Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Glas Srpske [broj 12452, 25.2.2011]

Glas Srpske [broj 12452, 25.2.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 276|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

 
Petak 
25. februar 2011.
Broj12.452Godina
LXVIII
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
DRU[TVO KULTURVIJESTI
Briselzabrinut zbog blokadeformirawavlasti u BiHVlada tra`ida Mi}i}dostavispiskovepoplavqenihGlavni junak filma "Topje bio vreo"u scenina mostu
странa
2
странa
9
странa
26
SUMWIVA PRODAJA AKCIJA U "VIDU [I" IZ BI LE]E
DANAS
Svaki prenos vlasni{tva na bilo kojoj nekretnini na teritoriji RS zna~io bi direk tno umawewe wene teritorije. Protivni ci dejtonske BiH insistiraju da sva imovina biv{e SRBiH ko ja je bila u sastavu SFRJ sada pripada BiH. To nema veze sa pravom ni sa stvarno{}u, navodi Dodik 
Predsjednik RS Milorad Dodik upu tio pismo ambasadorima dr`ava ~lanica EU i
PIC
-a
Sprij~ite zloupotrbu  pravosu |a i uplitawe  visokog pred stavnika
IRB, koja upravqa Fondom za restituciju RS, nije prodala pet odsto akcija u "Vidu{i" navode}i da je cijena koju je ponudio "Market 99" preniska. O ponudi se negativno izjasnio i UO "Vidu {e", ali to nije smetalo Mastilu da proda akcije Fonda Fond PIO ignorisao vi{u cijenu za akcije koju je nudilo "Neimarstvo" i posqedweg dana javne po nude akcije po ni`oj cijeni prodao "Marketu 99"
IZBOROM NI @EPONU DE MASTI LO O[TETIO FOND 
странa
5
Dire ktori u zdravstvu najpla}e niji
Vlada RS najavquje smawewe plata u javnim institu cijama
странe
6 i 7
 
Radnik "Kosmosa" vratio se u Bawalu ku iz Libije
странa
8
Jedan od pogona "Vidu{e"
FOO . M
Milorad Dodik 
странa
3
 
2
petak, 25. februar 2011.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Hitno treba preispitati ulogu vje{taka balisti~ara Berka Ze~evi}a u "slu~aju Markale" za koji su optu- `eni Srbi. To bi potpuno promijenilo dosada{wu sliku o ratnim de{avawima u Sarajevu.
nikola_patriot
@
gmail.com
Otkuda pravo jednom Zoranu Mastilu, ma iz koje stranke da dolazi i ko da ga {titi, da kr~mi imovinu Republike Srpske na {tetu svih gra|ana? Ako smo pravna dr`ava, hitno ga treba sankcionisati i za- braniti mu direktorske foteqe.
taca_gradiska51
@
live.com
www.glassrpske.com
SA RJEVO
- Savjetodavna grupa Fiskalnog savjeta BiH u roku od 15 dana izvr{i}e dodatne analize mogu}ih pri- lago|avawa u okvirima poli- tika usagla{enih sa stend-baj aran`manom sa Me|unaro- dnim monetarnim fondom da bi se obezbijedilo da buyet- ski okviri na svim nivoima u BiH budu zasnovani na real- nim osnovama, zakqu~eno na ju~era{woj sjednici Savjeta. Ministri finansija BiH, RS i FBiH pre dlo`i}eusagla{en buyetski okvir Fiskalnom savjetu na osnovu izvr{enih analiza Savjetoda- vne grupe.Premijer RS Aleksandar Yombi} rekao je poslije sje- dnice da zajedni~ke institu- cije BiH imaju prevelike zah- tjeve za ovogodi{wi buyet BiH, te da zbog toga nije pos- tignut dogovor o buyetskom okviru.- Prvobitni zahtjev od 920 miliona maraka smawen je na 800 miliona, {to je zavi{e od 110 miliona iznad prethodnog buyeta kada je iz- dvajawe sa jedinstvenog ra- ~una Uprave za indirektno oporezivawe iznosilo 689 miliona KM - rekao je Yom- bi}.Fiskalni savjet je po- dr`ao inicijativu da se po- krene proces poravnawa izme|u entiteta po osnovu ra - spodjele prihoda od indirek- tnih poreza, te da Upravni odbor UIO BiH defini{e rokove za izvr{ewe ove akti- vnosti.T. [.
Tripoli `ivi mirno i slavi Gadafija.
Ferhat [eta,ambasador BiH u Libiji
Odr`ana sjednica Fiskalnog savjeta BiH
Nema dogovora o buxetu institu cija BiH 
XOMBI]:
Institucije BiH imajuprevelike zahtjeve
Sjednica Narodne skup{tine RS
Srpska preuzimazadu`ewe @RS
BAWALU KA - Narodna skup{tina Republike Srpske usvoji la je odluku o prihvatawu zadu `ewa RS po osnovu
duga "@eqeznica RS" prema "Hrvatskim `eqeznicama" tako da }e 1,48 miliona evra, koje su "@eqeznice RS" platile "Hrvatskim `eqeznicama" biti refundirano ove godine. Data je i saglasnost na odluku Vlade RS da se tesli}kom preduze}u "Interlignum" proda dr`avni kapital firme "Nova Borja" Tesli}. Parlament je usvojio i izvje{taj MUP-a RS za pro{lu go- dinu u kojem se navodi da je broj krivi~nih djela privre- dnog kriminala porastao za 6,6 odsto u odnosu na 2009. godinu, a da je smawen nivo op{teg kriminaliteta. Formi- ran je i Anketni odbor koji bi trebalo da utvrdi ~iwenice koje se odnose na ubistvo potpredsjednika SDS-a Branisla- va Gari}a u Doboju. V. K.
BAWALU KA 
- Ako ve}inamojih strana~kih kolega iz Op{tinskog odbora PDP-a odlu~i da nastupam kao sa- mostalni poslanik u Klubu poslanika SNSD-a u Naro- dnoj skup{tini Republike Srpske, ja }u se sa tim slo-`iti, rekao je ju~e "Glasu Srpske" poslanik PDP-a uNSRS Bo`o Yuvelekovi}. - Dok to sa svojim strana- ~kim kolegama u Ugqeviku ne utvrdim ne mogu vam re}i vi{e informacija - rekao je Yuvelekovi}. Predsjednik ugqevi~kog SNSD-a Slobodan Sofi} rekao je u srijedu da su svi odbornici PDP-a u Ugqevi- ku pre{li u odborni~ki klub SNSD-a i da }e Yuve-lekovi} djelovati kao samos- talni poslanik u okviru Kluba poslanika SNSD-a. @. Do.
Bo`o Xuvelekovi}, poslanik PDP-a
Prelazim u SNSDako je to voqa ve}ine
Doris Pak u Predsjedni{tvu BiH
Brisel `eli daqinapredak BiH 
SA RJEVO - Poslanik u Evropskom parlamentu Doris Pak izjavila je ju~e da je EU veoma zainteresovana za
daqi napredak BiH i da daje punu podr{ku doma}im vlasti- ma da se ubrza ispuwavawe uslova za evropske integracije. Pakova i ~lanovi Predsjedni{tva BiH su u Sarajevu ra- zmijenili mi{qewa o aktivnostima i reformama koje se sprovode u integracionom procesu BiH i formirawu vlasti.^lanovi Predsjedni{tva BiH istakli su da daqi razgovo- ri o evropskim integracijama BiH treba da budu usmjereni na postignuti napredak na tom putu i naklonost EU za br`e i lak{e integrisawe BiH.
PI[E: @EQKA DOMAZET
glasss@teol.net
SA RA JEVO - Evropska unija sa velikom pa`wom posmatra de{avawa u BiH i zabrinuta je zbog toga {to pet mjeseci poslije izbora nisu formirane instituci- je na nivou BiH i FBiH.
Izjavio je to ju~e u Sara- jevu izvr{ni direktor za Evropu i centralnu Aziju pri zajedni~koj Slu`bi spo- qnih poslova EU Miroslav Laj~ak. Dodao je da EU imapripremqenu jasnu strategiju za BiH preko oja~anog manda- ta specijalnog predstavnika EU.- Evropska perspektiva za BiH ostaje, ali BiH treba da formira dr`avne instituci- je i vlastikoje imaju refor- mski program i da tajprogram ostvare, ali se EU ne}e mije{ati u formirawe vlasti. Druga va`na poruka je da se krene u proces rati- fikacije Sporazuma o stabi- lizaciji i pridru`ivawu, a BiH mora da poka`e napor oko primjene presude Suda za qudska prava u Strazburu, do- nese zakon o dr`avnoj pomo}i i da neizbje`no obavi popis stanovni{tva - kazao je Laj- ~ak i dodao da su to obaveze koje je BiH preuzela, te da se bez wihovog ispuwavawa nemo`e razmi{qati o napret- ku.Laj~ak je rekao da EUima na raspolagawu i repre- sivne mjere koje su ve} ko- ri{}ene za neke zemqe. Dodao je da niko silom ne ide u EU te da }e ako se neispune uslovi, sami gra|ani reagovati na sqede}im izbo- rima.Laj~ak je ~lanovima Predsjedni{tva BiH rekao da EU ima zajedni~ku, kom- paktnu evropsku strategiju, usagla{enu sa me|unarodnim partnerima, koja podrazumije- va punu pomo} i podr{ku BiH. Na taj na~in, ocijewenoje, stvori}e se sve pretpos- tavke za ekonomsku tranzici- ju, politi~ku modernizaciju i prihvatawe evropskih stan-darda, {to }e znatno ubrzati proces pribli`avawa EU. Predsjedavaju}i Predsje- dni{tva BiH Neboj{a Ra- dmanovi} i ~lanovi Predsjedni{tva @eqko Ko- m{i} i Bakir Izetbegovi} istakli su da svi relevantni faktori u zemqi ho}e u EU, jer smatraju da weno {irewe na zapadni Balkan obezbje|u- je stabilnost regiona. Laj~ak je ju~e u Sarajevu razgovarao i sa liderima po- liti~kih stranaka iz FBiH. Predsjednik HDZ-a BiH Dra- gan ^ovi} kazao je poslije sastanka da vlast treba kon- stituisati odmah. - Bez toga vrata su zatvo- rena. ^inimo sve da se vlast konstitui{e od legitimnih predstavnika sva tri konsti- tutivna naroda - kazao je ^o- vi}.Predsjednik HDZ-a 1990.Bo`o Qubi} rekao je da o~e- kuje da se formira reprezen- tativna parlamentarna ve}ina na osnovu svog izbor- nog legitimiteta koja }e mo- }i donositi va`ne odluke. Lider SDP-a Zlat ko La-gumyija rekao je poslije sas- tanka s Laj~akom da mu je preneseno jasno opredjeqewe EU kojim se daje nova {ansa BiH. Kazao je da EU imaplan da se transformi{e uloga visokog predstavnika EU koja }e imati mehanizme po principu mrkve i {tapa. - Nisam zadovoqan {to je taj {tap kratak, ali to jevrijeme pro{lo - kazao je La- gumyija.Lider SDA Sulejman Ti- hi} rekao je da je krajwi rokza primjenu izbornih rezulta- ta 9. ili 10. mart. Laj~ak sesastao i sa predsjednikom SBB BiH Fahrudinom Radon- ~i}em, a danas }e u Bawaluci razgovarati sa liderima SNSD-a i SDS-a Miloradom Dodikom i Mladenom Bosi- }em.
BiH MORA 
da obavi popisstanovni{tva
^ovi}i Lagumxija
^ovi} i Lagumxija supotvrdili da su ju~e odr`ali sastanak. - Lagumxiji sam kazaoda se ne mo`e gasiti voqa nijednog konsti- tutivnog naroda. Mi vlast treba da napra- vimo odmah - kazao je^ovi}.Lagumxija je kazao daje sastanak sa ^ovi}em bio konstruktivan i naglasio da BiH treba da dobije reformsku vlast, te da za sedamdo deset dana treba da se postigne ozbiqandogovor.
Miroslav Laj~ak 
Miroslav Laj~ak, direktor Slu `be za inostrane poslove EU, u Sarajevu
EU zabrinu ta zbog neformirawa vlasti
EU ima pripremqenu jasnu strategiju za BiH preko oja~anog mandata specijalnog predstavnika EU. Evropska perspektiva za BiH ostaje, ali BiH treba da formira dr`avne institucije i vlast koje imaju reformski program, poru~io Laj~ak
 
PI[E: GORAN MAUNAGA
g.maunaga@glassrpske.com
BAWALU KA - Predsje- dnik Republike Srpske Mi- lorad Dodik zatra`io je ju~e od ambasadora zemaqa Evrop- ske unije i Savjeta za primje- nu mira u BiH (
PIC
) da sezalo`e za po{tovawe vlada- vine prava i sprije~e zloupo- trebu pravosu|a i daqe uplitawe visokog predsta- vnika u rje{avawe problema imovine u BiH.
- S obzirom na ustavnu strukturu BiH, kao slo`ene dr`avne zajednice, imovina koja je pod privremenom zabra- nom raspolagawa u vlasni{tvu je entiteta, a samo dio te imo- vinemo`e biti prenesen na kori{}ewe BiH u obimu po- trebnom za funkcionisawe za- jedni~kih institucija - naveo je Dodik u pismu ambasadori- ma zemaqa EU i
PIC
-a.Dodik je naglasio da je svako drugo zakonsko rje{ewe u suprotnosti sa principima ustanovqenim Dejtonskim mi- rovnim sporazumom i Ustavom BiH. Po tim principima, na- vedeno je u pismu, RS kao enti- tetu pripalo je 49 odsto dr`avne teritorije BiH, a 51 odsto FBiH.- Svaki prenos vlasni{- tva na bilo kojoj nekretnini na teritoriji RS zna~io bi direktno umawewe wene teri- torije. A institucija visokog predstavnika postoji i po osnovu potpisa RS na Aneks deset. Dakle, visoki predsta- vnik mora dje lovati striktno u skladu sa tim aneksom kaodijelom me|unarodnog ugovora. Nije dozvoqeno da bilo ko do- bijeni mandat za djelovawe ko- risti protiv onoga od koga je taj mandat dobio - napisao je Dodik.Dodik je u pismu istakao da je od zakqu~ewa Dejton-pa-riskog sporazuma 14. decembra 1995. godine, visoki predsta- vnik u brojnimslu~ajevima iza{ao izvan ovla{}ewa koji su mu dali potpisnici Aneksa deset, dakle i RS.U pismu je navedeno i da je Venecijanska komisija u martu 2005. godine dala mi{qewe o ustavnoj situaciji u BiH i ovla{}ewima visokog pred- stavnika, te da je tada konsta- tovano da je potreba da visoki predstavnik vr{i {iroka ovla{}ewa postojala u ranom periodu poslije zakqu~ewa Dejtona, ali da je takav aran- `man nekompatibilan sa de- mokratskim karakterom dr`a- ve i suverenitetom BiH. Po- red tog {to u pismu detaqnoobra zla`e da visoki predsta- vnik nema ovla{}ewa koja se- bi uzima, Dodik navodi i wegova kr{ewa odredbi Dej- tonskog mirovnog sporazuma. - Metodolo{ki pristup izradi Ustava BiH koji su na- pisali ameri~ki pravnici, brojnim odredbama nesumwivo pokazuje da im je kao uzor po- slu`io Ustav SAD, kao saveza dr`ava. U vrijeme nastanka tog najstarijeg ustava na svije- tu, Yejms Medison, jedan od wegovih tvoraca u svojim "Fe- deralisti~kim spisima" obja- snio je ~ime su se rukovodili osniva~i SAD: Prava koja Us- tav daje centralnoj vladi su ograni~ena i ta~no definisa- na, dok su prava suverenih dr`ava velika i neograni~ena - citirao je Dodik Medisona ali navode}i da Republika BiH nikada nije postojala u skladu sa me|unarodnim pra- vom. U pismu je istaknuto da Dejtonski sporazum nijednom odredbom, ni direktno, ni in- direktno, nije odredio unu- tra{wi kontinuitet "Republike BiH", te da ga nema ni na politi~k om, niti usta- vnom ili bilo kom pravnomsmislu. Naglasio je i da nije- dnim ~lanom Ustava BiH nije BiH dato pravo na bilo kakvu imovinu.- Suprotno tome, proti- vnici dejtonske BiH insisti- raju na tome da sva imovina koja je ranije pripadala Soci- jalisti~koj RBiH koja je bila u sastavu SFR Jugoslavije, sa- da pripada BiH i da se mora ukwi`iti kao weno vlasni{- tvo. To nema veze sa pravom ni sa stvarno{}u - pi{e u pismu. Predsjednik RS ukazao je i na opasnost od instrumen- talizacije i zloupotrebe sud-skog sistema u BiH i mogu}e podstrekavawe i navo|ewe na kr{ewe me|unarodnih pra- vnih normi. Naveo je da o~e- kuje da Ustavni sud BiH odbaci kao neosnovan zahtjev Sulejmana Tihi}a kojim se osporava Zakon o statusu dr`avne imovine koja se na- lazi na teritoriji RS i koja je pod zabranom raspolagawa. - Takvu odluku ne mogu sprije~iti ni spoqni pod- streka~i na nedjelo kr{ewa me|unarodnog prava jer sudije imaju odgovornost spre~avawa instrumentalizaci je suda ra- di promjene Ustava BiH su- protno Be~koj konvenciji o pravu me|unarodnih ugovora - istakao je Dodik. Povod za obra}awe pred- sjednika RS ambasadorima EU i
PIC
-a je nalog kojim seobustavqa primjena Zakona o statusu dr`avne imovine koja se nalazi na teritoriji RS i pod zabranom je raspolagawa, a koji je donio visoki pred- stavnik u BiH Valentin In- cko 5. januara 2011. godine. - Kao ovla{}ewe za dono- {ewe tog naloga, visoki predstavnik poziva se na Aneks 10. Op{teg okvirnogsporazuma za mir u BiH. Kako je RS potpisnik tog aneksa kao i svih drugih deset ane- ksa, kao predsjednik RS uskladu sa ovla{}ewem po ~la- nu 80. Ustava RS, ovom prili- kom `elim da uka`em naneodr`ivost takvog djelo- vawa visokog predstavnika - naveo je Dodik u pismu. Predsjednik RS na kraju pisma naveo je da o~eku je da ambasadori prenesu svojim vladama stavove iz pisma ko- jim se RS zala`e za po{to- vawe vladavine prava. - Jedino to mo`e da obe- zbijedi opstanak i stabil- nost BiH kao dr`ave nastale po me|unarodnom pra vu -zakqu~io je Dodik.
GLAS SRPSKE
petak, 25. februar 2011.
3
BAWALUKA - Delegacija Republike Srpske u~estvova}e danas u Beogradu na ~etvrtoj sjednici Savjeta za saradwu Srbije i RS. U saop{tewu Biroa Vlade RS za odnose s javno{}u nave- deno je da }e u radu sjednice u~estvovati predsjednik RS Mi- lorad Dodik i premijer RS Aleksandar Xombi}, predsjednik Srbije Boris Tadi}, premijer Srbije Mirko Cvetkovi} i mi- nistri dvije vlade. - Na sjednici }e biti rije~i o dosada{woj saradwi i zajedni- ~kim aktivnostima u idu}em periodu - re~eno je u Vladi RS. V. K.
Srpska i Srbija utvr|u ju zajedni~ke zadatke
VISOKI
predstavnici u brojnim slu~ajevima iza{li izvan ovla{}ewa
Dodik je u pismu istakao da je visoki predstavnik izlazio van svojih ovla{}ewa sve do 2007. godi- ne kad su se Vlada i Narodna skup{tina RS us- protivili tom nepravnom djelovawu. - U tom kontekstu treba navesti i Zakqu~ke NSRS od 14. maja 2009. godine. U ta~ki 15. Zakqu~aka stoji da NSRS ponavqa da je potrebno izvr{iti transformaciju me|unarodnog prisustva u BiH putem preoblikovawa Kancelarije visokog pred - stavnika (
OHR 
) u Specijalnog predstavnika EU bez nadle`nosti za nametawe rje{ewa u BiH - naveo je Dodik.Citiraju}i tu ta~ku, Dodik je napomenuo da NSRS tra`i od visokog predstavnika da se odmah odre- kne kori{}ewa navodnog ovla{}ewa za name- tawe zakona i smjenu izabranih predstavnika, takozvanih bonskih ovla{}ewa, kao i to da stavi van snage ranije nametnute odluke visokih pred- stavnika o smjenama ve}eg broja lica. Umjesto da uva`i zahtjev strane-potpisnice Aneksa deset, pi{e Dodik, visoki predstavnik je 20. juna donio odluku kojom ukida navedene zakqu~ke.
ZAH TJEVI
Karaxi}: Ze~evi} zbog prijetwi optu`io Srbe
HAG -
Svjedok tu`ila{tva Ha{kog tribunala Berko Ze~evi} izjavio je ju~e na su|ewu nekada{wem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karayi}u da je izdata naredba da on bude ubi- jen zato {to je u svom izvje{taju naveo da je od {est lokacija sa kojih je mogla biti ispaqena granata na Markale 1994. godine jedna bila pod kontrolom Armije RBiH, prenijela je Srna. - Ko je to naredio, ne znam, a osoba koja je trebalo da me ubije i koja je to priznala umrla je prije dvije godine - rekao je Ze~e- vi}, odbijaju}i sugestiju Karayi}a da je zbog te prijetwe rekao da je granata ispaqena sa srpske strane. Upitan da li mu je srp- ska strana prijetila smr}u, svjedok je odgovorio odre~no.
Policija traga za Haxi}em
BEOGRAD
- U okolini Stare Pazove ju~e su pretresene tri lokacije u po- trazi za dokumentima ili tragovima koji bi policiju odveli ka ha{kom op- tu`eniku Goranu Hayi}u, prenose agencije.- Pretres na tri lokacije po~eo je izme|u sedam i 7.30 ~asova, po nalogu Tu`ila{tva za ratne zlo~ine Srbije. U pretresu su u~estvovali pripadnici `andarmerije i Slu`be za ot krivawe ratnih zlo~ina - re- kao je ministar policije Srbije Ivica Da~i}, ali nije precizirao da li je ne{to otkriveno.
U Hrvatskoj ispitaniPurdini sau~esnici
ZA GREB
- U Zagrebu i Vukovaru ju~e su na zahtjev Odjeqewa za ratne zlo~ine Vi{eg suda u Beogradu ispitani Danko Ma- slov i Petar Jawi} koje Srbija zajedno sa uhap{enim Tihomi- rom Purdom tereti za ratni zlo~in po~iwen nad vojnicima JNA u Vukovaru 1991. godine, a obojica su porekli sve navode optu`nice, prenijele su agencije. Sudija Kre{imir Dev~i} je is takao da }e zapisnici o sa- slu{awu po hitnoj pro ceduri biti dostavqeni hrvatskom Mi- nistarstvu pravde kako bi ih ono proslijedilo u Beograd. - Na pravosudnim organima u Beogradu je da odlu~e da li }e nastaviti sa postupkom i insistirati na izru~ewu Purde ko- ji se nalazi u pritvoru u BiH - kazao je Dev~i}.
Svaki prenos vlasni{tva na bilo kojoj nekretnini na teritoriji RS zna~io bi direktno umawewe wene teritorije. Nije dozvoqeno da bilo ko dobijeni mandat za djelovawe koristi protiv onoga od koga je taj mandat dobio, poru~io Dodik
Predsjednik RS Milorad Dodik uputio pismo ambasadorima dr`ava ~lanica EU i
PIC
-a
Sprije~ite zloupotrebu pravosu |a i uplitawe visokog pred stavnika
Milorad Dodik 
FOTO: GLAS SRPSKE

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ms1002 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->