Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vol 0 SE Memoriu General

Vol 0 SE Memoriu General

Ratings: (0)|Views: 378 |Likes:
Published by Oana Iacob

More info:

Published by: Oana Iacob on Feb 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2013

pdf

text

original

 
  
Sistem centralizat de canalizare
ş
i sta
ţ 
ie de epurare comuna Mo
ş
na,  jude
ţ 
ul Ia
ş
pag.
1/
36
 
 
Tel:
0232/ 295.566;
Fax:
0232/ 236.761;
E-mail:
 office@tessconex.ro 
Web:
 www.conexgrup.ro 
 
 
TESS CONEX
SAStr. Silvestru, nr. 152IA
Ş
I, 700012,România
 
 
 
EN ISO 9001
 Reg.-Nr. 73 100 2050
 
 
  
Certificat nr. 07124
ISO/TS 16949:2002
 
      
MEMORIU TEHNIC GENERAL
 
   
1.         DATE GENERALE1.1.
Date caracteristice
 
Denumirea investi
ţ
iei:"
Sistem centralizat de canalizare
ş
i sta
ţ
ie de epurarecom. Mo
ş
na – jude
ţ
ul Ia
ş
i
”.
-
Faza:
P.Th. + D.E.+PAC
 
-
Beneficiarul investi
ţ
iei:
Comuna Mo
ş
na, jude
ţ
ul Ia
ş
i.
 
-
Ordonatorul principal de credite:
Pr. com. Mo
ş
na – Ing. Georgel Popa
 - Proiectant general :
S.C. "TESS CONEX" S.A. IA
Ş
I1.2.
 
Date care au stat la baza elabor
ă
rii proiectului:
 
-
Studiu de Fezabilitate elaborat de
S.C. "TEHNOTERM" S.R.L. IA
Ş
I
 
-
Certificate de Urbanism  nr.  03/11.03.2008 emis de C.J. Ia
ş
i
-
Avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism.
 1.3.
 
Legi, standarde
ş
i normative
 La întocmirea proiectului s-au respectat prevederile urm
ă
toarelor legi, standarde de stat
ş
i actenormative în vigoare :
 
Legea nr.50 /1991, modificat
ă
 
ş
i completat
ă
cu Legea nr.45/2001 privindautorizarea executiei constructiilor.
 
  
Sistem centralizat de canalizare
ş
i sta
ţ 
ie de epurare comuna Mo
ş
na,  jude
ţ 
ul Ia
ş
pag.
2/
36
 
 
Tel:
0232/ 295.566;
Fax:
0232/ 236.761;
E-mail:
 office@tessconex.ro 
Web:
 www.conexgrup.ro 
 
 
TESS CONEX
SAStr. Silvestru, nr. 152IA
Ş
I, 700012,România
 
 
 
EN ISO 9001
 Reg.-Nr. 73 100 2050
 
 
  
Certificat nr. 07124
ISO/TS 16949:2002
 
 
Legea nr.137 71995 - Legea mediului. 
 
Legea nr. 107 71996 - Legea apelor Legea nr. 10/1995   - privind calitatea inconstruc
ţ
iilor.
 
Legea nr. 100/1998 - privind asisten
ţ
a de s
ă
n
ă
tate public
ă
.
 
HG 273 71994 -privind aprobarea Regulamentului de recep
ţ
ie a lucr 
ă
rilor de
 
construc
ţ
ii.
 
P66/2001 - Normativul pentru proiectarea
ş
i executarea lucr 
ă
rilor de alimentarecu ap
ă
 
ş
i canalizare a localita
ţ
ilor din mediu rural
 
P28/1984 - Normativ pentru proiectarea tehnologic
ă
a sta
ţ
iilor de epurare a apelor 
 
uzate orasanesti.
 
HG 1179/24.10.2002 - privind metodologia de elaborare a DevizuluiGeneral
 
NTPA 011/2002 (anexa 1 la HG 188/2002)
 
Ordin nr. 1013/873/2001 - privind aprobarea structurii, con
ţ
inutul
ş
i modul de
 
utilizare a documenta
ţ
iei standard pentru elaborarea
ş
i prezentarea ofertei pentru
 
achizi
ţ
ia public
ă
de servicii
 
Ordin nr. 331/1998 - Norme de avizare sanitare a proiectelor obiectivelor 
ş
i deautorizare sanitar 
ă
a obiectivelor cu impact asupra s
ă
n
ă
t
ăţ
ii publice
 
Directiva 85/337/EC modificat
ă
prin Directiva 97/11/EC
 
Directive CEE 86/278/1988 privind concentratiile admise în metale grele pentrun
ă
moluri.
 
STAS 1342/91, 1478/97, 4273/83 , 2448/82 . În proiect au fost prev
ă
zute numai materiale
ş
i echipamente agrementate conformreglement
ă
rilor na
ţ
ionale în vigoare, precum
ş
i standardelor na
ţ
ionale armonizate cu legisla
ţ
ia
 
UE; aceste materiale sunt în concordanta cu prevederile HG nr. 766/1997 si a Legii 10/1995privind obligativitatea utiliz
ă
rii de materiale agrementate la execu
ţ
ia lucr 
ă
rilor. 
1.4.
 
Amplasamentul
Localitatea rural
ă
Mo
ş
na este amplasat
ă
în zona de sud a jude
ţ
ului Ia
ş
i
ş
i face parte din
 
comuna Mo
ş
na. Ele sunt situate într-o zon
ă
deluroas
ă
, la o distanta de aproximativ 50 km fa
ţă
de
 
municipiul Ia
ş
i.Accesul spre aceast
ă
localitate, se face pe drumul na
ţ
ional Ia
ş
i - Vaslui pân
ă
la 4 km sud-est de
 
ă
duc
ă
neni
ş
i de aici pe un drum jude
ţ
ean spre dreapta prin localitatea Bohotin, pe o distan
ţă
de cca. 5
 
km.
 
  
Sistem centralizat de canalizare
ş
i sta
ţ 
ie de epurare comuna Mo
ş
na,  jude
ţ 
ul Ia
ş
pag.
3/
36
 
 
Tel:
0232/ 295.566;
Fax:
0232/ 236.761;
E-mail:
 office@tessconex.ro 
Web:
 www.conexgrup.ro 
 
 
TESS CONEX
SAStr. Silvestru, nr. 152IA
Ş
I, 700012,România
 
 
 
EN ISO 9001
 Reg.-Nr. 73 100 2050
 
 
  
Certificat nr. 07124
ISO/TS 16949:2002
 
Terenul cercetat pe care se va amplasa sta
ţ
ia de epuare a apei uzate-menajere, se gase
ş
te la
 
limita de sud-est a localit
ăţ
ii, pe valea pârâului Mo
ş
na, mai precis pe partea drumului care face
 
legatura cu localitatea Cozme
ş
ti.Din punct de vedere geomorfologic, zona face parte din unitatea “Podi
ş
ul Moldovenesc”,subunitatea de relief a Podi
ş
ului Central Moldovenesc care se caracterizeaz
ă
prin prezen
ţ
a unuirelief înalt
ş
i masiv, cu multe suprafe
ţ
e structurale
ş
i reprezint
ă
partea cea mai nordic
ă
aPodi
ş
ului Bîrladului.Conform STAS 10101/21-92 , amplasamentul este situat din punct de vedere al incarcarilor dinzapada in zona " C " cu g
z
= 150 daN / m
2
.Conform STAS 10101/20-90 , amplasamentul este situat din punct de vedere al incarcarilor dinvant in zona " B ".Conform P100 / 92 obiectivul se incadreaza in clasa de importanta " III" - normala , avandcoeficientul a = 1 , amplasamentul este situat in zona " C " - ks = 0.20 si perioada de colt Tc= 1,0 sec. 
1.5. Geologic
Din punct de vedere geologic, forma
ţ
iunile existente în zona apar 
ţ
in sarmatianului
ş
i
 
cuaternarului.SARMA
Ţ
IANUL este constituit din argil
ă
marnoas
ă
ce formeaz
ă
fundamentul zonei,
 
argile de culori cenu
ş
ii, prezente la peste 12-14m func
ţ
ie de microrelief.CUATERNARUL este constituit din deluvii de pant
ă
 
ş
i aluviuni în care predomin
ă
 argilele pr 
ă
foase în suprafa
ţă
, urmate de prafuri argiloase-prafuri nisipoase – nisipuri, în genere
 
prezente pân
ă
la stratul de argil
ă
marnoas
ă
degradat
ă
. 
2.  STUDII DE TEREN EFECTUATE
Studii geotehnice.Studii topografice.  
2.1. Studii geotehnice
Pentru fundamentarea solutiilor tehnice, în cadrul prezentului proiect, s-au efectuatstudii geotehnice cu foraje pe traseul retelelor de canalizare
ş
i a sta
ţ
iei de epurare, în baza
 
c
ă
rora s-au definit condi
ţ
iile de fundare.
2.1.1. Natura terenului
Din punct de vedere geomorfologic, zona studiat
ă
se afl
ă
în regiunea CâmpiaMoldovei, subregiunea Podi
ş
ul Moldovenesc, unitatea Podi
ş
ul Vasluiului, subunitateaculoarul Prutului.In urma interpretarilor indicilor geotehnici din forajele executate, cât
ş
i a materialului despecialitate consultat, rezult
ă
urm
ă
toarea stratifica
ţ
ie:

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mcomanici7620 liked this
ionut_p71 liked this
dobridorin liked this
dobridorin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->