Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kuran Dışı Oluşumların Eleştirisi ve Kuran'a Arzı - Vehhabilik, Şiilik, Tasavvuf ve İslam iddialı filozoflar - Fereç Hüdür

Kuran Dışı Oluşumların Eleştirisi ve Kuran'a Arzı - Vehhabilik, Şiilik, Tasavvuf ve İslam iddialı filozoflar - Fereç Hüdür

Ratings: (0)|Views: 663 |Likes:
Published by Ozgur Islam

More info:

Published by: Ozgur Islam on Feb 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

 
KUR’ANDIŞI OLUŞUMLARINELEŞTRSVE KUR'AN'A ARZI
Vehhabilik, Şiilik, Tasavvuf ve slam iddialı filozoflar
 
Fereç Hüdür
KUR'AN ARAŞTIRMALARI
www.kuran-tekrehber.com www.kuran-tekkaynak.com 
www.
hanifdostlar
.com
 
ÖNSÖZ
 Ehli Sünnetin Kütüb-i Sitte simli Hadis külliyatını Kütüb-i Sitenin Eleştirisi veKur’an’a Arzı adıyla yayınlamış olduğum Birinci Kitabımda Kur’an’la karşılaştırmakSuretiyle Hadislerin Kur’an’la olan çelişkileri ile hadislerin kendi aralarındakiçelişkilerini gözler önüne sermeye sermeye çalıştım, ikinci kitap olarakKUR’ANDIŞI OLUŞUMLARIN ELEŞTRS VE KUR’AN’A ARZIisimli bu kitabımda ise Kur’anölçüsüne göre Vehhabilik, mamiyye Şiası, Tasavvuf ve bni Sina, bni Rüşd,Farabi gibi kimselerin Felsefeleri, felsefi bağlantılarını da belirtilerek ortayakoymaya çalıştım.Kitap okunduğunda bu gurupların Kur’an ile olan birçok uyumsuzluklarını veçelişkilerini görmek mümkündür.Bütün bu çalışmalarımdan amacım Kur’an’ın slam dininin tek kaynağı ve tekrehberi olduğunu belgelendirmek suretiyle ortaya koyarak, slam dininde inançbirliğinin sağlanması yolunda faydalı olmaya çalışmaktır. Allah’ın razı olduğuşekilde faydalı olabildiysem bu beni mutlu eder.Kendim Bütün Müslüman ve Müminlerin özelliğinden farklı bir özelliği olmayanMüslüman ve Mümin bir kimseyim. Bana vahiy gelmez, ben Gaybı da bilmem,Müslüman ve Mümin olmam dışında hiçbir dini etiketim yoktur.21/08/2006Fereç HÜDÜR
 
VEHHABLER VE SLAM ANLAYIŞLARI
 Vehhabilik, Arap Yarımadasında Necd dolaylarında yaklaşık iki asır kadar önceMuhammed b. Abdulvahhâb (1115-1206) tarafından kurulmuş bir mezheptir.Vehhabilik mezhebi bugün Suûdi Arabistan’ın resmi mezhebi durumundadır.Mısır, Hindistan, Afrika ve diğer başka ülkelerde taraftarları vardır.Vehhabi ismi her ne kadar bu mezhebin kurucusunun adıyla ilgiliyse de. Bu isimmezheplerine kendileri tarafından konmuş olmayıp, muhalifleri tarafındankonmuştur. Bununla birlikte Vehhabiler kendilerine “Muvahhidûn” derler vekendilerini bni Teymiyye’ (Ahmed bin Abdulhalim Harrâni)nin açıkladığı şekilde,Ahmed b. Hanbel’in mezhebini devem ettiren Sünniler olarak görürler. Zira onlar. “Biz itikad da Selef, amelde de Hambeli mezhebindeniz, esasen Ahmed b.Hanbel, itikad hususunda Selef mezhebinin nascı (eseriyse) kolunu temsil eder.Onun ameldeki yolu da budur. Böylece biz amelde ve itikatta Hanbeliyiz; Vehhabidiye bir şey yoktur. Muhammed b. Abdulvahhâb, ilmen ve fiilen bu mezhebiyenileyen bir Şeyhülislam olmaktan başka bir şey değildir.” derler.Kendileri, bir ehli sünnet mezhebi mensubu ve dolayısıyla Sünni olmalarınarağmen, diğer Sünniler tarafından tenkit edilmelerinin sebebi, inançsistemlerinden kaynaklanmayıp, bazı hususlarda diğer Sünni inanç sahiplerinekarşı çıkmalarından dolayıdır. Yoksa onlarında inancı, Kur’an artı rivayetler eşittirslam ikilisine dayanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, rivayetler olmasaydı Kur’anslam Dininin uygulanabilmesi için tek başına yeterli değildir inancını onlardataşımakta olup, Kütüb-i Sitte’yi yani altı hadis külliyatını ve bu altı hadiskülliyatına ek olarak ta, Mezhep imamları olarak kabul ettikleri Ahmed bn-iHanbel’in derlediği rivayetleri kabul etmektedirler. Altı hadis külliyatınındurumunu bu konudaki kitapta bir çok örnek vererek tanıtmaya çalışmıştım.Bunlara ek olarak rivayetlerini kabul ettikleri Ahmed bn-i Hanbel’e aitrivayetlerden kısaca bahsedecek olursam, durum şudur:mam Ahmed, bir mezhep imamı olmaktan öte, bir hadis derleyicisidir. “Müsned” adlı hadis kitabında 40 bin kadar hadis vardır. Sahih-i Müslim’de tekrarlarıylaberaber 7275 hadis olduğu ve tekrarlar çıkarıldığında 3033 hadis kaldığıdüşünülürse, mam Ahmed’in ne kadar çok hadis derlediği kolayca anlaşılır. OğluAbdullah’tan yapılan rivayete göre, babası “Müsned”i hadiste imam kitap olsundiye yazmış, öyle ki “Müsned”i nsanlar Peygamber Aleyhisselam'ın Hadislerindeihtilaf edince ona müracaat etsinler amacıyla kaleme aldığını belirtmiştir. Ayrıca “Müsned” bizzat mam Ahmed tarafından kaleme alınmış olmayıp, bıraktığıdağınık cüz müsveddelerinden ölümünden sonra oğlu Abdullah tarafından kitaphaline getirilmiştir. Bugün şu iddia edilmektedir ki, Müsned’teki hadisler mamAhmed tarafından rivayet edilen hadisler olmayıp, oğlu Abdullah’ında ilaverivayetlerini içermektedir. Çok tenkide uğramış olan bu rivayetler için oğluAbdullah’tan şöyle nakledilmektedir: “Abdullah anlatıyor: << Babama Rıb’i bHıraşın Huzeyfe’den rivayet ettiği Hadise ne dersin? dedim.>> Abdülaziz b.Ruvâdın rivayet ettiğimi dedi? Evet, dedim. Hadisler ona aykırı, dedi. Sen onuMüsned’e aldın, dedim. Ben Müsned’te yaygın olanları toplamayı hedef aldım.Eğer bana göre sahih olanları kastetseydim, bu Müsned’te az bir şey rivayetetmiş olurdum...” (Kaynak, Muhammed Ebu Zehra, Ahmed bn-i Hanbel Sayfa200 Hilâl Yayınları 1984 ). Böylece Müsned’in yazılmasında dikkate alınan husussahih hadisler olmayıp, yaygın olarak rivayet edilen hadisler olduğu, dolayısıyla

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
uygarca liked this
steve_y liked this
steve_y liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->