Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 691, 11.2.2010]

Slobodna Bosna [broj 691, 11.2.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 254|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2013

pdf

text

original

 
NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA
Ko{tunica i Tadi} premijeru RS-a odobrili plja~ku 150 miliona eura
SADIK AHMETOVI], MINISTAR SIGURNOSTI:MAO^A JE BILA PUN POGODAK
DODIKOV POHOD NA SRBIJUKako je pokoren Komgrap
www.slobodna-bosna.ba
Sudsko svo|enje krvavih hercegova~kih ra~una
ZUKA ALI[PAGO
Sefer je znao sve
 
ZA IZBORE SPREMNI
Federalne predizborne investicije
Vladaju}a federalna ~etvorka pripremanajambiciozniji investicioni plan u BiHnakon rata; “Slobodna Bosna“ otkriva koje(predizborne) projekte priprema VladaFederacije BiH i kako ih namjeravafinansirati
HAAG U SARAJEVU
Zuka Ali{pago i zlo~ini u Hercegovini
Pro{le je nedjelje u Sarajevu uhap{enZULFIKAR ALI[PAGO, ratni zapovjednikjedinice “Zulfikar“, ~iji je komandni kadarne{to  ranije po nalogu Tu`iteljstva zaratne zlo~ine Suda BiH stavljen izare{etaka zbog sumnje da su po~inilizlo~ine nad hrvatskim civilima u seluTrusina; na{a novinarka otkriva da li jehap{enjem “kontroverznog Zuke“zaokru`ena linija komandne odgovornostiza  zlo~ine koje je Armija BiH po~inila nadHrvatima u Hercegovini
SARAJEVO-ANKARA-BEOGRAD
Kako je Bori{a Arnaut dobio agreman
Na ovotjednom sastanku ministara vanjskihposlova BiH, Turske i Srbije koji je odr`anu Ankari, kona~no je, nakon gotovo trigodine ~ekanja, potvr|eno da je predsjed-nik Srbije BORIS TADI] dao agreman zanovog bosanskog ambasadora u BeograduBORI[U ARNAUTA; na{a novinarka otkri-va razloge zbog kojih su srbijanskizvani~nici, poslije upornog odbijanja, naglopromijenili stav i prihvatili kandidataHARISA SILAJD@I]A
DODIKOV MAR[PREKO DRINE
Plja~ka te{ka 150 miliona eura
Po~etak ove godine u susjednoj Srbijiobilje`avaju masovni protesti osiroma{enihradnika, {trajkovi desetina hiljada ljudi kojisu u procesu privatizacije tamo{njih firmiostali bez posla, plata, socijalne za{tite...;na{i novinari otkrivaju  da je u sredi{tunajve}e privatizacijske plja~ke u Srbiji,kupovine gra|evinskog giganta“KOMGRAP“, te{ke preko sto milionaeura, aktuelni premijer RepublikeSrpske MILORAD DODIK sa svojomgra|evinskom marionetom SLOBODANOMSTANKOVI]EM, vlasnikom firme “Integralin`enjering“ iz Lakta{a
SIGURNOST/BEZBJEDNOST
Kako se desila Gornja Mao~a
Ministar sigurnosti u Vije}u ministara BiHSadik Ahmetovi} koji je na tu du`nostizabran unato~ brojnim politi~kim istrana~kim zakulisnim igrama, u razgovoruza SB komentira pro{lonedjeljnu policijskuakciju u Gornjoj Mao~i, obja{njava surad-nju sa policijskim i sigurnosnim agencijamai najavljujuje skoru liberalizaciju viznogre`ima sa Evropskom unijom
OSMO SVJETSKO ^UDO
Sarajlija koji je dizajnirao Dubai metro
Prije pet mjeseci u Dubaiju, poslovnomsjedi{tu Bliskog istoka, na spektakularanna~in je pu{ten u promet najluksuzniji inajskuplji metro na planeti; novinarka “SB“otkriva da je idejni tvorac Dubai metroaSarajlija  BORAN AGO[TON, danas jedanod najtra`enijih svjetskih arhitekata, kojiprvi puta govori za medije u BiH
11.2.2010.
I
SLOBODNA BOSNA
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mehmed PARGAN
,
Mirha DEDI]
,
Nermina [UNJ,Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Adisa BA[I], Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI]  Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213FIMA BANKA d.d. SARAJEVO137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i diskete se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
121622502634
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Midhat Krilic liked this
Midhat Krilic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->