Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SUJATHA - kaalgal

SUJATHA - kaalgal

Ratings: (0)|Views: 16,499|Likes:
Published by srg_pal

More info:

Published by: srg_pal on Feb 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2014

pdf

text

original

 
கக
 
1
கக
 
க
 
ர
 

 
ச
 
ஒ
 
ஆட
 
ஒ
 
ஷப
 
கட
(
ட
 
சம
,
டகவ
 
கடட
)
மரபக
 

 
ம
 
ஏ
,
அத
 
ட
 
அட
 
கதவ
 
தன
 
றமச
 
கயன
 
ஒ
 
ஆல
 
இய
 
ப
 
றத
.
ந
 
ஃபனடஸ
 
பக
 
வபதக
 
சன
.
அவ
,
உள
 
வக
.
இ
 
அர
 
ம
 
வவ
எ
 
ச
,
ஒ
 
நக
 
ம
 
இத
 
சதகள
 
ல
,
என
 
இட
 
கன
.
ஒ
 
ர
 
மறத
.
வற
 
வழம
 
ரசவ
 
ஆ
.
ந
 
மட
 
நக
 

 
அம
 
எ
 
நரத
 
ண
 
ஃபனடஸ
 
மன
 

 
கட
.
அவன
 
ந
 
பத
 
ட
 
மன
 
வர
.
அவள
 
தக
 
ட
 
ப
 
சவ
.
அற
 
ய
 
அறத
.
ஒ
 
க
 
ந
-
டஷ
 
எ
 
னத
-
மஜ
 
அ
 
பக
,
என
 
வல
 
கபத
 
இட
 
பயவ
 
பதர
,
அம
 
ப
 
கத
.
ர
 
உதச
 
இபதக
 
தயல
.
டய
 
ஆன
 
நகக
 
எரட
 
உறகட
 
தலயணக
 
இதன
.
வ
 
ம
 
மர
,
ஜ
 
வ
,
ஷ்
 
அர
 
எசப
 

 
கமகட
,
ஒ
 
தல
,
ஹ
 
ஸ்
 1938
ஆ
 
வஷ
 
கலட
,
ஏ
 
ஸ்
-
அவ
 
க
 
ய
 
ஒப
 
ஏத
 
ஒ
...
அற
 
ரய
 
ஒ
 
இத
.
ய
 
க
 
ககம
 
வகவக
.
ரய
 
அ
 
அவ
 
உகத
.
எனய
 
சற
 
இர
 
டகளக
 
பகத
...
அத
 
ஸ்வட
 
அத
 
ழவ
.
கலய
 
வ
 
பச
 
கக
,
மய
 
உதக
,
க
 
வவயக
 
ம
 
எப
 
வய
 
வக
,
வ
 
இல
.
வ
 
ப
 
இர
 
றக
,
நர
 
த
 
கக
,
வல
 
க
 
வக
 
ப
ஸ்
எ
 
பச
 

 
இத
.
அக
 
ட
 
ஸ்
 
அவர
 
ஸல
 
த
 
ஒ
 
அவட
 
உகத
.
ஜன
 
பக
 
வறய
?”
எற
 
ஆல
.
ர
 
ச
 
நடலன
 
சனமன
 
ர
.
ஆ
எற
.
பண
 
வ
 
இறன
?”
ஆ
எற
.
எலட
 
பண
 
வ
 
இற
.
எல
 
வ
 
கற
...
எதன
?”
எதன
 
எபதன
 
ந
 
சல
 
பல
.
எக
 
பற
?”
எற
.
ஜ
.
ஸ
.
ர
 
பற
.
எலரஸ
 
ஆ
 
வத
 
உகர
 
வக
 
சன
.
தன
?”
 
கக
 
2
ஆ
.”
உ
 
வலயகத
 
பப
,
 
சறய
?”
ஆல
,
வய
 
அம
,
 
க
 
யச
 
டய
.
எற
,
அவ
 
பய
 
தரண
 
ஒமத
 
தபட
.
இத
 
பய
 
மத
 
 
கவ
.”
எஸ்
 
பப
!”
எற
 
அத
 
ர
.
ஒ
 
ப
 
ழத
 
ரய
 
ல
 
எ
 
ப
,
எஸ்
 
பப
எற
.
ஐ
 
சகக
 

 
அதட
 
ன
 
ழத
 
ஒ
 
எ
 
ப
 
அதட
 
மழல
எஸ்
 
பப
எற
.
ந
 
எர
 
பத
.
வ
 

 
என
 
பத
.
தல
 
ம
.
நத
 
ட
எற
 
ஃபனடஸ்
.
அத
 
ய
 
நக
 
இவ
 
பத
.
அவ
 
ஒ
 
பன
 
அ
 
அழ
!”
எற
.
ப
 
ப
 
அய
 
வ
 

 
யக
 
யற
. “
உட
 
கர
 
இறத
?”
ந
 
கர
 
பல
எற
.
ந
 
ப
 
அரம
 
வற
எ
 
ச
 
எத
.
உக
 
உக
எ
 
ச
 
அதமகவ
 
சன
.
உகரட
 
என
 
வர
 
எற
 
சசய
 
ஏபடத
 
உகத
.
ந
 
மப
 
அத
 
அறய
 
ஆரத
.
வ
 
என
 
சவ
?
அலம
 
கறபத
,

 
படத
 
வ
 
கப
 
ஒ
 
இத
.
பஸ்
 
உட
 
ஒ
 
ஃபனட
 
ஸ
 
பட
 
இத
.
ந
 
அத
 
பபத
 
பத
 
பயவ
,
அ
 
ய
 
தம
?”
எற
.
கள
?”
எற
.
த
 
தடவயக
 
அவ
 
பல
 
பத
.

,
ஆ
!
ந
 
ஒ
 
பஸ்
 
ஆஸரக
 
இத
எற
.
னதமன
 
இர
 
கட
 
சக
.
சகபன
,
ரட
,
பக
,
சன
,
பரமல
,
ககத
,
பப
 
எ
 
ல
 
இடக
 
ய
 
ய
 
பகளக
 
வ
 
சக
.
இவகட
 
என
 
த
?
ஏ
 
இவக
 
க
 
க
 
மற
 
வறக
...
இவகள
 
ந
 
இப
 
இ
 
ம
 
ள
 
டக
 
லக
 
ஷக
 
ரய
 
ல
 
ஆல
 
நய
 
பத
 
கண
 
ற
...
எ
 
கலஜ்
 
ன
 
இத
 
எகட
 
இப
 
இலய
?
எக
 
அடயள
 
இழ
,
கர
 
கறக
?
ஷ்
 
கல
, 1947

 

 
ந
 
பஸ்
 
ஆஸரக
 
இத
.
அத
 
நக
... ”
எற
.
அவ
 
கக
 
என
 
ஊ
 
அத
 
நகள
 
பதன
.
மஜ
 
க
 
க
 
 
கவ
 
எ
 

 
ஸ்ல
 
ப
 
வத
.
 
கக
 
3
நம
 
தர
 
வகட
 
ஸ்ட
.
உக
 
பய
 
என
?”
சன
.
அ
 
அவ
 
சயக
 
ககல
.
ஸ்ட
 
நத
!
நம
 
தர
 
வகட
.
கயண
 
ஆகதவக
 
றதவக
 
எல
 
இத
 
தசத
 
நச
 
பறக
.
சதள
 
ப
.
எதன
 
றக
.
கல
,
கள
,
பலகர
.
இப
 
ஐ
 
வஷ
 
தர
 

 
இத
 
தச
 
என
 
என
 
சட
?
எப
 
ஏ
 
ப
 
பஷ
!
எப
 
ஏ
-
ள
 
பக
!
எ
 
பண
 
இர
 
தயக
 
அப
 
ய
.
கத
 
ல
 
அத
 
யரவ
 
ஒவ
 
ந
 
ஸ்கட
 
வ
!
த
 
நடமட
 
ய
.
பர
 
டய
.
என
 
தச
 
இ
!
இத
 
தச
 
தவ
 
ஒ
 
சவக
.
ஒ
 
ரஃட
 
ஒ
 
மத
!
ர
 
என
 
ல
 
ற
?
ட
 
என
 
ல
 
ற
!
மச
?”
ரப
 
மச
எற
.
ஃபனடஸ்
 
எப
 
வவ
?
மணவக
 
ஸ்ர
,
தலளக
 
ஸ்ர
,
பலக
,
ரவ
 
ஊயக
...
ஷ்
 
ரஜ்ய
 
இத
 
ம
 
கபன
 
பட
 
பக
 
ய
.”
ட
 
றய
 
வல
 
தக
 
நடறன
எ
 
சல
 
ன
-
த
.
சலல
.
அவ
 
ஒ
 
பய
 
மத
.
அவ
 
நம
 
ஆட
 
ஒ
 
ற
 
சல
 
ய
.
இஷ்கர
 
இத
 
ம
 
எல
 
கழ
 
அமபன
?”
மட
எற
.
 
பனடஸ்
!
இத
 
ம
 
இஷ்ட
 
வல
 
த
 
சய
 
ம
 
அபதல
?
என
 
சவ
 
தம
?”
ந
 
ப
 
சல
 
அவ
 
கத
.
ப
 
வரம
 
பகவ
, “
வ
எற
.
 
எஸ்
!
அவ
 
வ
 
நக
 
வத
.
தர
 
கடவகள
 
றய
 
ற
.
நன
 
ற
.”
எற
.
ஆகளய
?”
ககள
எ
 
த
.
க
!
 

 
ககளய
!”
அவ
 

 
அவ
 
கமல
 
த
.
ந
 
எ
 
சஸ
 
ஒ
 
இ
 
ககள
 
ப
!
ஜஸ்
 
லஸ்
!
ழக
,
ஷ
 
எ
,
பதக
,
கக
.
என
 
இ
 
ப
 
வஷக
 

 
கட
 
வசன
 
பகல
!”
அவ
 
மப
 
ரபவ
 
பத
.

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
usharangusheela liked this
sramanujam liked this
Karthik Kumar liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
SeshanRamanujam liked this
Badhurnisha liked this
Sudhaa Angel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->