Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Κνωσός. Αφιέρωμα (Επτά Καθημερινής, 1997)

Κνωσός. Αφιέρωμα (Επτά Καθημερινής, 1997)

Ratings: (0)|Views: 53|Likes:
Published by ArchaeoinAction

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: ArchaeoinAction on Feb 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2011

pdf

text

original

 
2
H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 20 AΠPIΛIOY 1997
A
ΦIEPΩMA
KYPIAKH 20 AΠPIΛIOY 1997
2-31
AΦIEPΩMA
Tο μινωικ θαύμα.
H Kνωσςτου μύθου και της πραγματικ-τητας.Tης
Πέγκυ Kουνενάκη
Mύθοι και παραδσεις.
Hδράση πολλών αρχαίων ελληνι-κών μύθων τοποθετείται στηνKνωσ με κεντρικ ήρωα το βα-σιλιά της Mίνωα.Tου
Aντώνη Bασιλάκη
Oι πρώτες ανασκαφές.
O Mί-νως A. Kαλοκαιρινς υπήρξε οπρώτος ανασκαφέας της Kνωσού.
Tης
Kατερίνας Kπακα
H πλη και τα νεκροταφεία.
Σωστικές ανασκαφές στη μινωι-κή, ελληνιστική και ρωμαϊκήKνωσ.Tης
Eύας Γραμματικάκη
100 χρνια απ την πρώτη α-νασκαφή.
Tου
David Blackman
OEβανς και η Aγγλική Σχο-λή.
H αρχαιολογία, το περιβάλ-λον και το μέλλον της διάσημηςπεριοχής.Tου
Colin F. Macdonald
Aριστουργήματα της Kνωσού.
Tα μοναδικά έργα τέχνης βοη-θούν να κατανοήσουμε και να α-ναπλάσουμε τον μινωικ πολιτι-σμ.Tης
Πέγκυ Kουνενάκη
Tο ανάκτορο μετά τον Evans.
Aναστηλωτικές κακοτεχνίες και κάποια αδιαφορία των αρχώνδημιουργούν προβλήματα στηδιάσωση του μνημείου.Tης
Aλεξάνδρας Kαρέτσου
H αρχειακή έρευνα.
H κατά-σταση των ερειπίων πως τα α-ποκάλυψε η σκαπάνη του Evans.Tης
Bασιλικής Φώτου
H πορεία των επισκεπτών.
Hραγδαία αύξηση των επισκεπτώνεπιβάλλει άμεσα μέτρα για τηνπροστασία του χώρου.Tης
Kλαίρης Παλυβού
H ρωμαϊκή πλη της Kνωσού.
O Iούλιος Kαίσαρ φαίνεται να ί-δρυσε εκεί μια ακμάζουσα ρω-μαϊκή αποικία...Tου
K. A Wardle
H έπαυλη «Δινυσος».
Eναλαμπρ κτίσμα με εξαιρετικά μω-σαϊκά και προσεκτικά μελετημέ-νη διακσμηση.Tης
Sara Paton
Πργραμμα Kνωσς 2000.
τη χρήση σύγχρονων μεθδων αρ-χίζει μια νέα ανασκαφή απ τηνAγγλική Aρχαιολογική Σχολή.
Tου
K. A. Wardle
 Eξώφυλλο:
«O πρίγκιπας με τα κρίνα», τμή- μα τοιχογραφίας, π. 1550 π.X. Hράκλειο, Aρχαιολογικ Mουσείο.
H βρεια είσοδος του ανακτρου της Kνωσού και ο χώρος του «Tελωνείου».
Tο μινωικ θαύμα
H Kνωσς του μύθου και της πραγματικτητας
ΣE MEΓAΛH έκταση, πέντε χιλιμε-τρα έξω απ την πλη του Hρακλεί-ου, βρίσκεται το ανάκτορο της Kνω-σού, ένα απ τα μοναδικά και αρχαι-τερα τεκμήρια του πολιτισμού πουαναπτύχθηκε στο νησί της Kρήτηςκαι ονομάστηκε Mινωϊκς. O μύθοςθέλει το βασιλιά Mίνωα ως το σοφ-τερο των κατοίκων της πλης-κρά-τους της Kνωσού, πρώτο να νομοθε-τεί καννες διαβίωσης των πολιτών,οι οποίοι αργτερα θα περάσουν καιστην υπλοιπη Eλλάδα. O Mινώταυ-ρος και ο λαβύρινθος (περίπλοκοκτίριο που είχε κατασκευάσει ο Δαί-δαλος), οι επτά νέες και οι επτά νέοιπου έφταναν απ την Aθήνα-φροςυποτέλειας στο Mίνωα, ο AθηναίοςΘησέας που με τη βοήθεια τηςAριάδνης απαλλάσσει την πλη τουαπ αυτν το φρο αίματος, αποτε-λούν πάντα σημαντικ κεφάλαιο τηςEλληνικής μυθολογίας. Πέρα απ τημυθολογία, μως, το ανάκτορο τηςKνωσού αποτελεί αδιάψευστο τεκ-μήριο του πολιτισμού που άκμασε ε-κεί και αποδεικνύει τη συνεχή αν-θρώπινη παρουσία στο χώρο επί ο-κτώ χιλιάδες χρνια, απ το 6000 π.X. έως τις ημέρες μας. Σ’ αυτ τοδιάστημα αναπτύχθηκε ένας μοναδι-κς για την εποχή πολιτισμς, με ε-ξαιρετικής ποιτητας οικήματα,πρωτγνωρο δίκτυο ύδρευσης και α-ποχέτευσης, ίση συμμετοχή ανδρώνκαι γυναικών στη θρησκευτική καικοινωνική ζωή, έργα ύψιστης αισθη-τικής και καλλιτεχνικής αξίας. Oι πε-ρίοδοι των Mινωϊκού Πολιτισμού κα-τά το σύστημα του μελετητή του N.Πλάτωνος, είναι: Προανακτορική(2800-1900 π.X), Παλαιοανακτορική(1900-1700 π.X.), Nεοανακτορική(1700-1400 π.X) και Mετανακτορική(1400-1100 π.X.). Σ’ αυτ το διάστημαήκμασε ο λεγμενος Mινωϊκς Πολι-τισμς που θεωρείται απ πολλούςκαι ως ο πρώτος ευρωπαϊκς.H πρώτη ερασιτεχνική ανασκαφήεπιχειρήθηκε απ τον Mίνωα Kαλο-καιριν, λίγο πριν απ το τέλος τουπροηγούμενου αιώνα. H πρώτη συ-στηματική ανασκαφή έγινε απ τονAγγλο Arthur Evans, στις αρχές τουαιώνα, ο οποίος είχε αγοράσει τμήματης γύρω περιοχής για να διευκο-λυνθεί το ανασκαφικ έργο. Σιγά σι-γά, το ένα αριστούργημα αποκαλύ-πτεται μετά το άλλο. Aργτερα, οι α-νασκαφές θα συνεχιστούν απ τηνKΓ’ Eφορεία Προϊστορικών και Kλα-σικών Aρχαιοτήτων με τη συνεργα-σία της Aγγλικής AρχαιολογικήςΣχολής. Mοναδικά αριστουργήματαήρθαν στο φως, ενώ τα αρχιτεκτονι-κά μέρη του ανακτρου που διασώ-θηκαν της μεγάλης καταστροφήςπου σήμανε και το τέλος του Mινωϊ-κού πολιτισμού, προκαλούν ακμηκαι σήμερα το θαυμασμ. Eπισκέ-πτες απ λο τον κσμο συρρέουνστην Kνωσ καθ’ λη τη διάρκειατου χρνου για να γνωρίσουν τα α-διάψευστα τεκμήρια του πανάρχαιουμεγαλείου. Δεν είναι άλλωστε τυχαίοαυτ που είπε απ τηλεοράσεως ο υ-πουργς Πολιτισμού Eυάγγελος Bε-νιζέλος: Tα έσοδα απ τα εισιτήριαανέαρχονται σε 2,5 δισ. το χρνο. Mετέτοια έσοδα θα υπολγιζε κανείς -τι θα είχαν εξασφαλιστεί, ως έναβαθμ, η αναστήλωση και η διάσωσητου μνημείου. Ωστσο, είναι κοινάπαραδεκτ τι το μνημείο καταρρέ-ει, οι μνες αναστηλώσεις που έχουνγίνει και υφίστανται ακμη είναι αυ-τές του Evans, οι οποίες, δυστυχώς,είχαν γίνει απ μπετν!
Πριν απ λίγες ημέρες αναγγέλθη-κε ένα πργραμμα αναστήλωσης καιδιάσωσης του μνημείου. Aς ελπίσου-με τι θα επισπευσθούν οι εργασίες,έτσι, ώστε, να διασωθεί το κέντρο ε-νς απ τους πιο λαμπρούς πολιτι-σμούς της ελληνικής και της ευρω-παϊκής προϊστορίας. Σ’ αυτ το αφιέ-ρωμα των «Eπτά Hμερών» εξειδικευ-μένοι επιστήμονες, Eλληνες καιAγγλοι, φωτίζουν λες τις πλευρέςτου Mινωϊκού πολιτισμού, μιλούν γιατις ανασκαφές και τα προβλήματαπου αντιμετωπίζει το μνημείο. Mεγλαφυρτητα αναπτύσσουν τις απ-ψεις τους για την Mινωϊκή Kνωσ, τηνPωμαϊκή αλλά και ,τι απέμεινε μετάτην καταστροφή του ανακτρου.
Eπιμέλεια αφιερώματος:
ΠEΓKY KOYNENAKH
 
KYPIAKH 20 AΠPIΛIOY 1997 - H KAΘHMEPINH
3
 Συνέχεια στην 4η σελίδα
H μεγαλοπρεπής αίθουσα του θρνου, με τις περίφημες τοιχογραφίες που απεικονίζουν φυτά και ζώα ιδιαίτερα αγαπητά στους Mινωίτες.
Mύθοι και παραδσεις
H δράση πολλών αρχαίων ελληνικών μύθων τοποθετείται στην Kνωσ με κεντρικ ήρωα το βασιλιά της, Mίνωα
Tου
 Aντώνη Bασιλάκη
Eφρου Aρχαιοτήτων
Στην Kρήτητοποθετείται η πλοκήκαι δράση πολλών αρχαίων ελληνι-κών μύθων με κεντρικ ήρωα το βα-σιλιά της Kνωσού,
Mίνωα
, που ήτανγιος του
Δία
και της
Eυρώπης
, νύμ-φης απ τη Φοινίκη. O Mίνωας γεν-νήθηκε, μαζί με τους αδελφούς του,
Pαδάμανθυ
και
Σαρπηδνα,
στηνKρήτη, σύμφωνα με μια παράδοσηστην περιοχή της Γρτυνας. H Eυ-ρώπη, ταν την άφησε ο Zευς, πα-ντρεύτηκε τον
Aστέριο,
το βασιλιάτης Kρήτης που υιοθέτησε τους γι-ους της. Tον Aστέριο διαδέχθηκεστο θρνο ο Mίνωας.O Mίνωας νυμφεύθηκε την
Πασι-φάη
, κρη του Hλιου και της νύμφηςKρήτης και απ τον γάμο τους γεν-νήθηκαν τέσσερις γιοι και τέσσεριςκρες, Kατρέας, Ξενοδίκη, Aριάδνη,Aνδργεως, Γλαύκος, Δευκαλίων,Φαίδρα και Aκάλλη (ή Aκακκαλίς).Στο ανάκτορο της Kνωσού εξελί-χθηκαν δραματικά γεγοντα. O Mί-νωας αφιέρωσε βωμ στον Ποσειδώ-να και αφού έκανε λες τις προετοι-μασίες για τη θυσία, ζήτησε απ τοθε να ξεπεταχθεί ταύρος απ τη
Θησέαςκαι Mινώταυρος,παράστασησε μελανμορφοαγγείο.
θάλασσα. O Mίνωας εντυπωσιάστηκετσο πολύ απ την ομορφιά του λευ-κού ταύρου που αναδύθηκε, ώστε α-θέτησε την υπσχεσή του και θυσία-σε άλλον ταύρο στη θέση του. Tτε οΠοσειδώνας για να τον εκδικηθεί εμ-φύσησε έρωτα στην Πασιφάη για τονλευκ ταύρο. Aυτή εμπιστεύτηκε τοπάθος της στον
Δαίδαλο
, τον φημι-σμένο τεχνίτη απ την Aθήνα, πουκατασκεύασε για χάρη της ένα ξύλι-νο ομοίωμα αγελάδας ντυμένο με α-ληθιν δέρμα, μέσα στο οποίο κρύ-φτηκε η βασίλισσα και ζευγάρωσε έ-τσι με τον θεϊκ ταύρο. Aπ την ένω-σή τους γεννήθηκε ο
Mινώταυρος,
άνθρωπος με κεφάλι ταύρου, που εί-χε και το νομα Aστέριος. Tον έκλει-σαν μέσα στο περίπλοκο κτίριο πουκατασκεύασε ο Δαίδαλος, τον Λαβύ-ρινθο.
Φρος αίματος
Aπ τους γιους του Mίνωα, οAνδργεως φονεύθηκε στην Aθήνα,αφού προηγουμένως είχε νικήσειστους αγώνες και ο φνος του στά-θηκε η αφορμή για να επιβάλλει οMίνωας στους Aθηναίους την υπο-
 
 Συνέχεια απ την 3η σελίδα
4
H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 20 AΠPIΛIOY 1997
χρέωση να στέλνουν νέους και νέεςως βορά για τον Mινώταυρο. Eδώ ε-μπλέκεται στο μύθο και ο ήρωας τηςαθήνας
Θησέας
που ήταν, κατά μίαπαράδοση, γιος του Ποσειδώνα. OΘησέας προσφέρθηκε να συμμετά-σχει στην Aποστολή των νέων στηνKρήτη. Tον ερωτεύθηκε η
Aριάδνη,
που μαζί με τον Δαίδαλο τον βοήθη-σαν να μπει στο Λαβύρινθο και ναφονεύσει τον Mινώταυρο, δίνονταςέτσι τέλος στο φρο αίματος. O Θη-σέας έφυγε απ την Kρήτη με τουςσυντρφους του και την Aριάδνη,αλλά σύμφωνα με θεϊκή βούλησητην εγκατέλειψε στη Nάξο για χάρητου Διονύσου. Aπ την ένωση Διονύ-σου και Aριάδνης γεννήθηκαν ο Στά-φυλος, ο Θας και ο Oινοπίων.
Γλαφυρς και ενδιαφέρων είναικαι ο μύθος του πρίγκιπα
Γλαύκου.
O Γλαύκος διδασκταν τη μαντικήαπ τον αργίτη μάντη
Πολύιδο.
Παί-ζοντας μέσα στο ανάκτορο πνίγηκεσε ένα πιθάρι με μέλι. O Mίνωας ζή-τησε απ τον Πολύιδο να τον ανα-στήσει και τους έκλεισε σε ένα υπ-γειο θάλαμο. O μάντης κατάφερε νατον αναστήσει με κάποιο βτανοπου του έφερε ένα φίδι. Yστερα απαυτ δίδαξε στον Γλαύκο τη μαντι-κή, αλλά ταν έφευγε για την πατρί-δα του, το Aργος, στο λιμάνι ζήτησεαπ τον Γλαύκο να φτύσει μέσα στοστμα του, χάνοντας έτσι τη μαντι-κή ικαντητα.
Δαίδαλος και Iκαρος
O μυθικς κύκλος κλείνει με τηνδραματική απδραση του Δαιδάλουκαι του γιου του Iκάρου απ την Kρή-τη με φτερούγες που κατασκεύασε οΔαίδαλος. O Iκαρος έπεσε στη θά-λασσα (Iκάριο πέλαγος) και πνίγηκε,ενώ ο Δαίδαλος κατέφυγε στη Σικε-λία, που τον κατεδίωξε ο βασιλιάςMίνωας. Oμως με την βοήθεια μιαςΣικελής πριγκίπισσας και του βασιλιάKώκαλου κατάφερε να ξεφύγει καιμε τέχνασμά του να δολοφονήσειτον Mίνωα.Oι οπαδοί του Mίνωα τον έθαψανμε μεγαλοπρέπεια στη Σικελία, πουιδρύθηκε προς τιμήν του η πλη Mι-νώα. Yστερα απ τον θάνατ του α-ποθεώθηκε μαζί με τον αδελφ τουPαδάμανθυ και έγιναν θεϊκοί δικα-στές και κριτές των ψυχών στον Aδημαζί με τον Aτακ, τον παππού τουAχιλλέα.Σύμφωνα με άλλη παράδοση, οΔαίδαλος έφυγε απ την Kρήτη μετον Iκαρο, χι πετώντας αλλά με κα-ράβι. Πλέοντας ανατολικά απ τιςKυκλάδες ο Iκαρος παραπάτησε, έ-πεσε στη θάλασσα και πνίγηκε. O πα-τέρας του τον έθαψε στο πλησιέστε-ρο νησί, που ονομάσθηκε Iκαρία. Στησυνέχεια, έπλευσε προς τα δυτικά έ-ως την Σικελία.Aλλος ξακουστς βασιλιάς τηςKρήτης υπήρξεν ο Iδομενέας, εγγο-νς του Mίνωα, γιος του Δευκαλίω-να. Πήρε μέρος στον Tρωικ πλεμο,που διέπρεψε και ήταν ο τρίτος σεδύναμη και ανδρεία αρχηγς τωνEλλήνων. O Iδομενέας εκπροσωπείτον δυναμισμ της Kρήτης στα μυ-κηναϊκά χρνια.Oπως λοι οι μύθοι, έτσι και οικνωσιακοί δεν αποτελούν ιστορίααλλά στον πυρήνα τους αποκρύ-
Tο μεγαλπρεπο και εκτεταμένο ανάκτορο της Kνωσού απ αεροφωτογραφία.Θησέας και Aριάδνη, παράσταση σε αγγείο απ τους Aρκάδες.
πτουν ιστορικά γεγοντα. H γνώσητους βοηθά στη μελέτη και την κατα-νηση πολλών ζητημάτων του μινωι-κού πολιτισμού. Eτσι η Aριάδνη, ηKνώσια ηρωίδα που πεθαίνει στη νή-σο Δία (Nάξο) είναι η ενσάρκωση τηςνεαρής θεάς της βλάστησης που πε-θαίνει και ξαναγεννιέται κάθε χρνο,ακολουθώντας τον κύκλο της βλά-στησης. O μυθικς Λαβύρινθος είναιτο ίδιο το ανάκτορο της Kνωσού, μετη μοναδική πολυπλοκτητά του.Στην προσωπικτητα του Δαιδά-λου συμπυκώνεται η τεχνολογική ε-ξέλιξη και προδος των Mινωιτών. Hδιήγηση για τους Aθηναίους νέους,που δίδονταν βορά στον Mινώταυροαπηχεί τα περίφημα «ταυροκαθά-ψια», θρησκευτικά μάλλον αγωνί-σματα με ταύρους, στα οποία συμμε-τείχαν άνδρες και γυναίκες, αλλάσημαίνει και την επιρροή της Kνω-σού στη ντια Eλλάδα, μέχρι τηνAθήνα. H Eυρώπη που έδωσε το -νομά της στην ήπειρ μας, ήταν ημητέρα του θεϊκού Mίνωα, που έδω-σε με τη σειρά του νομα στον πρώ-το ευρωπαϊκ πολιτισμ. Mίνωας ί-σως ήταν τίτλος του βασιλιά τηςKνωσού, ανάλογος με του Φαραώστην Aίγυπτο. ΄H μπορεί να υπήρξανένας ή και περισστεροι βασιλιάδεςμε το νομα αυτ. Tο σημαντικ εί-ναι τι στο πρσωπο του Mίνωα οιαρχαίοι Eλληνες έβλεπαν τον ισχυρκυβερνήτη, τον εμπνευσμένο νομο-θέτη, τον δίκαιο δικαστή, τον κυ-ρίαρχο του μεγαλύτερου μέρους τουελληνικού κσμου, της ντιας καικεντροανατολικής Eλλάδας και τουAιγαίου, στα χρνια της μέγιστης ακ-μής του μινωικού πολιτισμού.
Σημείωση:
Tο άρθρο είναι απσπασμα απτο έργο «Kνωσς – Mυθολογία – Iστορία – Oδηγς του Aρχαιολογικού Xώρου».Eκδσεις AΔAM, Aθήνα.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->