Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
tamil sirukathaithokuppu2

tamil sirukathaithokuppu2

Ratings: (0)|Views: 107|Likes:
Published by srg_pal

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: srg_pal on Feb 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2012

pdf

text

original

 
www.kumarikrishna.blogspot.com1. 
ஆணம
-
பதமன
ஸவசகக லயத நமவ இம
.
ஏன எனற அத
 
ரனட ய
.
ஸவசன றரள யவர
,
ழம வ
 
ந.ஙத மக லய சய ஆமசடரள
.
வ  மமய வ
,
ஙள ந வயதக ழம ச.  என டத
.
ற என
?
ண
 
மக வ
?
ஆர ணம ஐயர ள கக இண வயத
.
லய ஏ ப
.
றர யலய ஸன ஸவசக க
 
அக  நத
.
அ சக சஷய ரக ன
,

 
மய உட கய இ சக மதன ச
.
லய எனற  அய ஒ அர இக
.
வஞத வயகய
 
ஒன இக
.
அ எக யத
.
நமமற உ இ 
 
லய
,
 எனற  ம த  என யர
.
ஸவசன ர ஆர ணமயக இமவ
.
ஆர
 
ணமய ஸவசன க சயக யவ
.
இ இவக
 
ஆ C தவ 
,
நக நள வரத
.
ச.ரவமச
,
யம
,
இய
...
இய
,
வ ஐயர
(
ஸவன ர
)
த மக ற
,
ஆர ணம ஐயர நத ளவம எனற ணட
(complaint).
அ
, "
ளமயன தமக ள ட வமறதக
 
ணன ந
;
அ ன ணம மயன ஜ சயத
"
எனர
.
ஸவச க தவ  த ளவம
.
அம ற
 
இவக யத
.
வ ஐயர ஒவ வ ன பம ச
 
ட அ மவர
.
ற இ நவட எ சலக ண
 
வ வ ச
,
அத ஒ
'
ஐட ந
'.
ஸவசக ச ட
 
வனற க 
.
வய க இகறள எனற நம அ
,
 மக
;
நமத நள
'
ளம
', '
ளம
'
எனற உச
;
வமயட
,
அவன  அ எட இ
;
 வமயவ
 
ந யள
;
இதன   எனற வ 
.
இ த வஙள ழ
.
ச சணம ஓயவம
.
ச. சன மய இத தவ ய வடன
.
வ
 
 
www.kumarikrishna.blogspot.com
ஐயக மயன வ வ ஹ
.
ஆர ணமக
'
ப க
'
ச
 
ர எனற மச தம உயக வணய  நஙவ 
 
ச
.
ஆர யம என சறன ர என  மவய 
 
சர
.
அவமய சர த வன  பன என 
 
ள
.
ச. ர டக வத ய மட ய
.
ல
 
ச வன
.
ஆ ச. ப  வவ
?
அ
'
ம ச க
 
ம
'
என கறன
.
மயன ச ம வ
,
ம 
 
அ அவ உண
.
ச. ம வக ஆன
.
 ச
 
உண
;
க ன அவன வமயவம
.
ஓ ஒய
 
ஆதவடள
.
கயன 
,
அவன அங ஒ மவ சனற
 
த ம ற சக ணம எ க வத அவ
 
சலயள
.
அவக ச.வன ம எ ச எனற வ
.
ழமள ன
 
இசயம ச.வ
,
அவன அங சனறக த சல வடள
.
அலத க எனற ச.வ த உள எனற ஒ 
.
ஆ
 
வன .த
,
அமயன .த அங 
.
அக  ஏட
 
வன சமய
,
ச.வன  கமய .ணயத உண
.
க பஷவயள
.
சங ஏ ப ந
.
ஆர ணம ஐயர ந வத அமழத
,
அஙத ஒவ வம
.
கக  வ
.
ன ச. வ இ என ஏஙள
.
ஆர ஐய
 
ழம கக ச ர சவக ஒ ந ம ரத
,
வ
 
ஐயக ஒ  எர
.
வ ஐயக இக மக ணத உள ஆக யத
.
ன
 
நநள எர ர  வ உ அன வத நர
.
ற
 
சக ஒ ந.ண  ஏறகமறயக ற  ஒன எ
,
அ
5000

 
மய  ன ன ன ச ர சவன என
,
 ச
 
ஐயவரன ச.ர வமசக மறம எ இத சட னபக டக
 
ள வண என எ இர
.
 
www.kumarikrishna.blogspot.com
இ வய ச.வ ஙன
;
இவவ க
,
 என
 
சள என நமன
.
ஆ க அஙய ளம
.
ச
 
யவம
;
 யவம
.
இ வயம ற க கக  எதவள என எரரன
.
அவள
 
எ அவன நவ  நய 
,
க னநக
 
லகறள என அவன ம எர ய யன
.
ஆ  வவம
.
ச.வ ய ஏற இத
.
ஒவம நவ  
...
வறவமக லகற எனவ
!
மக லய சயட ண
,
வறவமக லத
...
மசய  சஜ லய சத
 
ளவதன நவ சய வய 
.
அதன
 
சய
,
வசர என ஆதக ழமக லயன மம
 
ற வயச எ 
.
ச.வன உள என எனவ எணஙள எ
 
வ
.
ஆ கயன .த ஒ ய ஏறன ச
.
 வவம
.
ச.வ ஒ யசம னறயத
.
கமய இசயக வ
,
அத
 
அவம ச
,
னமக லகற என ணத வ என
 
னறயத
.
அவ யத  வண
.
ச. இத சனமய தக ணகறன
.
அவ ய
 
வத அவ ஷ
.
ளக வக  இத 
 
வக வழ யத
?
ஆர ஐயவரக ணம  சறத உண
.
வன ன வழக
 
வ எங  வவன என மய
.
ன ச சகய
,
வ ஐயர வ
 
ண ச.வ ரக எ த வ எனற மய இத
.
ய
 
ச. இ இ என ச சய சயதண
.
இமக ட
 
சய ககக ண.ர வ
."
அவம றதவ
.
டம அக வறன
"
என கய சலய
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->