Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Radio-Amater Br. 1_2010

Radio-Amater Br. 1_2010

Ratings:
(0)
|Views: 1,164|Likes:
Published by Marko Zivkovic
Serbian Radio amateur magazine ..
Serbian Radio amateur magazine ..

More info:

Published by: Marko Zivkovic on Feb 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

 
strana 2.januar-februar 2010.^OVEKVANVREMENA
IZKNJIGE
“ 
 
“ 
 
 
 
 
A
 
A
 
 
 
 
 
 
A
 
A
 
 
 
 
 
 
 
A
 
A” 
 
” 
Naslov originala: ”TESLA - MAN OUT OF TIME” Autor: Margaret Chen
 
ey Prevod: Bojan Jovi}, Pripremio: Mi}a, ex Y 
 
Z1YZ 
 
Herst je smatrao da je pravi rat re{e- njeza sukobe izme|u njujor{kog "D`ornala"i Pulicerovog njujor{kog "Vorlda". Njegoviuvodni novinarski udarci bili su upereniprotiv [panije zbog navodne okrutnostiprema "plemenitom kubanskom narodu".Kada je ratni brod "Mejn" misteriozno eks- plodirao i potonuo u havanskoj luci, to muje bilo vi{e nego dovoljno da usmeri zem- ljuu pravcu osvetni~kog raspolo`enja. Ame- ri~ki Kongres, popu{taju}i pred pritiskom{tampe, tesnom je ve}inom izglasao ratprotiv [panije.Amerikanci, koji su bili nahranjeni sva- kodnevnim la`ima {ovinisti~ke {tampe iizmi{ljenom krizom - koja je uklju~ila upo- zorenje o bliskoj invaziji {panske mornari- ce na gradove du` isto~ne obale, odgovo- rili su nepatvorenom histerijom.[panija nije imala ni najmanju `elju dase upusti u sukob sa Sjedinjenim Dr`ava- ma koji nije nikako mogla da dobije. Bezobzira na to, ameri~ka odbrambena ma{i- na stupila je u akciju; luke su utvr|enekako bi se odbranile od zami{ljenog napa- da~a i borbene jedinice okupile su se podsteg.^onsi Dipju, raniji dr`avni sekretar zaNjujork, izrazio je mi{ljenje da Amerikanikada ne bi odlu~ila da objavi rat [panijidaje odlukaostavljena predsedniku Me- kinliju, pre nego kongresu koji je zavisiood narodnog raspolo`enja, a britanski am- basador D`ejms Brus, u`asnut takvim ira- cionalnim pripremama i la`ima koje je ~i- tao u novinama, rekao je da se nada daraspolo`enje zemlje ne}e iza}i iz stalnogokvira pretnje i {ovinizma u nacionalnomkarakteru.Na ovoje njujor{ki"Tajms" nad- meno odgovorio da se zauzimanje u ko- rist "potla~ene `enstvenosti" te{ko mo`eopisati kao {ovinisti~ka pretnja. Ovo seodnosilo na Hersta, romanti~nog krsta{akoji juri{a da bi odbranio kubansku pobu- njenicu koja je ameri~kim ~itaocima bilapoznata samo kao "gospo|ica ^isneros".S rodoljubljem koje je kolalo kroz ve- ne svakog lojalnog sina, gestove herojskihdimenzija po~eli su da prave ~ak i mil- ioneri. Hers je, na primer, poslao pismopredsedniku Sjedinjenih Dr`ava:
"Gospo- dine, molim Vas da primite kao poklon Sjedinjenim Dr`avama, bez ikakvih uslova,moju parnu jahtu "Bukanir".
U istom pis- mu "bez obaveza", izdava~ je zahtevao dakomanduje brodom.Jedne prole}ne ve~eri, usred nacio- nalne pomame, Tesla i D`onsonovi, kojesupratili njihova k}er Agnes i privla~ni mor- nari~ki poru~nik Ri~mond Pirson Hobson,ve~erali su u "Valdorf Astoriji". Bio je todebi D`onsonove k}erke u odraslom dru- {tvu, i poslednji mali flert poru~nika Hob- sona pre nego {to je u laboratoriji po`eleolaku no} Tesli i i{~ezao na tajni mornari~kizadatak. Gotovo istovremeno se na vrati- ma laboratorije pojavio, kao {to je to kartana njegovom {e{iru pokazivala, novinarfiladelfijskog "Presa".
"^ujem da imate be`i~nu napravu ko-  ja mo`e da komunicira s ratnim brodo- vima na razdaljini od stotinu milja",
rekaoje Tesli.
"To je istina",
odgovorio je pronalaza~.
"No ne mogu da vam dam detalje. Jedan od razloga zbog kojih ne mogu da ka`em {ta je moja ma{ina, jeste da ako bi se ko- ristila na na{im brodovima donela bi nam prednost i ja }u biti ponosan ako budem od tolike koristi svojoj zemlji." "Smatrate sebe dobrim Amerikan- cem?",
provocirao je novinar.
"Ja, dobar Amerikanac? Bio sam do- bar Amerikanac ~ak i pre nego {to sam ugledao ovu zemlju. Prou~avao sam nje- nu vladu; sreo sam neke njene ljude, divio sam se Americi. Bio sam Amerikanac u srcu pre nego {to sam pomislio da }u ov- de `iveti." 
Dok je novinar {krabao, Tesla je ob- ja{njavao:
"Kakve sve mogu}nosti pru`a ova zemlja! Njeni ljudi su stotinama god- ina ispred ljudi bilo koje druge nacije na svetu. Veliki su, {irokog duha, velikodu{ni.Ni u jednoj drugoj zemlji ne bih mogao da ostvarim ono {to sam ovde postigao." 
On je to i mislio. Sve je bila istina. Bilasu zaboravljena vremena kada su ga pre- varili Edison, njegovi menad`eri i drugi bi- znismeni, kada su vode}i ameri~ki inte- lektualci ismejali njegov polifazni sistem,kada su se smejali njegovim predvi|a- njima. Tako se to de{avalo ponekad. Notako|e je bila istina da se nadao, nakonpredstoje}e izlo`be u Medison Skver Gar- denu, da }e zainteresovati vladu za svojeposlednje umotvorine.
"Amerikanci su brzi u pru`anju ruke pomo}nice i priznavanju ne~ije vrednosti",
nastavio je.
"Da, ja sam dobar Amerika- nac, kakav se mo`e biti. Nemam {ta da prodam vladi SAD. Ako joj ipak zatrebaju moje usluge, dobrodo{la je." 
To vreme,ipak, nije bilo sasvim ugodnoda ~ovek tamnije puti sa stranim akcen- tombude Amerikanac. Doma}i "lov na {pi- june" bio je popularna zabava. Policija jeimala tendenciju da gleda na drugu stranuako bi ugledala da tuku nesre}nog {pan- sko-ameri~kog gra|aninau nekoj ulici. Po- nekad su "{pijuni" bili privo|eni i odre|i- vani za deportaciju.Endrju Karnegi je dobro izrazio popu- larno uverenje kada je izjavio:
"Bi}e pot- rebno jo{ mnogo vremena pre nego {to budemo rasa koja dobro govori engleski,sposobna da spre~i dobar deo zla na sve- tu." 
Tedi Ruzvelt je podneo ostavku namesto pomo}nika sekretara mornarice ipo~eo da regrutuje konji~ke jedinice me- |u pripadnicima "Nikerbroker kluba". Pu- kovnik D`on D`ekob Astor sastavio je ar- tiljerijsku bateriju. Kauboji i Indijanci Si- juksi okupljali su se pod zastavama. Ume|uvremenu, u [paniji su izbili neredi, ana Kubi je vladala glad. Na kraju, {est pu- ta vi{e ameri~kih vojnika umre}e na Kubiod kolere ili tifusa nego od {panskih me- taka.Dan za koji je pronalaza~ Tesla radio ikoji je i{~ekivao do{ao je usred ratnih pri- prema. Prva izlo`ba elektri~nih aparata uMedison Skver Gardenu zakasnila je spo~etkom, `eleznice su bile preoptere}e- ne pokretima trupa i opreme tako da nekieksponati nisu stigli na vreme. U sencivelikih doga|aja izlo`ba gotovo da je bilaistisnuta iz novina. Povrh svega, padala jeki{a, ali, pored toga, pojavilo se petnaesthiljada posetilaca.Teslino predstavljanje prvog ~amca- robota s radio upravljanjem na svetu nijeizazvalo o~ekivano zaprepa{}enje, ne sa- mo zato {to ga je zasenio rat, ve} i zato{to je Tesla na~inio pogre{ku da publicipoka`e vi{e nego {to ona mo`e od jed- nom da primi. Izvanredni stepen razvitkado koga je doveo radio bio bi sasvim do- voljan; no tako|e uvesti automatizaciju, toje bio isuvi{e veliki skok. Toga dana 1898.godine predstavio je zajedni~kog pretkasavremenih vo|enih projektila i vozila, au- tomatizovane industrije i robotike, pred- stavio je ideju za koju svet ne}e biti spre- man jo{ mnogo godina.
 
strana 3. januar-februar 2010.73, de RA CQYU 
ovom broju Va{eg ovom broju Va{eg ~asopisa mo`ete na}i: ~asopisa mo`ete na}i: 
TESLA- ^OVEKVANVREMENA .....................ANALOGNEKTIUKT VEZEUSRBIJI (7) ...... ANTENADIPPER.......................................RADIOVIDLJIVOST...................................STABILISANIISPRAVLJA^.........................10 DIGITALNARADIODIFUZIJA(3) ..................14 REGULACIJAPOJA^ANJA ...................... 16 PREKIDA^SATRIJAKOM ................................24 ZAMLADEKONSTRUKTORE (3) .................26 OPERATORSKAVE[TINA(2) ...................28 4O7WUKTKUPUSRS ............................3DVEVE[TINEODJEDNOM .........................33 VE7 - BLIZUILIDALEKO .........................34 KL7 - ALJASKA ......................................36 DIPLOME .................................................. 38 YUKTMARATON nov. 2009. .................40 YUKTMARATON dec. 2009. .................41YUKTMARATON zbirno 2009. ..............42 MALIOGLASI ...........................................43 
CENE OGLASNOG PROSTORA (u dinarima) 
15000
 
70004000
 
200015001000
^asopisSaveza radio-amatera Srbije
Godina [EZDESET
 
TRE]AMi{ljenjem Ministarstva za kulturu iprosvetu Republike Srbije ovo glasiloje oslobo|eno poreza na promet
ISSN 1450-8788
Ur
 
e
 
dni{t
 
v
 
oGl. urednik Sre}ko MORI], prof.YU1DXmr Du{an MARKOVI], dipl.in`.YU1A
 
XSini{a RADULOVI], dipl.in`.YU1R
 
A@ivota NIKOLI], dipl.in`.YT1JJAndra TODOROVI],YU1QTBo`idar @IVANOV,Y
 
T1ZBNenad PETROVI],YU3ZARe
 
d
 
ak
 
cija11000 Beograd,Trg Repubiike 3/VIcasopis
@
yu1srs.or
 
g.rsw
 
w
 
w.y
 
u1srs.or
 
g.rsTel/fax:011/ 
 
3033-583Ov
 
aj broj tehni
 
~ki j
 
e ur
 
e
 
dioSre}ko Mori},YU1DXE-mail:yu1dx
@
eunet.rsPr
 
etpl
 
at
 
a i distribucij
 
aSlavica STANKOVI],YU1-RS088Petar FILIPOVI],Y
 
T
 
1W
 
W[t
 
ampaSZGR ”M-PRINT”Beograd, Tel: 011/2339-813Tekstove dostavljati elektronskom obliku
(.doc, .rtf, .txt).
Pisati u
Wordu.
Slike, {emei crte`e slati odvojeno
(.jpg, .tif) 
u rezoluciji odnajmanje 300dpi. Sve {to po{aljete vra}amosamo uz pismeni zahtev i prilo`en koverat zaodgovor. Stavovi autora su li~ni.^asopis izlazi dvomese~no. Pretplata za jednugodinu iznosi
1200
din, polugodi{nja
600
din,na teku}i ra~un:
205-2452-07
, poziv na broj
01
kod “Komercijalne banke” Beograd.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dragutin Dragan Petrovic liked this
Ivan Popovic liked this
zelnid4 liked this
Zoran A. Zivanovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->