Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
On tap khuc xa anh sang VL11

On tap khuc xa anh sang VL11

Ratings:
(0)
|Views: 2,493|Likes:
Published by trintd

More info:

Published by: trintd on Feb 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2011

pdf

text

original

 
 
Chöông  6
KHUÙC XAÏ AÙNH SAÙNG
  
   
Coù phaûi luùc naøo aùnh saùng cuõng truyeàn ñi theo ñöôøng thaúng ?Vì sao phaàn oáng huùt nhuùng trong coá c nöôùc coù veû bò gaõy khuùc ?Ngöôøi thoå daân naøy phaûi neùm lao theo höôùng naøo ñeå ñaâm truùng caù ?
 
GV. Ng
  
 
4  
4
 
 
  
 
YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT
 
 
KIEÁN THÖÙC
Phaùt bieåu ñöôïc ñònh luaät khuùc xaï aùnh saùng, neâu ñöôïcchieát suaát tuyeät ñoái, chieát suaát tæ ñoái vaø moái quan heä giöõacaùc chieát suaát naøy vôùi toá c ñoä aùnh saùng trong caùc moâi tröôøng, moâ taû ñöôïc hieän töôïng phaûn xaï toaøn phaàn vaø neâuñöôïc ñieàu kieän xaûy ra hieän töôïng naøy. Moâ taû ñöôïc söïtruyeàn aùnh saùng trong caùp quang, neâu ñöôïc caùc öùngduïng cuûa caùp quang vaø tieän lôïi cuûa noù. 
 
KÓ NAÊNG
-
Vaän duïng ñöôïc heä thöùc cuûa ñònh luaät khuùc xaï aùnh saùng.
 -
Giaûi ñöôïc caùc baøi taäp veàhieän töôïng phaûn xaï toaøn phaàn. 
 
 
KHUÙC XAÏ AÙNH SAÙNG
 
 
5
VL11. Kh
c

 
ng
 
  
5
KHUÙC XAÏ AÙNH SAÙNG
 LÖÔÕNG CHAÁT PHAÚNG
 
 
OÂn
  
Khuùc xaï laø hieän töôïng chuøm tia saùngbò ñoåi phöông ñoät ngoät khi truyeàn xieângoùc qua maët phaân caùch cuûa hai moâitröôøng trong suoát khaùc nhau.
Ñònh luaät khuùc xaï aùnh saùng (Ñònh luaät Snell
Descartes)
Tia khuùc xaï naèm trong maët phaúng tôùi vaø ôû phía beân kia phaùptuyeán so vôùi tia tôùi.
Ñoái vôùi hai moâi tröôøng trong suoát nhaát ñònh, tæ soá giöõa sin goùctôùi (sini) vaø sin goùc khuùc xaï (sinr) laø moät haèng soá.
sinisinr
 
= n
21
= const.
Vaøi löu yù :
-
 
Neáu n
21
> 1: moâi tröôøng khuùc xaï chieát quang hôn moâi tröôøng tôùi,khi ñoù sini > sinr (hay i > r).-
 
Neáu n
21
< 1: moâi tröôøng khuùc xaï keùm chieát quang hôn moâitröôøng tôùi, khi ñoù sini < sinr (hay i < r).-
 
Vôùi goùc nhoû (< 10
o
) ta coù:
ir
= const.
Chieát suaát tuyeät ñoái: n =
cv
(n ñöôïc goïi taét laø chieát suaát)
Chieát suaát tæ ñoái: n
21
=
21
nn
=
12
vv
 
CHUÛ ÑEÀ
 
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->