Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
P. 1
A NARRAÇÃO ESPORTIVA E A FIDELIDADE DO OUVINTE DE RÁDIO: Uma análise sobre a estratégia utilizada pelos narradores esportivos da Itatiaia para a fidelização do ouvinte Belo Horizonte

A NARRAÇÃO ESPORTIVA E A FIDELIDADE DO OUVINTE DE RÁDIO: Uma análise sobre a estratégia utilizada pelos narradores esportivos da Itatiaia para a fidelização do ouvinte Belo Horizonte

Ratings:
(0)
|Views: 2,768|Likes:
Published by Lorena
jornalismo esportivo
jornalismo esportivo

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Lorena on Feb 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2013

 
9
> IB]VLM_ÄÈL
Hlc l nwnbäl mn }ohbleldin midi}ne% bn îvon mn hlcubihnäèl% lx miwovxlx coilx cimiî}ihlx{vohixnvnc {nxxnv {lv voeownb}ox cumnbänx" Hlc n h`odnmn mn }oeowixèl o mn ib}ovbo} lxwoãhuelx mo hlcubihnäèl vocl}lx% hlcl l vîmil% }iwovnc ~uo xo nmo~unv ëx blwnx }ohbleldinx%hlcl glvcn mo xlfvowiwábhin"N }oeowixèl voen}n n~uiel ~uo xo wá% o% }newoq {lv ixxl% xun cobxndoc {nvoän vomubmnb}o" Ix}lxo }lvbn uc moxngil n xov op{elvnml" Moxngilx }ncféc giqovnc {nv}o mnx }vnbxcixxÿoxox{lv}iwnx {oel vîmil ~uo% nl elbdl mo xun `ix}øvin% {vohixlu hlb}vn}nv {vlgixxilbnixhlc{o}ob}ox o hn{nqox mo% hlc xun hvin}iwimnmo% xu{vivoc n gne}n mn icndoc lgovohimn {oen{nv}imn nl wiwl o% mo{lix% obgvob}nvnc n hlbhlvvábhin hlc n ]W"[nvn bèl {ovmov l xou ox{näl% l vîmil woil% nl elbdl mlx nblx% n{ovgoiälnbml l {vlhoxxl mo{vlmuäèl mnx cobxndobx o% `lao% é hlbximovnml uc woãhuel op}vocncob}o vox{oi}nml bnx}vnbxcixxÿox mnx {nv}imnx mo gu}ofle" N cnilvin mlx }lvhomlvox ~uo wni nl hnc{l lunhlc{nb`n lx aldlx {oen }oeowixèl% hlb}ibun luwibml% xicue}nboncob}o% {oel vîmil% nxbnvvnäÿox o lx hlcob}îvilx mo xoux elhu}lvox ox{lv}iwlx"[nvn huc{viv% hlc cnilv vidlv% oxxo hnvî}ov ibglvcn}iwl% l vîmil {nxxlu n gnqov uxl momoxhviäÿox hnmn woq cnix lfao}iwnx mnx {nv}imnx mo gu}ofle" Nl elbdl ml }oc{l% glvnchlbx}vuãmnx glvcnx {ohueinvox {nvn n }vnbxcixxèl mlx dlex% mlx gn}lx ic{lv}nb}ox mnx {nv}imnx%mnx op{oh}n}iwnx mlx aldnmlvox o }lvhomlvox% lu xoan% mo }lmn n ocläèl ~uo obwlewo hnmnox{o}îhuel" L bnvvnmlv ox{lv}iwl n{vobmou n hn}iwnv l voho{}lv o% {lv coil mo ucn elhuäèlhnvvodnmn mo ocläèl o xob}icob}l% }lvblu#xo hn{nq mo cnb}á#el hlboh}nml ë }vnbxcixxèl ogioe ë vîmil"N Vîmil I}n}inin {lxxui% `lao% ucn numiábhin gioe o ubæbico% oc hlc{nvnäèl ëx mocnix}vnbxcixxÿox ox{lv}iwnx voneiqnmnx bn hn{i}ne ciboivn"Lv}vitnbl (>90?) mogibo l vîmil hlcl {vibhi{ne woãhuel mo hlcubihnäèl mo cnxxn ml cubmlo ]`lc{xlb (>990) voxxne}n ~uo n hlcubihnäèl mo cnxxn bèl ox}î bn ~unb}imnmo mo
 
>;ibmiwãmulx ~uo vohofoc lx {vlmu}lx% cnx bl gn}l mo ~uo ox}ox {vlmu}lx ox}èl mix{lbãwoix% oc{vibhã{il% {nvn ucn dvnbmo {euvneimnmo mo mox}ibn}îvilx" @lao% oc {eobn ovn mn }ohbleldinmidi}ne% é ic{lv}nb}o mox}nhnv ox}n {ovcnbábhin ml vîmil bn wimn ml luwib}o ox{lv}iwl%moxnginbml n icndoc% oc }oc{l vone% nehnbänmn {oen ]W"N voeowæbhin mox}o }vnfne`l vogovo#xo ë hlc{vlwnäèl mo ~uo% coxcl hlc l nmwob}l mnx blwnx}ohbleldinx midi}nix% l vîmil nibmn {ovcnboho wiwl bl min n min mn {l{uenäèl% xoan bl hnvvl%oc hnxn lu n}é coxcl bl }vnfne`l"Xodubml [vn}n (6;;;)% nedubx luwib}ox }lvbnc#xo giéix n ucn mo}ovcibnmn vîmil% {lv hnuxn mnnmcivnäèl ~uo bu}voc {oelx xoux elhu}lvox ox{lv}iwlx% l ~uo {vl{ihin l hvoxhicob}l mox}n aub}l ëx {ox~uixnx mo l{ibièl" Xodubml n nu}lvn% l luwib}o gioe }lvbn#xo uc xoduimlv mnocixxlvn oc }lmn n xun {vldvncnäèl% hlb`ohobml lx blcox mo }lmlx lx hlcubihnmlvox%{nv}ihi{nbml mnx ob~uo}ox o xob}ibml#xo% vonecob}o% {nv}o mn vîmil"N ibwox}idnäèl ml {vlhoxxl mo gimoeiqnäèl ml luwib}o mo vîmil ë elhuäèl ox{lv}iwn% oc ~uo nicndoc é mnmn {oen ocläèl hlc ~uo l bnvvnmlv }vnbxci}o n {nv}imn% é l }ocn mo ox}uml mox}o}vnfne`l"[nvn ixxl% gli moxobwlewiml l xoduib}o {vlfeocn mo {ox~uixn1
^une n ox}vn}édin mo bnvvnäèlu}ieiqnmn {oelx elhu}lvox ox{lv}iwlx mn I}n}inin {nvn n gimoeiqnäèl ml luwib}o<%
neéc mlxxoduib}ox lfao}iwlx1
># nbneixnv lx ox}ielx mo bnvvnäÿox mo Nefov}l Vlmviduox o Cîvil @obvi~uo% ncflx elhu}lvox mn Vîmil I}n}inin: 6# nbneixnv n viwneimnmo vodilbne {oel ox{lv}ohlcl gimoeiqnäèl ml luwib}o mo vîmil: 8# nbneixnv l {vlhoxxl n}vnwéx ml ~une lx bnvvnmlvoxmo vîmil hlbxoduoc n eonemnmo ml luwib}o: o% =# nbneixnv n {ovcnbábhin ml vîmil bn wimn mlluwib}o ox{lv}iwl oc {eobn ovn mn }ohbleldin midi}ne"
 Box}n {ox~uixn% n fuxhn {lv oxxo ob}obmicob}l {nxxnvî {oenx cnvhnx mn elhuäèl% xunx }éhbihnx%h`nwÿox o ibx{ivnäÿox% foc hlcl {oen }ob}n}iwn mo xo moxwobmnv ~une {vlhoxxl mixhuvxiwl éhn{nq mo copov hlc l icndibîvil ml luwib}o mo gu}ofle% gimoeiqnbml#l nl bnvvnmlv o%hlbxo~õob}ocob}o% n vîmil n ~uo ox}o {ov}obho" Xovèl goi}nx nbîeixox mo }voh`lx mo aldlx mogu}ofle% bnvvnmlx {lv Nefov}l Vlmviduox o Cîvil @obvi~uo"
 
>>N Vîmil I}n}inin xovî nflvmnmn oc xun voenäèl hlc l gu}ofle% {lv ib}ovcémil mo xunx cnixmiwovxnx `ix}øvinx% ml ox}iel ibhlbgubmãwoe mo xoux bnvvnmlvox o mnx ox}vn}édinx ~uo u}ieiqlu o%nibmn u}ieiqn% {nvn n gimoeiqnäèl ml luwib}o ox{lv}iwl" [lv coil mox}n {ox~uixn% xovîimob}igihnml l {vlhoxxl {oel ~une lx bnvvnmlvox mo vîmil hlbxoduoc ox}n eonemnmo ml luwib}o%op{lx}l n ibñcovnx {lxxifieimnmox bnvvn}iwnx mob}vl ml dvnbmo ubiwovxl mnx }vnbxcixxÿoxox{lv}iwnx"

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rafaelvcp liked this
Mel Pinheiro liked this
Mel Pinheiro liked this
Mel Pinheiro liked this
Aelton Aleixo liked this
Aelton Aleixo liked this
Mel Pinheiro liked this
Mel Pinheiro liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->