Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sandhyavandanam Procedure

Sandhyavandanam Procedure

Ratings: (0)|Views: 674|Likes:
Published by Saravana Kumar
Step by step approach to perform Sandhyavandanam in Telugu
Step by step approach to perform Sandhyavandanam in Telugu

More info:

Published by: Saravana Kumar on Feb 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2013

pdf

text

original

 
UiiiiiiiiiiiiV
UiiiiiiiiiiiiiiV
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ü«∞Aˆ ~fi^Œã¨O^蕺=O^Œ#=Ú
 
=∞#q
P Ѩ=`å#∞„ Ç¨Ï=Ú`À D ã¨OHõÅ#=Ú KÕÜ«∞ LѨ„ q∞Ozux. QÍÜ«∞„ f =∞O„ =ÚÖ’x 24 JHõ∆ =ÚÅ∞, (uiy =K«∞Û JHõ∆ =ÚÅ#∞ fã≤Ü«∞QÍ) ѨOK«t JQÆ∞#∞. JO^Œ∞=Å# P Ѩ∞â◊ fii JQÆ∞ ÉÏÅ„ uѨÙ~°ã¨∞O^Œi, <å‰õΩ U „ O^èŒ=ÚÖ’ U q+¨Ü«∞=ÚÅ∞ L#fl"À Jq ‰õÄiÛ D z#fl á⁄`«Î=Ú ã¨=∞‰õÄiÛOk. JѨC_Õ"≥Ú^ŒÅ∞ àÑ@∞ì"å~°Å‰õΩ LѨÜ≥∂QÆѨ∞#∞ Jx J#∞‰õΩO@∞<åfl#∞. U q^Œº~åx "å_»#QÆ∞@ =Å# "åºHõ} âßG=Ú `≥eÜ«∞#O^Œ∞# =∞O„ `å~°úqâı=ÚÅ∞ `≥eÜ«∞#O^Œ∞# z#fl  z#fl á⁄~°áê@∞¡^˘i¡Ü«ÚO_»=K«∞Û#∞. àÑ^ŒÌÅ∞ Hõ∆ q∞OK≥x Ptã¨∞Î<åfl#∞. „ =º ã¨Ç¨Ü«∞=Ú KÕã≤# zII ǨÏg+¨µ OÔ Qà◊ ¡‰õ$`«[˝ Å∞. =∞ q^èÕÜ«ÚÅ∞
`«OÔQà◊¡<åQÆeOQÆâߢã≤Π
 
N t"åÜ«∞ QÆ∞~°#=∞ó
''[O`«∂<åO#~°[#‡^Œ∞~°¡ÉèíO...... r=ÙÅÖ’ =∂#=[#‡^Œ∞~°¡Éèí=Ú. q"Õ∂_®=∞}˜Pk â◊OHõ∞Å∞. ''#$^ÕǨÏ=∂^ŒºO ã¨∞ÅÉèíO ã¨∞^Œ∞~°¡ÉèíO...... "≥Ú^Œ\ D =∞#∞+¨º ^ÕǨÏ=Ú =∞#‰õΩÅaèOz#kQÍ# ã¨∞ÅÉèí=∞x ÉèÏqOK«∞^Œ∞~°∞. HÍx D =∞#∞+¨º ǨÏ=Ú =∞~°Å á⁄O^Œ∞@ q∞H˜¯e ∞~°¡Éèí=Ú, N=^ƒù=`«=Ú 11= 㨯O^èŒ=Ú. W`åºk =K«#=ÚÅ#∞ |\˜ì=∂#=[#‡ J`«ºO`«„âıª=∞x `≥eÜ«ÚK«∞#flk. D =∂#=[#‡Ö’ =∞iO`«L`«¯ $+¨ì"≥∞ÿ#k „ÉÏǨχ}`«fi=Ú. D ^茇=Ú q^•º, ã¨O™ê¯~°, ã¨∞æ}=ÚÅKÕã≤OK«∞#∞. =∞#∞㨇 $uÖ’ „ÉÏǨχ}`«fi=Ú [#‡KÕ`«, LѨ#Ü«∞# ã¨O™ê¯~°=ÚKÕ`« kfi[`«fi=Ú, P~°¬q^Œº#∞J^茺ܫ∞#=Ú KÕÜ«Ú@KÕq„Ѩfi=Ú, D =¸_»∞#∞ ã≤ú=ÚQÍ á⁄O^Œ∞@KÕ„â’„uÜ«∞`«fi=Ú ã≤OK«∞#x [#‡<å„ÉÏǨχ}À*˽ܫ∞ó, ã¨O™ê¯~å`ükfi[LK«º`ÕI q^ŒºÜ«Ü«∂uq„ѨfiO „uaèó„â’„uÜ«∞ LK«º`ÕII Jx K≥ѨÊ|_ç#k. ''LѨ#Ü«∞# ã¨O™ê¯~°=Ú Hõey#"åxH˜ã¨O^èÀºáêã¨# ÖËã¨O^蕺=O^Œ#=Ú, x`«ºqÇ≤Ï`«=Ú `«Ñ¨Êxã¨iQÍ PK«iOѨ=Öˇ#∞. ''kfi[`«fiO q^茺#∞ëêª<å`ü âߢ™ÈÎHõÎ"≥∞ÿ# qkèxPK«iOz#O^Œ∞ˆH „ÉÏǨχ}∞#‰õΩ kfi[`«fi=Ú ã≤kúOK«∞#x Pkâ◊OHõ~°∞Å∞ K≥Ñ≤Êi. D''ã¨O^蕺=O^Œ#=Ú#∞ PK«iOK«∞@ JuH˘kÌ ã¨=∞Ü«∞=ÚÖ’ KÕÜ«∞=K«∞Û#∞. HõeHÍńѨÉèÏ==ÚKÕ \˜„ÉÏǨχ} Ü«Ú=`«H˘O`«=∞Ok nxx q㨇iOz J~°ú∞ Ѩ=∂~°ú=∞x Ѩ=∂~°ú=Ú#∞ =º~°ú=∞x ÉèÏqOz ã¨fi^èŒ~å‡K«}‰õ∂~°=∞QÆ∞K«∞<åfl~°∞. ^ÕâßO`«=ÚÅO^Œ∞ YO_®O`«=ÚÅO^Œ∞#fl Ü«Ú=‰õΩÅ∞ Pã¨ÎÅ kfi[‰õΩ=∂~°∞ʼnõΩ WHõ¯_ç"åiH˜x D ''ã¨O^蕺=O^Œ# ѨÙã¨Î=Ú LѨÜ≥∂yOK«∞#∞ J#∞ ÅOѨÙ`À =∂#∞ºÅ∞ N \˜.Z<£.âߢã≤ÎQÍ~°∞ "åi ‰õΩ@∞O|ã¨Éèí∞ºÅ∞ D ''ã¨O^蕺=O^Œ# „QÆO^äŒ=Ú#∞ =Ú„kOѨã≤i. =O^ŒÖ’ U Ѩk=∞Ok D Hõ‡#∞ PK«iOz##∂ gi D „Ѩܫ∞`«fl=Ú ã¨Ñ¶¨Å=∞QÆ∞#∞. kfi[|$O^Œx¿+q`«Ü«∞QÆã¨O^蕺^Õ=`«, QÍÜ«∞„f=∂`«, Ѩi"å~°ã¨∞`«∞Öˇ·# N âߢã≤ÎQÍix ZÅ¡à◊Å ∆ OK«∞#∞QÍHõJx ã¨∞æѨ=`å 㨇~°}ѨÓ~°fiHõ=ÚQÍ `≥eÜ«∞*ËÜ«ÚK«∞<åfl#∞. W@∞¡ã¨∞nè[# q^èÕÜ«Ú_»
=∞^Œ∞ÌÅѨe¡ ^Œ`å΄`ÕÜ«∞âߢã
≤Î
PKå~°∞ºÅ∞, `≥Å∞QÆ∞âßY PO„^èŒqâ◊fiq^•ºÅÜ«∞O, "åÖËÎ∞.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
Savith liked this
Savith liked this
1 hundred reads
kothapalli21 liked this
mohitepavan liked this
rgsr2008 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->