.
அத
 
ஆச
 
மப
 
சயகல
 
ச
 
என
 
ஏபட
.
ஓவ
 
ட
 
எ
 
ஆஸ
 
தயக
 
இத
.
றவ
 
ம
 
இற
 
அத
 
அற
.
ந
 
எ
 
கட
 
ட
 
தர
 
ர
 
ர
 
த
 
கத
 
தட
 
எ
 
ரக
 
பத
 
எக
...

 
பத
.
பய
 
ஜன
 
தத
.
வன
 
தத
.
ஜன
 
ற
.
க
 
ஆன
 
ஜன
 
ர
 
என
 
வவ
 
எ
 
அழத
.
அத
 
அழப
 
என
 
எக
 
யல
.
நட
 
ச
 
ஜன
 

 
ஏ
 
க
 
ழ
 
தகசல
 
ஊகத
 
வகனக
 
ம
 
ச
 
எ
 
கக
 
எச
 
ப
 
ழ
 
எவள
 
ஆசயக
 
இத
 
தம
?
இப
 
ஒ
 
கணத
.
அத
 
க
 
ந
 
ய
 
கண
 
கதவ
 
க
 
சமட
.
உடன
 
ந
 
மட
.
எ
 
ஏத
 
த
 
இற
.
உடன
 
ந
 
டடர
 
பக
 
வ
 
எ
 
தட
.
ஆ
 
க
 
அ
 
இ
 
உகள
 
த
 
வட
!

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
malathimano liked this
ilakkiya liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Armstrong Anju liked this
karpaga prasanna liked this
Niresh Ravindran liked this
Sangeetha Ravi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->