Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 22794, 13.6.2010]

Oslobođenje [broj 22794, 13.6.2010]

Ratings: (0)|Views: 291 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
NEDJELJA, 13. 6. 2010.
Godina LXVII
Broj 22.794Cijena: 1 KM/6 KN
Iz Udru`enja za za{titu `iranata u FBiH poru~uju
Cikote kod Vlasenice
Mora li BiH mijenjati svoj Ustav prijeulaska u EU?
Uradite reviziju
kreditnih aran`mana
6-7. strana
DANAS PRILOG
Br~aci se oprostili od
ubijenih sugra|ana
Klanjanad`enaza za sedam`rtava ratnog zlo~ina
U tri saobra}ajnenesre}e u Glamo~u, Prijedoru i Cazinu
[est osobapoginulo, jedna povrije|ena
Usmr}enmu{karac,te{koranjena `ena
11. strana11. strana3. strana
Obavezaiz Daytona
2. strana
Me|unarodnazajednica je kapitulirala u BiH
An|elko Milardovi}
5. strana
 
OSLOBO\ENJE
nedjelja, 13. juni 2010. godine
U @I@I
2
VIJESTI
Konferencija MMF-a Predsjedni{tvo BiH
Uslovi za stand byaran`man
Predsjedavaju}iVije}aministara BiH Nikola [piri} razgovarao je u Jerusale- mu sa generalnim direktorom MMF-a Dominikom [trausom Kanom i iz- vr{nim direktorom Holandske konsti- tuence  za  Svjetsku banku Rudom Tre- ersom. [piri} je Treersainormisao da BiH, na`alost, nijeuspjela da zavr{idru- gi pregled u sklopu trogodi{njeg stand by aran`mana sa MMF-om, prevasho- dno zbog neispunjenih obaveza FBiH, dok su dr`avni nivo i RS ispunili sve obavezekoje se na njihodnose iz pisma namjere.
Silajd`i} ne odustaje od posjete Beogradu
Predsjedavaju}iPredsjedni{tva BiH Haris Silajd`i}izjavio je ju~er da jo{ nijeodustao od namjere da posjetiBeograd, ali da se za to morajuispunitiodre|eniuslovi. Silajd`i} nijenaveo o kakvim je uslovimarije~, istaka- {i da oni podrazumijevajumnogotoga. On je odbaciotvrdnje da u Predsjedni{- tvu BiH nemadogovora o mnogimpita- njima, poput onog o glasanju BiH u Sa- vjetu za ljudska prava UN-a u Genevi. “KabinetgospodinaRadmanovi}a je bio kontaktiran. Me|utim, kabinet se javio tek  nakon {to je glasanje bilo zavr{eno“, re- kao je Silajd`i}.
TRAGOMVIJESTI
Mora li BiH mijenjati svojUstavprijeulaska u EU?
Obavezastara15 godina: Dr. ]azimSadikovi}
Obaveza iz Daytona
Odgovor na pitanje za{to bh. politi~ari i nadle`ni organi Vije}a Evrope ve} 15 godina ne mijenjaju dejtonski Ustav krije se u poznatoj pri~i o neodgovornosti bh. vlasti i evropskom maniru da za balkanske probleme nudi balkanska rje{enja
Dragan STANOJLOVI]
Opro{tajnuposjetu{eaDelega- cijeEvropskekomisije u BiH Dimi- trisa Kourkoulasa slu`bena Ba- njaLukaiskoristila je za lansiranje vijesti koja je naljutila stru~nu, a zbunila svu ostalu javnost. Na- ime, najja~aporuka iz saop{tenja Biroa Vlade RS-a za odnose s ja- vno{}u sadr`ana je u navodnojizjavigr~kogdiplomateu razgovo- ru s MiloradomDodikomda usta- vnepromjenenisuuslov za ulazak  BiH u Evropsku uniju.
Obrtanje ~injenica
Jer, rije~ je upravo o EU, po{to je na{a zemlja ve} ~lanica OSCE-a, Vije}aEvrope i donekleNATO-a. Ali i nakon letimi~nog pregleda ve}inemedijakoji su objavili ovu vijest u nekoliko sli~nih varijanti nijete{kozaklju~iti da suKourko- ulasoverije~iizvu~ene iz kontek - sta, ~ime su dobilesuprotansmi- sao od `eljenog. Dakle, mora li BiH mijenjatisvojUstavprijeulaska u EU?“Naravno da se ustavne pro- mjene u BiH podrazumijevaju. Zapravo, to je obavezadr`ave BiH stara ni{ta manje nego petnaest godina. Sadr`ana je u Aneksu IV  stav 2. ta~ka 2. Dejtonskog miro- vnogsporazuma. Razlogustavnih promjena i reormepravnogsiste- ma u cjelini je uskla|ivanje sa Evropskomkonvencijom o za{ti- ti ljudskih prava“, izjavio je ovim povodom za Oslobo|enje dr. ]azim Sadikovi}. Uglednipravnikpodsje}a da je nakon Daytona ta obaveza bh. vlastijo{tri putapisanopotvr|iva- na, a najtvr|e12. jula2002. godi- ne, kada je BiH pristupila Vije}u Evrope. Me|utim, dr. Sadikovi} nagla{ava jo{ jednu dimenziju obaveze izmjene Ustava u vidu njegovogusagla{avanja sa Evrop- skom konvencijom: “Od tog 12. jula 2002. godine obavezaprimjeneKonvencijeni- je samo stvar BiH nego i Vije}a Evrope. Naime, prema ~lanu 1. Statuta, sve ono {to je bitno za dr`ave~laniceVije}aEvropezaje- dno rade te dr`ave i institucije Vije}a. Kada se radi o primjeni Evropskekonvencije, tu sugene- ralni sekretar,  Parlamentarna skup{tina, a posebnoKomitetmi- nistarakoji je du`an da se stara o izvr{enju odluka Suda za ljudska prava“, obja{njava dr. Sadikovi}. Odgovor na pitanjeza{to bh. po- liti~ari i nadle`ni organi Vije}a Evrope ve} 15 godina ne mije- njaju dejtonski Ustav - za koji dr. Sadikovi}ka`e da je najgoridoku- ment te vrsteikadnapisan na pla- neti- krije se u poznatojpri~i o ne- odgovornosti bh. vlasti i evrop- skom maniru da za balkanske problemenudibalkanskarje{enja. Utoliko je aktuelnije pitanje mo- tivadobo{araDodikovepolitikeza lansiranje ove najnovije neta~ne inormacije.
Protiv jake BiH
“Iza ove i sli~nihtvrdnjislu`be-ne Banje Luke zapravo se krije te`nja da BiH ostaneovakvakakva je sada.Jer, danasvi{enisu na sce- ninastojanja da se BiH podijeli na tri nacionalna dijela, nego je u prvomplanupodjela u politici i ja- vnom mnijenju uop{te na snage koje su za BiH kao demokratsku dr`avu i one koji su protivbiloka- kve BiH. Me|uovimdrugimava- lja tra`iti i sve one koji se protive primjeni Evropske konvencije, koja ne {titi samo ljudska prava, nego i dr`avu. Razlog je jasan: bez jake dr`ave nema ni ljudskih prava ni njihovogpo{tivanja“, izja- vio nam je dr. ]azim Sadikovi}. Vije}eministara BiH na po- sljednjoj sjednici usvojilo je inormaciju o stanju sigur- nosti u BiH za prvi kvartal(tri mjeseca) ove godine, ko- ju }e Ministarstvo sigurnosti dostaviti Parlamentu BiH na razmatranje. Kako je ju~er za Oslobo|enjeistakaoministarsigurnosti BiH SadikAhmetovi}, sigurnosno stanje u na{ojzemlji je zadovo- ljavaju}e.
Niz akcija
- U proteklom periodu uspostavili smo ja~u i unkci- onalnijukoordinacijusvihpo- licijskihagencija u BiH, ali i u okru`enju. Rezultattoga i jes- te niz akcijakoje su provedene na spre~avanju i smanjenju krivi~nihdjela. Na ovomposlu nije bila anga`irana samo je- dnapolicijskaagencija, nego se sve odvijalo u zajedni~kom sadejstvusvihsa Obavje{tajno- sigurnosnomagencijom BiH. To se odnosi, prvenstveno,na akcije koje su provedene u BiH, ali i regionu. Ono {toohrabruje jeste ve}i stepen rasvjetljavanjapo~injenihkri- vi~nihdjela u odnosu na pret- hodni period. No, trebamo ja~ati kapacitet sigurnosti gra|ana u BiH, istakao jeAhmetovi}.Prema inormaciji koju je usvojiloVije}eministara, sigur- nost u prva tri mjeseca ovegodine u BiH, kako je navede- no, karakterizira smanjenje brojaizvr{enihkrivi~nihdjela, te blago pove}anje ukupnog brojaevidentiranihprekr{aja iz oblastijavnogreda i mira. U navedenomperiodudo{lo je i do pove}anje napada na ovla{tena slu`bene osobe od 6,8 posto u odnosu na istipe- riod pro{le godine. Ukupna rasvijetljenostpo~injenihkri- vi~nihdjela u BiH u ovompe-riodu pove}ala se za oko 15posto i iznosi 63,7 posto, {to predstav lja zna~ajan rezultat. Iz Vije}aministaranagla{a- vaju, a kakostoji u inormaci- ji,da je smanjenbrojnajte`ihkrivi~nihdjelaprotiv`ivota i ti- jela za 11,2 posto, a stepennji- hoverasvijetljenosti je iznad98 pos to. Pad za 25 posto zabi- lje`en je i kod najte`ih kri-vi~nihdjelaprotivspolneslo- bode i morala– silovanja, dok  je stepennjihoverasvijetljenos- ti- 100 posto. Zna~ajanpoka- zatelj stanja sigurnosti u prva tri mjeseca ove godine je i pad maloljetni~kedelinkvencije za 13,3 posto.- U prva tri mjeseca ove go- dine u odnosu na prethodniiz- vje{tajniperiodzabilje`eno je pove}anjebrojailegalnihpri- jelazadr`avnegranice za 14,6 posto. Istovremeno su slu`be- niciGrani~nepolicijeidentif- cirali za 17,4 postovi{elica za kojima su nadle`niorganira- spisalipotjernice.
Ilegalniprelasci
Brojilegalnihulazaka u BiH i izlazaka iz BiH na granici s Hrvatskom pove}an je za 53posto, a sa Srbijomsmanjen je za 58,3 posto, stoji u inorma- cijiMinistarstvasigurnosti. Tokomprva tri mjeseca ove godine, premainormaciji, ni- je izvr{eno nijedno krivi~no djelo koje se mo`e svrstati u me|unarodni terorizam niti je bilo raspisanih potjernica za licimakoja se dovode u ve- zu s terorizmom.
A. TERZI]
SadikAhmetovi}: Koordinacija policijskihagencija u BiH
Vije}e ministara BiH usvojilo informaciju o stanju sigurnosti
Efikasnijaborba
protivkriminala
Ohrabruje ve}i stepen rasvjetljavanja po~injenih krivi~nih djela, ali trebamo ja~atikapacitetsigurnostigra|ana, istakao ministar Ahmetovi}
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
nedjelja, 13. juni 2010. godine
3
SDPMisija BiH pri UN-uRajko Kuzmanovi} Evropske integracije
Dodikov strah
Izjavazvani~nikaSNSD-a da ne}epris- tati na koaliciju sa SDP-om nakon izbo- ra uzrokovana je strahom od rezultata izborakojiDodikovSNSDdijeli sa svojim sada{njim politi~kim partnerima, sa- op}eno je iz SDP-a, a prenosi Fena. - SNSD-ovomvrhu je jasno da je jedanod SDP-ovih glavnih ciljeva ja~anje dr`ave i dr`avnih institucija kako bi se ubrzao put BiH u EU i NATO, ~emu seSNSD`estokoprotivi. Po{to ih iz SDP-a nikonije ni zvaonitinudiobilokojuvrstu koalicije, u DodikovomSNSD-u su mo- gli na}i bolji povod za obra}anje ja- vnosti, smatra SDP.
Donacija cipela za Stub srama
^lanovi misije BiH pri UN-u pre- dvo|eni ambasadorom Ivanom Barba- li}em i njegovom zamjenicom Mirsa- dom^olakovi}donirali su ispredzgrade UN-a u New Yorkucipele i takopodr`ali projekt Stub srama, koji je pokrenuo Centar za politi~kuljepotu (Das Zentrum für Politische Schönheit). - Na{a je trajnaobaveza da se `rtvege- nocida u Srebrenicinikad ne zaborave. To istomorava`iti i za me|unarodnuzaje- dnicu, naglasio je Barbali} za portalBo{- njaci.Net prilikom doniranja cipela za Stub srama, prenosi Fena.
Potreban zakon o popisu u BiH
Predsjednik RS-a Rajko Kuzmanovi} o~ekuje da }e bitidonesenzakon o popisu stanovni{tva na nivou BiH te da zakon o po- pisuusvojen u RS-u ne}ebitiprimjenjivan. U vezi s tim entitetskim zakonom delegati KlubaBo{njaka u Vije}unaroda RS-a pokre- nuli su pitanjeza{titevitalnoganacionalnog interesa, dok Kuzmanovi}tvrdikako taj za- kon ne vrije|avitalniinteresbilokojegna- roda jer je popisstatisti~kipojam.Predsjednik  RS-a naveoje da Zakon o popisustanovni{- tva u RS-u, ukoliko i budeproveden, ne mo`e bitiprihva}en kao povredaprava i sloboda, odnosnovitalnoganacionalnoginteresa.
Izvje{taj onapretku BiH
Vije}e ministara usvojilo je prilog in- stitucija BiH za redovnigodi{njiizvje{taj o napretku BiH u procesu evropskih integracija i zadu`iloDirekciju za evrop- skeintegracije(DEI) da priloginstituci- ja BiH prevede i dostavi u Evropskuko- misiju do 15.juna2010. Zadu`ene su in- stitucije u BiH da, na zahtjev DEI-ja, dos- tave nove informacije o napretku radi a`uriranjaprilogainstitucija BiH, najka- snije do 15. septembra 2010. DEI je izradio ovaj prilog na osnovu raspo- lo`ivih dokumenata.
A. T.
U @I@I
Klanjana d`enaza za sedam `rtava ratnog zlo~ina
Br~aci se oprostili od
ubijenihsugra|ana
@rtve su ekshumirane iz masovne grobnice Gorica i bescarinske zone u Br~kom, a d`enaza-namaz je predvodio Enes Ljevakovi}, izaslanik reisu-l-uleme
Na mezarjuIvici u Br~komju~er je, uz prisustvo nekoliko hiljada gra|ana, klanjana kolektivna d`enaza za sedam`rtava, koje su ubijene1992. u ovomgradu. @rtve su ek shumirane iz masovnegro- bniceGorica i bescarinskezone u Br~kom, a d`enaza-namaz je pre- dvodioEnesLjevakovi}, izaslanik  reisu-l-uleme.
Nemazaborava
„Neki`ele da se zaboravi, ali mi ne zaboraljamo. Ni kosti ne zabo- rav ljaju zulum zbog imena. To ime, pravedno ime, bilo je krivo za krvnika, jer su se zvaliEkrem, Bi- lal, Husejn, Muhamed...“, kazao je ju~erEdvin]udi}, kojem je otacubijen1992.On je naveo da Br~anke i Br~aciosu|ujuzlo~in, te da ne pristaju nadijalog sa onimakoji su ubijali i {u- tjeli pred zlo~inom vr{enim nadnedu`nimcivilima u Br~kom. „A mi ne znamomrziti. Nismo nau~eni da mrzimo. Mi znamosa- mo da volimo. A krvnik nas jeu~io da zaboraljamo. Da zabora- ljamo da smo muslimani, da za- borav ljamoBosnu i Hercegovinu, da zaborav ljamo da smo evropski muslimani. Mi visokodi`emozas- tavumira i slobode. Jasnokazuje- mo da se Srebrenica, Br~ko, Bra- tunac, Zvornik, Fo~a... danasde- {avaju u Gazi,“ naglasio je ]udi}, solidari{u}i se sa stradanjempa- lestinskognaroda u Gazi. Na Edvinovgovor se nadovezao Haris Silajd`i}, predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH, koji je pri- sustvovaod`enazi. „^uli smo sinaubijenog~ovje- kakojika`e: mi ne mrzimo, mi neznamomrziti i mi nismonau~eni da mrzimo. Ako uz to dodamoda nijednaosvetanijeizvr{ena od za- vr{etkaagresije do danas, nakon svega{to se dogodilo, ondamora- more}i da se odjeradi o civilizo- vanomsvijetu. Dakle, ti ljudiko- jima se todogodilo u stanju su da ka`u: Mi ne mrzimo. E to je Evro-pa. Evropskavrijednost“, kazao je Silajd`i}.On je naglasio da su pre`ivjeli i ~lanovi porodica `rtava prisus- tvom na d`enazi pokazali svoje dostojanstvo i ponos. „Znaju da ne mogumrziti, ali is- totakoi da im u dostojanstvo i po- nosniko ne mo`edirati. To je po- ruka odav de“, kazao je Silajd`i}. ^lanovi Udru`enja koje oku- plja pre`ivjele Br~ake ju~er suizrazili nezadovoljstvo sporim procesuiranjemodgovornih za pritvaranje Bo{njaka i Hrvata u logor Luka, te sistematska ubistva iz 1992. Za sada suosu|ena~etirizlo~inca. U Haagu su osu|eni Goran Jelisi} na 40 godina i Ranko ^e{i} na 18 go- dina zatvora. Pred Sudom u Br~komKostaKosti} je osu|enna 13 godina, a Konstantin Si- meunovi} na {estgodina. Usko- ro se o~ekujepresudaPeriRika- novi}u, koji je optu`en za zlo~ine u Br~kom.
244 `rtve
NamezarjuIviciju~er su uko- paniMidhat^engi}(1931), Mir- sad Karanovi} (1966), Enes Ple~i} (1955), Ahmet Had`i}(1955), MidhatUzeirovi}(1947), Fatima Sulji} (1916) i Fehim Idrizovi}(1941). Premapodaci- ma br~anskog Udru`enja, naovommezarjudo sada je ukopa- no 186, a na podru~ju cijelog Br~kog244 `rtve.
Samir KARI]
Zlo~in po~injen nad nedu`nim civilima
Gradona~elnik Paji} proglasio Dan `alosti
U Br~kom je ju~er bio Dan `alosti. Takvu je odluku, zboguko- pa civilnih `rtava, donio gradona~elnik Dragan Paji}. Zasta- ve su bile spu{tene na pola koplja na svim zgradama Vlade i institucijadistriktaBr~ko. Tako|er, nisu se odr`avalekultur- ne, zabavne i sportskepriredbe, a radio i TV stanice su uskla- dile program u skladu sa odlukom.
Predsjedavaju}iPredsjedni{tva BiH HarisSilajd`i}prisustvovaod`enazi

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->