Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Apa Itu Pembelajaran Berasaskan Projek

Apa Itu Pembelajaran Berasaskan Projek

Ratings:
(0)
|Views: 1,873|Likes:
Published by mbaharuddin6851
Kelebihan PBP
Kelebihan PBP

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: mbaharuddin6851 on Feb 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2012

pdf

text

original

 
1 
  
Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP)
@ Project Based Learning (PjBL)
 
 
Md. Baharuddin Bin Haji Abdul RahmanJKM, Politeknik Kota Bharu,Km 24, Pangkal Kalong,16450Ketereh, Kelantan, MalaysiaEmail:mbaharuddin@oum.edu.my, Tel: +6019-9021484 Hairul Nizam IsmailPusat Pengajian Ilmu Pendidikan,11800 USM,Pulau Penang, Malaysia.Email:hairul@usm.my, Tel:+6012-4122539
 
 
1.0 Pengenalan
 Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP @ PjBL) amat signifikan dengan konseppembelajaran alaf baru (alaf ke-21) yang menjurus kepada penghasilan produk (projek) yangpiawai (mengikut kaedah kejuruteraan sebenar) dan ia berpusatkan pelajar. PembelajaranBerasaskan Projek (PBP) merupakan model terkini dalam merangka aktiviti bagi penghasilanproduk atau artifak pelajar diluar kelas. Yangmana PBP menjana para pelajar agar berpeluangmenterjemahkan idea dan keupayaan diri dalam menyelesaikan pemasalahan secaraberkumpulan bagi menghasilkan produk @ artifak (projek) secara terarah mengikut kaedahdan gerak kerja kejuruteraan sebenar (produk dibangunkan di bengkel institusi atau di bengkelluar). Aktivitinya yang melangkaui bilik darjah  telah memberi ruang kepada para pelajar dalampembangunkan minda mereka (kognitif). Konsep PBP juga dilihat memberi ruang untuk ahliahli kumpulan dalam merangka perancangan gerak kerja pembangunan secara selaras, dapat membutirkan proses yang perlu dilalui, membentuk susun atur peranan ahli yang sistematik dan terarah. PBP merupakan model aktiviti pengajaran dan pembelajaran diluar kelas yangberupaya membentuk gabungan aktiviti yang menjurus kepada kerja-kerja kejuruteraan yangsepatutnya diketahui oleh pelajar institusi Teknik dan Vokasional (merangkumi pembelajarankemahiran asas sekolah rendah dan menegah). Konsep PBP merupakan pembelajaran yangsepusat bagi penyelia dan kumpulan pelajar melalui proses pembangunan produk, malahan PBPboleh diwujudkan melalui kaedah pemantauan maya (mengunakan web based) yangmana ianyaboleh melangkaui sempadan jarak dan masa. Ia menjadikan para pelajar lebih terfokus dalamsetiap tugasan yang dirancang selari dengan proses perlaksanaannya. Ahli kumpulan kerja jugadi dedahkan agar dapat mentaksir pemasalahan yang akan timbul seterusnya menghasilkancetusan idea pengawalan dari mula sampai akhir proses pembangunan produk. Melaluipemantauan dan penilaian formatif. Kaedah PBP ini dilihat sebagai salah satu contohpembelajaran yang terfokus serta sistematik  bagi gerak kerja pembangunan produk-produk kejuruteraan.  
2.0 PBP  Memotivasikan Pelajar
 
Pelajar akan dapat menterjemahkan kefahaman dan kemahiran mereka setelahmenguasai konsep PBP ini melalui penghasilan produk yang inovatif serta dapat mencapaikualiti hasil kerja yang sepadan dengan produk keluaran industri. PBP secara langsung dapat menterjemahkan setiap kurikulum yang dirangka dalam mencapai objektifnya yang mutlak bilamana setiap perincian gerak kerja penghasilan direkodkan bermula di awal proses hingga
 
2
  
akhir. Kutipan dan analisa data hasil ujilari produk juga diterjemahka secara perinci. Malahanproses pemarkahan yang formatif menjadikan konsep PBP suatu kaedah pembelajaran danpengajaran (PnP) yang selaras serta merangkumi kehendak silibus yang berkaitan kerja-kerjakejuruteraan (cth : silibus aliran teknik dan vokasional). Pembangunan proses PBP oleh parapengkaji sebelumnya menunjukkan kosep ini bukan sahaja mampu membentuk siasah pelajarmalahan ia dapat menjana minda (kognitif) pelajar melalui desakan yang terarah. Pembangunanmotivsi dan meta-kognitif para pelajar merupakan antara aset yang amat penting dalampengaplikasian konsep PBP, yangmana ia menjadikan  proses pengajaran dan pembelajaran(PnP) yang dilalui mencpai matlamat sebagaimana yang dikehendaki. Menurut ProfessorHoward Gradner  melalui pandangan beliau yang bertajuk 
Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences,
beliau menghuraikan terdapat tujuh aras pembangunan kepandaianmanusia antaranya ialah; melalui olahan pemikiran, pembelajaran dan proses mendapat maklumat.  PBP dilihat elah memenuhi
Frames of Mind 
tersebut yang mana kumpulan pelajaryang ingin menghasilkan produk kejuruteraan akan mampu menterjemahkan olahan pemikiran,melalui proses pembelajaran yang terarah dan dapat mentaksir maklumat terkini secaraterarah. Dengan melalui proses PBP, pelajar akan dapat menjana  olahan minda yang pelbagai @Multiple Intelligences  dalam memastikan produk yang ingin dihasilkan dapat disiapkansebagaimana turutan yang telah dirangka. Suatu yang amat bermanafaat melalui konsep PBPialah ia mampu mengasak motivasi diri pelajar kejuruteraan sendiri setelah melalui proses PBP,ini dibuktikan melalui kajian rintis yang dilakukan di oleh pengkaji sendiri (Md. Baharuddin HajiAbdul Rahman et al., 2009) serta pengkaji bersama (Kamaruzaman Jusoff et al., 2010) dalampengaplikasian konsep PjBL di Politeknik Kota Bharu. Malahan para pengkaji lain juga adamenyatakan yang  pembangunan motivasi itu telah mejadikan mereka (kumpulan pelajar)mampu mengolah suatu pemahaman dan pengalaman baru yang amat berharga dalampenghasilan produk yang piawai. Dengan ini, ia secara tidak langsung mewujudkan teknik pembelajaran alaf baru yang tersendiri terhasil dari keupayaan pelajar itu sendiri apabilaberjaya menguasai konsep PBP secara mutlak (mereka akan dapat mengembangkan ilmuteknologi & kejuruteraan terkini semasa proses pembangunan produk). Mereka juga akan dapat menjana minat yang mendalam dalam mentaksir ilmu kejuruteraan semasa prosespembangunan produk dilakukan. Selain dari itu, mereka juga mampu menjawab persoalan yangtimbul serta dapat menyelesai pemasalahan dalam memastikan produk dapat dihasilkan/dilaksanakan. Semua ini terjadi  kerana desakan yang terkawal telah timbul melalui konsep PBPyang telah diaplikasi secara menyeluruh. 
3
.0 Mengapa Perlu PBP? 
Kenapa konsep PBP ditekankan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sekiranyakonsep ini dilihat tidak bermanafaat kepada sisem pendidikan di Malaysia. Kepentingan PBPjuga ditekankan oleh KPM sebagai PBL (Project Based Learning) yang mana ianya mempunyaimaksud yang sama dengan PjBL atau PBP disini. Jika dilihat PBP amat berguna bilamana pihak KPM juga telah mensarankan perlaksanaan konsep PBP ini melalui Bahagian TeknologiPendidikan (BTP) bermula dari tahun 2006 lagi
rujuk: Project-Based Learning: Educating theMillennial Learner)
. Malahan Pihak KPM juga telah melaksanakan Projek Rintis: Project-BasedLearning Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sabah 2007, yang mana ia amat signifikandengan tahun kajian rintis pengkaji (2007) bagi kajian Pembangunan Modul PBP@PjBL danPengaplkasiannya di peringkat Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM). Disini PBP dilihat telah membantu dalam memurni dan menaik nilai tambah sistem pembelajarandan pengajaran (PnP) di Malaysia. Selain dari itu, PBP dilihat signifikan dengan dasar danmatlamat Politeknik, KPTM dalam melancarkan Outcome Based Education (OBE) yang manaPBP boleh menjadi satu pilihan baru konsep PnP alternatif yng boleh digunapakai oleh parapendidik dan pensyarah  dalam institusi pendidikan teknik dan vokasional pada masa kini bagimencapai kehendak OBE tersebut. PBP juga merupakan suatu konsep PnP yang merangkumipenghasilan keperluan minda pelajar yang out side the box, product based dan outcomebased. Gerak kerjanya menekankan kepada kumpulan pelajar perlu melakukannya secara total. Bagi membuktikan setiap langakah dilaksana , setiap cerapan data akan direkodkan mengikut 
 
3
  
paiwaian sebenar kejuruteraan. Malahan penilaian akan diakukan oleh penyelia secara turutanmengikut mingguan (formatif). Pelajar akan sentiasa diasak agar peka kepada jadual kerja yangdirangka (rujuk Modul PBP). Ini bagi mengelakkan berlakunya kelewatan dalam menghasilkanproduk yang ingin dihasilkan. Pemasalahan akan diatasi mengikut masa yang telah ditetapkan(sebarang kemusykilan akan sentiasa di sumangsaran agar pemasalahan dapat diselesaikandengan segera). Pelajar diberi kepercayaan sepenuhnya dalam mantaksir pemasalahan malahansetiap saranan penyelesaian sesuatu masalah itu akan diterima pakai secara professional olehsemua pihak. Di sini olahan minda yang kritis akan timbul secara sepontan malahan sebarangilmu kejuruteraan yang mereka pelajari akan dapat diterjemahkan semasa prosespembangunan produk dijalankan. Sebarang teknologi dan ilmu kejuruteraan terkini akandigunapakai bagi memastikan keperluan penambahan ilmu sentiasa wujud melalui konsep PBPini. Gabungan hubungan dengan industri luar dalam penghasilan produk tersebut menjadikanpara pelajar kejuruteraan akan sentiasa celik minda dan mendapat pengalaman baru. Initerbukti apabila ilmu dan kepakaran luar tadi akan terserap secara tersendiri semasa proseskolaberasi antara kumpulan kerja dangan pihak bengkel kejuruteraan luar. Sumbangankemahiran oleh industri tadi menjadikan konsep PBP merupakan pembangunan sistem PnPtradisional kepada konsep PnP yang mesra antara pelajar dan pihak industri. 
4
.0 Kelebihan PBP 
y
 
Menyediakan ruang yang pelbagai kepada pelajar dalam menterjemah ilmu yang telahmereka pelajari,
 
y
 
Meningkatkan pengembangan minda (kognitif) yang pelbagai bagi pembangunanproduk,
 
y
 
Dapat memenuhi kehendak pembelajaran alaf baru yang berpusatkan pelajar (alaf ke21),
 
y
 
Merubah konsep pengajaran dan pembelajaran lama (tradisional) yang mengfokuskandalam bilik darjah kepada konsep pmbelajaran baru yang diluar bilik darjah (menjuruskepada kemahiran dan kehendak dunia luar: mengikut keperluan sebenar),
 
y
 
Mengarahkan pelajar kepada melakukan gerak kerja secara total (pembagunankepimpinan & pengurusan pelajar yang mutlak), bukannnya mengharapkan guru ataupenyelia menjadi pembimbing secara total (guru sebagai pembimbing secara total),
y
 
Menjurus kepada pengaplikasian sumber teknologi baru secara total (pelajar digalakkanmenakses bahan dan ilmu baru sepanjang pembangunan produk) cth: penggunaancomputer, grafik, lukisan kejuruteraan yang piawai, rekabentuk piawai,perancangan danpembangunan produk mengikut kehendak kejuruteraan sebenar,
y
 
Proses Pemantauan /Penyeliaan yang minima namun penghasilan produk yang efektif,
y
 
Menambah ruang pelajar mendalami ilmu kemahiran kejuruteraan sebenar, cth:kemahiran mengunakan mesin-mesin kejuruteraan, kerja-kerja ketukangan yangpiawai, teknik dan kemahiran terkini dalam pengoperasian alatan teknikal terkini,
y
 
Membentuk proses PnP yang kolaberasi antara kumpulan pelajar projek,
y
 
Membentuk pembangunan kendiri para pelajar,
y
 
Membangun regulasi kendiri para pelajar,
y
 
Merupakan suatu konsep pembelajaran yang terarah,
y
 
Mewujudkan suasana pengembangan minda dan perkongsian pintar, menjanakemahiran secara kolaberasi bagi setiap ahli kumpulan kerja,
y
 
Perkongsian kemahiran yang sepadu, pemahaman konsep, pengarahan, olahan data,keutamaan dalam melakukan gerak kerja bersama,
y
 
Meyumbang kepada keperluan bantu membantu bagi setiap ahli kumpulan dalammemastikan produk dapat dihasilkan secara bersama,
y
 
Dapat memberi ruang kepad para pelajar dalam mengagih setiap tugas secara adil dansaksama,
y
 
Menjadi salah satu platform komunikasi selaras antara setiap ahli kumpulan dengankumpulan lain dalam memastikan proses berjalan mengikut perancangan,

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Awan Ashaari liked this
Siti Nur Kamariah Rubani liked this
Siti Nur Kamariah Rubani liked this
Meghann Teoh liked this
Nurulhuda Mohd Sukri liked this
zaharina liked this
Normadura Zawawi liked this
Selamat Siang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->