Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5305, 13.6.2010]

Dnevni avaz [broj 5305, 13.6.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 428|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
Analize:Agencija za sigurnost hrane BiH
JEDEMO SKOROISTU HRANUKAO U EU
I{~ekivanje:Novina u porodici muzi~ara
HARI VARE[ANOVI]:
POSTAT ]U DEDO!
Vuk~evi} i Malovi} kao dio dokumentacije protiv Gani}a dostavili i dokument u kojem stoji da je JNA bila na straniSRJ „kao biv{a legalna i legitimna oru`ana sila SFRJ“
Nikada nismo imali ovakvo ne{to, navodi Emina Gani}
R
epublika Srbija smatra da jeu relevantno vrijeme i mje-sto u slu~aju Ejupa Gani}arije~ o me|unarodnom oru-`anom sukobu u kojem su u~estvo-vale dvije visoke strane ugovornice ito BiH s jedne i Savezna RepublikaJugoslavija (SRJ) s druge strane od27. aprila do 19. maja 1992.Ovo stoji u dokumentu koji supotpisali srbijanski tu`ilac za ratnezlo~ine Vladimir Vuk~evi} i mini-strica pravde te zemlje Sne`anaMalovi} i uputili ga sudu Vestmi-nster u Londonu.
2. strana
SLU^AJ GANI]
Prvo zvani~no priznanje agresije na BiH
Sarajevo ju~er: U bh. prijestonici izmjerena 32 stepena, a Banja Luka sa 37 bila me|u najtoplijim gradovima u regiji 
4. strana
Temperature
SVJETSKO PRVENSTVO
ArgentinasavladalaNigeriju
OSMERO POVRIJE\ENIH
Sukobmje{tanai policije
14. str.
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
nedjelja, 13. 6. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5305
1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70
E
E
 
 
www.dnevniavaz.ba
15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
57. str.
 
S lica mjesta: Mladen, Slavi{a i Du{an Stojni} vra}ali se iz diskokluba
Smrt ro|aka u „golfu“
Nesre}e:Sletjeli s puta i udarili u drvo
13. str.10. strana
Panorama
Klanovi:Politi~ko-privatizacijska mafija i megafoni
TIHI] I SELIMOVI]I IZ STRAHABJE@E U GUBITNI^KI SAVEZ
3. str.
Gra|ani osvje`enje tra`e na bazenima i u rijekama
Vrelina ne prestaje
PREKID ZBOG IRITACIJE
Gledaoci se`alili na
Mijajlovi}a
7. strana
(Foto: I. [ebalj)
54$+,##)4'5145-7,0#
0#<8#.#581,1/81,5-1/
(Foto: D. Stojni})
 
www.dnevniavaz.ba
Dr`avne institucije poluprazne, zva-ni~nici na putovanjima
- Bli`e se izbori gospodo ministri i posla-nici. Za svoj nerad ili rad trebate biti ka`nje-ni. Nadam se da bi trebali biti svjesni te~injenice, ako ne, onda stvarno niste za-slu`ili da uop}e zastupate interese narodakoji vam je na pro{lim izborima povjeriosvoje glasove. Narod je prepoznao nerad vlasti, jer sve anketepokazuju ogromno nezadovoljstvo gra|ana njihovim sa-da{njim radom.
(Koma)
PORTAL - komentar dana
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,13. juni/lipanj 2010.
2
U Me|ugorju Skup{tina Matice hrvatske
Glavna skup{tina Matice hrvatske bit }e odr`ana 19. juna spo~etkom u 8.30 sati u Herceg-Etno selu u Me|ugorju. Ovogo-di{nja skup{tina je izborna te }e se na njoj birati novo vodstvo Ma-tice hrvatske, javila je Fena.
Reagiranje iz Zavoda PIO/MIO FBiH
Rogi} podr`avasmanjenje penzija
Ako Vlada FBiH ne napravi dotaciju za penzije, bit }emo u problemima i za naredni mjesec, ka`e Rogi}
Zamjenik direktora Federa-lnog zavoda PIO/MIO Ivan Ro-gi} izjavio je da je smanjenje pe-nzija realnost u ovom trenutku,„jer federalni ministar finansijaVjekoslav Bevanda poznaje ko-mpletnu finansijsku situaciju uFederaciji i Zavodu PIO/MIOFBiH“.Na taj na~in Rogi} je kome-ntirao ministrovu izjavu da }epenzije u avgustu biti smanje-ne, jer Vlada tada ne}e imatinovca za tran{u Federalnomzavodu PIO/MIO.Bevanda je informirao VladuFBiH i o planiranom bud`etu ukoji su ukalkulirana sredstvaMe|unarodnog monetarnog fo-nda (MMF), Svjetske banke iEvropske komisije.- Sla`emo se s tom izjavomi bit }e vrlo te{ko odr`ati fina-nsijsko stanje Zavoda ako nebude aran`mana sa MMF-om -kazao je Rogi}, prenijela jeOnasa.Na pitanje koliko bi penzijemogle biti umanjene, on je re-kao da je to te{ko sada re}i ana-liti~ki, jer se „dio novca za pe-nzije dobiva od Vlade, ~ak i zaredovne penzije“.- Ako nam oni ne mogu na-praviti dotaciju za isplatu pe-nzija, bit }emo u problemima~ak i za naredni mjesec - kazaoje Rogi}.
Rogi}: Te{ko stanje
Sukob direktora i predsjednika Sindikata UIO
^au{evi}: Osmi} mi se sveti!
Posjedujem dokumentaciju koja govori o tomeo kakvom se ~ovjeku radi, ka`e ^au{evi}
Nakon te{kih optu`bi koje jeu pismu predsjedavaju}em Vije}aministara BiH Nikoli [piri}u nara~un direktora Uprave za indire-ktno oporezivanje (UIO) izniopredsjednik Sindikata UIO Me-hmedalija Osmi}, prvi ~ovjekUprave Kemal ^au{evi} za„Dnevni avaz“ je rekao da se radio klasi~noj osveti uposlenika.- Posjedujem dokumentacijukoja govori o tome o kakvom se~ovjeku radi - istakao je ^au-{evi}.Naime, tvrdi ^au{evi}, u dopi-su upu}enom pomo}niku direkto-ra Dinku ]orluki, Osmi} je tra`iopremje{taj u Odsjek za provo|enjei po{tivanje carinskih i poreznihzakonskih propisa UIO Tuzla.U tom dopisu Osmi} posebnoizra`ava zahvalnost ^au{evi}u,oslovljavaju}i ga „na{im direkto-rom“.- Kada nisam dozvolio pre-mje{tanje, po~ela je njegovaodmazda - ka`e ^au{evi}.
S. R.
^au{evi}: Odmazda uposlenika
Republika Srbija smatra da jeu relevantno vrijeme i mjesto uslu~aju Ejupa Gani}a rije~ ome|unarodnom oru`anom suko-bu u kojem su u~estvovale dvijevisoke strane ugovornice (potpis-nice @enevske konvencije, op.a) ito BiH s jedne i Savezna Republi-ka Jugoslavija (SRJ) s druge stra-ne od 27. aprila do 19. maja 1992.godine.
Pravno validan
U ovom me|unarodnomoru`anom sukobu na strani BiHu~estvovale su oru`ane formacijerazli~itog sastava (TO, Patriotskaliga, Zelene beretke, policija idr.), a na strani SRJ, JNA kaobiv{a legalna i legitimna oru`anasila SFRJ, a koja je 27. aprila1992. godine prihva}ena od SRJradi izmje{tanja na njenu teritor-iju.Ovo se navodi u dokumentudo kojeg je do{ao „Avaz“, a kojisu potpisali srbijanski tu`ilac zaratne zlo~ine Vladimir Vuk~evi}i ministrica pravde te zemljeSne`ana Malovi} i uputili ga su-du Vestminster u Londonu kaodio dokumentacije u slu~aju pro-tiv profesora Ejupa Gani}a.Ovim su srbijanski zvani~niciprvi put u zvani~nom dokume-ntu priznali da je izme|u SRJ iBiH bio me|unarodni oru`anisukob, odnosno da je Srbijau~estvovala u agresiji na BiH, ane da je bio gra|anski rat, kakosu do sada tvrdili.- Ovo je prvi pismeni podne-sak da je Srbija ikada i pred je-dnim sudom u svijetu napisala daje u BiH bio oru`ani me|unaro-dni sukob, u kojem je s jedne str-ane u~estvovala BiH, a s drugeSRJ i da je JNA bila efektivna vo-jska SRJ. Imamo ha{ke presudekoje to govore u odre|enimslu~ajevima, ali pozicija Srbije dosada je uvijek bila da je u BiH biointerni, gra|anski sukob. Nikadanismo imali ovakvo ne{to - poja-snila je u telefonskoj izjavi za„Dnevni avaz“ Gani}eva k}erkaEmina, dodaju}i da je ovo prvidokument koji je pravno validan.
Slu~aj Tadi}
K}erka profesora Gani}a obja-snila nam je i za{to Srbija u podne-sku kao krajnji datum spominje19. maj. Naime, ovaj datum po-ku{ava se prezentirati kao dan ka-da se vojska JNA povukla iz BiH.- To poku{avaju prikazati kr-oz slu~aj Du{ana Tadi}a predHa{kim tribunalom. On je bio~uvar u logoru Omarska i u nje-govom slu~aju Tribunal je donioodluku da nije kriv za te{kakr{enja @enevske konvencije zato{to je bio civilni rat u BiH. Na-kon toga je osu|en na Apelacio-nom vije}u. Isto to vije}e doneseodluku da su u tom trenutku uPrijedoru bile trupe, odnosno daje Tadi} bio dio tih trupa koje sudolazile iz Beograda. Navedeno jei da je u tom trenutku biome|unarodni oru`ani sukob alisamo na toj teritoriji do 19. majakada se vojska JNA povukla.Me|utim, u nastavku tu`be ka`eda se 19. maja ni{ta nije desilo,odnosno da se JNA nije povukla,ve} da je bila prekr{tena u vojskuRS. To je ustvari bilo isto, samose terminima agresija poku{avalaprikazati kao civilni rat - navodiEmina Gani}.
S. R.
SLU^AJ GANI]
Prvi zvani~ni dokument o priznanju agresije na BiH
Srbija agresorsku JNAnazvala svojom vojskom!
Vuk~evi} i Malovi} kao dio dokumentacije protiv Gani}a dostavili i dokument u kojemstoji da je JNA bila na strani SRJ „kao biv{a legalna i legitimna oru`ana sila SFRJ“
[piri} sa ~elnicima MMF-a i SB-a u Izraelu
Direktor Me|unarodnog monetarnog fonda(MMF) Dominik [traus-Kan (Dominique Straus-Kahn) izjavio je tokom susreta s predsjedavaju}imVije}a ministara BiH Nikolom [piri}em da globalniokvir bud`eta nije uvjet za uspje{no zaklju~enje dr-ugog pregleda stand-by aran`mana, {to zna~i da jeto isklju~ivo stvar doma}ih institucija.[piri} je tokom susreta sa [traus-Kanom u Jer-usalemu, kojem je prisustvovao i ministar finansi-ja i trezora BiH Dragan Vranki}, izrazio nadu da}e nadle`ni u FBiH „pokazati snagu i odgovorno-st i donijeti odluke potrebne za ispunjenje uslo-va“, saop}eno je iz Vije}a ministara BiH, prenijelaje Srna.[piri} je razgovarao i s izvr{nim direktorom Ho-landske konstituence za Svjetsku banku (SB) Ru-dom Trefersom (Ruud Treffers), kojeg je informir-ao da BiH nije uspjela zavr{iti drugi pregled u sklo-pu stand-by aran`mana sa MMF-om, prevashodnozbog neispunjenih obaveza FBiH, dok su dr`avninivo i RS ispunili sve obaveze.Za danas je planiran [piri}ev susret s izraelskim pr-emijerom Benjaminom Netanjahuom (Netanyahu).
Jerusalem: [piri} i TrefersFaksimil dokumenta s potpisom Vuk~evi}a i Malovi}
Ovaj dokument tako|er po-tvr|uje da Srbija agresiju na BiHprezentira kao me|unarodnioru`ani sukob u slu~aju kada trebada tu`i dr`avljane BiH. S drugestrane, u svim drugim situacijamakada je BiH tu`i za genocid, agre-siju ili opsadu Sarajeva, Srbija zbi-vanja u na{oj zemlji poku{ava pri-kazati kao gra|anski rat.
Srbijanska odbrana
FBiH ko~i stand-by aran`man
Za danas planiran [piri}ev susret s izraelskim premijerom Netanjahuom
 
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,13. juni/lipanj 2010.
3
Pi{e: Sanita RO@AJAC  (sanitar
avaz.ba)
Dr`avabez glave
Svjesni da }e ve}ina njih nakon 3. oktobra pastiu zaborav i biti politi~ka pro{lost, doma}ipoliti~ari grupno su krenuli u obilazak svijeta
Posljednjih nekoliko mjeseci pred izbore doma}i zvani~nicio~ito su odlu~ili provesti izvan „zagu{ljivog“ kancelarijskog pro-stora.Svjesni da }e ve}ina njih nakon 3. oktobra pasti u zaborav i bitipoliti~ka pro{lost, te da }e poslani~ke i ministarske rasko{ne fote-lje zamijeniti prostim kancelarijskim stolicama nekih od entite-tskih, kantonalnih i op}inskih preduze}a ili slu`bi, na{i du`nosni-ci odlu~ili su naprosto ostrugati dr`avni bud`et!Pojedini su namjerili do kraja iscijediti povlastice koje impru`a pozicija dr`avnih zvani~nika, te obi}i dijelove Evrope i svi-jeta koje nisu uspjeli za nekoliko godina mandata koji su obavljali.Tako je u jednom danu iz dr`ave slu`beno bilo odsutno ~ak 20 po-slanika i delegata Dr`avnog parlamenta. Tog dana, ali i narednihnekoliko, bilo ih je po cijelom svijetu, od Njema~ke do Kipra, odZagreba do Izraela. Dr`avne institucije u to vrijeme zjapile su pra-zne.U me|uvremenu je i predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Ni-kola [piri} otputovao u Izrael, {ef. bh. diplomatije na Maltu, a mi-nistar odbrane Selmo Cikoti} u Brisel. Dr`ava je tako ostala obe-zglavljena, a institucije naprosto paralizirane.I dok su dr`avni poslanici bezbri`no putovali po svijetu, obi-lazili razne konferencije i u`ivali u formalnim i neformalnimve~erama i aperitivima, a ministri obavljali svoje inozemnedu`nosti, u BiH se u ti{ini pripremao otpust nove grupe od ne-koliko stotina prekobrojnih vojnika u Oru`anim snagamadr`ave. Izmjene Zakona, koje bi im osigurale egzistenciju nakonotpusta, ali i ~astan odlazak iz vojske dr`ave kojoj su godinamavjerno slu`ili, ~ekale su na povratak parlamentaraca i novu sje-dnicu Doma.Ipak, `alosno je {to se ni{ta ne}e promijeniti ni kada se vrate.Ako se napravi si`e sumorne trogodi{nje vladavine aktuelnog poli-ti~kog sastava, naprosto je lako zaklju~iti da je potpuno svejednoda li su na{i zvani~nici u zemlji ili izvan nje.Svakako ni tamo ni ovamo ni{ta ne rade. Osim {to gdje god dase zadese, tro{e narodne pare.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
Pitanje: Da li }e kantoni obezbijediti novacza povrat prepla}enog poreza na dohodak uzakonskom roku?
B
Kantoni ne}e obezbijeditinovac u zakonskom roku
A
NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH
A) Da 6%B) Ne 84%C) Ne znam 10%
U anketi su u~estvovala 1.083 ~itaoca portala „Dnevnog avaza“. O aktuelnimpitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Naportalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 116.668 posjetilaca.
C
Panika u redovima privatiza-cijske mafije i njenih medijskihmegafona, kulminirala nakon Pr-vog kongresa Saveza za bolju bu-du}nost BiH (SBBBiH), jo{ ne je-njava. Naprotiv, pometnja i strahrastu, jer je sve izvjesnije da }enakon oktobarskih izbora moratipolo`iti ra~un za vi{egodi{nju pl-ja~ku resursa i bogatstva koje pri-pada dr`avi i gra|anima!
Udba{ki {ablon
Nakon {to je vi{e od ~etiri hi-ljade ljudi u prepunoj Skenderijipokazalo snagu politi~kog projek-ta Fahrudina Radon~i}a, mafija{kiestabli{ment na ~elu s prijeratnimmilicionerima Hilmom i MujomSelimovi}em, po~eo je shvatati dapromjene ne}e mo}i zaustaviti tese, kako saznajemo, intenzivnoanga`irao na nekoliko frontova.Putem svojih poslu{nika uvlasti oni poku{avaju napre~ac le-galizirati plja~ku i sprije~iti revi-ziju privatizacije, `ele}i tako za-ta{kati vi{egodi{nji kriminal.Istovremeno, putem svog pi-varsko-esdeaovskog biltena, poisprobanom udba{kom {ablonu,poku{avaju diskreditirati sve onekoji podr`avaju promjene. Dr-znuli su se dirnuti ~ak i u Isla-msku zajednicu u BiH i njene au-toritete reisu-l-ulemu Mustafu ef.Ceri}a i njegovog zamjenika hafi-za Ismet ef. Spahi}a.Selimovi}i su, kako je na{ listranije pisao, u strahu od mogu}ihzakonskih posljedica nakon okto-bra pokrenuli proces legalizacijekori{tenja vodnih resursa kojeve} godinama nezakonito koriste.Uz to, Selimovi}i putem svojihsaveznika u aktuelnim vlada-ju}im strukturama sna`no gurajuusvajanje krnjavog Prijedloga za-kona o reviziji privatizacije kojibi zaobi{ao njihovu plja~ku „Sa-rajevske pivare“.
Prudski {avovi
Pri tome, privatizacijska mafi-ja u{la je u gubitni~ki „brak izinteresa“ sa srozanom strankomSulejmana Tihi}a ~iji su glavni fi-nansijeri, po istoj matrici, krozmutne privatizacije stekli ogro-man kapital.Pivarsko-esdeaovski bilten ta-ko je postao pravi glasnogovornikTihi}eve stranke, iako ima dubo-ke komunisti~ke korijene nespo-jive s osniva~kom idejom strankeAlije Izetbegovi}a.Strah i panika od nadolaze}ihpromjena i revizije ne samo pri-vatizacije, nego i vi{egodi{nje pl-ja~ka{ke vladavine utemeljene nakorupciji, o~ito su natjerali ne-moralne saveznike da i javno ra-zotkriju mre`u i veze izme|u vla-daju}ih struktura, politike i pri-vatizacijske mafije.Zajedni~ki, oni ne prezaju niod udara na temeljne institucijeBo{njaka na ~ije su nacionalnoruho i bogatstvo polo`ili {ape, pr-epu{taju}i svojim kolegama Srbi-ma i Hrvatima „njihovo“ dijele}itako Bosnu i Hercegovinu po„prudskim {avovima“.Za gubita{ko-mafija{ki klanjedna od glavnih prepreka je Isla-mska zajednica u BiH, jer svojimprincipijelnim i jasnim stavomtra`i, izme|u ostalog, uspravlja-nje Bo{njaka, vra}anje morala upolitiku i povratak dostojanstva u`ivot obi~nog gra|anina.
T. LAZOVI] - I. ]ATI]
KLANOVI
Politi~ko-privatizacijska mafija i njihovi megafoni
Tihi} i Selimovi}i iz strahabje`e u gubitni~ki savez
Pometnja i panika rastu jer nemoralni saveznici znaju da }e nakon oktobarskihizbora morati polo`iti ra~un i za plja~kanje dr`ave i gra|ana
Tihi}: Promjene nezaustavljiveHilmo i Mujo Selimovi}: U`urbano tra`e izlaz
Iako zna da puca }orci-ma, pivarsko-esdeaovskibilten nastoji utje{iti svo-je gazde i politi~ke me-ntore poku{avaju}i po-dvaliti neuspjeh SBBBiHi svoje mane FahrudinuRadon~i}u.Na stranu ~injenica dafotografije prepune Ske-nderije, od kojih se njimavjerovatno ledi krv u `ila-ma, ne mo`e izbrisati ni hiljadupredugih kolumni biv{ih komu-nisti~kih skribomana i kvazipi-saca smrdljive pro{losti.Ali, njihov ton i meta otro-vnih strelica - i SBBBiH i Isla-mska zajednica - otkriva-ju iste motive i istu `ar skojom je Zija Dizdarevi},jedan od potomaka ~u-vene izdajni~ke porodice,i ostali kolumnisti re`im-skog biltena, udarao namladomuslimanski pokr-et 1983. godine ili na prvenaznake pluralizma kra-jem osamdesetih.Navikli na re`imskupamet i jasle, megafoni kriminalane vide razliku izme|u komuni-sti~ke ideologije i kriminalnihinteresnih grupa. Jednako suizdresirani da za jednog ili dru-gog gazdu pucaju u istu metu.
Za komuniste i mafiju jednaka meta
Dizdarevi}:Isti motivi kao i 1983.
Fondacija CURE organiziralaje ju~er u Sarajevu sesiju na kojojje referentica Agencije za rad izapo{ljavanje BiH Sanela Zeljko-vi} istakla da se u BiH od pro-lje}a ove godine bilje`i pozitivantrend u oblasti zapo{ljavanja,smanjenje broja otpu{tenih ra-dnika, dok je pove}an broj poslo-davaca koji tra`e zaposlenike, ja-vila je Fena.- Velika je potra`nja za farma-ceutima, informati~arima, dokto-rima, profesorima engleskog, ma-jstorima gra|evinske struke tedjelatnicima metaloprera|iva~kestruke. Naj~e{}i zahtjevi za za-po{ljavanje bh. gra|ana u inoze-mstvu odnose se na gra|evince imetaloprera|iva~ku industriju -kazala je Zeljkovi}.
Od prolje}a bolja situacija na tr`i{tu rada
Vi{e poslodavaca koji tra`e zaposlenike

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->