Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ur Ruling on Offering Congratulations at the Beginning of the Hijri Year

Ur Ruling on Offering Congratulations at the Beginning of the Hijri Year

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Ah Kakar

More info:

Published by: Ah Kakar on Feb 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2013

pdf

text

original

 
  
ﺪﻳﺪﺠﻟا
 
يﺮﺠﻬﻟا
 
مﺎﻌﻟا
 
ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﺑ
 
ﺔﺌﻨﻬﺘﻟا
 
ﻢﻜﺣ
 
 
)
ﺔﻳدرﻷا
 
ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ
( 
   
ﺎﺘﻓ
 
ﻦﻣ
 
یو
 
ﷲا
 
ﻪﲪر
 
ﲔﻤﻴﺜﻌﻟا
 
ﺢﻟﺎﺻ
 
ﺦﻴﺸﻟا
 
  
 
ﺔﻌﺟاﺮﻣ
 
 
ﲏﺪﳌا
 
ﷲا
 
ءﺎﻴﺿ
 
ﻦﲪﺮﻟا
 
ﻖﻴﻔﺷ
 
  
ﺮﺷﺎﻧ
 
 
ﺮﺘﻓد
 
اﺮﺑ
 
نوﺎﻌﺗﮦﻮﺑر
 
تﺎﻴﻟﺎﺠﻟا
 
ۃﻴﻋﻮﺗو
 
دﺎﺷراو
 
تﻮﻋد
 
ﮯﺋ
  
ضﺎﻳر
– 
بﺮﻋ
 
ﯼدﻮﻌﺳ
 
ﺖﮑﻠﻤﻣ
   
2009-- 1430  
                  
 
 1    
ﻢﻴﺣﺮﻟا
 
ﻦﻤﺣﺮﻟا
 
ﷲا
 
ﻢﺴﺑ
  
ﺌﻧ
 
دﺎﺒﮐرﺎﺒﻣ
 
ﯽﮐ
 
لﺎﺳ
 
ﯼﺮﺠه
ﺶﻴﭙى
 
ﮯﻧﺮﻢﮑﺣﺎﮐ
  
ﺎﻨﻳد
 
ﺎﻋد
 
ﯽﮐ
 
ﺖﮐﺮﺑ
 
ﮯﺋﻮﮨ
 
ﮯﺘﻳد
 
دﺎﺒﮐرﺎﺒﻣﻮﮐ
 
ےﺮﺳود
 
ﮏﻳاﺮﭘ
 
لﺎﺳ
 
ﯼﺮﺠﮨ
 
ﮯﺌﻧ
 
ﺎﻴﮐ
 
ﮯﺳا
 
ﮟﻴﻤﺴﺟ
 
ﺎﻧﺮﮐ
 
لﺎﺳرا
 
ﮦﺮﻴﻏو
 
ﻂﺧ
 
ﯽﺋﻮﮐ
 
ﺎﻳ
 
ﺎﻨﮩﮐ
 
ﻮﮨر
 
ﮯﺳ
 
ﺖﻳﺮﻴﺧ
 
ﻢﺗ
 
لﺎﺳﺮﮨ
 
ﺎﻳ؟ﮯﮨ
 
ﺰﺋﺎﺟ
 
ﺎﻨﻬﮑﻟ
 
ﺎﻋد
 
ﯽﮐ
 
ﺖﮐﺮﺑوﺮﻴﺧ
 
ﯽﮐ
 
لﺎﺳ
 
ﮯﺌﻧ
 
   
 
ﺪﻤﺤﻟا
 
ﺌﻧ
 
ہﮐ
 
ﺎﻴﮔﺎﻬﭼﻮﭘ
 
ﮯﺳ
 
ﯽﻟﺎﻌﺗ
 
ﷲا
 
ہﻤﺣر
 
ﻦﻴﻤﻴﺜﻋ
 
ﺢﻟﺎﺻ
 
ﻦﺑ
 
ﺪﻤﺤﻣ
 
ﺦﻴﺷ
 
ﯽﮐ
 
لﺎﺳ
 
 
ﮯﮨ
 
ﺎﻴﮐ
 
ﻢﮑﺣ
 
ﺎﮐ
 
ﮯﻨﻳد
 
دﺎﺒﮐرﺎﺒﻣ،
 
ﮯﻴﮨﺎﭼ
 
ﺎﻨﻳد
 
باﻮﺟ
 
ﺎﻴﮐﻮﮐ
 
ﮯﻟاو
 
ﮯﻨﻳد
 
دﺎﺒﮐرﺎﺒﻣروا
 
؟
  
ﺎﻬﺗ
 
باﻮﺟ
 
ﺎﮐ
 
ﯽﻟﺎﻌﺗ
 
ﷲا
 
ہﻤﺣر
 
ﺦﻴﺷﻮﺗ
:  
ہﮐ
 
ﮯﮨ
 
ﯽﮩﻳ
 
ﺢﻴﺤﺻ
 
ﮟﻴﻣ
 
ہﻠﺌﺴﻣ
 
سا
: 
ﮯﮨ
 
ﺎﺘﻳد
 
دﺎﺒﮐرﺎﺒﻣﻮﮐ
 
پﺁ
 
ﺺﺨﺷ
 
ﻲﺋﻮﮐﺮﮔا
 
ًﺎﺑاﻮﺟ
 
ﮯﺳاﻮﺗ
 
ﻞﮩﭘ
 
دﻮﺧ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﮯﻨﻳد
 
دﺎﺒﮐرﺎﺒﻣ
 
ﯽﮐ
 
لﺎﺳ
 
ﮯﺌﻧ
 
ﮯﺳا
 
ﻦﮑﻴﻟ
 
ود
 
دﺎﺒﮐرﺎﺒﻣ
 
ﻧ
 
ہﮐ
 
ﮯﮨ
 
ﺎﺘﮩﮐ
 
ہﻳﻮﮐ
 
پﺁ
 
ﺺﺨﺷ
 
ﻲﺋﻮﮐ
 
ﺮﮔا
 
ﻼﺜﻣ
 
،
 
وﺮﮐ
 
ہ
: ,,
ﮟﻴﮨ
 
ﮯﺘﻳد
 
دﺎﺒﮐرﺎﺒﻣ
 
ﯽﮐ
 
لﺎﺳ
 
ﮯﺌﻧ
 
ﻮﮐ
 
پﺁ
 
ﻢﮨ،
 
ﮟﻴﮩﮐ
 
ہﻳ
 
ﮟﻴﻣ
 
باﻮﺟ
 
ﮯﺳا
 
پﺁﻮﺗ
 
،
: 
 
ﷲا
 
پﺁ
 
ﻦﮑﻴﻟ
 
،
 
ﮯﺋﺎﻨﺑ
 
لﺎﺳ
 
ﺎﮐ
 
ﺖﮐﺮﺑوﺮﻴﺧ
 
ﮯﺳاروا
 
ےد
 
ﻲﺋﻼﻬﺑوﺮﻴﺧ
 
ﻮﮐ
 
پﺁ
 
ﯽﻟﺎﻌﺗ
 
ﻢﻠﻋ
 
ےﺮﻴﻣ
 
ہﮐ
 
ﮯﻴﻟ
 
سا
 
،
 
ﮟﻳﺮﮐ
 
ہﻧ
 
ﻞﮩﭘ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﮯﻨﻳد
 
دﺎﺒﮐرﺎﺒﻣ
 
ﯽﮐ
 
لﺎﺳ
 
ﮯﺌﻧﻮﮐ
 
ںﻮﮔﻮﻟ
 
 
ﮦو
 
ہﮐ
 
ﻮﮨ
 
ﺖﺑﺎﺛ
 
ہﻳ
 
ﮯﺳ
 
ﮏﻳا
 
ﯽﺴﮐ
 
ﮯﺳ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﯽﻟﺎﻌﺗ
 
ﷲا
 
ﻢﮩﻤﺣر
 
ﻒﻠﺳ
 
ہﮐ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ﮟﻴﻣ۔
 
ںﻮﮨ
 
ﮯﺘﻳد
 
دﺎﺒﮐرﺎﺒﻣﻮﮐ
 
ﯽﺴﮐ
 
ﺮﭘ
 
لﺎﺳ
 
ﮯﺌﻧ
  
ﯽﻬﺑ
 
تﺎﺑ
 
ہﻳ
 
ہﮑﻠﺑ
 
ﯽﻟﺎﻌﺗ
 
ﷲا
 
ہﻤﺣر
 
ﻒﻠﺳ
 
ہﮐ
 
ﮯﮨ
 
ﯼروﺮﺿ
 
ﺎﻧﻮﮨ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﻢﻠﻋ
 
ﮯﮐ
 
پﺁ
 
ﯽﺿرﺮﻤﻋ
 
ﻮﺗ
 
ہﻳ
 
ہﮑﻠﺑ
 
ﺎﻳﺎﻨﺑ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ءاﺪﺘﺑا
 
ﯽﮐ
 
لﺎﺳ
 
ﮯﺌﻧ
 
ﻮﮐ
 
ہﻨﻴﮩﻣ
 
ﮯﮐ
 
مﺮﺤﻣﻮﺗ
 
ﮯﻧ۔
 
ﯽﻬﺘﻧا
 
۔
 
اﻮﮨ
 
عوﺮﺷ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﺖﻓﻼﺧرود
 
ﮯﮐ
 
ہﻨﻋ
 
ﯽﻟﺎﻌﺗ
 
ﷲا
  
رﺪﺼﻣ
: 
ﺮﺒﻤﻧ
 
لاﻮﺳ
 
حﻮﺘﻔﻤﻟا
 
بﺎﺒﻟاو
 
ﯼﺮﻬﺸﻟا
 
ءﺎﻘﻠﻟا
 
ہﻋﻮﺳﻮﻣ
 
باﻮﺟ
 
ہﻳ
)853(
ﮑﻣ
 
ﺮﺷﺎﻧ
 
لوا
 
راﺪﺻا۔
 
ﺎﻴﮔ
 
ﺎﻴﻟ
 
ﮯﺳ
 
ﻢﻴﺼﻘﻟا
 
ﮦﺰﻴﻨﻋ
 
دﺎﺷرﻻا
 
ةﻮﻋﺪﻟا
 
ﺐﺘ
  
ﮯﻨﻳد
 
دﺎﺒﮐرﺎﺒﻣ
 
ﯽﮐ
 
ﮯﻧﻮﮨ
 
عوﺮﺷ
 
ﮯﮐ
 
لﺎﺳ
 
ﯼﺮﺠه
 
ﮯﻧ
 
ﺮﻴﻀﺨﻟا
 
ﻢﻳﺮﮑﻟاﺪﺒﻋ
 
ﺦﻴﺷروا
 
ﮯﮨ
 
ﺎﮩﮐ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﮦرﺎﺑ
 
ﮯﮐ
: 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->