Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23050, 24.2.2011]

Oslobođenje [broj 23050, 24.2.2011]

Ratings: (0)|Views: 368 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2012

pdf

text

original

 
TRIPOLIZIVIMIRNO
I SLAVIGADAFIJA
 
JosipMuselimo vi}
Ferhat[e ta,
ambasadorBosne i Hercegovine u Libi ji
OSLOBO\ENJE
^ETVRTAK
, 24. 2. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.050Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
3. strana
DANAS PRILOG
Minis tarKaramarko la`e
2. strana
Po~elaevakuaci ja bh. radnika iz Libi je
Naj te`e je sti}i
do aerodroma
Reuters
2. strana
 
OSLOBO\ENJE
~etvrtak, 24. februar 2011. godine
U @I@I
2
 Steinberg i Coun trymandolaze u BiH
Podsticaj br`em formiranju vlas ti
VIJESTI
ihomirPurdani je bio oba vi je{ten  jo{ 2007. godine da se nalazi na cr-  venojtjeraliciInterpola, kako to tvr- diministarunutarnjihposlo vaRe- publikeHrvatskeomislavKara- marko, rekao je ju~er u Mostaru JosipMuselimo vi}, od vjetnikiho- miraPurde.Muselimo vi} je kazaokako mu je Purdanalo`io da demantiraKara- marko vetvrdnje, te kakonikada ne bi napu{taoHrvatsku da je znao da  je na bilokakvojtjeralici.
 Skandal prvog reda
- Purda me je nazvao iz Zeniceza- te~enizja vamaministraKaramarka. Zamolio me da takvuinformaci juna-  jenergi~ni jeopo vrgnem kao notor- nuneistinu. Moj mi je branjenikre- kaokakonikada ne bi prelaziogra- nicu da je znao za potjernicu, izja vio  je Muselimo vi}. ako|er, rekao je i kako su izja ve o priznanjukri vice, ''ko je su od Purdeiznu|ene dok je bio u zaro- bljeni{tvu'', napisanejezikomko-  jim se Purda ne slu`i, ali i da je nje-govbranjenikopo vrgnuovjero- dostojnostdi jelo vaizja veko je su mu predane.- Jedinidokaz na ko ji se pra vo- sudniorganiRepublikeSrbi je pozi va ju u svomrje{enju o pro-  vo|enjuistrage, a ko ji je opet osno va za molbu o izru~enju i ko-  jipra vosudniorgani BiH o izru~enjuprihva}aju, to su te iz- ja ve, rekao je Muselimo vi}, pri- tompokazav {ino vinarima dva fotokopiranalistaPurdineizja ve iz srbi janskogzarobljeni{tva. Di-  jelo viizja ve su u potpunosti ne~itki.- o je skandalprvogreda dadr`avamoliteljicazasni vakaznenu odgo vornost za ratnizlo~in, gdje je predvi|enakaznadugotrajnogzatvo- ra, bez ikakvogdokaza, na izja vama ko je su pribaljene u te{kimokolno- stima, odnosno u logoru. Pra vosudna ti jelaRepublikeSrbi jenisudosta vi- lani jedandokaz o tome da je Purda kriv za ono {to mu se stav lja na teret,mi{ljenja je Muselimo vi}. Purda se i dan-danasnalazi u zat-  voru, smatraMuselimo vi}, na teme- lju dva listano vinarimapokazanih fotokopi ja. - Purda je bio saslu{anpred u`iteljstvom BiH i bilo je vrlone-pri jatnoslu{ati{to je sve taj ~o vjek  pro{ao u logoru. On se uop}e ne sje}a da je tu izja vupotpisao, a ka- zao je kako bi potpisaobilo{to jer mu je `ivot bio ugro`en, rekao je no- vinarimaMuselimo vi}.
No va saslu{anja
- O~eku jemokako bi odluka na `albumoglabitidonesena ve} ovaj tjedan. Sutra i prekosutra bit }e saslu- {anesuosumnji~eneosobe u tom predmetu, opet po zahtje vuSrbi je. Uvjeren sam da }e nakonnjiho vihis- kazaSrbi jaodustati od daljnjegpo- stupkaprotivPurde, izja vio je Muse- limo vi}.ako|er, zahvalio je Sulejmanu ihi}u na podr{ciko ju je iskazao njego vombranjeniku te pozvao ''sveljudedobrevolje da zausta ve pra vosudnonasiljeko je se preko pra vosudnihorgana BiH pro vodi nad jednim~o vjekom''.
J. GUDELJ
JosipMuselimo vi},
odvjetnikTihomiraPurde
Minis tar Tomislav
Karamarkola`e
Purda me je nazvao iz Zenicezate~enKaramarko vim izja vama, tvrde}ikakonikada ne bi prelaziogranicu da je znao za potjernicu, ka`eMuselimo vi}
Energi~nodeman i anhrvatskiminis ar
Sud BiHProtivno advokatskoj etici
Bilo ko, pa ni Sud ni stranke, ne bi trebaokomentarisatipostupke ko ji su u toku i ko jinisupra vomo}ni. U konkretnomslu~ajuradi se o izja vibraniocajedne od strana u postupku i isklju~ivo je kao takvutre- baposmatrati, ka`e se, uz ostalo, u saop}enjuSuda BiH. Straneko je su nezado voljnesudskimodlukamauvi jek su izra`ava- lereakci je i jedinisvrsishodan put da izrazesvo jesta vo ve je ulaganje pra vnihli jeko va i branilacpotra`ivanogihomiraPurdeto jakodo- bro zna.Ovakvaizja va se mo`edo vesti u kontek stpoku{a japritiska na Sud u fazikadaapelacionovi je}etreba da odlu~i o prvostepenojodluci. Optu`itidoma}epra vosu|e za pra vnonasilje nad potra`ivanomoso- bom u fazikadani jedonesenakona~naodluka je nekorek tno i pro- ti vno je advokatskojetici. Ovakvaizja vamo`epodi}inepotrebneten- zi je ne samo u BiH, teisto vremenonaru{itiugled i poljuljatipo vjere- nje u Sud, ko jipo{tu je sva pra vapotra`ivanogzagaranto vanazako- nom i kon venci jama, stoga je, kao neprimjerenu i tendencioznu, odbi-  jamo u ci jelosti, poru~uju sa Suda BiH.  Avionlibijskekompani jeBu- raq s ko jim je 185 dr`av ljana BiH trebalosino}doputo vati iz ripoli ja u Sara je voni jesletio na Sara jev skiaerodrom. Nakonvi- {esatnog~ekanja i stalnogpo- mjeranjasatnicesli jetanjazrako- plo va, u kasnimve~ernjimsati- ma od sa vjetnika u Uredu za odnose s ja vno{}uMinistarstva  vanjskihposlo va BiH MirzePa- {i}asaznalo se da im je od pred- sta vnikaspomenutelibijskeavio kompani je u Sara je vuprosli-  je|enainformaci ja da je razlog otkazi vanjuletane vri jeme nad ripoli jem.
Brod iz Bengazija
 Avion sa bh. dr`av ljanimatre- baoje sletjeti na Sara jev skiaero- drom u 14.35 sati, a po poslje- dnjiminformaci jama u ti jeku dana{njegdanaavionspome- nutelibijskekompani je bi trebao s istimputnicimapoletjeti u ju- tarnjimsatima za Sara je vo. ako|er, premaplanuevaku- aci je bh. dr`av ljana iz Libi je, danas su u planutrileta od ~ega bi dva trebalabitilibijskekom- pani jeBuraq i jedan BH Airline- sa. ako|er, od ZoranaPerko-  vi}a, pomo}nikaministravanj- skihposlo va za me|unarodno- pra vne i konzularneposlo ve BiH i ruko vodiocatima za krizne situaci jesaznalo se da je ju~er u 18 sati,MVP urskepot vrdilo da  je za danasturskibrod u Benga- zi ju u 12 satispreman da prihvati 150 dr`av ljana BiH ko ji su izra- zili`elju da napusteBengazi. a- ko|er, jedan dio bh. radnika preba~en je prekolibijsko-egi- patskegranice i na{aambasada u Egiptu je dobilanalog da ih preuzme i izda im putnelisto ve. Muhidin[irbego vi}, tehni~ki direktorkompani je[irbego vi} - Libi ja, ko ji je iz ripoli japreko Be~a sa desetak bh. radnika sletioavionomAustriaAirline- sa na Sara jev skiaerodrom, zasi- tuaci ju u ripoli juka`e da je tre- nutnomirna. Ali, da je na aero- dromuvelikagu`va, da je oko 50.000 ljudipredaerodrom- skomzgradom i da je te{ko u}iu zgradu, te da Amabasada BiH u Libi jiradidobrosvojposao, ali bi im trebalopo ja~anje- neki tim ljudi da pomognena{im dr`av ljanima da se „probi ju“u zgraduaerodroma s obzirom da  je velikagu`va.
Radnici na sigurnom
“Sino} smo bili u ripoli ju i ni-  jebilonikakvihde{a vanja i sa vje- tu jemsvimporodicamana{ih radnika da se ne sekira ju“, kazao  je [irbego vi}, te da su njiho vira- dnici na sigurnom i da je isto i sa radincimaostalihkomapi ja. Napori na evakuiranju bh. dr`avaljanja iz Libi je se nas- tav lja ju.
An. [.
 Sino} otkazan let zbogne vremena u Tripoli ju
Danas no vi
le to vi za BiH
Premaplanuevakuaci je bh. dr`avljana iz Libi je, danas u planu tri avioleta od ~ega dva libijskekompani jeBuraq i jedan BH Airlinesa
Zamjenikdr`a vnesekretarkeSjedi- njenihAmeri~kihDr`avaJames B. Stein- bergputo vat}e u Armeni ju, Gruzi ju,  Azerbejd`an, Albani ju i Bosnu i Hercego-  vinu od 23. do 26. februara. U tri dr`aveKav kaza, pomo}nikdr`a-  vnesekretarke za evropske i evroazijske poslo vePhilip H. Gordon}e biti u pratnji zamjenikaSteinberga, saop}eno je iz  Ambasade SAD-a u BiH. Oni }e se sastati s liderimakako bi ra- zmotrilibilateralnapitanja i regional- nusigurnost. ako|er}e se susresti i s predsta vnicimaci vilnogdru{tva i me- di jima u svakoj od dr`ava. U Albani ji i Bosni i Hercego vini, po- mo}nikzamjenikadr`a vnesekretarke za evropske i evroazijskeposlo veTomasCo- untryman}e biti u Steinbergo vojpratnji. U Albani ji}e potcrtativa`nostlokalnih izbora na rje{a vanjealbanskogpoliti~kog zasto ja i potcrtatiulogugla vnogtu`itelja u istra`ivanjudoga|aja iz 21. januara. U Bosni i Hercego vinisastat}e se s vla- dinim i politi~kimliderima, kako bi pod- staklibrzoformiranjevlasti, ko jamo`edo- ni jetinapredakreformama na evropskom i evroatlantskomputu, saop}eno je.
Sino}nji do~ek prvih bh. gra|ana iz Libije na Sarajevskom aerodromu
Fo o: D. TORCHE
 
INTERVJU
OSLOBO\ENJE
~etvrtak, 24. februar 2011. godine
3
Predsjedni{ tvo BiH Us ta vni sud FBiHZvani~nici EURoderickMoore u SDA
Radmano vi} s ambasadorima
Predsjeda va ju}iPredsjedni{tva BiH pri- mio je ju~erakrediti vnapismano voime- no vanihambasadoraPoljske u BiH Jerzya Chmielewskog i UjedinjenihArapskih Emirata za BiH sa sjedi{tem u RimuAb- dulazizaNasseraAlshamsi ja. Razmi je- njena su mi{ljenjao bilateralnimodnosi- masa BiH i nagla{eno je da ih treba i da- ljeunapre|ivati, posebno u oblastitrgo-  vinskerazmjene, obrazo vanja i turizma. Radmano vi} je izraziozahvalnostPoljskoj, ko jaakti vnopodr`ava BiH u evropskimin- tegraci jama, te istakao da je utjecajPolj- ske u EU od velikogzna~aja za BiH.
Kri{to poni{tila imeno vanja
PredsjednicaFBiHBor janaKri{toju~er  je poni{tilaodluku o imeno vanjuAndri-  jeKolaka iz hrvatskog, Milo{aBabi}a iz srpskog i D`enaneHad`iomero vi} iz bo{- nja~kognaroda za sudi jeUsta vnogsuda FBiH i o ovomeoba vi jestila Dom naroda ParlamentaFBiH, sazna jeOslobo|enje. “Odluka se poni{ta vazbogodusta janja od kandidiranjagospodinaAndri jeKolaka“, na vela je Kri{to. Rani je je sa odluke o ime- no vanjusudacaUsta vnogsudaFBiHsvoj potpispo vukaodopredsjednikFBiHMir- sadKebo, dok to ni jeu~iniladopredsje- dnicaSpomenkaMi}i}.
 S. [e.
Pres ta ti snadme tanjem
Bh. liderimora juprestati s “odmjera va- njemsnaga“, {to spre~avaormiranjedr`a-  vnihvlasti i vlasti u FBiH, te usvo jitimno- go“zreli ji i odlu~ni ji“ pristupkako bi BiH  vratili na put ka integraci jama u Evropu, re- kli su visokopozicioniranizvani~nici EU  ju~er u Sara je vu. Visokipredsta vnik i spe- ci jalnipredsta vnik EU ValentinInzko, ~la- nicaParlamenta EU DorisPack, zamjenik  {eamisi jeMa|arskeLa josKohari, uime Predsjedni{tva EU, i BorisIaroche vitch, ot- pra vnikposlo vaDelegaci je EU, pozvali su sve liderestranaka da postupekonstrukti-  vno kao odgo vor na rukupomo}iEU.
Tuma~enjesta vo va OHR-a
Prvizamjenikvisokogpredsta vnika u BiH i super vizor za distriktBr~koRoderick  Mooreprisustvo vao jesjedniciKomisi je za me|unarodnusaradnju SDA.Istakao je da ova posjeta za njegaveomava`na jer je imao priliku da se boljeupozna s radom i cilje-  vima SDA, posebno sa strana~kimpodmlat- kom“jer su oni budu}ipoliti~kiakteri“. Po- sjeta SDA je, dodao je, bilaprilika i da inor- mira~lano vestranke o sta vo vima OHR-a te da obrazlo`imza{to OHR “postupakako postupa“. Naglasio je da me|unarodnaza-  jednicai daljega jinadu da }e bitiprona|en izlaz iz }orsokaka u ko jem se BiH nalazi.
Razgo varala: Vildana SELIMBEGOVI]
• Kakvo je stanje u Tripoli-  ju?
- U Tripoli ju je potpunomirno, danas sam pro{ao s kra ja na kraj grada, imao sam tri sastanka, sao- bra}ajunkcioni{e i nigdje se ni{ta ne ~uje. Ono {to ja imampriliku dagledam,i ja bih - da nisamov dje- mislio da je katastroa, me|utim,to ne li~i na ovo {to mi `ivimoov dje.I no}u je mirno, nemapucnja ve, nemaincidenata. Pro{lu no}sam u jedan sat oti{ao na sastanak, u po- la~etiri se vratio: bila je to no} po- dr{kelideruMuameruGadaf ju i Libijci su ci jelu no} pro velisla ve}i  vo|ure voluci je i pje va ju}i mu. Ni-  jebilonikakvogpucanja i nadli je- tanjaaviona. Nisamdaleko od centra- nisam~uo ni jednonadli-  jetanjeaviona, ni jedanpucanj, a kad upalimtele vizor i slu{am - da nisamov dje, mislio bih da sanjam.
Gu`ve na aerodromu
• Koliko je ljudi bilo na ulici da podr`i Gadafi ja?
- Ogromnopunoljudi. Nosili su zasta ve, izviki valiparole, pje vali i ve- selili se. Sve se to de{a valo na gla-  vnomtrgom i ljudi su bili na svimgla vnimulicama oko trga.
• Imate li vi jesti iz Bengazi-  ja?
- Imam. U vri jemesastankasi- no}, iza pono}i u VladiLibi je, me- ni su mo jadjecaja vila da su u Bengazi jusilo vanemedicinske sestre. Ja sam istogmomentana- zvaodirektorabolnice, pitao ga {ta se tamode{a va, on ka`e: dat }u  vam va{e, to nemaveze sa stvar- no{}u. Naj ve}iproblem su dezin- ormaci je: zaista se nemilice{alju, buneci jelisvi jet, a naprostonema-  juveze s istinom.
• Kako radi aerodrom?
- Tripoli ima jedanaerodrom za ci vilneleto ve. On je opsjednutlju- dima, barem30.000 ljudi je na njemu i oko njega, ali radinormal- no, bez prekida. Mislim da samo Egip}ana ima nekih20.000 ko jina aerodromu i jedu i spa va ju. Zbogtoga je te{kopri}i i to je zais- taproblem. Drugi je problem{to svi ho}eodmahku}i. Na{ svi jetko ji jena nekina~in na rubnimdi jelo vi- mapremaTripoli ju bi htio da ide odmah. Mi ~ekamodozvole za le- to ve, go vorim o vanrednimleto vi- ma. Redo vni idu normalno.
• Kako mislite - normalno? Da ja sad imam kartu, mogu lido}i i vratiti se iz Tripoli ja?
- Nara vno da mo`ete. Ko god jeimaokartu,ve}je odletio. Odletje- li su i oni ko ji su uspjelikupitikar- te u avionimagdje je bilomjesta. Mi smo takoposlaligrupuprekoAus- triaAirlinesa, dio prekojednetur- skekompani je, a jedanprekoSrbi-  janaca- ve}i nam je problem bio pro vestisvi jetkroz tu gu`vu oko aerodroma. Redo vnisaobra}aj se redo vno i odvi ja- ovajvanredni je problemati~anzato{to je velikapo- tra`nja. Mi smo uspjeli da obezbi-  jedimoosimovogredo vnogleta i  jedanvanredni, prekoBuraka, a na- dam se da }emo u tokudana, naj- kasni jesutra, obezbi jediti jo{ jedan ili dva - jedanBurakov i jedan na{ BH Airlinesa. Veliki je brojna{ihlju- di. S Turskomimamodogo vor da nam primeljude u brod u Benga- zi ju. Brodo vi jo{ nisupristigli, tre- ba judozvole. U kontaktu smo s na- {imljudima, ima juhrane i pi}a, ka`emo im da buduza jedno i da ne pani~e. S razdaljineko jaje otprili- keodav de do Sara je va mi ne mo`emovi{euraditi, ali va`no je da smo u kontaktu, da znamo da su dobro, a vjerujte,sve za visi i od mentaliteta- neko je bolestan, pa  jo{kad viditele vizi ju... Odgo vorni direktorina{ihfrmipreuzeli su na sebeorganizaci jusvo jihljudi, ali ima i onihko ji su sve svo jeljudeos- ta vilinamadvo jici u Ambasadi da o njimabrinemo. Tri dananisam spa vao.
• A telefoni stalno zvone?
- Mobilniri jetkorade, kod ku}e nisam, a ova tri bro ja u Ambasadi su u`arena. Sino}sazna jemkako je neko na Facebookunapisao da je ambasador na odmoru. To se gra- ni~i sa ludo{}u. Razumi jem da je panikanormalnareakci ja, da su medi ji~udo - ali nemarazloga da mi ne vjeru jete: na{i su ljudidobro, ~inimo sve da organiziramo da nikoni je`edan i gladan. Oni ko ji nas slu{a juosta ju u ku}ama ili kampo vima. Oni ko jismatra ju da mogusami i}i na aerodrom pa se ne{toubaci vati, razo~ara ju se i ondazo vu i ka`u - mi nismouspje- lipro}i. Ako se slu{a juinstrukci je, sve pro|ekakotreba.
• Objasnite mi onda: kakoiz- gleda`ivot u Tripoli ju?
- Ima stru je i vode, ima benzina, automobili se voze, otvorene su skoro sve proda vnice. Sino} je  Vladapozvala da se potpunonor- malizirastanje, pozvala je i opor- buko ja je krenula u demonstraci-  je da vratioru`je i da sjedne ipri~a o promjeniUsta va i reorma- ma u Libi ji. Ali bez sile i bez des- trukci je. Oni ka`u da Libi ja ima ka- pacitet da uvede red i da ne}edo- zvolitiprav ljenjeemirataniti dr`avica po Libi ji.
Orkes trirana zada}a
• Gadafi za nemire optu`uje  Al-Kaidu i oba vje{tajne slu`be sa Zapada.
- Kadagledate,a `iviteov dje, on- dazapra vovidite tu orkestriranuza- da}uko junekiima ju. To {to se pri- kazu jenemaveze sa stvarno{}u. Si- tuaci jajesteozbiljna: nara vno da je ozbiljna~im je obi~ni`ivotpore- me}en, ~im su ljudi van svo jihre- do vnihposlo va. Ali, ima obe}anja da }e se ovihdana sve vratiti u po- tpunonormalan`ivot. Uostalom,  ve} danas je punobolje.
• Kako se Ambasada organi- zirala, s obzirom na to da vas je malo?
- [ta moguuraditi dva ~o vjeka? Otvoritivrata, komunicirati s lju- dima, sa vjeto vati ih, ispratiti ih ka- dakrenu. Ov dje je de`ura24 sata,  ja sam anga`iraonekolikoopera- ti vaca iz frmi i napra vioradnueki- pu, sta vio dva automobila na ra- spolaganje. Kadaljudikre}u po te- renu, obi~nostaljamdvo jicu. Niko do sadani jeimaonikakvih problema. Situaci ja je mnogo, mnogoboljanego{to svjetskime- di jipredstav lja ju. Na{i su sigurni i mi zaista~inimo sve da pri je svih`ene i djecado|u u Bosnu. Ako ne mo`emoodgo voriti na svakipoziv,to je samozato{to smo u pokretu ili{to smo napros- toprebukiranipozi vima.
Ferhat[e ta,
ambasadorBosne i Hercegovine u Libi ji
Tripoli`ivimirno
i sla viGadafi ja
BENGAZIU vri jeme sas tanka sino}, iza pono}i u Vladi Libi je, meni su mo ja djeca ja vila da su u Bengazi ju silo vane medicinske ses tre. Ja sam is tog momen ta nazvao direktora bolnice, pi tao ga {ta se tamo de{a va, on ka`e: dat }u vam va{e,  to nema veze sa stvarno{}u. Naj ve}i problem su dezinformaci je: zais ta se nemilice {alju, bune ci jeli svi jet, a napros to nema ju veze s is tinom
Ambasada BiH
 je uspjelaobezbi jeditijedanredo vni i  jedanvanredni let iz Tripoli ja
Ambasador[e ta
se nadada }e najkasni jedanasuspjetiobezbi jediti jo{dva aviona

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Oliver Selman liked this
Elvir Duranović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->