Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
The Lord's Supper

The Lord's Supper

Ratings: (0)|Views: 798 |Likes:
Published by gretchengoldsmith
The Lord’s Supper is something all Christians celebrate. But what does mean? You will experience the Lord’s Supper in a fresh way as you find out about the 7 key themes and 5 reasons Christians should make it an important part of their worship. Includes a glossary of terms, historical background of the Early Church, and a comparison of views of the Lord’s Supper.

You cannot download or print this version, BUT Good News! You can buy this as a printed pamphlet or as a downloadable PDF for your computer, iPhone, iPad, Android or other Smart Phone by going to http://www.rose-publishing.com/productdetails.cfm?sku=798X
The Lord’s Supper is something all Christians celebrate. But what does mean? You will experience the Lord’s Supper in a fresh way as you find out about the 7 key themes and 5 reasons Christians should make it an important part of their worship. Includes a glossary of terms, historical background of the Early Church, and a comparison of views of the Lord’s Supper.

You cannot download or print this version, BUT Good News! You can buy this as a printed pamphlet or as a downloadable PDF for your computer, iPhone, iPad, Android or other Smart Phone by going to http://www.rose-publishing.com/productdetails.cfm?sku=798X

More info:

Published by: gretchengoldsmith on Feb 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2014

 
D
OL
G
OBBVCKOC
F
TPLHKCFJ
 
~~~#yowf"pvilkwdkcn#gob
« 9088  Yowf Pvilkwdkcn, Kcg#  Ikilf Yfmfyfcgf Bhjf Fhw{Pfybkwwkoc nyhczfj zo zdf oyknkchl pvygdhwfy zo pykcz ovz# Kz kw kllfnhl zo wfll, fbhkl, yfplkghzf, jvplkghzf, oy powz hc{ phyz om zdkw oc zdf Kczfycfz#Boyf zdhc >0 Ikilf yfmfyfcgf gdhyzw hcj Po~fyPokczw£ h}hklhilf# Jo~clohj ghzhlon hcj wknc vp moy Yowf Ikilf f"Gdhyzw hz ~~~# yowf"pvilkwdkcn#gobZkzlf1 Zdf Loyj‛w Wvppfy  Pyojvgz Gojf1 >;4T KWIC"871 ;>486;=7=::9:
^
DHZ
 
KW
 
ZDF
L
OYJ
W
W
VPPFY 
?
Kc h wkbplf ~h{, zdf Loyj
w Wvppfy kw h bfhlzdhz Afwvw dhj ~kzd dkw jkwgkplfw zdf ckndzifmoyf df ~hw gyvgk
fj# Afwvw gobbhcjfjzdfb zo goczkcvf gflfiyhzkcn zdf wvppfy#[fhyw lhzfy, hw hc ftplhchzkoc om zdkw pyhgzkgf,zdf Hpowzlf Phvl ~yozf zo Gdykwzkhcw kcGoykczd1
K yfgfk}fj myob zdf Loyj ~dhz K hlwophwwfj oc zo {ov1 Z f Loyj Afwvw, oc zdfckndz df ~hw ifzyh{fj, zooe iyfhj, hcj ~dfc df dhj nk}fc zdhcew, df iyoef kz hcj whkj, ‘Z kw kw b{ ioj{, ~dkgd kw mo{ov5 jo zdkw kc yfbfbiyhcgf om bf#‛ Kc zdfwhbf ~h{, hmzfy wvppfy df zooe zdf gvp,wh{kcn, ‘Z kw gvp kw zdf cf~ go}fchcz kcb{ ilooj5 jo zdkw, ~dfcf}fy {ov jykce kz,kc yfbfbiyhcgf om bf#‛ Moy ~dfcf}fy {ovfhz zdkw iyfhj hcj jykce zdkw gvp, {ovpyoglhkb zdf Loyj‛w jfhzd vczkl df gobfw
$8 Goy# 88197‗9=+#
Zdf Loyj
w Wvppfy kw coz h gobboc bfhl# Kz kwh zkbf om mfllo~wdkp, yf
fgzkoc, yfbfbifykcn,hcj wpkykzvhlkz{# Zdf Loyj
w Wvppfy kw yflhzfjzo do~ Gdykwzkhcw vcjfywzhcj ~do Afwvwkw hcj ~dhz df jkj kc dkw fhyzdl{ bkckwzy{#Vcjfywzhcjkcn zdf bfhckcn hcj kbpoyzhcgfom zdf Loyj
w Wvppfy kc zdf lkmf om zdf gdvygd~kll dflp vw zo ifzzfy vcjfywzhcj Afwvw
lkmfhcj bkckwzy{#
« Pfzhy Cf{gdf}
Bfhlw hcj zdf Ikilf
Kw kz h gokcgkjfcgf zdhz z~o om zdfbhkc gflfiyhzkocw kc zdf Ikilf, zdfPhwwo}fy kc zdf Olj Zfwzhbfcz hcj zdfLoyj‛w Wvppfy kc zdf Cf~ Zfwzhbfcz,hyf gfczfyfj oc bfhlw? Bhc{ om ovymocjfwz bfboykfw hcj yflhzkocwdkpwzfcj zo if moybfj hyovcj zdf wdhykcnom mooj# Bfhlw hllo~ vw zo jf}flopyflhzkocwdkpw ~kzd ozdfyw5 Noj kc}kzfwvw kczo h wpfgkhl yflhzkocwdkp ~kzd dkb,ovy jffpfwz yflhzkocwdkp# ^f nfz zoeco~ Noj jvykcn zdfwf wpfgkhl bfhlwkc h wpfgkhl ~h{# ^dfc ~f wdhyf h bfhl~kzd ozdfyw ~kzd nyhzkzvjf zo Noj, ~fdvbil{ yfgonckqf ovy jfpfcjfcgf ocNoj‛w noojcfww# Bfhlw hjjyfww ihwkgdvbhc cffjw1 mooj moy dvcnfy hcj~hzfy moy zdkywz# Kc ovy jhkl{ bfhlw, ~fyfbfbify hcj hyf zdhcemvl moy Noj‛wnoojcfww hcj pyo}kwkoc moy ovy lk}fw#Ifghvwf mooj hcj jykce hyf wo glowfzo ovy bowz ihwkg cffjw, zdf{ ifgobfftgfpzkochl kbhnfw moy ovy bowz ihwkgwpkykzvhl cffjw1 moynk}fcfww om wkc,yfgocgklkhzkoc ~kzd Noj hcj ~kzd ozdfypfoplf, hcj wpkykzvhl covykwdbfcz#
 
~~~#yowf"pvilkwdkcn#gob
« 9088  Yowf Pvilkwdkcn, Kcg#  Ikilf Yfmfyfcgf Bhjf Fhw{Pfybkwwkoc nyhczfj zo zdf oyknkchl pvygdhwfy zo pykcz ovz# Kz kw kllfnhl zo wfll, fbhkl, yfplkghzf, jvplkghzf, oy powz hc{ phyz om zdkw oc zdf Kczfycfz#Boyf zdhc >0 Ikilf yfmfyfcgf gdhyzw hcj Po~fyPokczw£ h}hklhilf# Jo~clohj ghzhlon hcj wknc vp moy Yowf Ikilf f"Gdhyzw hz ~~~# yowf"pvilkwdkcn#gobZkzlf1 Zdf Loyj‛w Wvppfy  Pyojvgz Gojf1 >;4T KWIC"871 ;>486;=7=::9:
^
D[ 
 
JO
G
DYKWZKHCW
 
GFLFIYHZF
 
ZDF
L
OYJ
W
W
VPPFY 
?
^f phyzkgkphzf kc zdf Loyj
w Wvppfy ifghvwf1
Afwvw gobbhcjfj dkw mollo~fyw zo jo kz $8 Goy# 8819:
9=+#
 
Avwz hw h pd{wkghl bfhl mffjw hcj wzyfcnzdfcw zdf ioj{,gflfiyhzkcn zdf Loyj
w Wvppfy mffjw hcj wzyfcnzdfcw zdfioj{ om Gdykwz, hw h gobbvckz{ hcj kcjk}kjvhll{#
 
Kz kw h ~h{ zo pyoglhkb ovy dopf kc Gdykwz
w yfzvyc hcj ovymoynk}fcfww zdyovnd dkw ilooj $8 Goy# 8819=+# F}fy{ zkbf~f gflfiyhzf zdf Loyj
w Wvppfy, ~f pyoglhkb zdf Nowpflhcj Afwvw
yfzvyc#
 
Kz gyfhzfw h wzyocn iocj om wpkykzvhl mfllo~wdkp hbocniflkf}fyw $8 Goy# 8018>+#
 
Zdf Loyj
w Wvppfy kw hcozdfy moyb om ~oywdkp $moy bhc{Gdykwzkhcw, h wpfgkhl moyb om ~oywdkp+#
 
Kz kw h cfgfwwhy{ zkbf moy yf
fgzkoc hcj kczyowpfgzkoc $8 Goy# 88194+#
 
Kz zfhgdfw cf~ iflkf}fyw hiovz ~do Afwvw kw hcj ~dhz df jkj moy vw$8 Goy# 8819:
9=+ hcj yfmyfwdfw wfhwocfj iflkf}fyw#
 
Kz mowzfyw vckz{ ~kzd Gdykwz hcj hbocn iflkf}fyw# Vckz{ kw ocf om zdf gfczyhlbfwwhnfw om zdf gflfiyhzkoc# Zdkw vckz{ kw w{biolkqfj kc zdf ocf lohm om iyfhjhll wdhyf $8 Goy# 8018>+#
^
DHZ
 
JOFW
 
KZ
 
BFHC
?
Zdf Loyj
w Wvppfy kw kbpoyzhcz zo ovy vcjfywzhcjkcn om ifkcn Gdykwz
w gdvygd# Kz kwbfhckcnmvl kc zdf mollo~kcn movy hyfhw1
 
^oywdkp
# Kz kw h ~h{ zo ~oywdkp Gdykwz moy dkw ~oye, nyhgf, lo}f, hcj whl}hzkoc# ^fphyzkgkphzf ~kzd nyhzkzvjf moy Afwvw
whgyk
gf moy vw#
 
^kzcfww
# Phyzkgkphzkcn kc zdf Loyj
w Wvppfy nk}fw h zfwzkboc{ zdhz Afwvw jkfj moyovy wkcw hcj yfwvyyfgzfj kc }kgzoy{ zo nk}f vw fzfychl lkmf, hcj zdhz Afwvw ~kllyfzvyc hw h }kgzoykovw ekcn $Bhzz# 9=19;5 8 Goy# 8819=+#
 
Fjk
ghzkoc
# Kc zdf Loyj
w Wvppfy, zdf Dol{ Wpkykz bkckwzfyw zo vw kcjk}kjvhll{ hcj hwGdykwz
w ioj{ $8 Goy# 8018=+# Kz kw h zkbf moy bvzvhl kcwzyvgzkoc, yfwzoykcn iyoefcyflhzkocwdkpw, moynk}kcn phwz nykf}hcgfw, hcj yfpfczkcn moy ommfcwfw hnhkcwz ozdfyw$8 Goy# 88194
9;+#
 
Wfy}kgf
# Zdf Loyj
w Wvppfy kw hc ogghwkoc moy Gdykwzkhcw zo wfy}f fhgd ozdfy, hz zdfbobfcz om zdf gflfiyhzkoc kzwflm hw ~fll hw if{ocj zdf Loyj
w Wvppfy# Yfbfbifykcnzdf whgyk
gkhl nkmz om Gdykwz oc zdf gyoww $zdf nkmzw om zdf iyfhj hcj zdf ~kcf+ kw hpo~fymvl bozk}hzkoc moy vw zo
ommfy {ovy iojkfw hw lk}kcn whgyk
gfw, dol{ hcj plfhwkcnzo Noj
$Yob# 8918+# Avwz hw ~f yfgfk}f hivcjhcz nkmzw myob zdf Loyj, wo jo ~f ftzfcjzdkw nfcfyowkz{ vczo ozdfyw hyovcj vw, wzhyzkcn ~kzd zdowf glowfwz zo vw $8 Zkb# 614+#
« Ýqnüy Nü}fcî « Hc{eh  « Lfknd Pyhzdfy  

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
pamroachpr liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->