Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5562, 25.2.2011]

Dnevni avaz [broj 5562, 25.2.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 552|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2012

pdf

text

original

 
Sigurnosne snage upadaju u ku}e i obavljaju pretrese
Srbi, Hrvati i Bosanci zajedno u pustinji, ne `elese razdvojiti, tra`e put prema ku}i
Blokirani radnici firme iz Biha}a
Veliki broj `rtava
Drama Ferida Sinana, pe}inskog ~ovjeka na{eg vremena
Sinan pored skloni{ta: Oboljeli ~ovjek morao je napustiti garsonijeru i vratiti se pod vedro nebo
(Foto: I. [ebalj)
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
petak, 25. 2. 2011.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5562
1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70
E
E
 
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Nevolje
BITKA ZA TRIPOLI
REVOLUCIJA
Kontranapad snaga sigurnosti za gu{enje revolta
PIO:Uskoro odluka o protestima
UPITNOPOVE]ANJEPENZIJA
Skandali:Novi detalji o istrazi TK 
KAKO JE RADIOTAJNI AGENTTU@ITELJICE MILI]
Standard:Cijene dostigle maksimum
HRANA NAJSKUPLJAU ^ETIRI GODINE
Sarajevo:Poruke Miroslava Laj~aka
EU O^EKUJE DABiH DOBIJE VLADUS PROGRAMOM
5. strana13. strana10. str.
12. str.
S
nage lojalne libijskomvo|i Muameru Gadafijupokrenule su ju~er ko-ntranapad na va`ne gra-dove u blizini Tripolija pod ko-ntrolom opozicije koja je ranijezauzela i isto~ne dijelove ze-mlje. Pobunjeni narod ipakodolijeva atacima.U me|uvremenu se nastavljaagonija gra|ana BiH koji rade uLibiji, a poku{avaju pobje}i izhaosa. Te{ko je i na{im ljudimana naftnim poljima libijske pu-stinje Nafura.
2., 3. i 4. strana
SUD BIH
Karkin preuzeoodbranu ZijadaTurkovi}a
Borac `ivi u rupi
18. strana11. strana
 
Snage lojalne libijskom vo|iMuameru Gadafiju pokrenule suju~er kontranapad na va`ne grado-ve u blizini prijestonice, Tripolija,pod kontrolom opozicije koja jeranije zauzela i isto~ne dijelove ze-mlje, uz granicu s Egiptom, oko Be-ngazija i Tobruka, kao i du` obaleMediterana.
Strijeljao policajce
Snage sigurnosti napale su opo-zicione formacije koje kontrolirajugrad Misurata, oko 200 kilometaraisto~no od Tripolija, i u tom napa-du poginulo je vi{e ljudi. Sukob jeizbio u blizini aerodroma i Gadafi-jeve snage su uspostavile kontrolunad tom obla{}u, ali opozicionesnage jo{ ih poku{avaju potisnuti.Prema ocjeni agencije AP, napa-di na te gradove izvr{eni su radigu{enja revolta koji se pribli`ava Ga-dafijevom bastionu u Tripoliju.Podru~je koje kontroliraju sna-ge lojalne Gadafiju sve je manje, ja-vio je ju~er BBC. Prema izjavamasvjedoka, glavni grad Tripoli ~uva-ju jake vojne snage, a tenkovi su ra-spore|eni po predgra|ima.Grad Zuara, koji se nalazi 120 ki-lometara zapadno od Tripolija, po-stao je posljednji u nizu koji je paou ruke antire`imskih snaga.Vojska je ju~er napala i d`amijuu El-Zaviji, 50 kilometara zapadnood Tripolija, protivavionskim rake-tama i automatskim oru`jem, jer suantivladini demonstranti odbili na-pustiti tu oblast. U tom napadustradao je veliki broj demonstrana-ta, koji su se ulogorili u d`amiji iispred nje.Arapska televizija „Al-Jazeera“prikazala je snimke policijske stani-ce u El-Zaviji koja gori i oko 20 ti-jela s rukama vezanim na le|ima. Tatelevizija navela je da se radi o tije-lima policajaca koji su strijeljani za-to {to su odbili pucati na demonstr-ante.Ustanici su preuzeli kontrolunad skoro cijelim isto~nim dije-lom zemlje, a priklju~ile su im se imnoge nekada{nje pristalice Ga-dafijevog re`ima.
Pobjegao ro|ak 
Jedan od najbli`ih Gadafijevihsaradnika, njegov ro|ak AhmedGadaf el-Dam, objavio je da je pobje-gao u Egipat u znak protesta zbog kr-vavog obra~una re`ima s demonstr-antima, istakav{i da je u Libiji nadjelu „ozbiljno naru{avanje ljudskihprava i me|unarodnog prava“.To je do sada najja~i udarac Ga-dafiju, ocjenjuje AP, nakon {to su
aktuelno
Dnevni avaz, petak,25. februar/velja~a 2011.
2
^etvrti dan, bez novca za `ivot,na aerodromu u Tripoliju u drama-ti~nim okolnostima nalaze se 22 ra-dnika kompanije TTS iz Biha}a, ame|u njima je i supruga jednog odin`injera s dvoje maloljetne djece.Ovu informaciju javio nam je iz Au-strije Asmir Dizdarevi}, vlasnikTTS-a.Dizdarevi}, koji poku{ava nasve na~ine pomo}i svojim zaposle-nicima, ogor~en je na predstavnikeAmbasade BiH u Tripoliju.- TTS radi glavnu libijskud`amiju u Tripoliju posljednje dvi-je godine, a moji radnici stanovalisu svega 100 metara daleko odAmbasade BiH. I prije nemira ra-dnici TTS-a su kontaktirali zaposle-nike Ambasade i ambasadora Fer-hata [etu, jer se naslu}ivao kaos -pri~a Dizdarevi}.U nevi|enoj drami, bez ikakvepomo}i ili savjeta na{ih diploma-tskih predstavnika, radnici TTS-aprebacili su se kako su znali i umje-li 20 kilometara iz centra Tripolijau pravcu aerodroma, na farmu je-dnog Libijca. Odatle su se dva da-na probijali do aerodroma, koji jeudaljen deset kilometara.- U zgradu aerodroma u{li su za-hvaljuju}i ambasadoru Srbije, kojije iskoristio svoje veze, dok na{ih ni-je bilo nigdje - ka`e Dizdarevi}.Iako su ranije kupili avionske ka-rte kompanije „Burak“, natjerani suda od te kompanije kupe nove kar-te za let, ali i one su propale. Osta-li su bez novca, bez hrane i, premarije~ima vlasnika kompanije Asmi-ra Dizdarevi}a, spavaju na betonu.Niti mogu iza}i van aerodroma,niti mogu u}i u avion, jer „svispa{avaju svoje“.- Sramotno je {ta se radi s na{im
Antivladini demonstranti nakon dobivene bitke protiv snaga sigurnosti 
Gadafija su napustile klju~neplemenske vo|e. Vo|a plemenaZuvaja zaprijetio je da }e ukinutiisporuke nafte iz oblasti Kirenai-ka i Kufra ako ne prestane nasiljenad narodom. Ekrem el-Varfali,poglavar plemena Varfali, jednogod najve}ih u Libiji, izjavio je zakatarsku televiziju „Al-Jazeera“:- Mi smo poru~ili bratu Gada-fiju da nam on vi{e nije brat ika`emo mu da napusti zemlju.Sam Gadafi potje~e iz zajedni-ce Gadafte, jednog od vi{e od 20plemena, naseljenog oko Sirta,mediteranskog grada na sjeveru.
Napustile ga plemenske vo|e
TTS radi glavnu d`amiju u Tripoliju
Zavr{it }ekao Hitler
Libijski lider Muamer Gada-fi prije }e zavr{iti kao Adolf Hitler, koji je izvr{io samoubi-stvo, nego {to }e predati vlast,izjavio je ju~er donedavni mi-nistar pravde Libije MustafaAbdel D`elil, koji je podnioostavku u znak protesta zbognasilja nad demonstrantima.On je u intervjuu za {vedski li-st „Expressen“ rekao da o~eku-je da Gadafi ispuni obe}anjeda }e prije umrijeti na libijskojteritoriji nego oti}i u egzil.- Gadafijevo vrijeme je isteklo.On }e oti}i kao Hitler, izvr{it}e samoubistvo - kazao jeAbdel D`elil.
Naru~io napadiznad Lokerbija
Muamer Gadafi navodno jenaredio da se izvr{i bomba{kinapad u avionu kompanije„Pan Am“ iznad {kotskog gra-da Lokerbija, izjavio je biv{iministar pravosu|a te sjever-noafri~ke zemlje MustafaAbdel D`elil. On je rekao daposjeduje „dokaz da je Gadafinaredio“ ovaj napad u kojem je270 ljudi izgubilo `ivot, preno-si {vedski dnevnik„Expressen“.
Neprihvatljivokrvoproli}e
Predsjednik SAD BarakObama (Barack) izjavio je danasilje u Libiji mora stati i daje naredio administraciji da pr-ipremi vi{e mogu}ih odgovorana nastalu krizu. Ameri~ki pr-edsjednik najavio je preksino}da }e poslati dr`avnu tajnicuHilari Klinton (Hillary Cli-nton) u @enevu, kako biu~estvovala u me|unarodnimpregovorima o rje{enju krize.Obama je rekao da su „patnja ikrvoproli}e ne~uveni i nepri-hvatljivi“, prenio je AP.
Bijeg k}erkeAi{e na Maltu
Nakon Gadafija i njegovogsina Sejfa el-Islama, na libi-jskoj dr`avnoj televiziji pojavi-la se i Gadafijeva k}erka Ai{a.K}erka libijskog ~elnika poja-vila se na dr`avnoj televiziji ka-ko bi opovrgla da je poku{alapobje}i iz zemlje.Ranije je televizija „Al-Jazeera“objavila da je Ai{a Gadafi otputo-vala na Maltu.Ai{a Gadafi bila je ambasadoricadobre volje UN-a za borbu pro-tiv nasilja nad `enama i {irenjaHIV-a. Zbog nasilnog obra~unanjenog oca s demonstrantima,UN je povukao to imenovanje,objavljeno je u srijedu.Ai{a Gadafi profesorica jeme|unarodnog prava i bila jedio advokatskog tima koji jebranio Sadama Huseina nakonnjegovog pada.
Upozorenjenovinarima
Libijski zvani~nici obavije-stili su ameri~ke diplomate da}e strani novinari koji su bezdozvole u{li u Libiju daizvje{tavaju o protestima biti„tretirani kao saradnici El-Ka-ide“, saop}io je ju~er Stejt de-partment.
Ukratko
REVOLUCIJA
Kontranapad snaga sigurnosti za gu{enje revolta koji se pribli`ava
Bitka za Tripoli
Sigurnosne snage upadaju u ku}e oko prijestonice i obavljaju pretrese
Bitke se vode i u gradovimakoje je opozicija ranije oslobodila
Napadnuta i d`amija
Veliki broj `rtava
Prijeti gra|anski rat
Asmir Dizdarevi}, vlasnik TTS-a, ogor~en na Ambasadu BiH
Na aerodromu blokirani radnici iz
U zgradu aerodroma u Tripoliju u{li su zahvaljuju}i ambasadoru Srbije, dok na{ih nije bilo nigdje, ka`e Dizdarevi}
Dizdarevi}:Imali su karte
 
3
aktuelno
mu poslu{nost otkazali i mnogi li-bijski ambasadori {irom svijeta, mi-nistar pravde i ministar unutra{njihposlova, koji su pre{li na stranudemonstranata.Gadafi jo{ dr`i pod kontrolomTripoli, grad u kojem `ivi tre}ina odukupno {est miliona Libijaca.Nemiri su, me|utim, podijelilizemlju i prijete da je odvedu ugra|anski rat, navodi AP.Gadafi ima kontrolu u smanjenomsjeverozapadnom pojasu oko Tripo-lija, nad pustinjama na jugozapadu icentralnim dijelovima zemlje.Njegove sigurnosne snage upada-ju u ku}e oko prijestonice i obavlja-ju pretrese.- Sada je vrijeme tajnog terora itajnih hap{enja - ocijenio je ju~er je-dan o~evidac.Libijski diktatorMuamer Gadafi obratiose ju~er naciji putemnacionalne televizije iza revoluciju u zemljioptu`io El-Kaidu.„Al-Jazeera“ preno-si da je poru~io kako jesada ve} o~ito da mla-dim demonstrantimamanipulira najozlo-gla{enija teroristi~kaorganizacija na svije-tu.- Sasvim je jasno daprobleme stvara El-Ka-ida, koja podsti~e mla-de na pobunu. Glavnih pobunje-nika je malo i moramo ih uhvati-ti. Ostali trebaju ostati u ku}i.Imaju oru`je i laki su na okida~u,pogotovo na drogama. Isprani suim mozgovi i pravi neprijatelji imgovore {ta da u~ine - izjavio je Ga-dafi, ~esto spominju}i i Osamubin Ladena kao osobu pod ~iji suutjecaj pali mladi na drogama.U 20-minutnom obra}anju za-tra`io je od vjerskih starje{ina „daga ne razo~araju“ te je izraziosau~e{}e porodicama poginulihsarkasti~no pitaju}i „ho}e li impomo}i Bin Laden“.
(Foto: AP)
Gadafi: Optu`io teroriste
Novo obra}anje naciji
El-Kaida tjeramlade` na pobunu
gra|anima! Poku{avam iz Austrijena bilo koji na~in osigurati avion za pr-ebacivanje mojih radnika do Turske.Turci s pet aviona izvla~e svojegra|ane, [panci, Nijemci, Austrijanci,Srbi tako|er. Samo su bh. gra|ani pr-epu{teni sami sebi - tvrdi Dizdarevi}.
M. DEDI]
\oko NINKOVI]
TO JE TO
@ivot u BiH mogu}e je po-rediti s bokserskim ringom, ukojem je bh. gra|anima nami-jenjena nezahvalna uloga bor-aca koji {utke primaju udarce.Narod se nije ni oporavio odposljednjeg nokauta, posku-pljenja hljeba za 30 posto, a ve}sti`u novi udarci. Najava omogu}em poskupljenju strujeza ~ak 38 posto posljednji je di-rekt u lice svakom stanovnikuove napa}ene zemlje. Posku-pljuje i nafta, kafa... Jo{ namnedostaje samo da zrak po-skupi.O~ito je da su u „Elektro-privredi BiH“ odlu~ili dokr-aj~iti najosjetljivije kategorijestanovni{tva. Vide da mogu.Njihova ra~unica je jasna: akoje hljeb, bez kojeg se ne mo`e,poskupio, a niko se nije mno-go nasekirao, oni pretposta-vljaju da se ne}e gra|ani pobu-niti i ako oni prebace „hljeb-nih“ 30 posto za koji procent.Opravdanje za poskuplje-nja obi~no se tra`i u pore|enjusa susjednim zemljama, u koji-ma su, navodno, hljeb i strujaskuplji nego u BiH. Istina. No,pre{u}uje se da su i pla}e u timzemljama daleko vi{e nego uBiH. U tim zemljama rast cije-na namirnica, struje ili vode,prati i rast pla}a. U BiH rast ci-jena hljeba ili struje za 30 pro-sto, prati rast prosje~ne pla}e zajedan-dva posto.Upravo je prosje~na pla}a je-dna od najve}ih podvala. Nar-odu se uporno zamazuju o~i pr-osje~nom pla}om u BiH, kojaiznosi 818 KM. No, pitanje jeko sve ima ovu pla}u, jer se donje dolazi tako {to se zbroje br-ojne astronomske pla}e od ne-koliko hiljada KM s onom uindustriji, koja iznosi 500 do600 KM. A takvih je najvi{e.Vlast, koja je i najodgovor-nija za ovakvo stanje, jer ni{tagodinama nije poduzela iako jemorala, ne brine se previ{e {tonova poskupljenja prakti~nozna~e da je narod mnogo siro-ma{niji nego prije samo neko-liko mjeseci.Mo`da su bh. gra|ani posta-li imuni na de{avanja na poli-ti~koj sceni. Ali, na gladan sto-mak te{ko se naviknuti. Tada seuzvra}aju udarci.
Komentar dana
Pi{e: Fahir KARALI]  (fkaralic
@
avaz.ba)
Jo{ samo dazrak poskupi!
Mo`da su bh. gra|ani postali imuni na de{avanjana politi~koj sceni. Ali, na gladan stomak te{kose naviknuti. Tada se uzvra}aju udarci
Na aerodromu u Tripoliju nala-ze se radnici TTS-a: Almir Be}irspa-hi} sa suprugom Mirelom Harba{-Be}irspahi} i djecom Fatimom (6) iAlijem (4), Samir ^irkinovi}, Musta-fa Deli}, Ahmet, Nisvet i Osman Di-zdarevi}, Mehrud i Nijaz Feli}, Se-nijad, Sead, Enver i Azim Halilagi},Merim Im{irevi}, Nermin Ogre{e-vi}, Suvad Remi} i Sanel Selimovi},svi iz Biha}a, Nihad Habibovi} i\emal Ra{ak iz Bugojna i ErnesMe{i} iz Mrkonji}-Grada.
Imena
Gadafijevom bastionu
Biha}a
Dnevni avaz, petak,25. februar/velja~a 2011.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mirza Jusic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->