Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ВОВЕД

ВОВЕД

Ratings: (0)|Views: 464|Likes:
Published by RamovaJovanka

More info:

Published by: RamovaJovanka on Feb 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2013

pdf

text

original

 
 
ВОВЕД
 
 
Во 1973 година Јапонија го воодушеви светот со својот
"boom
" воквалитетот, бидејќи направи голем скок в
o
развојот и од слабо развиеназемја со евтина работна сил
a
со слаб квалитет на стоките, таа постанаекономски јака
 
земја, го зголеми извозот на
 
своите стоки во целиот свет
.
Јапонскиот знак за квалитет стана модел за земјите од сите
 
континенти.
 
Јапонскиот "
boom
" во квалитетот
 
предизвика револуција во
 
работењето преку промена на пристапот кон квалитетот.
 
Имено,дотогашното движење за контрола на квалитетот
 
во производството преминаво тотална контрола на
 
квалитетот, односно контрола на квалитетот воцелото
 
претпријатие.
 
Научните достигнувања во САД и другите развиени
 
земји во светот
,
јапонските стручњаци успеаја, многу мудро
 
и масовно да ги применат
 
вопрактиката, а новиот пристап
 
кон квалитетот го издигнаа до степен нафилозофија.
 
Стручњаците од развиените земји и од целиот свет оделе
 
во Јапонијада го видат тоа "чудо" и откриле
 
дека со исти
 
технологии, ист квалитет насуровини, се постигнува многу
 
подобар квалитет. Тајната на успехот била
 
вочовекот
,
најзначајниот фактор во обезбедувањето на квалитетот, на
 
којјапонските раководители му посветувале
 
посебно внимание
-
да гооспособат (наоружат со знаење), да го мотивираат, јасно да му гидефинираат правата и обврските, а тој
 
возвраќа со добар квалитет, соефикасност, економичност
 
и рационалност во работењето
 
итн
.
Така во светот отпочнала
 
трката за постигнување на висок квалитетпри најмали трошоци на работење.
 
САД најпрви и без големи тешкотии го вовеле
 
новиот однос конквалитетот
,
бидејќи тие долго време го граделе
 
концептот за тоталноуправување со квалитетот
. 
Низ таа трка се изградиле
 
двете школи за квалитет
-
јапонската иамериканската, со свои карактеристики во пристапот
.
Американската школа,при
 
воведувањето на систем за квалитет, инсистира на административнитепостапки во смисла се да биде документирано за да се извршуваатобврските од сите вработени во претпријатието
.
Јапонската школа се свртекон човекот за да му се обезбедат сите предуслови тој да го дадемаксимумот во своето работење и тоа да стане негов стил на работа, дури и
 
стил на живеење.
 
Европските земји го прифатиле
 
предизвикот на новиот пристап конквалитетот и во рамките на Европската Економска Заедница "Европа '92" гидефинирале
 
основите на нивното
 
поврзување и соработка, меѓу кои
 
квалитетот е една од приоритетните задачи.
 
Европската организација за квалитет (Е
OQ
) издаде стандарди соознака
I
ЅО 9000
- 9004
и
 
со нив ги дефннира принципите на обезбедувањетона квалитетот преку тоталното (интегралното) управување со него. До 1991година 27 земји од сите континенти на светот ги прифатија овие стандарди
 
како свои
 
национални стандарди
 
за обезбедување на квалитетот. Со нив, сејави
 
и третата школа
-
европската школа за квалитет која ги
 
интегрирапозитивните елементи (дисциплини) од јапонската и
 
американската школа.
 
"Европа '92" и единствениот европски пазар предизвика интерес кајголем број субјекти и претпријатија од целиот свет затоа што промовира
 
 
2
слободно движење на стоката, капиталот, знаењето, информациите ворамките на Европската Економска Заедница
.
"Европа '92" ги дефинира правилата на однесувањето на тој пазар иистите ги издаде во т.н. "Бела книга", која што содржи детални упатства запристапувањето кон Европската Економска Заедница. Во единствениот акт
-
"Европа денес", е презентирана програмата на мерки за создавање наединствениот пазар, кој званично требаше да отпочне со работа во 1992, аотпочна на 1.
01.
1993 година.
  
Воведувањето на европските норми (Е
N
) за квалитет, како единственистандарди на сите членки има посебно место во Белата книга. Општоземено, најголем број мерки во програмата на ЕЕЗ се однесуваат наквалатетот.
 
Новиот пристап кон квалитетот е наречен интегрално управување, илитотално управување со квалитетот, кое бара нова подготовка за тој пазар, ана оние компании
 
кои ќе го воведат, им овозможува побрз развој ипоефикасно стопанисување
.
Светската трговија најсилно е изразена на американско
-
канадскотоподрачје, јапонско
-
пацифичкиот економски пазар и ЕЕЗ. Европскатазаедница е апсолутен шампион во светскиот извоз и увоз, па секој нејзинпотег има одраз и врз сите други настани
.
Македонија во својата стоковна и нестоковна размена со светотнајмногу е поврзана со Европа. Околу 75
 
% од увозно
-
извозниот потенцијалпротечува во Европа. Затоа, за да можеме да оствариме успешна размена настоките, капиталот, ннформациите и работата, мораме да имаме систем заквалитет кој ќе биде компатибилен со европскиот. Основа на тој систем еинтегралното управување
 
со квалитетот.
 
Кога зборуваме за квалитет не мислиме само на квалитетот наматеријалите (суровини, полупроизводи, производи
),
туку и на квалитетот напроцесите, операциите, квалитетот на работењето, организирањето и наквалитетот на живеењето.
 
Квалитетот е најдобрата инвестиција
 
за зајакнување на конкурентскатаспособност на претпријатијата на меѓународниот пазар и затоа треба да сеиздигне на стратешко ниво на управување.
 
Кој да го дефинира и како да се обезбеди квалитетот?
 
Одговорот на првото прашање претпријатието ќе го
 
добие одкупувачот (според   логиката   на    пазарната економија), а одговорот навторото прашање го подготви нтернационалната организација застандардизација IЅО која во 1987 година ги издаде серијата стандарди
I
ЅО9000 со ко
j
а се дефинирани обврските на претпријатијата за настап наЕвропскиот единствен пазар во поглед на квалитетот.
 
Стандардите претставуваат водач кој кажува што треба да се направиза да се има систем на квалитет. Стандардите не кажуваат како да сеизгради и воспостави системот
,
бидејќи
 
не постои универзален модел насистем за квалитет. Системот за квалитет
 
се гради според дејноста напретпријатието, според организационата и кадровската структура, споредтехнологијата на производството, според техничката опременост, споредматеријалните блага итн
.
Според тоа, одговорот на прашањето "како
"
, требада се бара и треба да го дадат стручњаците од пооделните области
 
вопретпријатието, со помош од експерти и стручњаци за интегралноуправување со квалитетот.
 
 
 
3
ПОТРЕБА, МОТИВАЦИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ
 
ЗА КВАЛИТЕТОТ
 
 
I.
ОПШТО ЗА КВАЛИТЕТОТ
 
 
1.
Што е квалитет?
 
 
1.1. Дефинирање на квалитетот
 
 
Квалитетот не може да се изрази со
 
една дефиниција,
 
бидејќи
 
емултидисциплинарна категорија. Неговата дефиниција треба
 
да
 
ги задоволиподеднакво
 
техничко
-
технолошкиот,
 
економскиот и психо
-
социолошкиот
 
аспект
.
Освен тоа, квалитетот на
 
производите се дефинира различно
 
одквалитетот на процесите (операциите), од квалитетот на
 
управувањето,раководењето, организирањето итн. Затоа
 
кога зборуваме за квалитет,мораме
 
да прецизираме за што
 
се однесува.
 
Под квалитет на производите се подразбира
 
целокупност накарактеристиките на производот што задоволува одредени потреби, а тие сеискажани преку спецификација , договор или некој друг документ. Подпотреба најчесто се
 
подразбира употребливоста на производите,расположивоста, сигурноста, погодноста за одржување, економичноста,условите за заштита на околината и сл.
 
Денес, под квалитет на производот
 
не се подразбира
 
само
 
задоволување на техничкиот аспект, односно усогласеноста на производотсо соодветниот стандард, туку она што го бара купувачот, а тој покрајдизајнот, функционалноста, сигурноста и сл. бара најмалку уште и погоднацена, дефиниран рок  и сигурност на испораката.
 
Затоа, квалитетот (Q) не може да се разгледува само како техничко
-
технолошка категорија, туку секогаш во склоп на техно
-
економскитекарактеристики на работењето на претпријатието
-
компанијата. Во таасмисла, квалитетот е систем чии
 
основни елементи и потсистеми можат да
 
се претстават со следнава шема
 
(сл. 1):
  
 
 
Сл. 1. Техноекономска содржина на квалитетот
 
 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Daniel Paskov liked this
Sanja Ilova liked this
Milena Krsteva liked this
Milena Krsteva liked this
RamovaJovanka liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->