Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BLF Newsletter 38

BLF Newsletter 38

Ratings: (0)|Views: 71 |Likes:
Published by Nadacia Pontis

More info:

Published by: Nadacia Pontis on Feb 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2011

pdf

text

original

 
číslo 38 / február  2011
Aktivity členovzdruženiaNoví členoviaNaše mestoVia Bona Slovakia 2010Prieskum vnímania ZPKomu sa nelení, irma sa zelení 
Obsah čísla
prípravu a vydávanie podporuje:podnikov plánuje udržať súčasnú úro-veň aktivít súvisiacich so zodpovednýmpodnikaním. Ďalšia tretina deklaruje, žeplánuje rozšíriť existujúce aktivity zod-povedného podnikania. Okrem už exis-tujúcich firiem však netreba zabúdať ajna tie novovznikajúce. Možno práve tiebudú hľadať svoje miesto v oblastiach,ktoré so zodpovedným podnikanímpriamo súvisia. Spoločnosť IBISWorldvyhlásila, že v roku 2011 bude oblasťvzdelávania a kariérneho alebo envi-ronmentálneho poradenstva najrých-lejšie rastúcou oblasťou podnikania.O tom, čo všetko môže firma urobiť prezníženie vplyvov svojho podnikania naživotné prostredie a klimatickú zmenu,si môžete prečítať na strane 11.Teší nás, že podobné chápanie previa-zanosti s okolitou komunitou a život-ným prostredím cítia aj naši noví čle-novia, spoločnosti Embraco, Slovalcoa Nera.Prajem vám veľa inšpirácie pri čítaní tohto čísla nášho newslettra.
Janka Ružická
ISSN 1336-9458 EV 3573/09 Vytlačené na recyklovanom papieri.
Editoriál
Viete, ako fungujú koraly ? Koral jevlastne živočích a riasa. Tieto dvestvorenia zvyčajne existujú v dlhoma stabilnom partnerstve. Avšak prinevhodných vonkajších podmienkachje ich súžitie mimoriadne ohrozené.Napríklad pri zohrievaní morskej vodyživočích zmietaný horúčkou odpudí od seba riasu a sám pritom zahynie.Ostane z neho len vápenatá kostra.Podmienky okolia sú pre harmonickésúžitie dôležité. Nielen pre rastliny,živočíchy, ale aj pre ľudí a iné subjekty,ktoré sa v danej lokalite nachádzajú.Na tejto myšlienke stojí aj malá realitnáa developerská spoločnosť WorkspaceGroup. Firma rekonštruuje staré budo-vy v zaostalých štvrtiach Londýna.Priestory potom prenajíma malýmzačínajúcim firmám, ktoré v ich okolí pôsobia. Verí, že to pozitívne ovplyvní kvalitu života v danej štvrti. Vonkajšieprostredie sa mení, prichádzajú firmy,reštaurácie, na uliciach klesá krimina-lita. Ceny nehnuteľností rastú, pretožeživotná úroveň v ich susedstve sa zvy-šuje a darí sa aj realitnej spoločnostiWorkspace Group. Firmu WorkspaceGroup sme navštívili v rámci projektuZodpovedné malé a stredné podnikyna Slovensku (ReSmeS – ResponsibleSMEs in Slovakia). Súčasťou projektu jeaj prieskum o tom, čo si malí a strední podnikatelia myslia o zodpovednompodnikaní. Hoci vzdelávanie a podpo-ra malých a stredných firiem v oblastizodpovedného podnikania je nároč-nou úlohou, výsledky prieskumu súpozitívne. Záujem o ďalšie informáciez oblasti zodpovedného podnikaniaprejavili takmer tri štvrtiny oslovenýchpredstaviteľov podnikov. Zdá sa, žefirmy sú otvorené kráčať týmto sme-rom. V budúcnosti takmer dve tretiny
Foto: Robert Young, www.fickr.com
newsletter
dvojmesačník o zodpovednom podnikaní a nových príležitostiach
2456118
 
2
 
B u s i n e s s  L e a d e r s  F o r u m  /  f e b r u á r  2 0 1 1
aktivity členov združenia
Editor
Michal Kiššamichal.kissa@nadaciapontis.sk 
Redakčná rada
Janka RužickáLenka Surotchak Beata Hlavčáková
Grafika, DTP a tlač
Ing. Peter Juriga – Grafické štúdioHraničná 18, 821 05 Bratislavawww.g-studio.sk 
Vydáva
Nadácia PontisZelinárska 2, 821 08 Bratislava 2www.nadaciapontis.sk pontis@nadaciapontis.sk 
Členovia BLF
 
 
l  k i
l  k i
 
V roku 2010 sa spoločnosti Hewlett-Packard Slovakia podarilo spustiťinovatívny program zaradenia dar-covského portálu Dobrá krajina dosystému zamestnaneckých benefi-tov. Prostredníctvom benefitov majúV priebehu októbra 2010 až januá-ra 2011 sa manažment skupiny SSEv rámci regiónu stretával na pravidel-ných stretnutiach so zamestnancamiskupiny. Na tejto „roadshow“ infor-moval generálny riaditeľ SSE, PierreChazerain, zamestnancov o vízii a stra-tégii spoločnosti a spolu s riaditeľmidivízií a dcérskych spoločností odpo-vedal na otázky zamestnancov.
Inovácie v zamestnaneckých benetoch
zamestnanci HP Slovakia šancu daro-vať a poukázať peniaze v prospechpodpory projektov neziskových orga-nizácií v programe Dobrá krajina. Zasedem mesiacov sa podarilo vyzbieraťviac ako 2 500 € od 159 darcov.
SSE – Stretnutia manažmentu so
zamestnancami a nová hra
Spoločnosť spustila v januári 2011náučnú hru o šetrení elektriny. Každý,kto má chuť si hru zahrať a dozvedieťsa tak viac o tom, ako v sa dá v domác-nosti šetriť, alebo jednoducho pridásvoj tip, ako šetrí elektrinou, bude zara-dený do súťaže o skvelé notebooky odspoločnosti HP ! Hra je dostupná nawww.domnapatia.sk.
Náhľad hry na stránke www.domnapatia.sk 
Tesco zazelení 15 miest na Slovensku
V grantovom programe Tesco prezdravšie mestá bude 21 organizácií a samospráv v tomto roku realizovaťprojekty, ktorými prispejú k skrášleniuverejných priestorov alebo podporiamyšlienku recyklácie. Do grantové-ho programu prišlo spolu 36 žiados-tí o podporu, z ktorých hodnotiacakomisia vybrala najlepšie projekty spĺ-ňajúce hodnotiace kritéria. Celkovobude pre projekty rozdelená čiastkatakmer 43 000 €.
 
3
VSE – Nadačný
fond a City Run
V obciach a mestách východnéhoSlovenska vyrastú nové voľnočasovézóny. Nadačný fond Skupiny VSE spra-vovaný Karpatskou nadáciou rozdelil53 100 € na budovanie a rekonštrukciutýchto zón. V rámci programu bolopodporených 10 projektov zameranýchna budovanie a obnovu oddychovýchpriestranstiev v mestách a obciach navýchodnom Slovensku. Počas pred-chádzajúcich 2 ročníkov bolo v rámciprogramu podporených 25 projektovcelkovou sumou viac ako 106 000 €.Východoslovenská energetika a.s. (VSE)bude už po štvrtý raz generálnym part-nerom podujatia, ktoré spája šport,kultúru a charitu. Všetko v prospechmladých ľudí z Košíc, Michalovieca Spišskej Novej Vsi. Kúpou štartovéhočísla na nesúťažný 4 km beh v centremesta alebo odbehnutím ľubovoľnejvzdialenosti na páse môžu obyvateliapodporiť jednu z organizácií, ktoré savenujú autistickým deťom.Pomôcť môžu aj firmy, ktoré oslovilkoncept VSE CITY RUN-u. Vítaná jefinančná aj nefinančná podpora. Viacinformácií na www.cityrun.sk alebo nakomunikačnom útvare vo VSE.
U. S. Steel rozdelí 26 900 €
Tradičná sušička v Jablonove nad Turnou podporená z minuloročného programu Spoločne pre región.
U. S. Steel Košice v spoluprácis Karpatskou nadáciou v stredu 26.januára vyhlásila už štvrtý ročník gran-tového programu Spoločne pre región2011, v ktorom rozdelí 26 900 €. Projektymôžu byť zamerané na voľnočasovéaktivity detí a mládeže, environmentál-nu výchovu a vzdelávanie, bezpečnosť,šport, zachovanie kultúrnych hodnôt,podporu dobrovoľníctva a spoluprácemedzi rôznymi kultúrami.O grant sa môžu žiadatelia uchádzaťdo 25. marca 2011.
Slovnaft podpísal Chartu bezpečnosti
Na konci januára sa spoločnosťSLOVNAFT stala signatárom Chartybezpečnosti cestnej premávky.Spoločnosť sa zaviazala na najbližšietri roky svojimi aktivitami prispievaťk zníženiu počtu dopravných nehôda úrazov. V internom prostredí je tonajmä prostredníctvom pravidelnýchdefenzívnych jázd vodičov preprav-nej spoločnosti, v externom prostredí najmä osvetou v podobe náučnýchprojektov pre deti.Spoločnosť Západoslovenská energe-tika podporila v minulom roku finanč-ným príspevkom, materiálnym zabez-pečením, ako aj mediálnou formouuniverzitný projekt pod názvom StubaGreen Team (SGT). Ide o tím mladých
Skupina ZSE podporuje Stuba Green Team
kreatívnych študentov a doktorandovStrojníckej fakulty a Fakulty architektúrySTU v Bratislave, ktorí v rámci projektunavrhli a zostrojili formulu na elektrickýpohon. Zhotovenú formulu bude ZSEv tomto roku postupne predstavovaťširokej verejnosti a médiám. V týchtodňoch ju zvedavci a priaznivci moto-športu majú možnosť vidieť na kon-taktnom mieste ZSE na Hraničnej uliciv Bratislave.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->