Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lữ-Hồ-Sứ-mệnh-GĐPT-người-ao-lam

Lữ-Hồ-Sứ-mệnh-GĐPT-người-ao-lam

Ratings: (0)|Views: 57 |Likes:
Published by artgdpt

More info:

Published by: artgdpt on Feb 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2011

pdf

text

original

 
 
SÙ mŒnh Gia Çình phÆt tº 
 
 
                       NgÜ©i Áo Lam Sàigòn, Tháng Tám 1965 
 
SÙ MŒnh Gia ñình PhÆt Tº 
1
        
 
 
 
SÙ MŒnh Gia ñình PHÆT Tº 
 Tác giä 
NgÜ©i Áo Lam 
 
Tái bän & Phát hành lÀn  thÙ nhÃt 
BHD Trung ÜÖng GñPTVN -Âu Châu 
 Trình bày 
HT. Tâm ñÙc - BHD. GñPTVN - Na Uy     
 
SÙ MŒnh Gia ñình PhÆt Tº 
2
 
SÙ mŒnh Gia ñình PhÆt Tº 
 
   Thiên khäo luÆn này trình bày m¶t lÓi nhìn t° chÙc Gia ñình PhÆt Tº nhÜ m¶t th¿c tåi xã h¶i. ñ¥t t° chÙc này thành m¶t ÇÓi tÜ®ng nghiên cÙu, chúng tôi mang kÿ v†ng nâng cao giá trÎ cûa m¶t phong trào giáo døc thanh, thi‰u nhi Çã phát sinh tØ trong m¶t hoàn cänh nhÃt ÇÎnh vŠ lÎch sº cÛng nhÜ xã h¶i, thành m¶t th¿c th‹ h®p nhÃt hiŒn Çã và Çang mang nhiŠu nhiŒm vø: chính trÎ, xã h¶i, væn hóa và cä kinh t‰ n»a. Quan niŒm r¢ng m¶t t° chÙc muÓn tÒn tåi v»ng bŠn, Ç¥t ÇiŠu kiŒn tiên quy‰t là sinh hoåt phäi Ç¥t trên nh»ng nŠn täng lš thuy‰t cÛng nhÜ th¿c hành v»ng chãi. Gia ñình PhÆt Tº có m¥t trên ÇÃt nܧc Çau thÜÖng này Çã ÇÜ®c ngót 20 næm. Hai mÜÖi næm mang  n¥ng Üu tÜ rܧm máu cûa dân t¶c. Qua nh»ng bi‰n cÓ lÎch sº dÒn dÆp, Gia ñình PhÆt Tº Çã trܪng thành trong kinh nghiŒm xÜÖng máu và nܧc m¡t.Không m¶t ai có tâm thành, có chí hܧng låi có th‹ nhìn t° chÙc này nhÜ m¶t l§p phù hoa hay m¶t công cø giai Çoån ÇÜ®c. Phäi Ç¥t t° chÙc này Çúng vào vÎ trí lÎch sº và xã h¶i chính Çáng. Thái Ƕ Ãy, tâm hܧng Ãy së bäo Çäm cho gia Çình, cho xã h¶i, cho ÇÃt nܧc m¶t lÓi thoát trong tình trång b‰ t¡c và bi Çát cûa cÖn khûng hoäng luân lš, xã h¶i hiŒn tåi. TØ khi nŠn PhÆt giáo ViŒt Nam ÇÜ®c thÓng nhÃt, Bän Hi‰n ChÜÖng cûa Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt ra Ç©i, trong T°ng vø thanh niên Çã ghi rõ là có 5 hình thÙc t° chÙc: Sinh viên PhÆt tº, Hܧng Çåo PhÆt giáo, Thanh niên PhÆt tº,H†c sinh PhÆt tº và Gia ñình PhÆt Tº. Trên cæn bän phân phÓi thành phÀn, m‡i Çoàn th‹ trên chÌ có th‹ quy tø nh»ng Çoàn viên thu¶c gi§i cûa mình. Trái låi Gia ñình PhÆt Tº là m¶t t° chÙc gÒm Çû m†i l§p tu°i, m†i Ç£ng cÃp xã h¶i, m†i gi§i,m†i nghŠ. TÃt cä nh»ng thÙ bÆc cûa th‰ gian ÇŠu bÎ xóa nhòa Ç‹ dung h®p thành m¶t khÓi månh më. Gia ñình PhÆt Tº không cæn cÙ vào các giá trÎ th‰ gian nhÜ danh v†ng, ÇÎa vÎ, tiŠn tài Ç‹ lÆp thang Çi‹m mà chÌ nh¡m m¶t tiêu chuÄn duy nhÃt là ñåo Hånh và Khä Næng ñiŠu Khi‹n. Cho nên trong thành phÀn Huynh trܪng 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->