Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
atom raja ramanna

atom raja ramanna

Ratings:
(0)
|Views: 493|Likes:
Published by srg_pal

More info:

Published by: srg_pal on Feb 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2014

pdf

text

original

 
www.kumarikrishna.blogspot.com
பரததல பரழவ பரயதம படத ஞன ரஜ
 
ரண
(1925-2004)
 Fig. 1ATwo Great Architects of India
அ ஆயத யகதற அக ஐஸடஇரணம உக படர டரல நத அ ஆயதடத உமப
1939
ஆம
 
ஆண அக ஜனதபத
·
பரஙக ல ஆசடன கதம எத
 
அப
,
ஆலப ஐஸட
!
அதல அ ஆயத அரக உகல த
 
அ சள பக கண பக
!
அசத யகடத க
,
உக
 
சதரதல ஒப ப பற ஐஸட அணகள பகடதயம
,
அ ஆயத  சதடனகள அபடதயம
,
தக ல கடச கதல
 
ன பரதல தத
.
ஐஸட இபதற இரண நக 
1955
ஏரல
16
இல தத டத
,
பரண ரஸல
(Bertrand Russell)
” 
தத அ ஆயத ப த
 
ணபதல ஒப ஞனக தம டகத ஒக ரல
 
எபன
! “
எதக உக யததல இம அ ஆயதஙக பபத பல
,
னத இனம த ழ தப
,
பலண கம அபம டள
 
 
www.kumarikrishna.blogspot.com
பக
!
அடத அக நக உர ணம
!
அபஙகடள அடனம அ
 
ப உக நக ளபத ணம
!
உன அபட சய
,
நஙக
 
உக அரகடள யத டரவ பகம
.
நக இட எம தEர
 
சசரவக பதல ஒபம தEர பதலட
!
உக நக த இம
 
பரசடனகடள நEக கள
,
 சதன ழகடள றகள ணன
 ” 
க ககம
.
இ ஞனகளல அடத தக ஒம அ ஆயதஙகடள நதம ச
 
றபடகல
,
அழவ தக ம ரகச அ ஆயதஙகடள பக
 
கண தக
Fig. 1BEinstein & Pandit Nehru inPrinceton, New Jersey (1949)
பரததல அசத ஆரச ஆரமப கம
1945
ஆகஸ
6 & 9
ததகளல ஜபனல அணக ப ப ஏ ட
 
ஓரண ப
, 1947
இல இத ததரம அடதற ஓரண 
, 1946
 
www.kumarikrishna.blogspot.com
ஜH
26
ஆம தத மடப ப ம ஒல பச ந
, “
இப நகத
 
பல நEண கம உக நக ப னல
,
ஒ தசம தடன
 
க கள நன ஞன ஆயதஙகடள படக அ பபத
 
சயம
!
இத தன ஞன ஆரசகடள ஆரமப த ச றபம
 
எபதல என சம ஐம இலட
!
அசதட இத ஞனக ஆக
 
டனக  பபக எம உதக நமக
.
ஆனல
 
இத பக பஙகம நமப
,
அ பத பல
,
தனம இம
 
எல தன ஆயதஙகடளயம இத தஙகல பபத எத பரம
!”
எ இத அ ஆயத கடகட த தல ளபடக பட
 
சறன
.
ஐரப அக ஞனக இரணம உக ப நகம ப
,
அகல அ ஆயத ஆவக நத ம சதல
, 1944
ஆம ஆண 
12
இல  K பப இத அல ஆரச நத உத அள
,

 
ரஜ  தற
[Sir Dorabji Tata Trust]
எதன
. 1945
இல  அபட
 
ஆரச ம
(Tata Institute of Fundamental Research, TIFR)
பமபல 
 
தழறட பரரசல
(Tata Industrial Empire)
நனம ஆக  பப அத தல
 
ஆடள ஆன
.
ததர இதல பணத ந
1948
இல அசத சடத
 
(Atomic Energy Act)
அக
,
இத அசத பரட
(Atomic Energy Commission)
நக ப
.
 K பப அசத பரட தல அதப ஆக
 
ப
.
அ ஆயத சதடனல த னடக சர
?
உகடத  ளக தகம ர உ  ந
!”
எ கஷ
 
பர பக கEடதல பதப ஓத ஒ த ழட
,
ந க
 
ன
(Trinity)
பட னதல சதர க பற தல சதடன அணட
1945
ஜHட
16
ஆம தத த ப
,
ரப ஓபடK
(Robert Oppenheimer)
உதரம
 
கன
!
அத
"
ஓப
" (Oppie)
எ அடழகப அண ஆக
 
த தடட கத ஒபற ஞன டத
! 1964
அப
21
இல
 
டசன தல அ ஆயத சதடன ப
,
 K ஜ
.
பப
,
அரசஙகம ஆடல இதவம
18
தஙகளல இ
(
டசன
)
ப அ ஆயத
 
சதடன ச யம எ ளபடக அத
!1974
 தம
18
ஆம தத இதல பம ரல ட நதம உச
 
நடல நட அகள பத கணத ப
,
ஞன  ரஜ
 
ரண இத பரத த இதர கத
, “
த னடக சக
(TheBuddha is Smiling)
எம ழல
(Code Language)
ஓ அசர ததட
 
அபன
!
அத உப
,
பரதம தன தல அ ஆயத சதடனட
 
ரஜஸதன பர பட னதல அதள பக ச றகரக
 
ள
!
அத இன சற அத ப த ப ளகள தடபக
 
எத ப க பற
!
இத தல அண 
8-12
க  
 
(TNT)
 ஆறல பற
,
ஜப Kரல ப தல அ ணட
 
 சதளவ ஆறல தக இத
!
அத அ ஆயத சதடனட ம
 
சதன அண 
(Peaceful Nuclear Explosion)
எ இத பட
 
சறனம
,
உகல எத நம அடத ஒகள லட
!
அழவ சத
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->