Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
P. 1
Buku Panduan no 5 BSMM

Buku Panduan no 5 BSMM

Ratings: (0)|Views: 2,694|Likes:
Published by Wahab Chik

BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (Malaysian Red Crescent) BUKU PANDUAN NO. 5 PERATURAN PAKAIAN SERAGAM

BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (Malaysian Red Crescent) BUKU PANDUAN NO. 5 PERATURAN PAKAIAN SERAGAM

More info:

Published by: Wahab Chik on Feb 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

 
PERSATUANULANSAIBITMERAHMALAYSIA(MalaysianRed(iescentSociety)
ET.IKU/{NIDUANIO.5PERATURANAK/ITIANSERAGAMESMM
 
BUKU PAIIDUAN NO.5
I4S4!AI{JEBASSM
FERSATUAN BIILAIT SAEfT UERAJITUAI,AYSIAPEITDI\I{'LUANPematua!Bula! Sabit Mi:rahMalaysia(PBSMMladal€i diantsraPersatua.ri-PersatuanKebalgsaan Pe.gemkanPala,.tgMcrah d€n BulanSabitMerah seluruh duniayangrnerupunyai pal{aiansersgsJn tersendid.Ikgunasn pakaianseragam ini diamalkan scmenjakianya ditubuhkanda.lam aiun 1948.Eluku PanduanNo. 5 inladalah bertujuanuntukmembed pandua! pakaianseiaEa.tnyangseha.rusuyadiikutioleh semua ahli I'BSMM, Ttap-tiapjenlspakaianseragamyangterdapat dalam Buku Paadusriniadalah untukpemakaianbagltugas-tugastertentu atau sepertiyangdlsyaratksndala.ml.eadsan tertentuatau sepertijangdiaraikan olehpiha_t<atasan.Adaaliantarapakaianseragam, sepertiPa]<aian SeragamWanltal.angrnernpunyai pllihan-Pilihaniniekanditentukanolehpihakyengmcmerintahsesuatuunit mengikuta.iahan daripthakatasan.Walauapapun pakaianscragamataupilihan yangtelahditetapkan,tiap-tiappemaltaianh€ndaklahocngjkutgaris-garis p€ndua!yangtelahditetapkendi dalam Buku Panduanini. Segata kemusyktlanmengenainyatrendaklaidirujuk kepadaIbu PrjabatKebangsaaa PBSMMmengikuts€luranterteqtuyangtelah ditetapksn oleh Pfrlembagaanpcrsatuan.SetiapahllPBSMMdilarang mengubahdtaumenokok-tambahpakelanseraga,rnangtelahditetapka-n.PakalanSerogarndigunel<anuntuk mempamerkair identitiPBSMM. Ianyajugabertujuanbagi mcmupuksemsngat disiplin dikalanganshli.Denganilu Paksi€nSeragam harusdipakaidcflgankemasdan banggadan tldaktlipaLeisewcnang-wenangnyasehingga mernb4waaib kcpadae.hliyangmcmakainyadon PBSMM padakeseluruhannJE. PegawalDislplinatauKetua didalam sesuatu unitPBSMM bertanggungiawabbagi mendntukansupayapakajanseragamitu dipakaidengan betul dan kelnas.Ilersama-$amalaikitamenentukansupayaPal<aiaJ,Seragarn PBSMM yangdipakaitidst mendatangkanaib d6nmerlatuhkan imej, namadan rnsruahPBSMMpndekescluruhannya.
 
AEXAYE$
!ry54
AUR,AT2-567-LOl1-l?t3-1415-1617-1E19-20zL-2223-2425-2627-2429-3A3l-3233-3436€ag9-424.A.4445-46'47-4A49-505t-52L2.3.4.5.
KAIfI'IINCAIIPEnll-enA
P6lehrdu.!Ay.nt-By@tADP.nlrtan Pit.llttS€f sgr'lP.artrlrirBtntrng-BlntenEl(cborsrslr/Plngat/Ucdrl RoboNcgnmrlTl.p"Tlf,pPrl!$|rastagrat'E$U(}aqbed.hThp-TfrpitdD.lr P.L.tri 8{rrr8arnPBAllu6.1 PakalanIstiadat No.1-PegawalLelalrilr,2Pai<dianSeragam No.2-Pegawai ,elakt6.0 Pal<alanSeragam No.3-PegawaiLelaki6.4 PakalanS€ragam No,4-Pasukan BsntuanSukerela(PBSILelaki5.6PakaianSeragam No.s-Belia/PasukanBaltuanSukareh{PBS)(KawatanKehorrnatanl-Lelakl$.6Pal€lah S€regam N,r.6-Anggote Amtrulans-Lelaki.S.aPekaian Se.agsm ND.7-Urdt keiernasanBemotoslkalIEMU)-LetaktS,APakaianSeragarn ND.8-Belia/Kan€.k-KalakLlnk- L€lali6.9fai<aiqrrSerirgam l.lo.9-Pesuka.nBantuanSukarcla(PtsS)/BeliaDaJr (6na]d-I(elr8_kL€lakl(Link)5.10 PakaiaiIstiadat No.l-PegawdlWanlta!1.11 Pakaianbtladat No.2-PegaweiWailta$.12Pakalan SeragamNo.3-P€gawaiWanita5.13PakalenS€rugartrNo.4AMts-PasukatB€rituan Sukarcla(PBS)Wanita5.14Pakalan SeraSEflNo. 5A&58-Belia/PasukanB6ntuanSukerelaPBS){Law6l6nKehonnaten)-Wanlta5. 16PakEla! SeragalnNo.6-Anggota Ambulens-Wsnita5.16PakaianSeragsm N0, 7-Unit KecernasanBermotooikq.l{EMU)-Warta6,1?PakslanSeragsln No.8-Bella/Kansl<-Iknakll,txk)-Wanita5,18Pakelan Seraggln No.9'Bella/Pasuko-nBantuanSukErela(PBS)Den l(en€-k-Xanak(Link)-Wanttq6.19 PakaianSerag€m No. l0-PegawaiDanL€in-Leln Anggota*Wdnita (Pihan)

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Barbara Sian added this note
Thnx for sharing..buku ni susah nak dapat tapi sangat diperlukan..
lin liked this
faj252 liked this
YangYingLum liked this
Norra'z Zack liked this
dastannaga liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->